O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona8/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

”,

c) w tabeli nr 2 część I otrzymuje brzmienie:Część I Egzaminy

1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa

kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1.

2.

1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

600


2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:

1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

2) pilota samolotowego rekreacyjnego, pilota samolotowego turystycznego, pilota śmigłowcowego rekreacyjnego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego turystycznego, pilota balonowego rekreacyjnego, pilota balonowego, pilota szybowcowego rekreacyjnego, pilota szybowcowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego


210


315

419


1047


3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno- praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:

1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17

2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66

3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego

o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej

5700 kg


– za każdą kategorię

210


315
315

4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:

1) zawodowej, liniowej

2) do pozostałych licencji


210

158


5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji

53

6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

158

7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji

105

8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy

przedmiot315

1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1.

2.

  1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:

1) pilota samolotowego rekreacyjnego

2) pilota samolotowego turystycznego

3) pilota śmigłowcowego rekreacyjnego

4) pilota śmigłowcowego turystycznego

5) pilota wiatrakowcowego turystycznego

6) pilota samolotowego zawodowego

7) pilota śmigłowcowego zawodowego

8) pilota wiatrakowcowego zawodowego

9) pilota sterowcowego zawodowego

10) pilota samolotowego liniowego

11) pilota śmigłowcowego liniowego

12) pilota balonowego rekreacyjnego

13) pilota balonowego

14) pilota szybowcowego rekreacyjnego

15) pilota szybowcowego

16) nawigatora lotniczego

17) mechanika pokładowego

18) kontrolera ruchu lotniczego

19) dyspozytora lotniczego

20) mechanika lotniczego obsługi technicznej

21) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

838


838

838


838

838


2093

2093


1047

1047


3139

3139


524

524


105

105


1571

1047


2617

1047


1047

1047


2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego lub oceny kompetencji kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji

315


3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:

1) pilota lotni

2) pilota paralotni

3) pilota motolotni i motoparalotni

4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

(MTOM) do 495 kg

5) pilota – operatora modelu latającego

6) skoczka spadochronowego

7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

8) pilota wiatrakowca ultralekkiego

9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego

10) informatora służby informacji powietrznej

11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej


64

4364

64
22

43

105
64105

105


64

4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

105


5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego, kontroli umiejętności lub oceny kompetencji:

1) na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie;

2) na wznowienie ważności uprawnienia wpisywanego do licencji, za każde wznawiane uprawnienie;

3) w zakresie wykonywanych czynności egzaminacyjnych wymaganych przepisami rozporządzenia 1178/2011/UE.105
105


105

6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie lub wznowienie ważności uprawnienia wpisywanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane lub wznawiane uprawnienie

53

”,

d) w tabeli nr 3:

– tytuł części III otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz nad inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC, zgodnie z rozporządzeniem 3922/91/EWG”,

– po części III dodaje się część IIIa w brzmieniu:Część IIIa

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą
w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC oraz zatwierdzeniami szczególnymi wydanymi zgodnie z rozporządzeniem 965/2012/UE


Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

  1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC

Opłata podstawowa w wysokości 100%

opłaty podstawowej określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9.1. ust. 12. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydanymi zatwierdzeniami szczególnymi (dla przewoźników AOC oraz pozostałych użytkowników):
1) na operacje przy ograniczonej widzialności (LVO) – za każde zezwolenie

1 000

2) na operacje z określonymi specyfikacjami minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS – Minimum Navigation Performance Specification)

1 000

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi – ETOPS  

3 000

4) na operacje z nawigacją w oparciu o charakterystyki systemów (PBN) – za każdą specyfikację PBN

500

5) na operacje w przestrzeni powietrznych ze zredukowanymi minimami separacji pionowej  (RVSM)

1 000

6) na operacje śmigłowcowe z użyciem systemu noktowizyjnego (NVIS)

1 000

7) na operacje śmigłowcowe z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (HHO)

1 000

8) na operacje śmigłowcowych służb ratownictwa medycznego (HEMS)

2 000

9) na inne zatwierdzenia szczególne wpisywane do specyfikacji operacyjnej, o których mowa w Dodatku II w Part-ARO przypis 20 – za każde zezwolenie

1 000

10) na transport materiałów niebezpiecznych - DG

1 000

11) na upoważnienie do szkolenia personelu pokładowego (zgodnie z Part-CC)

1 000

12) na upoważnienie do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego (zgodnie z Part-CC)

1 000

”,

– część IV otrzymuje brzmienie:Część IV

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu ATO, CTO, CAPTO oraz MTO


Rodzaj czynności urzędowej


Wysokość opłaty lotniczej w zł


1


2


1.


Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu ATO, CTO lub CAPTO:


1)


ATO


750
2)


CTO, CAPTO


419


2.


Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię


1 047


3.


Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147


524


”,

– część VI otrzymuje brzmienie:Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników medycyny lotniczej


Rodzaj czynności urzędowej


Wysokość opłaty lotniczej w zł


1


2


1.


Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej


1 047


2.


Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika medycyny lotniczej


2101   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna