Obecni: członkowie Komisji Polityki Społecznej wg załączonej listy obecności nr 1Pobieranie 39,65 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar39,65 Kb.

Protokół Nr 35/05

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 30 maja 2005r.


Obecni: członkowie Komisji Polityki Społecznej wg załączonej listy obecności nr 1.

Przedstawiciele stowarzyszeń dla osób niepełnosprawnych z gminy Czechowice-Dziedzice- wg załączonej do protokołu listy obecności nr 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Burmistrz Jan Berger i Zastępca Burmistrza Marek Kwaśny.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Jadwiga Paździora.

Na początek posiedzenia przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej powitała zaproszonych gości i członków komisji.

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum- 6 obecnych członków.

Potem przedstawiła porządek posiedzenia:

1) Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń osób niepełnosprawnych działających w gminie Czechowice-Dziedzice.

2) Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

3) Sprawy bieżące.

Ad.1) Przewodnicząca Komisji Jadwiga Paździora poinformowała, iż spotkanie jest pisma Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” , które wystąpiło do Rady Miejskiej o przydzielenie budynku przy ul.Kochanowskiego 9 na warsztaty terapeutyczne.

Podziękowała wszystkim przedstawicielom stowarzyszeń osób niepełnosprawnych obecnym na posiedzeniu za przybycie na dzisiejsze posiedzenie komisji.

Zapytała, jakie są oczekiwania przedstawicieli stowarzyszeń w stosunku do gminy?

Przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „WSPARCIE” Barbara Śleziak-Dranka podała, że Stowarzyszenie to zwróciło się o rozważenie możliwości przyznania budynku przy ul.Kochanowskiego z przeznaczeniem na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją umysłową.

Jako dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych ma do czynienia na co dzień z dziećmi o różnym stopniu upośledzenia. Jak dzieci i młodzież mają pomoc z zewnątrz, to osoby po 21 roku życia nie mają żadnej alternatywy zajęć, pozostawieniu są samym sobie lub rodzinie. Konieczne jest więc uruchomienie warsztatów terapii zajęciowej dla osób dorosłych. Z Funduszu PFRON jest możliwość pozyskania środków na działalność takowych warsztatów terapeutycznych. Podała, że w Zespole Szkół Specjalnych jest 145 uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego. Osoby te kończą szkolę i nie mają zabezpieczenia przyszłości, pozostają bez zajęcia. Stąd pomysł utworzenia warsztatów terapii zajęciowej dla dorosłych z upośledzeniem umysłowym.

Pani Maria Kurczyk Prezes Stowarzyszenia Wspomagania Kobiet po Mastektomii „Amazonki” podała, że stowarzyszenie to otrzymało lokal użytkowy przy ul.ks. Barabasza 15 składający się z 3 pomieszczeń, wc z ogrzewaniem piecowym. Lokal doskonale spełnia swoją funkcję w okresie wiosny i lata, lecz niestety w chłodne dni i zimą trzeba palić w piecach. Sprawia to trudności , gdyż noszenie opalu z piwnicy jest nie lada wyczynem i obciąża bezpośrednio ją jako prezesa.

Bolączki, z jakimi boryka się Stowarzyszenie „Amazonki” to biurokracja przy załatwianiu wszelkich formalności przy składaniu wniosków o dotacje. W gminie brak zupełnie edukacji w zakresie profilaktyki po operacji. Kobiety po przebytych operacjach onkologicznych pozostawione są same sobie. W profilaktykę musi być zaangażowany lekarz, psycholog, rehabilitant. Stowarzyszenie „Amazonki” otrzymały certyfikat , który odebrała Pani prezes w Poznaniu. Dla kobiet po mastektomii potrzebna jest rehabilitacja. Podziękowała dr Jadwidze Paździora za udostępnienie bezpłatnie sali gimnastycznej w NZOZ”DIAMED.” Potrzebna jest dotacja na działalność stowarzyszenia.

Zaproponowała, aby wyjść do szkół celem edukacji w tym zakresie. Podziękowała też Burmistrzowi za okazaną pomoc w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia jw. Jako pilny zgłosiła zakup fantoma do ćwiczeń badań profilaktycznych dla kobiet. Musi być wprowadzona szerokie uświadomienie ludzi i środowiska nt. mastektomii.

Jadwiga Paździora- nie wolno uciekać od problemów, ale trzeba szukać rozwiązań tychże. W jej zamyśle jest stworzenie w naszym mieście jednego centralnego ośrodka jednoczącego wszystkie stowarzyszenia działające na terenie Czechowic-Dziedzic.

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym”Razem” w Bestwinie Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy Maria Sysak-Łym podała, że stowarzyszenie to działa od 11 lat, zakupili działkę i mają własny ośrodek rehabilitacyjno-szkoleniowy, do którego przyjeżdżają na zajęcia rekreacyjno-ruchowe dzieci i młodzież. Chodzi o zapewnienie funkcjonowania dzieci w przyszłości, po uzyskaniu dojrzałości. Ośrodek ten organizuje różne formy działalności- imprezy odbywają się przez cały rok. Odbywają się tutaj wakacje pod gruszą, imprezy okolicznościowe. Do ośrodka jw. dowożeni są dzieci z terenu Czechowic-Dziedzic. Z centrum w Bielsku-Białej odeszło 30 osób dorosłych i zostają pozostawieni w domach. Należałoby te osoby wychwycić

i objąć opieką, aby nie pozostawali w domach. Teren ośrodka jest ogrodzony, zagospodarowany, jest sporo miejsca do uprawiania sportów, jest mini estrada. Dzieci wykonują drobne prace porządkowe na ośrodku, z czego są bardzo dumne.

Pani Renata Buryło przedstawicielka Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” podała, że działają od 2002r. a inicjatywa powołania do życia tego typu stowarzyszenia powstała w momencie zaistnienia potrzeby takiej działalności dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach stowarzyszenia prowadzony jest „Klub ARKA” dla osób dorosłych, skupiający 12 uczestników, którzy korzystają z terapii i rehabilitacji. Stowarzyszenie działa w systemie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci i młodzież mają ze stowarzyszeniem tym kontakt sporadyczny- wyjazdy wakacyjne. Osoby niepełnosprawne na terenie Czechowic-dziedzic nie są objęte w formą instytucjonalną. Należałoby obszar ten zagospodarować, na dziś nieznane są rzeczywiste potrzeby tym zakresie, znane są jedynie szacunkowe dane.

Ksiądz Zdzisław Tomziński przedstawiciel Caritas Archidiecezji Katowickiej i Ośrodka Terapii Zajęciowej w Pszczynie poinformował, iż Caritas w Pszczynie obejmuje 2 placówki dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Pszczynie i w Woli. W ośrodku w Pszczynie korzystają z zajęć dzieci gminy Czechowice-Dziedzice. Podziękował Burmistrzowi za środki, które wspomagają od lat działalność ww. ośrodka w formie odpłatności za koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii. Zwrócił uwagę na to, że w różnych miejscach powstają ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Jego zdaniem trzeba zrobić wcześniej rozeznanie, które grupy potrzebują pomocy.

Odnośnie propozycji uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej trzeba wcześniej sprawdzić ilu jest potencjalnych osób niepełnosprawnych do tego typu placówki. Jeśli chodzi o grupę wiekową osób niepełnosprawnych z dysfunkcją upośledzenia umysłowego to zabezpieczone są grupy dzieci

i młodzieży, natomiast coraz więcej jest domów co dalej z osobami niepełnosprawnymi dorosłymi. Nim będzie jakakolwiek decyzja w tej sprawie co będzie się tworzyło w Czechowicach-Dziedzicach, należy zastanowić się nad potrzebami.

Przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pszczynie Pani Krystyna Fuławka podała, że od 1992r. zajmuje się zawodowo dziećmi z różnym stopniem schorzenia, uczestniczy w procesie kształcenia dysfunkcji tychże dzieci. Jest jednym z rodziców dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją umysłową i na co dzień ma do czynienia z tym problemem. Stowarzyszenie w swojej pracy wybrało ścieżkę jedną z najtrudniejszych. Na zajęcia edukacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne uczęszcza 45 dzieci. Stowarzyszenie, myśląc o przyszłości objęło opieką osoby dorosłe, które nie mają zabezpieczenia zajęć w dziennym ośrodku z zajęć korzystają 24 osoby dorosłe, z terenu Czechowic-Dziedzic dowożonych jest 5 osób. W Stowarzyszeniu jest skupionych 100 rodziców wspierających się psychicznie i duchowo, robi się zbiórkę odzieży. W ośrodku jw. zatrudniony jest neurolog, pediatra, organizowane są turnusy rehabilitacyjne i spotkania z proboszczem parafii. Pomysłów na zróżnicowanie działalności ośrodka jest sporo, otrzymują pomoc od władz samorządowych. Marzeniem zarządu stowarzyszenia jw. jest utworzenie pracowni ceramicznej dla dzieci.

Jadwiga Paździora podziękowała wszystkim przedstawicielom stowarzyszeń za działalność dla drugiego człowieka, za to co robią dla innych stwierdzając że w tym są wWielcy.

Poinformowała, że głównym celem spotkania było rozważenie możliwości stworzenia w gminie Czechowice-Dziedzice jednego centralnego ośrodka dla osób niepełnosprawnych. W gminie są obiekty, które można byłoby zaadoptować na tego typu ośrodek, jak np. przy ul.Kochanowskiego 2 budynki- jeden -przejęty od Walcowni Metali”Dziedzice”, a drugi naprzeciwko tego budynku po siedzibie SP ZOZ, który jest własnością powiatu.

Burmistrz Jan Berger-trzeba zrobić rozeznanie , co jest potrzebne w naszej gminie i co to miałby być za ośrodek dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Dobrze dzieje się, że człowiek niepełnosprawny zaczyna być traktowany na równi z pełnosprawnym. Należy zastanowić się nad tym, aby zabezpieczyć starość dla osób niepełnosprawnych w dorosłym życiu. Jest budynek gminy stojący pusto przy ul.Kochanowskiego a także w przyszłości budynek po Domu Pomocy Społecznej przy ul.Hutniczej.

Trzeba zastanowić się dobrze, jaka to ma być forma ośrodka.

Przypomniał, że na dziś jest to zadanie własne powiatu. Niemniej o temacie trzeba mówić w całym kontekście. Dobrze się stało, że zostało zorganizowane dzisiejsze spotkanie, bo radni mają okazję zaznajomić się z problemami osób niepełnosprawnych w gminie.

Barbara Śleziak-Dranka- potrzeba utworzenia warsztatów terapii zajęciowej w naszej gminie jest duża. Na dziś z tego typu zajęć byłoby 40 osób, a w potrzebie jest 60 osób. Zauważyła, że Polska jako członek Unii Europejskiej będzie musiała nagiąć się do standardów europejskich. Zdrowe społeczeństwo musi dbać o chorych. W br. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na programy prozdrowotne dla osób niepełnosprawnych 70 mln zł.

Zauważyła, że bardzo ważny jest okres przygotowania osób niepełnosprawnych przysposabiających się do życia po 21 roku życia. Chodzi o to, aby osoby dorosłe mogły mieć zajęcia, aby nie były pozostawione samotnie w domach.

Poinformowała, że uczestniczyła w spotkaniu nt. strategii problemów społecznych w gminie. trzeba ten temat ująć w programie strategii.

Jadwiga Paździora-problem osób niepełnosprawnych jest naszym problemem, choć nie jest to zadanie własne gminy. Trzeba spróbować coś z tym zrobić, aby rozważyć możliwość utworzenia wieloprofilowego ośrodka terapeutycznego w Czechowicach-Dziedzicach.

Radny Andrzej Kobiela- kto zająłby się koordynacją centralnego ośrodka dla osób niepełnosprawnych, czy są ludzie, którzy chcieliby zająć się dziećmi z dysfunkcją umysłową?

Radny Damian Żelazny- gdyby powstał ośrodek jw. musiałby obejmować od podstaw wszystkie etapy wiekowych osób niepełnosprawnych. Utworzenie w gminie jednego z etapów wiekowych zagrażałoby innym grupom , a w szczególności osobom, które wchodzą w dorosłe życie po ukończeniu 21 roku życia. Poza tym musi być prowadzona edukacja w szkołach, tak aby był proces uświadamiania dzieci, aby dzieci niepełnosprawne z dysfunkcją umysłową weszły w normalne środowisko, aby dzieci te nauczyły się bycia z innymi ludźmi.

Ksiądz Zdzisław Tomziński- przy takim myśleniu o utworzeniu centralnego ośrodka dla osób niepełnosprawnych to popełnia się błąd merytoryczny- trzeba zdefiniować, dla kogo byłby ośrodek terapii zajęciowej. Na bazie doświadczeń może powiedzieć, że wszelkie etapy wiekowe niepełnosprawnych z dysfunkcją umysłową utworzyć w jednym ośrodku jest niemożliwością.

Maria Kurczyk- co zrobić z osobami z rożnego rodzaju schorzeniami onkologicznymi, cukrzykami, trzeba tym problemem się również zająć. Nie może to być zostawione samemu choremu. Musi być prowadzona szeroka edukacja profilaktyki onkologicznej.

Jadwiga Paździora podziękowała wszystkim przybyłym na spotkanie przedstawicielom stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele stowarzyszeń opuścili posiedzenie oraz Z-ca Burmistrza Marek Kwaśny oraz radny Łukasz Dobucki.

Ad.2)


Opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję w dniu 6 czerwca 2005r.

  1. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina w zakresie wykonania zadań lokalnego transportu zbiorowego omówił Burmistrz Jan Berger.

Poinformował, że kalkulację wkm opracował Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sylwester Bronce co do realizacji komunikacji na trasie Czechowice-Dziedzice- Bestwina.

Dzienna łączna ilość wkm- 127.

Dzienna ilość wkm po terenie gminy Czechowice-Dziedzice-99.

Dzienna ilość wkm po terenie Bestwiny- 28.

Dyrektor PKM proponuje dopłatę gminy Bestwina do wkm wykonanych po jej terenie w wys. 1,32 za 1 wkm.

Kalkulacja ww stawki:

28 wkm x 1,32 = 36,96 ( Bestwina koszt dzienny)

36,96 x 20= 739,20 ( Bestwina koszt miesięczny)

28 wkmx 20= 560 wkm ( Bestwina wkm miesięcznie)

Całkowity koszt miesięczny utrzymania linii po terenie gminy Bestwina 2.139,20 zł ( 560x3,82).

Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów średnie napełnienie autobusu powinno być nie mniejsze niż 6,38 osób. Faktyczne rozliczenie wpływów z tytułu uruchomienia nowej linii dokonane zostanie w m-cu październiku, po zakończeniu wakacji, na podstawie wpływów za wrzesień.

Wkm wykonywane po terenie gminy Czechowice-Dziedzice proponuje się wykonywać bez dodatkowych dopłat w zamian za wyeliminowanie z rozkładów jazdy najbardziej nierentownych kursów na liniach 1,2,6.Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina w zakresie wykonania zadań lokalnego transportu zbiorowego

(za-5, przy 5 głosujących).

2.Kolejny projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, Łukowej, Łukaszewicza II etap” omówił Burmistrz Jan Berger.

Proponuje się zaciągnąć kredyt jw. w wysokości 650.000 zł. Ustalić spłatę kredytu na lata 2005-2010. Zabezpieczeniem będzie weksel „In blanco”, oprocentowanie kredytu wynosi 3 % w skali roku.

W uchwale budżetowej na 2005r. zaplanowano do realizacji zadanie pn”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, ul.Łukowej i ul. Łukaszewicza II etap”. Zadanie to ma być w części sfinansowane z kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej w wys. 650.000 zł. na ww. zadanie jest przyznana pożyczka w wys. 810.000 zł. Dotacja wynosi 360.000 zł.

Środki własne w budżecie 2005r.-240.000 zł.

W budżecie na 2005r. planowano na ww. zadanie 890.000 zł kredytu, proponuje się zaciągnąć mniejszą kwotę kredytu - 650.000 zł.Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, Łukowej, Łukaszewicza II etap” (za-5, przy 5 głosujących).

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Czechowice-Dziedzice do programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego przedstawił Burmistrz Jan Berger.

Poinformował, że projektowany kompleksowy system gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego jest zgodny z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego i wojewódzkim Programem ochrony środowiska, a także z Programem ochrony środowiska i Planem gospodarki odpadami dla powiatu bielskiego. W powyższych dokumentach zostało ujęte zadanie dotyczące utworzenie na terenie miasta Bielsko-Biała regionalnego składowiska odpadów komunalnych z towarzyszącą infrastrukturą niezbędną do kompleksowego uregulowania gospodarki odpadami miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego. Ponadto 10 sierpnia 2004r gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie z powiatem bielskim w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia tj. budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.

Uchwała nr XXVII/312/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przyjmująca Plan gospodarki odpadami, również odnosi się do wspólnych rozwiązań systemu gospodarki odpadami z miastem Bielsko-Biała.

Projektowany System gospodarki odpadami o przepustowości 100 tys. Mg/rok obejmuje budowę:

- systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,

- sortowni mechaniczno-ręcznej do podczyszczania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz sortowni odpadów użytkowych, w tym opakowaniowych pochodzących z suchej frakcji strumieni odpadów komunalnych,

- kompostowni odpadów komunalnych,

- instalacji do odzysku odpadów remontowo-budowlanych,

- zbiorczego punktu odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych,

- kolejnego sektora składowiska odpadów o powierzchni ok. 3,5 ha;

- podczyszczalni odcieków ze składowiska odpadów.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Koszt realizacji zadania wynosi 46 mln. zł. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją podstawowych dokumentów do wniosku aplikacyjnego tj. studium wykonalności.

Do tej pory 7 gmin zadeklarowało wstępnie swój udział w projektowanym systemie tj. Bielsko-Biała, Jasienica, Kozy, Bestwina, Jaworze, Szczyrk i Czechowice-Dziedzice.

Rzeczywiste nakłady inwestycyjne zależeć będą od zakresu projektowanych instalacji, ich przepustowości. W procesie finansowania, budowy i wspólnej eksploatacji kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego zostały podane kwoty w zależności od liczby mieszkańców gmin oraz poszczególnych poziomów dofinansowania: 75 %, 70 %, 65 %, 60 %, 55 %, 50 %.

Podjęcie uchwał przez zainteresowane gminy będzie potwierdzeniem ich woli uczestniczenia w przedmiotowym przedsięwzięciu, a jednocześnie umożliwi prowadzenie dalszych prac związanych z opracowaniem dokumentacji do wniosku aplikacyjnego, a przede wszystkim umożliwi zbilansowanie ilości poszczególnych rodzajów odpadów obsługiwanych przez kompleksowy system gospodarki odpadami. Zbilansowanie ilości odpadów pozwoli określić wydajności poszczególnych instalacji funkcjonujących w ramach systemu.Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Czechowice-Dziedzice do programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego

(za-4, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 5 głosujących).

Ad.3)


Sprawy bieżące:

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Paździora poinformowała o piśmie skierowane na jej ręce od mieszkańców budynku socjalnego przy ul.Legionów 28 w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie warunków higieniczno-sanitarnych jak i stanu technicznego ww. budynku.Komisja Polityki Społecznej zapoznała się z treścią pisma mieszkańców budynku socjalnego przy ul.Legionów 28 w Czechowicach-Dziedzicach. Komisja zdecydowała, aby najbliższe posiedzenie komisji odbyło się w terenie na budynkach socjalnych: przy ul.Legionów 28 i ul.Narutowicza w dniu 13 czerwca 2005r. o godz. 15,30.

Zbiórka członków komisji pod budynkiem przy ul.Legionów 28.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół Renata Gabryś
Opinie Komisji Polityki Społecznej do projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2005r.

Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Bestwina w zakresie wykonania zadań lokalnego transportu zbiorowego

(za-5, przy 5 głosujących)..

Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Bielsku-Białej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Falistej, Łukowej, Łukaszewicza II etap” (za-5, przy 5 głosujących).

Komisja Polityki Społecznej przyjęła projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Czechowice-Dziedzice do programu kompleksowej gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego

(za-4, przeciw-0, wstrzymał się-1, przy 5 głosujących).

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej

Jadwiga Paździora
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna