O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona35/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
de facto na trzecim poziomie).

141

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

po projektowanym art. 209uk proponuję dodać kolejny art. 209ul w brzmieniu:
„Art. 209ul. 1. Kto wbrew art. 68 ust. 4 ustawy nie zapewnia fizycznego oddzielenia pasażerów lotów wewnętrznych, określonych w art. 2 pkt 3 rozporządzenia nr 562/2006/WE, od pasażerów innych lotów, podlega karze pieniężnej w wysokości 20 000 zł.
2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu wymierza na uzasadniony wniosek komendanta placówki Straży Granicznej właściwego ze względu na miejsce usytuowania lotniska międzynarodowego, na którym utworzone jest lotnicze przejście graniczne.”;
W konsekwencji powyższego nowelizowany art. 209w ust. 1 powinien otrzymać brzmienie:
„209w.1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 209a – 209ul, nakłada Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.”, zaś art. 210 ust. 1 pkt 14 ustawy należy uchylić.

209ul

nieuwzględniona

Projektodawca stoi na stanowisku, że propozycja nie powinna zostać uwzględniona. Parlament rozstrzygnął przy ostatniej dużej nowelizacji ustawy - Prawo lotnicze z 30 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1015), że sankcją w tym przypadku jest sankcja karna ujęta w art. 210 ust. 1 pkt 14 i 15. Była to bezpośrednia decyzja Parlamentu, a tym samym nie powinno się zatem zmieniać tej decyzji.

142

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

niezależnie od powyższego pragnę wskazać, że wystąpiła pomyłka w numeracji przepisów projektu ustawy; w art. 1 projektowany pkt 130 powinien brzmieć:
„130) po art. 209u dodaje się art. 209ua-209ui w brzmieniu:”.

 

nieuwzględniona

Uwaga niezasadna. Projekt UC127 uwzględnia już zmiany zatwierdzone przez RM w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (UC161). Projekt ten został już uchwalony przez Parlament - ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 1221).

143

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

de lege ferenda:
projektowane przepisy prawa utrwalają rozwiązania uniemożliwiające realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego, przy użyciu śmigłowca ratowniczego TOPR a wykonywanych w ramach lotnictwa cywilnego,

 

nieuwzględniona

Brak uzasadnienia dla uwzględnienia propozycji. Zgodnie z art. 1 ust. 1, oraz 2 ustawy - Prawo lotnicze, przepisy tej ustawy regulują stosunki z zakresu lotnictwa cywilnego i są stosowane właśnie do tego obszaru. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy lotnictwo cywilne nie obejmuje lotnictwa państwowego. Zarówno zadania ratownictwa górskiego, jak i operacje bezzałogowych statków powietrznych na rzecz służb państwowych - pozostają w gestii lotnictwa państwowego a nie cywilnego. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241, z późn. zm.) nadzór nad ratownictwem górskim sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Ponadto w art. 3 ust. 1 tej ustawy m.in. ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych powierzono obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.

144

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

de lege ferenda:
b) ustawa – Prawo lotnicze nie przewiduje odrębnej procedury dla służb do używania bezzałogowych statków powietrznych (dronów), np. w celu realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, gdzie istnieje konieczność zachowania niejawnego charakteru podejmowanych działań. W związku
z dynamicznym rozwojem rynku bezzałogowych statków powietrznych oraz coraz szerszymi możliwościami ich wykorzystania, należy rozważyć uregulowanie odrębnych procedur używania przez służby tego rodzaju statków powietrznych, w obrębie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. Należy podkreślić, że brak jest obecnie przepisów w ustawach kompetencyjnych służb regulujących odrębnie uprawnienie do użycia i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, co powoduje że ich stosowanie musi odbywać się na mocy obecnie obowiązujących uprawnień. Obecnie bezzałogowe statki powietrzne mogą być wykorzystane np. przez funkcjonariuszy Straży Granicznej np. do obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych (art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej).

 

nieuwzględniona

W ocenie projektodawcy nie ma aktualnie potrzeby wprowadzania proponowanych przez MSW przepisów w treści ustawy w związku z tym, że bezzałogowe lotnictwo państwowe jest objęte przepisami art. 126 ustawy w zw. z art. 1 ust. 4 ustawy - Prawo lotnicze. Przedmiotowe propozycje mogą zostać rozważone podczas prac nad rozporządzeniem z art. 126 ust. 5 ustawy. Dodatkowo zakres propozycji wykracza poza materię projektu, którego celem jest dostosowanie przepisów ustawy - Prawo lotnicze do nowych i zmienionych przepisów prawa UE.
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197,1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712 i 1844.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 396, 539, 774, 1322, 1419, 539, 978, 1269 i 1649.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 831, 1137, 1433 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna
przepisach wydanych
rozporządzeniu rady
ministrem właściwym
rozporządzeniem parlamentu europejskiego
rozporządzeniu wydanym
przepisami wydanymi
zakresie lotnictwa cywilnego
którym znajdowały
zakresie zdatności
portach lotniczych wspólnoty