Objaśnienia do formularza g 10. 1Pobieranie 137.95 Kb.
Strona1/2
Data26.03.2018
Rozmiar137.95 Kb.
  1   2

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G - 10.1 k / 2003 r.

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane poszczególne elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowanych według PKD do grupy 40.1 oraz do grupy 40.3 wybrane metodą doboru celowego.
Dział 1. Sprzedaż energii elektrycznej i regulacyjnych usług systemowych
W dziale tym należy rozliczyć według kierunków sprzedaży energię elektryczną oraz sprzedaż regulacyjnych usług systemowych, w tym rezerw mocy, wytwarzanych lub realizowanych za pomocą własnych urządzeń wytwórczych z uwzględnieniem zakupu na rynku bilansującym.

Jednocześnie zakłada się, że energia elektryczna sprzedawana bezpośrednio odbiorcom finalnym (wiersze 08, 09) pochodzi z produkcji własnej.

Przez kierunki sprzedaży energii elektrycznej rozumie się sprzedaż:

- wg kontraktów bezpośrednich,

- na giełdzie energii elektrycznej,

- na rynku bilansującym.

W sprzedaży energii elektrycznej wg kontraktów należy odrębnie wykazywać kontrakty długoterminowe - sprzedaż w ramach kontraktów długoterminowych (wiersze 02, 18, 20) dotyczą wyłącznie kontraktów określonych w art. 45 ust. 1a ustawy Prawo energetyczne.

W ramach sprzedaży energii należy wydzielić w wierszu 03 ilość oraz wartość energii sprzedawanej w tzw. kontraktach eksportowych.

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom finalnym należy podzielić na dwie grupy:


  1. dla odbiorców korzystających z zasady TPA, kupujących energię elektryczną bezpośrednio od wytwórcy w podziale na odbiorców przyłączonych do wspólnej sieci NN+WN oraz odrębnie do sieci SN (wiersze 06, 07)

  1. dla odbiorców zasilanych bezpośrednio z sieci wytwórcy tzw. odbiorców taryfowych.

W wierszu 21 należy wykazać wartość sprzedaży energii elektrycznej (z produkcji własnej i zakupu na rynku bilansującym) oraz regulacyjnych usług systemowych.

W wierszu 22 należy wykazać dane dla energii elektrycznej odkupowanej od wytwórcy w ramach obowiązkowego zakupu energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

W wierszu 23 należy wykazać dane dla energii elektrycznej odkupowanej od wytwórcy w ramach obowiązkowego zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W wierszu 24 należy wydzielać z wiersza 21 (jednocześnie z wiersza 13) sprzedaż energii zakupionej na rynku bilansującym.

W kolumnie 1 należy wykazywać dane dotyczące ilości energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym niezbędnej dla pokrycia zobowiązań elektrowni w przypadku obniżenia produkcji z własnych jednostek wytwórczych. Wartość sprzedaży tej energii w kolumnie 2 należy wykazać bez względu na kierunek sprzedaży tej energii, a jej wartość należy wyliczać na podstawie średniej ceny sprzedaży we wszystkich kierunkach (bez sprzedaży odbiorcom finalnym bezpośrednio) lub innej metody przyjętej w przedsiębiorstwie.

Dział 2. Obrót energią elektryczną

Działalność p.t. „Obrót energią elektryczną”

występuje wówczas, gdy elektrownia lub elektrociepłownia kupuje energię elektryczną do odsprzedaży.

Obrót energią elektryczną musi być prowadzony przez przedsiębiorstwo na podstawie uzyskanej na tę działalność koncesji.


Dział 3. Wynik finansowy na energii elektrycznej według rodzajów działalności, w tys. zł

Przy ustalaniu przychodów i kosztów obowią-zują ogólne zasady rachunkowości, w tym zasada realizacji (memoriałowa) i współmierności.W myśl zasady memoriałowej przychody zalicza się do osiągniętych i koszty do poniesionych w okresie ich wystąpienia, a nie w okresie, w którym dokonano zapłaty, czy też poniesiono faktyczne wydatki. Zgodnie z zasadą współmierności uznaje się za koszty danego okresu sprawozdawczego te koszty, które są związane z przychodami tego okresu (określone przez zasadę realizacji).

Koszty działalności własnej dla energii elektrycznej, regulacyjnych usług systemowych, tzn. rezerw mocy i pozostałych usług systemowych są to koszty wytworzenia tych produktów odniesione do sprzedaży.Koszty wytworzenia sprzedanej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych (koszty działalności własnej – wiersz 02 kol 1) powinien być wyliczany według następującego wzoru:


gdzie:


Kw - koszty działalności własnej dla energii

elektrycznej, rezerwy mocy i usług systemowych [tys. zł]

Kjz - jednostkowy koszt zmienny wytworzenia

energii elektrycznej [zł/MWh]

Kjs - jednostkowy koszt stały wytworzenia energii elektrycznej i rezerwy mocy [zł/MWh]

Es - ilość sprzedanej energii elektrycznej [MWh]

RMs - sprzedana rezerwa mocy [MWh]

Kvs - koszty świadczenia usług systemowych [tys. zł]Jednostkowy koszt zmienny Kjz oblicza się jako:gdzie:


Kz - koszty zmienne wytwarzania energii elektrycznej [tys. zł]

En - produkcja energii elektrycznej netto [MWh] {G - 10.m (suma dla kwartału) Dz. 1, kol. 1 (w. 04 – w. 06)}

Jednostkowy koszt zmienny Kjz jest taki sam dla energii elektrycznej sprzedanej i zużytej w elektrowni.

Jednostkowy koszt stały dla energii elektrycznej i rezerw mocy Kjs oblicza się jako:g
dzie:

Ks - koszty stałe wytwarzania energii

elektrycznej i rezerwy mocy [tys. zł]

RMs, En - jak wyżej

Jednostkowy koszt stały Kjs jest jednakowy dla sprzedanych: energii elektrycznej i rezerwy mocy oraz energii elektrycznej zużytej w elektrowni (produkcja ciepła, inne cele).

W kolumnie 1 w wierszu 04 – koszt zakupu energii do odsprzedaży - należy wykazać wartość energii elektrycznej zakupionej na rynku bilansującym, wykazanej w dziale 1 w wierszu 23.

Do kosztów sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach należy zaliczać przede wszystkim opłaty przesyłowe o ile przedsiębiorstwo takie ponosi.

Podział kosztów zarządu pomiędzy rodzaje działalności wyszczególnione w tabeli powinien być dokonywany wg klucza obowiązującego w przedsiębiorstwie.

Przyjęte zasady podziału kosztów powinny być stosowane niezmiennie w sposób ciągły zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Wynik finansowy na sprzedaży stanowi różnicę pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.
Pobieranie 137.95 Kb.

Share with your friends:
  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna