Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku planowane dochody w kwocie 208. 516. 970,-złPobieranie 5,05 Mb.
Strona1/38
Data11.11.2017
Rozmiar5,05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW
W 2013 roku planowane dochody w kwocie 1.208.516.970,-zł, zostały wykonane w wysokości 1.142.223.831,-zł, tj. 94,51% planu.

Uzyskane dochody pochodziły z dotacji celowych, środków z budżetu Unii Europejskiej, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, dochodów z mienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, a także usług wykonanych przez jednostki budżetowe.Niewykonanie w kwocie 66.293.139,-zł stanowi 5,49% i dotyczy głównie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dochody te są ściśle powiązane z realizacją wydatków. Dotyczą projektów realizowanych przez beneficjentów w okresie programowania 2007-2013. Proces wydatkowania środków uzależniony jest od poprawności składanych przez beneficjentów wniosków o płatność i czasu jaki przeznacza Instytucja Pośrednicząca i Zarządzająca na ich weryfikację. W związku z powyższym płatności, które były zaplanowane a niewykonane w 2013 roku będą realizowane
w 2014 roku.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wraz
z opisem źródeł pochodzenia przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO


Planowane dochody w kwocie 72.576.703,-zł zostały zrealizowane w wysokości 61.633.603,-zł, tj. 84,92% planu.

 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 43.021.330,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 42.822.669,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.116.657,-zł, z tego na:

  1. konserwację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.336.000,-zł (rozdz. 01008 § 2210),

  2. usuwanie szkód powodziowych poprzez odbudowę, remont i modernizację wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 5.886.639,-zł (rozdz. 01078, § 2210),

  3. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 4.785.535,-zł (rozdz. 01041, § 2218 – 3.589.145,-zł, § 2219 – 1.196.390,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 375.000,-zł.

  1. wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.088.484,-zł (rozdz. 01095 § 2210),

  2. analizy zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów z uwzględnieniem ich położenia na terenach górskich
   i podgórskich łącznie z aktualizacją wykazów miejscowości położonych na tych terenach – 19.999,-zł (rozdz. 01005, § 2210).

 1. wpływu z tytułu pomocy finansowej w kwocie 115.000,-zł (rozdz. 01008,
  § 2710), udzielonej przez:

 1. Miasto Rzeszów z przeznaczeniem na bieżącą konserwację potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa – 100.000,-zł,

 2. Powiat Mielecki z przeznaczeniem na konserwację gruntową z przycięciem nawisów z jednoczesną likwidacją wyrw brzegowych na potoku Jaślańsko – Chorzelowskim w km 1+310-2+350 – 15.000,-zł,

 1. dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA”
  w kwocie 8.588,-zł (rozdz. 01095 § 2460),

 2. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.204,-zł (rozdz. 01008 § 2360),

 3. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości udzielonej na realizację zadania pn. „Program aktywizacji gospodarczo - turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” w kwocie 6.850,-zł (rozdz. 01095 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie 196,-zł (rozdz. 01095 § 0900),

 4. zwrotu opłaty sądowej w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
  w kwocie 40,-zł (rozdz. 01095 § 0970),

 5. zwrotu błędnie naliczonej i wypłaconej diety pracownika w kwocie 23,-zł (rozdz. 01041 § 2918 – 17,-zł, § 2919 – 6,-zł),

 6. wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 9.983.995,-zł (rozdz. 01042 § 0690),

 7. odsetek od opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wpłaconych po terminie w kwocie 90.378,-zł, (rozdz. 01042, § 0910 – 52.250,-zł, § 0920 – 38.128,-zł),

 8. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 136.609,-zł (rozdz. 01006), w tym z tytułu:

 1. wpływów naliczanych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie robót związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych oraz robót remontowych – 21.175,-zł (§ 0580),

 2. wynajmu pomieszczeń biurowych oraz kosztów administrowania użyczanych powierzchni biurowych – 78.629,-zł (§ 0750),

 3. zwrotu kosztów opłat za media od najemców lokali oraz od właścicieli
  III piętra budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie za utrzymanie czystości klatki schodowej – 27.663,-zł (§ 0830),

 4. zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty, odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez kontrahentów, wpływów z tytułu obciążenia pracowników za utratę kart flota oraz powstałe niedobory, rozliczenia z lat ubiegłych obejmującego zwrot opłaty sądowej, kosztów postępowania sądowego, zwrotu nadpłaconych wydatków za usługi telekomunikacyjne
  i prenumeraty czasopism – 1.725,-zł (§ 0920 – 238,-zł, § 0970 – 1.487,-zł),

 5. wpływu odszkodowania za szkody powstałe w samochodach służbowych – 4.773,-zł (§ 0970),

 6. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń świadczeń ZUS oraz podatku VAT za 2012r. i 2013r. – 2.644,-zł (§ 0970).

 1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w kwocie 6.358.129,-zł (rozdz. 01004), w tym z tytułu:

 1. usług geodezyjnych i klasyfikacyjnych, podziałów, dokumentacji geodezyjnych, scaleń gruntów w ramach PROW oraz scaleń okołoautostradowych – 5.674.349,-zł (§ 0830 – 5.624.349,-zł, § 0970 – 50.000,-zł),

 2. najmu pomieszczeń biurowych – 278.433,-zł (§ 0750),

 3. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływu odszkodowania firmy ubezpieczeniowej z ubezpieczenia autocasco – 11.777,-zł (§ 0970),

 4. zwrotu opłat za media, wywóz nieczystości, korzystanie z centrali telefonicznej, utrzymanie czystości pomieszczeń wspólnego użytkowania oraz kosztów konserwacji, remontów, przeglądów, dozoru technicznego budynku i urządzeń przez najemców pomieszczeń biurowych oraz współwłaścicieli budynku biurowego przy ul. Targowej 1 w Rzeszowie – 393.570,-zł (rozdz.01004 § 0830).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 29.555.373,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 18.810.934,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.074.631,-zł, w tym na:

 1. realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 592.620,-zł (01008 § 6519),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 203.379,-zł.

 1. wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 650.457,-zł (01008
  § 6510 – 555.738,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 94.719,-zł),

 2. wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego – 938.741,-zł (01008 § 6510 – 286.130,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 652.611,-zł),

 3. wydatki niekwalifikowane na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.874.150,-zł (01008 § 6510 – 814.050,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 1.060.100,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w rozdziale 01008 w kwocie 187.047,-zł.

 1. pozostałe inwestycje melioracyjne – 8.014.379,-zł (01008 § 6510 – 2.054.836,-zł, rozdz. 01078 § 6510 – 5.959.543,-zł),

 2. zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej, jako Pomoc Techniczna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 4.284,-zł (01041 § 6518 – 3.213,-zł, § 6519 – 1.071,-zł),

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.150.654,-zł (01008 § 6517),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 99 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 9.495.591,-zł oraz decyzją Nr 123 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 609.755,-zł.

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  w kwocie 4.214.329,-zł (01008 § 6207),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 99 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 147.326,-zł.

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 158.685,-zł (01008 § 6209),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 100 z dnia 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 784,-zł.

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji melioracyjnych
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 212.220,-zł (01078 § 6209),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 89.779,-zł.

 1. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 415,-zł
  (rozdz.01006 § 0870).

Poziom wykonania dochodów w rozdziałach 01008, 01041 i 01078 jest ściśle powiązany z realizacją wydatków i dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej.

Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków.


DZIAŁ 050RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowane dochody w kwocie 608.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 527.488,-zł (rozdz. 05011), tj. 86,76% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 596.000,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 527.488,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w kwocie 495.896,-zł (§ 2000 – 4.795,-zł, § 2008 – 368.324,-zł, § 2009 – 122.777,-zł),

Wojewoda Podkarpacki decyzjami Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. oraz Nr 100 z 7 listopada 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 72.180,-zł.

 1. refundacji wydatków poniesionych w 2009 r. ze środków własnych na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w kwocie 31.592,-zł (§ 2700).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 12.000,-zł (§ 6200 – 2.000,-zł, § 6208 – 7.000,-zł, § 6209 – 3.000,-zł) z dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich nie zostały zrealizowane.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 122 z dnia 10 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 1.304,-zł.

Wykonanie dochodów związane jest z realizacją wydatków.
DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Dochody bieżące dotyczyły 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa


w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.521,-zł, (rozdz.10095 § 2360).
DZIAŁ 150PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane dochody w kwocie 227.748,-zł zostały zrealizowane w wysokości 228.436,-zł, tj. 100,30 % planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 166.188,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 166.879,-zł (rozdz. 15011 § 2919 – 32.552,-zł, rozdz. 15013 § 2918 – 1.322,-zł, § 2919 – 133.005,-zł) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 61.560,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 61.557,-zł (rozdz. 15011 § 6669) i dotyczyły zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.


DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 426.000,-zł zostały zrealizowane


w wysokości 365.325,-zł, tj. 85,76% planu i dotyczyły realizacji projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym:

 1. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 310.526,-zł (rozdz. 50005 § 2007),

 2. dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 54.799,-zł (rozdz. 50005 § 2009).


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w kwocie 247.552.963,-zł, zostały zrealizowane w wysokości 220.801.606 -zł, tj. 89,19,% planu. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 59.732.584,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 60.771.809,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.336.344,-zł z przeznaczeniem na:

 • wypłatę dopłat przewoźnikom z tytułu stosowania ustawowych ulg
  w regularnych przewozach autobusowych w kwocie 53.287.838,-zł, (rozdz.60003 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 462.161,-zł.

 • realizację zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych tj. na zapłatę za druk zaświadczeń ADR potwierdzających uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych towarów niebezpiecznych – 48.506,-zł, (rozdz.60095 § 2210),

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 139 z dnia 23 grudnia 2013r. dokonał blokady planu dotacji w kwocie 11.493,-zł.

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych w kwocie 2.096.518,-zł (rozdz.60078 § 2230),

 2. środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.140.249,-zł (rozdz.60001
  § 2440),

 3. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 217.000,-zł (rozdz.60013 § 2710). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,

 4. dzierżawy autobusów szynowych w kwocie 1.536.088,-zł (rozdz.60001
  § 0750),

 5. odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę autobusów szynowych
  w kwocie 29.586,-zł (rozdz.60001 § 0920),

 6. kar umownych za nieterminowe wykonanie naprawy i modernizacji autobusów szynowych, nieterminową dostawę elektrycznego zespołu trakcyjnego, nieterminowe wykonanie studium wykonalności oraz opisu przedmiotu zamówienia dla projektu „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim” w kwocie 172.447,-zł (rozdz.60001 § 0970 – 172.335,-zł, § 0977 – 112,-zł),

 7. odszkodowań od ubezpieczyciela obejmujących zwrot kosztów napraw autobusów szynowych w kwocie 536.083,-zł (rozdz.60001 § 0970),

 8. opłat za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 131.838,-zł (rozdz.60004 § 0690),

 9. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników autobusowych
  w kwocie 23.894,-zł (rozdz.60003 § 2910) wraz z odsetkami w kwocie
  5.628,-zł (rozdz.60003 § 0900),

 10. 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań rządowych w kwocie 3.788,-zł (rozdz.60004 § 2360 –
  380,-zł, rozdz.60095 § 2360 – 3.408,-zł,),

 11. opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów w kwocie 450,-zł (rozdz.60095 § 0690),

 12. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie w kwocie 1.541.896,-zł, w tym z tytułu:

  1. prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za udostępnianie informacji publicznej, sprzedaży krawężnika granitowego pochodzącego z rozbiórki, wpłaty za sprzedaż złomu, biletów za przewóz promem, zwrotu nadpłaconych składek odprowadzanych do ZUS, zwrotu zaliczek sądowych dotyczących nabywanych gruntów, wpłaty od osoby fizycznej odszkodowania za uszkodzony znak drogowy, zwrotu dofinansowania do studiów – 45.285, -zł (rozdz.60013, § 0830 – 2.272,-zł, § 0970- 43.013,-zł),

  2. opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 870.537,-zł (rozdz.60013, § 0690) oraz odsetek od nieterminowych opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego – 547,-zł (rozdz. 60013,§ 0920),

  3. kar umownych za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub odstąpienie od realizacji zadania – 399.786,-zł (rozdz. 60013
   § 0970),

  4. kar pieniężnych nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego z tytułu przejazdów nienormatywnych na drogach wojewódzkich i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 79.787,-zł (rozdz.60013 § 0570),

  5. odsprzedaży usług komunalnych (wpływu środków od innych zarządców dróg z tytułu wspólnego użytkowania budynków) – 12.849,-zł (rozdz.60013
   § 0830),

  6. czynszów mieszkaniowych – 15.909,-zł (rozdz.60013 § 0750),

Ww. dochody dotyczą lokali znajdujących się w zamiejscowych budynkach administracyjno-biurowych PZDW w Rzeszowie będących we współwłasności z innymi jednostkami, których wydzielenie jest często utrudnione technicznie. Lokale zostały przejęte w wyniku reformy administracyjnej państwa w 1998 roku jako zamieszkiwane przez pracowników rejonów dróg. Obecnie w zasobach Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie znajdują się mieszkania
w miejscowościach:

 • Łańcut ul. Polna 3b

Lokator opuścił mieszkanie w dniu 22.11.2013r. Lokal został przekazany na działalność statutową Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

 • Ustianowa Górna 95

Burmistrz Ustrzyk Dolnych wydał decyzję podziałową nieruchomości. Obecnie trwa postępowanie sądowe o eksmisję jednego z dwóch lokatorów, gdyż nie wyraził on zgody na przeniesienie do innego lokalu. Po wydaniu przez sąd wyroku będzie kontynuowana procedura podziału budynku na lokale celem ich zbycia.

 • Zawada 5A

Zlecono podział geodezyjny nieruchomości celem wydzielenia mieszkania do sprzedaży, zwrócono się z wnioskiem do Wójta Gminy Dębica o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.

  1. zachowania wadium w związku z niepodpisaniem przez oferentów umów na: badania laboratoryjne próbek asfaltu, kruszywa drogowego, cementu, betonu, usługi na bieżące utrzymanie dróg i robót awaryjnych, roboty porządkowe i utrzymaniowe na mostach i przepustach, odśnieżanie chodników, wycinkę zakrzewień oraz pielęgnację drzew w pasie dróg wojewódzkich, energię, dostawę samochodów osobowych, odmulanie rowów oraz zachowania wadium za niedostarczenie dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym na roboty remontowe mostów i przepustów – 5.784,-zł (rozdz.60013 § 0970),

  2. wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie pobocza, zjazdu w miejscowości Stary Żmigród, sygnalizatora świetlnego, poręczy
   i barier energochłonnych, znaków drogowych – 111.412,-zł (rozdz.60013
   § 0970).

 1. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 187.820.379,-zł zostały zrealizowane
  w wysokości 160.029.797,-zł i dotyczyły:

 1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządu województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów szynowych w kwocie 13.614.490,-zł (rozdz.60001 § 6530)

 2. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom – Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 13+672,11- 13+766,11w m. Korytniki w kwocie 861.000,-zł (rozdz.60078 § 6530)

 3. dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 1.034.543,-zł (rozdz.60001 § 6260),

 4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 140.976.090,-zł
  (rozdz.60013 § 6207) na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn.:

 • „Likwidacja barier rozwojowych – most na rzece Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” – 104.934.962,-zł,

 • „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy
  w km 20+636 do ulicy Dębskiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 36.041.128,-zł,

 1. wpływu z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na budowy chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 3.391.336,-zł (rozdz.60013 § 6300). Szczegółowy podział pomocy finansowej przedstawiono w objaśnieniach do wykonania wydatków rozdziału 60013,

 2. dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Rzeszowie z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 152.338,-zł (rozdz.60013 § 0870).

Niewykonanie planowanych dochodów powiązane jest z niewykonaniem wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z budżetu Unii Europejskiej. Przyczyny niewykonania zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do wykonania wydatków
DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1.787.413,-zł, zostały zrealizowane


w wysokości 1.996.382,-zł, tj. 111,69% planu i dotyczyły środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (rozdz.63095 § 6207).

Wykonanie ponadplanowych dochodów związane jest z wpływem w grudniu 2013r. zaliczki na płatność za usługę aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, której termin realizacji zgodnie


z zawartą umową przypadał na 3 stycznia 2014r.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna