O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona7/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

”,

– – w podczęści 3.4.:

– – – w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:2) szybowce

53

”,

– – – w ust. 6 otrzymuje brzmienie:6) Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1-5 i 7

53

”,

– – – dodaje się ust. 7–8 w brzmieniu:7. Wydanie zezwolenia na wykonanie lotu przez statek powietrzny niemający ważnego świadectwa zdatności do lotu o maksymalnej masie startowej (MTOM):
1) do 1 000 kg

100

2) od 1 000 kg do 5 700 kg

300

3) od 5700 kg do 20 000 kg

1000

4) powyżej 20 000 kg

3000

8. Zatwierdzenie personelu przeglądu zdatności do lotu statku powietrznego wykonującego przeglądy zdatności do lotu na podstawie rozporządzenia nr 1321/2014/UE pkt M.A.901 (g)

300


”,

– – w podczęści 3.6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:3. Rozszerzenie zakresu certyfikatu  AMO o nową kategorię


Stawki jak w ust. 1 w zakresie dodanych kategorii

4. Rozszerzenie zakresu certyfikatu  CAMO o nową kategorię

Stawki jak w ust. 2 w zakresie dodanych kategorii

”,

– – w podczęści 3.8

– – – ust. 17 otrzymuje brzmienie:17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody

2617

”,

– – – ust. 21 otrzymuje brzmienie:17. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, przedłużającego ważność uprawnień

50% stawki określonej w ust. 19

”,

– – tytuł podczęści 3.9. otrzymuje brzmienie:

„3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego (zgodnie z rozporządzeniem 3922/91/EWG)”,

– – po podczęści 3.9 dodaje się podczęść 3.9.1 w brzmieniu:3.9.1 Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego oraz wydawanie zatwierdzeń szczególnych

(zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE)

 


 

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

 

1

2

 

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

opłata podstawowa

 

5 000

 

zwiększona o opłatę za

 

1)       przewóz pasażerów i ich bagażu

2)       przewóz towarów i poczty

3)       inne


5 000

5 000


5 000

 

2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony nie dłużej niż 12 miesięcy

75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1

 

3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zatwierdzenia szczególnego - dla każdego egzemplarza statku powietrznego:
 

1) na operacje przy ograniczonej widzialności (LVO):
 

a) kategorii II (CAT II)

2 000

 

b) kategorii IIIA (CAT III A)

2 000

 

c) kategorii IIIB (CAT III B)

2 000

 

d) kategorii IIIC (CAT III C)

2 000

 

e) operacja poza standardem w kategorii II (OTS CAT II)

2 000
f) operacja poniżej standardu w kategorii I (LTS CAT I)

2 000
g) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)

1 000

 

h) operacja podejścia z wykorzystaniem systemów polepszających widzenie (EVS), dla której wykorzystuje się możliwość wykonywania operacji przy minimach widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) zmniejszonych o nie więcej niż jedną trzecią publikowanych RVR

2000
2) na operacje z określonymi specyfikacjami minimalnych osiągów nawigacyjnych (MNPS – Minimum Navigation Performance Specification)

2 000

 

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS – ExetendedRangeOperation with Two-Engine Aeroplanes)

4 000

 

4) na operacje z nawigacją w oparciu o charakterystyki systemów (PBN) – za każdą wpisywaną specyfikację PBN

2 000

 

5) na operacje w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej  (RVSM) –

3 000

 

6) na operacje śmigłowcowe z użyciem systemu noktowizyjnego (NVIS)

2 000

 

7) na operacje śmigłowcowe z ładunkiem na zaczepie zewnętrznym (HHO)

2 000
8) na każde inne zatwierdzenia szczególne, o których mowa w Dodatku II do załącznika II (Part-ARO) rozporządzenia nr 965/2012/UE przypis 20

1 000

 

4. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zatwierdzenia szczególnego dla organizacji:1) na transport towarów niebezpiecznych (DG)

4 000

 

2) na upoważnienie do prowadzenia szkoleń personelu pokładowego (zgodnie z Part-CC)

2 000
3) na upoważnienie do wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowego (zgodnie z Part-CC)

2 000
4) na operacje śmigłowcowych służb ratownictwa medycznego (HEMS)

5000
”,

– – uchyla się podczęść 3.10.,

– – podczęść 3.11. otrzymuje brzmienie:3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia w zakresie zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe

980

2 100

3 100

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)  

1 000

1 500

2 000

”,

– – w podczęści 3.13:

– – – ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:1. Dodanie statku powietrznego i związana z tym zmiana w certyfikacie AOC (zgodnie z rozporządzeniem 3922/91/EWG), AWC

W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego

do 10 ton włącznie

więcej niż10 ton

210

524

2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC (zgodnie z rozporządzeniem 3922/91/EWG), AWC niezwiązana z dodaniem statku powietrznego

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

105

210

419

”,

– – – uchyla się ust. 7,

– – – ust. 12 otrzymuje brzmienie:12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika medycyny lotniczej

210

”,

– – – ust. 32 otrzymuje brzmienie:32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu

1047

”,

– – – po ust. 37 dodaje się ust. 38 i 39 w brzmieniu:38. Wyznaczenie unijnego podmiotu zatwierdzającego do spraw ochrony lotnictwa cywilnego

300

39. Przeprowadzenie przez Prezesa Urzędu wizji lokalnej w celu potwierdzenia wdrożenia w ramach zatwierdzenia unijnych środków ochrony lotnictwa w odniesieniu do odpowiednich przewozów ładunków wykonywanych przez przewoźnika lotniczego przewożącego ładunki i pocztę z krajów trzecich oraz do zarejestrowanych agentów z krajów trzecich

20 000

”,

– – dodaje się podczęść 3.14 w brzmieniu:3.14. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty wydane zgodnie z rozporządzeniem nr 965/2012/UE

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Zmiana w certyfikacie AOC, specyfikacjach operacyjnych lub w wykazie zatwierdzeń szczególnych w zakresie wykazu statków powietrznych.

W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego

do 10 ton włącznie

więcej niż10 ton

200

500

2. Zmiana w certyfikacie AOC lub specyfikacjach operacyjnych, za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1

1 000


3. Zatwierdzenie szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD) do prowadzenia szkoleń i sprawdzeń u posiadacza certyfikatu AOC

1 000

4. Postępowanie w sprawie wydania zwolnienia albo odstępstwa na podstawie art. 14 rozporządzenia 216/2008/WE w zakresie podmiotów objętych rozporządzeniem 965/2012/UE.

10 000

5. Zatwierdzenie indywidualnego programu określającego czas lotu na podstawie ARO.OPS.235  rozporządzenia 965/2012/UE .

10 000

6. Zatwierdzenie umowy leasingu statku powietrznego, o której mowa w ARO.OPS.110 albo w ARO.OPS.155 w podczęści OPS załącznika II do rozporządzenia 965/2012/UE (dry-lease, wet-lease)


1 000

7. Zatwierdzenie w zakresie bezpieczeństwa umowy w sprawie dzielenia oznaczeń linii z przewoźnikiem z państwa trzeciego

1 0001   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna