Objaśnienia do budżetu na 2011 rokPobieranie 213,03 Kb.
Strona1/4
Data25.06.2018
Rozmiar213,03 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik Nr 15

do uchwały Nr XIII/112 /15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy na 2016 r.OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2016 ROK

Budżet został opracowany na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych zgodnie z uchwałą Nr LX/432/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmża oraz w oparciu o najważniejsze dokumenty stanowiące regulacje prawne :

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r.poz.1115),

- ustawę o samorządzie gminnym,

- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.931)

Do budżetu nie załączono załączników w zakresie wieloletnich programów inwestycyjnych, jak również programów przy dofinansowaniu unijnym, które zostały objęte Wieloletnią Prognozą Finansową wraz z przeniesieniem upoważnień do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Jednocześnie podobnie jak dla budżetu ubiegłorocznego budżet na 2016 r. został opracowany według niżej wymienionych zasad:

uchwała, składa się z budżetu oraz załączników do uchwały budżetowej,

> plan dochodów określono według źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji

budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe,

> plan wydatków określono z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w ramach tych limitów wyodrębniono podział:

a) wydatki bieżące,

b) wydatki majątkowe,

W załącznikach do budżetu dodatkowo uwzględniono:

> Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. ;

> Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2016 r. ;

> Plan dotacji z budżetu Gminy w 2016 r. ;

> Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Chełmża w 2016 r. ;

>Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r. ;

> Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.;

> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.;

> Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.;

> Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.;

>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.;

> Plan finansowy dochodów budżetu państwa na 2016 r.;

> Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r. ;


Budżet Gminy Chełmża na 2016 r. został opracowany w oparciu o:

> przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok oraz analizę osiąganych dochodów i realizowanych wydatków w ostatnich latach,

>utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,

> konieczność zapewnienia nadwyżki operacyjnej, jako dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi,

> obowiązujący stan prawny, a przede wszystkim ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

> analizę nakładów na przygotowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014 - 2020 oraz innych źródeł zewnętrznych - analogicznie staną się one przedsięwzięciami jak Wieloletnie Programy Inwestycyjne,

>przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2015 r.

( stan na 28.X.2015 r.)

> przy konstruowaniu budżetu na 2016 rok uwzględniono przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i w roku bieżącym a przypadających do zapłaty w 2016 r.

> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano na poziomie zatrudnienia wg stanu na 30.09.2015 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu o 2 %,


> pismo Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie:

  1. projektowanej subwencji ogólnej na 2016 rok w kwocie – 12.217.617,00 zł , która składa się z:

- części wyrównawczej w kwocie – 3.223.067,00 zł,

- części oświatowej w kwocie – 8.994.550,00 zł,  1. planowanej wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, który wynosi na 2016 rok 37,79%, co stanowi 3.161,421,00 zł,

> pismo z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/117 dnia 23 października 2015 r. o wstępnych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W w/w piśmie dla Gminy zostały określone wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które stanowią kwotę 34.200,00 zł,
> pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu Nr DTR-3101-2/15 z dnia 23 października 2015 r. o dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 1.926,00 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
> uchwałę Nr XLVI/362/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Chełmża środków stanowiących fundusz sołecki,

> porozumienie z dnia 18.XII.2013 pomiędzy Gminą Chełmża a Powiatem Toruńskim w sprawie współfinansowania przez Gminę i Powiat zadań inwestycyjnych :

Budowa drogi rowerowej przy dr. Chełmża-Brąchnówko-Pigża od granic administracyjnych Miasto Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Browina do skrzyżowania z drogą w m. Brąchnówko o dł.2,700 km.

Budowa drogi rowerowej przy dr. Bielczyny-Chełmża od granic administracyjnych Miast Chełmża/Gmina Chełmża przez miejscowość Bielczyny do skrzyżowania z drogą w m. Głuchowo - 2.663 km.

Środki finansowe w poszczególnych latach stanowią dotację przekazaną przez Powiat:

2014 r. - 200.000 zł.

2015 r. – 200.000 zł.

2016 r. - 75.000 zł.

> zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Chełmża z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów i materiałów planistycznych przyjmowanych do projektu budżetu Gminy Chełmża na 2016 r.  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna