Objaśnienia do formularza g 10. 2Pobieranie 335,16 Kb.
Strona1/4
Data05.12.2017
Rozmiar335,16 Kb.
  1   2   3   4

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.2 / za 2002 rok
Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3 wybrane metodą doboru celowego.


Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne

Przez kotły energetyczne rozumie się kotły parowe o wysokich parametrach pary, z których para przegrzana jest wykorzystywana w turbinach parowych do napędu generatorów elektrycznych.

Wiersze 01 - 14 - zużycie paliw w kotłach energetycznych należy określić metodą bezpośrednią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości opałowej.

Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do kotłów oraz własne pomiary jakości, powinno być zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego i innych składowych bilansu ilościowego i jakościowego, tj. zapasów paliw, ubytków naturalnych, przerzutów i zużycia na inne cele.

Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością opałową paliw dostarczonych i przyjętych do rozliczenia zużycia, powinny obciążać produkcję energii elektrycznej i cieplnej.

Paliwa ciekłe i gazowe należy wykazywać zgodnie z wykazem paliw przyjętym w sprawozdaniu G - 03.

Oprócz nazwy paliwa należy podać kod paliwa.Poniżej podajemy wykaz paliw, kody oraz jedno- stki miary wg sprawozdania G - 03.

Nazwa paliwa

Kod

Jedn.miary

Węgiel kamienny energetyczny

60

t

Węgiel kamienny koksowy

61

t

Węgiel brunatny

03

t

Olej opałowy lekki

96


t

Olej opałowy ciężki wysokosiarkowy (>1% zaw. siarki)

99

t

Olej opałowy ciężki niskosiarkowy (<1% zaw. siarki)

98

t

Olej napędowy do silników wysokoprężnych szybkoobrotowych

64

t

Olej napędowy do silników wysokoprężnych

10

t

Benzyna silnikowa bezołowiowa88

t

Gaz ziemny wysokometanowy

13

tys. m


Gaz ziemny zaazotowany

14

tys. m


Gaz koksowniczy

16


tys. m


Gaz wielkopiecowy

19

tys. m


Gaz ciekły

12

tys. m


Gaz z odmetanowania odpadów
węgla

15

tys. m

Paliwa odpadowe gazowe

79


GJ


Paliwa odpadowe

33

GJ


Ciepło w parze i gorącej wodzie

23


GJ

Energia chemiczna paliwa wynika z ilości zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.

Wzór obliczeniowy :

gdzie :


B[t] - ilość zużytego paliwa,

Qrlub- wartość opałowa.

Wzór powinien być stosowany oddzielnie dla poszczególnych asortymentów i klas zużytego węgla, które mają różną wartość opałową, a następnie należy zsumować otrzymane wartości energii chemicznej.

Łączne zużycie energii chemicznej paliw obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz utrzymywanie urządzeń w rezerwie.

Podziału energii chemicznej paliw na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy dokonywać wg metody fizycznej opisanej w Polskiej Normie PN-93/M-35500.

Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła.

Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji ciepła, którego nośnikiem jest woda oraz kotły parowe wykorzystywane wyłącznie do celów ciepłownictwa.

Wiersze 15 - 23 - zasady wyliczania ilości paliw oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne, jak omówione w punkcie poprzednim.

Wiersze 24 - 32 - dotyczą wytworzonej energii elektrycznej.

Produkcja brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez generatory elektrowni i pomierzona na zaciskach tych generatorów.

Zużycie (własne) energii elektrycznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej (w. 26), zużycie energii elektrycznej na produkcję ciepła (w. 27) oraz zużycie energii elektrycznej na inne cele (w. 28) obejmuje energię elektryczną zużytą z własnej produkcji.

Wiersz 33 – w wierszu tym należy podać obniżenie produkcji energii elektrycznej Eu, spowodowane poborem pary z turbin przez urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła sprzedawanego odbiorcom [w MWh], zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła.

Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej typu ciepło-moc, odpowiadającej zależności funkcyjnej Q=f(P) turbiny oraz wykonanego harmonogramu pracy jednostki wytwórczej w danym roku kalendarzowym.Wiersze 34 - 41 – należy podać ilość ciepła przejętego przez parę i wodę w kotłach.

Ciepło przejęte w kotłach energetycznych należy podzielić na dwa strumienie :

- ciepło na produkcję energii elektrycznej,

- ciepło na produkcję ciepła.

Ciepło na produkcję energii elektrycznej obejmuje: ciepło zużyte do napędu turbozespołów elektrycznych oraz zużyte przez urządzenia pomocnicze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.

Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość ciepła przeznaczoną dla odbiorców na cele grzewcze i przemysłowe, łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło zużyte w przedsiębiorstwie na cele przemysłowe nie związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki, szkoły, przedszkola itp.

Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło wytwarzane na parze wychodzącej z upustów i wylotów turbin parowych.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno-schładzające.

Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest to ciepło przejęte przez parę i wodę, pomniejszone o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa itp. oraz pomniejszone o straty ciepła w rurociągach i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu rozliczania się z odbiorcą.Wiersz 42 - należy podawać średnio-miesięczne zatrudnienie w elektrowni.

Wiersze 43 - 47 – sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie oblicza się według ogólnego wzoru:

b = [3,6 x Ab + Qcn ] / Qb x 100 [%]


gdzie :

Ab - produkcja brutto energii elektrycznej [MWh],

Qcn - produkcja ciepła [GJ],

Qb - energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii elektrycznej i ciepła [GJ],

Wyliczenia sprawności przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla poszczególnych pozycji wymienionych na formularzu należy dokonać w następujący sposób.

W wierszach 11 i 23 wykazywane jest zużycie energii chemicznej paliw w kotłach (odpowiednio: energetycznych i ciepłowniczych). Podobnie, w wierszach 24 i 41 wykazywana jest produkcja energii elektrycznej i ciepła dla całej elektro- wni / elektrociepłowni.

Dla wiersza 47 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla całej elektrowni / elektrociepłowni – obliczenia sprawności należy dokonać

wg wzoru:

b =[3,6xDz2w24+Dz2w41]/Dz2(w11+w23) [%]

Dla wiersza 46 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla kotłów energetycznych – obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:

b = [3,6xDz2w24+Dz2(w38+w39)]/Dz2w11 [%]

Przy obliczaniu sprawności przemiany w kotłach energetycznych w podziale na odpowiednie, jednorodne, ze względu na rodzaj zużywanego paliwa, grupy jednostek wytwórczych, w których następuje skojarzony proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, odpowiednie dane należy wykazywać w wierszach 43 - 45, wpisując właściwy kod grupy jednostek. Kody te podano na formularzu jako „Rodzaje jednostek wytwórczych”.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz energia chemiczna paliwa dla poszczególnych, uwzględnianych w obliczeniach jednostek wytwórczych, są wykazywane w Dziale 3 sprawozdania.

Dla grup jednostek wytwórczych obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego wzoru:

b = [3,6xDz3w04+Dz3w07] / Dz3w13 [%]

gdzie:

 - oznacza sumę odpowiednich wielkościwykazywanych w kolumnach odpowiadających jednostkom wytwórczym wykorzystującym to samo paliwo podstawowe.

Wiersze 48 – 51 - energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto oblicza się przez podzielenie energii chemicznej

zużytej na produkcję energii elektrycznej przez produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik należy obliczać w kJ, zaokrąglając do 10 kJ (ostatnia cyfra powinna być zerem).

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej w skojarzeniu (w. 49) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu przez produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. Wskaźnik należy obliczać w kJ zaokrąglając do 10 kJ.

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 GJ energii cieplnej (w. 50) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję ciepła przez produkcję ciepła.

Wskaźnik należy obliczać w MJ z dokładnością do 1 MJ.

Wskaźnik zużycia własnego na produkcję energii elektrycznej (w. 51) należy obliczać w stosunku do energii elektrycznej brutto. Do zużycia własnego należy zaliczać również energię elektryczną zakupioną na produkcję energii elektrycznej wykazaną w wierszu 31. Wskaźnik należy wyliczać z dokładnością do 0,01% (dwa miejsca po przecinku).


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna