Objaśnienia do formularza g 10. 2Pobieranie 301,49 Kb.
Strona1/4
Data05.01.2018
Rozmiar301,49 Kb.
  1   2   3   4

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.2 / za 2001 rok
Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1Dział 2. Podstawowe dane eksploatacyjne

Przez kotły energetyczne rozumie się kotły parowe o wysokich parametrach pary, z których para przegrzana jest wykorzystywana w turbinach parowych do napędu generatorów elektrycznych.

Wiersze 01 - 14 - zużycie paliw w kotłach energetycznych należy określić metodą bezpo-średnią poprzez ustalenie ilości i średniej wartości opałowej.

Zużycie paliw określane metodą bezpośredniego pomiaru objętości (ilości) paliwa doprowadzonego do kotłów oraz własne pomiary jakości, powinno być zgodne z ewidencją materiałową paliwa zakupionego i innych składowych bilansu ilościowego i jakościowego, tj. zapasów paliw, ubytków naturalnych, przerzutów i zużycia na inne cele.

Wszelkie niezgodności pomiędzy wartością opałową paliw dostarczonych i przyjętych do rozliczenia zużycia, powinny obciążać produkcję energii elektrycznej i cieplnej.Paliwa ciekłe i gazowe należy wykazywać zgodnie z wykazem paliw przyjętym w sprawozdaniu G - 03.

Oprócz nazwy paliwa należy podać kod paliwa.Poniżej podajemy wykaz paliw, kody oraz jedno- stki miary wg sprawozdania G - 03.

Nazwa paliwa

Kod

Jedn.miary

Węgiel kamienny energetyczny

60

t

Węgiel kamienny koksowy

61

t

Węgiel brunatny

03

t

Olej opałowy lekki

96


t

Olej opałowy ciężki wysokosiarkowy (>1% zaw. siarki)

99

t

Olej opałowy ciężki niskosiarkowy (<1% zaw. siarki)

98

t
Olej napędowy do silników wysokoprężnych szybkoobrotowych

64

t

Olej napędowy do silników wysokoprężnych

10

t

Benzyna silnikowa bezołowiowa88

t

Gaz ziemny wysokometanowy

13

tys. m


Gaz ziemny zaazotowany

14

tys. m


Gaz koksowniczy

16


tys. m


Gaz wielkopiecowy

19

tys. m


Paliwa odpadowe gazowe

79


GJ


Paliwa odpadowe

33

GJ


Ciepło w parze i gorącej wodzie

23


GJ

Energia chemiczna paliwa wynika z ilości zużytego paliwa i średniej wartości opałowej.

Wzór obliczeniowy :

gdzie :


B[t] - ilość zużytego paliwa,

Qrlub- wartość opałowa.

Wzór powinien być stosowany dla poszczególnych asortymentów i klas zużytego węgla, które mają różną wartość opałową, a następnie - sumowana energia chemiczna.

Łączne zużycie energii chemicznej paliw obejmuje również energię chemiczną paliw zużytą na uruchomienie urządzeń po przestojach oraz utrzymywanie urządzeń w rezerwie.

Podziału energii chemicznej paliw na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy dokonywać wg metody fizycznej opisanej w Polskiej Normie PN-93/M-35500.

Przez kotły ciepłownicze rozumie się urządzenia wykorzystywane wyłącznie do produkcji ciepła.


Są to kotły wodne zainstalowane do produkcji ciepła, którego nośnikiem jest woda oraz kotły parowe wykorzystywane wyłącznie do celów ciepłownictwa.

Wiersze 15 - 23 - zasady wyliczania ilości paliw oraz energii chemicznej zawartej w paliwie są analogiczne, jak omówione w punkcie poprzednim.

Wiersze 24 - 32 - dotyczą wytworzonej energii elektrycznej.

Produkcja brutto jest to energia elektryczna wytworzona przez generatory elektrowni i pomierzona na zaciskach tych generatorów.

Zużycie (własne) na produkcję energii elektrycznej (w. 26), zużycie na produkcję ciepła (w. 27) oraz zużycie na inne cele (w. 28) obejmuje energię elektryczną zużytą z własnej produkcji.

Wiersz 33 – w wierszu tym należy podać obniżenie produkcji energii elektrycznej Eu, spowodowane poborem pary z turbin przez urządzenia i instalacje służące do wytwarzania ciepła sprzedawanego odbiorcom [w MWh], zgodnie z zapisem § 13 ust. 2 rozporządzenia taryfowego dla ciepła.

Wielkość ubytku produkcji energii elektrycznej należy określić na podstawie charakterystyki energetycznej typu ciepło-moc, odpowiadającej zależności funkcyjnej Q=f(P) turbiny oraz wykonanego harmonogramu pracy jednostki wytwórczej w danym roku kalendarzowym.Wiersze 34 - 41 – należy podać ilość ciepła przejętego przez parę i wodę w kotłach.

Ciepło przejęte w kotłach energetycznych należy podzielić na dwa strumienie :

- ciepło na produkcję energii elektrycznej,

- ciepło na produkcję ciepła.

Ciepło na produkcję energii elektrycznej obejmuje: ciepło zużyte do napędu turbozespołów elektrycznych oraz zużyte przez urządzenia pomocnicze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Ciepło przejęte przez parę na produkcję ciepła obejmuje ciepło oddane na cele technologiczne i grzewcze, powiększone o ciepło zużyte na potrzeby własne, związane z produkcją ciepła.

Przez produkcję ciepła netto rozumie się ilość ciepła przeznaczoną dla odbiorców na cele grzewcze i przemysłowe, łącznie z ciepłem zużywanym na te cele w przedsiębiorstwie, czyli do produkcji ciepła należy zaliczać również ciepło zużyte w przedsiębiorstwie na cele przemysłowe nie związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła oraz na cele grzewcze pomieszczeń nieprodukcyjnych, tj. biura, stołówki, szkoły, przedszkola itp.

Produkcja ciepła w skojarzeniu jest to ciepło wytwarzane na parze wychodzącej z upustów i wylotów turbin parowych.

Produkcja ciepła bez skojarzenia z kotłów energetycznych jest to ciepło oddane na zewnątrz bezpośrednio z kotłów lub przez stacje redukcyjno-schładzające.

Produkcja ciepła z kotłów ciepłowniczych jest to ciepło przejęte przez parę i wodę, pomniejszone o zużycie własne, jak np. napędy parowe urządzeń pomocniczych, rozmrażanie lub podgrzewanie paliwa itp. oraz pomniejszone o straty ciepła w rurociągach i wymiennikach na obszarze ciepłowni, aż do punktu rozliczania się z odbiorcą.Wiersz 42 - należy podawać średnio-miesięczne zatrudnienie w elektrowni.

Wiersze 43 - 48 – sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie oblicza się według ogólnego wzoru:
b = [3,6 x Ab + Qcn ] / Qb x 100 [%]
gdzie :

Ab - produkcja brutto energii elektrycznej [MWh],

Qcn - produkcja ciepła [GJ],

Qb - energia chemiczna paliw zużytych na produkcję energii elektrycznej i ciepła [GJ],

Wyliczenia sprawności przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla poszczególnych pozycji wymienionych na formularzu należy dokonać w następujący sposób.

W wierszach 11 i 23 wykazywane jest zużycie energii chemicznej paliw w kotłach (odpowiednio: energetycznych i ciepłowniczych). Podobnie, w wierszach 24 i 41 wykazywana jest produkcja energii elektrycznej i ciepła dla całej elektro- wni / elektrociepłowni.

Dla wiersza 48 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla całej elektrowni / elektrociepłowni – obliczenia sprawności należy dokonać

wg wzoru:

b =[3,6xDz2w24+Dz2w41]/Dz2(w11+w23) [%]
Dla wiersza 46 - sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną i ciepło łącznie dla kotłów energetycznych – obliczenia sprawności należy dokonać wg wzoru:
b = [3,6xDz2w24+Dz2(w38+w39)]/Dz2w11 [%]
Przy obliczaniu sprawności przemiany w procesie skojarzonym (wiersze 43 - 46) nie uwzględnia się kotłów ciepłowniczych pracujących w strukturze elektrociepłowni.

Odpowiadające powyższym wielkościom dane, ale w podziale na odpowiednie, jednorodne, ze względu na rodzaj zużywanego paliwa, grupy jednostek wytwórczych, w których następuje skojarzony proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, należy wykazywać w wierszach 43 - 45, wpisując właściwy kod grupy jednostek. Kody te podano na formularzu jako „Rodzaje jednostek wytwórczych”.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz energia chemiczna paliwa dla poszczególnych, uwzględnianych w obliczeniach jednostek wytwórczych, są wykazywane w Dziale 3 sprawozdania. Dla grup jednostek wytwórczych obliczeń należy zatem dokonać wg ogólnego wzoru:
b = [3,6xDz3w06+Dz3w09] / Dz3w15 [%]

gdzie:


 - oznacza sumę odpowiednich wielkości

wykazywanych w kolumnach odpowiadających jednostkom wytwórczym wykorzystującym to samo paliwo podstawowe.Wiersze 49 – 52 - energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej brutto oblicza się przez podzielenie energii chemicznej

zużytej na produkcję energii elektrycznej przez produkcję energii elektrycznej brutto. Wskaźnik należy obliczać w kJ, zaokrąglając do 10 kJ (ostatnia cyfra powinna być zerem).

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej w skojarzeniu (w. 50) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu przez produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu. Wskaźnik należy obliczać w kJ zaokrąglając do 10 kJ.

Energię chemiczną paliwa na wytworzenie 1 GJ energii cieplnej (w. 51) oblicza się przez podzielenie energii chemicznej paliwa zużytej na produkcję ciepła przez produkcję ciepła.

Wskaźnik należy obliczać w MJ z dokładnością do 1 MJ.

Wskaźnik zużycia własnego na produkcję energii elektrycznej (w. 52) należy obliczać w stosunku do energii elektrycznej brutto. Do zużycia własnego należy zaliczać również energię elektryczną zakupioną na produkcję energii elektrycznej wykazaną w wierszu 31. Wskaźnik należy wyliczać z dokładnością do 0,01% (dwa miejsca po przecinku).


Dział 3. Bloki energetyczne i turbozespoły

Dział obejmuje wybrane dane dla bloków, a w przypadku układów kolektorowych dla turbozespołów.

W kolejnych kolumnach należy wpisywać numer bloku lub turbozespołu, rodzaj bloku wg paliwa podstawowego, moc znamionową (zainstalowaną) oraz kod paliwa podstawowego wg tablicy zawartej w objaśnieniach do działu 2, np. bl. 1, WB, (200MW/60); tz. 5, WK, (55MW/03).

Moc osiągalna brutto bloków i/lub turbozespołów (suma w. 01) powinna być zgodna z wierszem 09 działu 1.Wiersze 04, 05 - moc dyspozycyjna dobowo-godzinowa – należy wykazywać wg definicji dla sprawozdania G10.1 m na 2002 r.

Produkcja energii elektrycznej brutto ogółem

(w. 06) jest to energia elektryczna wytworzona przez blok lub turbozespół i pomierzona na zaciskach generatora.

Zużycie własne na produkcję energii elektrycznej (w. 08) jest to zużycie przez urządzenia potrzeb własnych, które są niezbędne do eksploatacji danego bloku lub turbozespołu.

W przypadku potrzeb własnych dla kilku bloków lub turbozespołów, należy dokonać podziału wg algorytmu uznanego za najlepszy.

Godziny pracy - efektywny czas pracy wyrażony w godzinach. Jest to czas kalendarzowy pomniejszony o wszystkie przestoje bloku lub turbozespołu.

Godziny przestoju - jest to czas od zatrzymania do następnego uruchomienia.

Energia paliwa na produkcję energii elektrycznej - należy podać dla każdego bloku energię paliwa zużytą przez blok wyłącznie na produkcję energii elektrycznej.


Dział 4. Sprzedaż ciepła z własnej produkcji

W dziale 4 należy wykazać sprzedaż ciepła z własnej produkcji.

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada koncesję tylko na wytwarzanie ciepła, wówczas sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „do przedsiębiorstw dystrybucyjnych”

Jeżeli jednostka sprawozdawcza posiada również koncesje na przesył i dystrybucję ciepła i dostarcza ciepło do odbiorców własną siecią, sprzedaż ciepła należy wykazywać w kolumnach „z własnej sieci ciepłowniczej”.

Może wystąpić również przypadek dostawy ciepła zarówno do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, jak również dla odbiorców z własnej sieci ciepłowniczej.

W dziale 4 nie należy wykazywać ciepła zużytego na terenie elektrowni rozliczanego wg jego kosztu wytworzenia.

Sprzedaż ciepła należy wykazywać w podziale na grupy odbiorców w zależności od rodzaju nośnika ciepła:  • woda grzewcza - ciepło w wodzie grzewczej i użytkowej (ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody),

  • ciepło w wodzie technologicznej – na potrzeby gospodarcze,

  • ciepło w parze technologicznej – na potrzeby gospodarcze.

Moc zamówioną należy wykazywać jako wielkość średnioroczną dla okresu sprawozdawczego.

Jeżeli ciepło jest sprzedawane do przedsiębiorstw dystrybucyjnych, przychody za ciepło będą składać się z opłat:  • za moc zamówioną,

  • za dostarczone ciepło,

  • za sprzedaż nośnika.

Jeżeli nośnikiem ciepła jest woda, ilość nośnika jest wykazywana w m3 , natomiast ilość pary jest liczona w tonach (t).

Jeżeli elektrownia lub elektrociepłownia dostarcza ciepło własną siecią ciepłowniczą, przychody za ciepło będą zawierały dodatkowo :  • opłaty za przesył,

  • opłatę abonamentową.

Średnią cenę mocy należy liczyć dzieląc roczne przychody za moc zamówioną (zł) przez sumę mocy zamówionej z dwunastu miesięcy roku sprawozdawczego.

Średnia cena nośnika dla ciepła dostarczonego w wodzie będzie liczona w zł / m3 , natomiast dla ciepła dostarczonego w parze, w zł / t.

Średnia opłata stała za przesył powinna być liczona podobnie jak średnia cena mocy zamówionej (roczne przychody za przesył podzielone przez sumę mocy zamówionej z dwunastu miesięcy roku sprawozdawczego.)

Łączną średnią cenę ciepła należy obliczać jako iloraz sumy wszystkich opłat i ilości ciepła sprzedanego.


Dział 5. Stan środków trwałych w układzie rodzajowym, w tys. zł

Należy podać wartość ewidencyjną (brutto) oraz wartość netto środków trwałych wg obowiązującej klasyfikacji rodzajowej GUS.

Podział środków trwałych na produkcję energii elektrycznej i cieplnej należy podawać wg następujących zasad :

a) wydzielić środki trwałe związane bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej lub cieplnej,

b) środki trwałe wspólnie podzielić kluczem przyjętym do podziału kosztów stałych.

Kolumny 1 i 3 - wartość ewidencyjna (brutto) jest to wartość wg cen zakupu z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków trwałych.

Kolumny 2 i 4 - wartość netto jest to wartość ewidencyjna pomniejszona o umorzenie.
Dział 6. Emisja pyłów i gazów

Dane dotyczące emisji pyłów i gazów należy podawać oddzielnie dla każdej grupy emitorów.

Należy dokonać podziału elektrowni na grupy emitorów w taki sposób, żeby można było opisać każdą grupę wspólnymi wskaźnikami emisji pyłów i gazów, np. odrębne grupy emitorów powinny stanowić kotły pyłowe, rusztowe, na różne paliwa itp.

Wiersze 01 - 07 - węgiel (kamienny lub brunatny) - należy podawać ilość zużytego węgla oraz jego parametry :

- zawartość popiołu w % z dokładnością do 0,01,

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01,

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ.

- zawartość kadmu, ołowiu i rtęci w węglu w mg/kg (ppm) z dokładnością do 0,1

Wyżej wymienione parametry należy określać wg zasad przyjętych w umowie z dostawcą dla ustalenia ceny węgla.

Wielkości powinny być obliczone jako średnie ważone za okres roczny, a zużycie (wiersz 01) zgodne z działem 2.

Wiersze 08 - 10 - paliwa ciekłe - należy podawać ilość zużytych paliw ciekłych oraz

- zawartość siarki w % z dokładnością do 0,01,

- średnią wartość opałową w kJ/kg z dokładnością do 10 kJ.

Średnia zawartość siarki powinna być średnią ważoną pomiarów wykonanych w okresie sprawo-zdawczym.

Wielkość zużycia (wiersz 08) powinna być zgodna z całkowitym zużyciem paliw ciekłych wynikającym z działu 2.

Wiersze 11 i 12 - paliwa gazowe - należy podawać ilość zużytych paliw gazowych oraz średnią wartość opałową w kJ/m3 z dokładnością do 10 kJ.

Wiersze 13 i 14 - średnia zawartość części palnych - powinna wynikać z prowadzonych pomiarów części palnych w popiele lotnym i żużlu.

Wielkość średnia powinna być wyliczona jako średnia ważona ilości węgla, do której odnoszą się pomiary (dokładność do 0,01%).Wiersz 15 - średnia zawartość CO w spalinach - należy obliczać jako średnią ważoną wielkości wyników analiz wykonywanych na potrzeby określenia CO .

W przypadku pomiaru na analizatorach O, zawartość CO w spalinach należy obliczyć wg następujących wzorów :

- dla węgla kamiennego :

CO(%) = 18,9 - O(%),


- dla węgla brunatnego :

CO(%) = 19,1 - O(%),

gdzie O - zawartość tlenu.

Wiersz 16 - udział popiołu lotnego w odpadach - należy podać w % udziału popiołu lotnego w całkowitej ilości odpadów palenisko-

wych, ustalonych na podstawie pomiarów bilansowych kotła.Wiersz 17 - suma czasu pracy kotłów w grupie - należy podać rzeczywisty czas pracy kotłów, który powinien wynikać z ewidencji czasów przestojów kotłów i bilansu czasu kalendarzowego.

Wiersz 18 - dyspozycyjność urządzeń odpylających - należy podać średnioroczną dyspozycyjność urządzeń odpylających emitora.

Wiersz 19 - osiągalna skuteczność odpylania urządzeń odpylających - powinny ją określać pomiary gwarancyjne lub przeprowadzone przez „Energopomiar ” po modernizacji lub remoncie kapitalnym.

Wiersz 20 - mechaniczną skuteczność odpylania elektrofiltra - określa się po wyłączeniu zespołu zasilającego.

Wiersz 21 - procent siarki przechodzącej w SO - należy podać procentowy udział siarki zawartej w zużytym paliwie, która przechodzi w SO:

- dla węgla kamiennego :

98% - dla kotłów pyłowych z ciekłym odprowadzaniem żużla (dot. El. Jaworzno I i Ec. Zabrze),

96% - dla kotłów pyłowych ze stałym odprowadzaniem żużla,

80% - dla kotłów rusztowych,

- dla węgla brunatnego :

85% - dla złoża turoszowskiego,

80% - dla złoża bełchatowskiego,

75% - dla złoża Konin z kop. Kazimierz

i Jóźwin,

50% - dla złoża Konin z kop. Gosławice

i Pątnów,

lub wg indywidualnych pomiarów zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki.

Wiersze 22 – 29 - wartości emisji podawane w sprawozdaniu powinny odpowiadać wielkościom zawartym w prowadzonej ewidencji rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do po-

wietrza, przekazywanej wojewodzie ( § 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1998 r.)Wiersz 22 - emisja pyłu może być obliczona z wzoru :

gdzie :
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna