O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona9/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

”,

Art. 2. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.7),) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w pkt 6 dodaje się literę n w brzmieniu:

„n) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893).”;

2) w art. 36 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 37a ust. 1, żądać od gminy:”;

3) po art. 37 dodaje się art. 371 w brzmieniu:

„Art. 371. 1. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, w wyniku uwzględnienia ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu związanych z lokalizacją lotniczego urządzenia naziemnego i powierzchni ograniczających zabudowę, o których mowa w art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 36 ust. 2, 3, 5 i 6 oraz art. 37 ust. 1, 3, 5, 9–11 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 53 w ust. 4 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) sprzęt agrolotniczy – sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego, w tym na samolotach i śmigłowcach;”;

2) w art. 39 w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka, przez podmiot, który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na wykonywanie operacji specjalistycznych lub przez podmiot, który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na wykonywanie usług lotniczych ultralekkimi statkami powietrznymi, o których mowa w przepisach Prawa lotniczego.”.

Art. 4. 1. Licencje pilota balonu wolnego wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

2. Wnioski o wznowienie lub przedłużenie licencji, o której mowa w ust. 1, podlegają rozpatrzeniu jako wnioski o wydanie licencji pilota balonowego, na warunkach określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.).

Art. 5. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie dostosowania wydanych koncesji do przepisów niniejszej ustawy.

2. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie dostosowania wydanych upoważnień obejmujących uprawnienie do wykonywania przewozów regularnych do przepisów niniejszej ustawy.

3. Upoważnienia obejmujące uprawnienie do wykonywania wyłącznie serii przewozów nieregularnych wydane przed wejściem w życie niniejszej ustawy tracą z moc z dniem wejścia jej w życie.

4. Przewoźnicy lotniczy działający w formie spółki akcyjnej dostosowują swoją strukturę kapitałową do wymogów, o których mowa w art. 166 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą, w terminie 36 miesięcy do dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 6. 1. Strefy pobierania opłat terminalowych oraz zatwierdzone dla nich stawki jednostkowe opłat terminalowych zatwierdzone przed wejściem w życie ustawy i obowiązujące w momencie jej wejścia w życie obowiązują do końca okresu, na jaki zostały zatwierdzone.

2. W przypadku gdy zatwierdzenie stref, o których mowa w ust. 1, po raz pierwszy na podstawie niniejszej ustawy będzie następowało po dniu 1 stycznia pierwszego roku okresu odniesienia, którego strefy te dotyczą, okres o którym mowa w art. 130c ust. 7 obejmie okres od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym strefy te są zatwierdzane, do 31 grudnia roku kończącego okres odniesienia trwający w momencie wejście w życie ustawy.

Art. 7. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w sprawach związanych z:

1) przewozem lotniczym, o którym mowa w Dziale X ustawy zmienianej w art. 1, oraz

2) udzieleniem przez komendanta oddziału Straży Granicznej informacji o braku negatywnych przesłanek do uzyskania dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska, o którym mowa w art. 188a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1

– stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dokumentację w sprawach postępowań prowadzonych na podstawie art. 82 pkt 7 ustawy, o której mowa w art. 1, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przekazuje do właściwego starosty w terminie miesiąca od dnia wejścia życie niniejszej ustawy, w celu dalszego procedowania zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Postępowania w przedmiocie wydania decyzji określającej zakres naruszenia oraz terminu usunięcia nieprawidłowości wszczęte na podstawie art. 29 ustawy zmienianej w art. 1 i nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają umorzeniu.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30, art. 53 ust. 5, art. 59a ust. 5 i 6, art. 67 ust. 6, art. 67g, art. 71e pkt 1, art. 92, art. 103 ust. 4, art. 108 ust. 8, art. 109 ust. 8, art. 112 ust. 1, art. 121 ust. 6 pkt 1, art. 128b ust. 4, art. 130 ust. 9, art. 155c, art. 163, art. 172, art. 187, art. 189 ust. 2, art. 191 ust. 14 oraz art. 202 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 30, art. 53 ust. 5, art. 59a ust. 5 i 6, art. 67 ust. 6, art. 67g, art. 71e, art. 92, art. 103 ust. 4, art. 108 ust. 15, art. 109 ust. 9, art. 112 ust. 1, art. 121 ust. 6 pkt 1, art. 128b ust. 4, art. 130g, art. 155c, art. 163, art. 172, art. 187, art. 187a, art. 189 ust. 2, art. 191 ust. 23 oraz art. 202 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 74 lit. c, d, e, h i i oraz pkt 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

2) art. 1 pkt 65 w zakresie art. 119a ust. 1 pkt 2 oraz pkt 126 w zakresie art. 194 ust. 5 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem 26 listopada 2016 r.;

3) art. 1 pkt 45 w zakresie art. 87 ust. 15 i 16, który wchodzi w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załączniki do ustawy
Załącznik nr 1

Załącznik nr 1
Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł

I

II

III

1.

Naruszenie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego

1.1.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.1 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.2.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.2 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.3.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.3 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.4.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.4 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.5.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 1.5 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.6.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.7.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 3.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.8.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 4.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.9.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 4.2 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.10.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 4.3 załącznika do rozporządzenia

  5 000

1.11.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 4.4 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.12.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 5.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.13.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 5.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.14.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 5.3 załącznika do rozporządzenia

20 000

1.15.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 5.4 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.16.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.2 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.17.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.3 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.18.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.4 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.19.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.5 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.20.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.6 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.21.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.7 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.22.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 6.8 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.23.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 7.1 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.24.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 7.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.25.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 8.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.26.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 8.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.27.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 8.3 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.28.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 9.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.29.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 9.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.30.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 9.3 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.31.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.1 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.32.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.33.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.3 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.34.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.4 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.35.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 11.5 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.36.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.1 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.37.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.2 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.38.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.3 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.39.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.4 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.40.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.5 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.41.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.6 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.42

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.7 załącznika do rozporządzenia

50 000

1.43.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.9 załącznika do rozporządzenia

30 000

1.44.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt 12.11 załącznika do rozporządzenia

50 000

2.

Naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002
2.1.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 12

10 000

2.2.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 13

10 000

2.3.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 14

10 000

3.

Naruszenie przepisów rozporządzenia nr 1008/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty

3.1.

Naruszenie obowiązków dotyczących publikacji i wskazywania w każdej chwili ostatecznej ceny, którą należy zapłacić i o której mowa w art. 23 ust. 1

do 20 000

3.2.

Naruszenie obowiązków dotyczących oferowania lub publikowania obowiązujących warunków przewozu lotniczego, o których mowa w art. 23 ust. 1

do 12 000

3.3.

Naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt a–d, polegające na nie ujawnianiu, o ile występują, kwot wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt a–d

do 16 000

3.4.

Naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. pkt a–d polegające na podawaniu informacji o poszczególnych częściach składowych ceny w sposób łączny, jako jedną kwotę należną

do 8 000

3.5.

Naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 1, polegającego na nie przekazywaniu informacji o dodatkowych dopłatach do ceny w sposób wyraźny, przejrzysty i na zasadzie opt-in

do 8 000Załącznik nr 2
Załącznik nr 5


Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość kary w zł1.1

Użytkowanie statku powietrznego niezgodnie z zatwierdzonym wykazem wyposażenia Minimalnego (MEL) lub z przekroczeniem jego ograniczeń

5 000

1.2

Wykonywanie operacji lotniczych bez posiadania zatwierdzenia szczególnego wpisanego do specyfikacji operacyjnej AOC lub wykazu zatwierdzeń szczególnych

10 000

1.3

Przewóz towarów niebezpiecznych bez uzyskania od właściwego organu zatwierdzenia do wykonywania takich operacji

10 000

1.4

Nie zgłoszenie zdarzenia lub incydentu z udziałem towarów niebezpiecznych

10 000

1.5

Przewóz towarów niebezpiecznych niezgodnie z warunkami określonymi w Instrukcjach Technicznych

10 000

1.6

Skasowanie zapisów rejestratorów pokładowych, co stanowi naruszenie CAT.GEN.MPA.105 lit. a pkt 10 w Załączniku IV rozporządzenia nr 965/2012/UE

10 000

1.7

Wykonywanie operacji lotniczych bez zgłoszenia o którym mowa w art. 163 d

10 000

1.8

Nie przekazanie do Prezesa Urzędu informacji, o których mowa w CAT.OP.MPA.315 w Załączniku IV rozporządzenia nr 965/2012/UE

5 000Projekt z dnia 29.01.2016 r.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna