O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona32/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
upoważnienia do wydania aktów wykonawczych pod kontem spełniania przez nie wymogu redagowania wytycznych określonego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym powinny one dotyczyć odrębnie każdej materii wskazanej w upoważnieniu ustawowym.
W szczególności gruntownego przepracowania wymagają upoważnienia zawarte w:
a) art. 67g nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze; w związku tym, że projektuje się znaczne rozszerzenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania w tym upoważnieniu, rozszerzeniu też powinny ulec wytyczne dotyczące treści aktu, które w projekcie ustawy nie ulegają zmianie; należy zauważyć, że wytyczne te nawet w obowiązującym brzmieniu nie spełniają wyżej przytoczonego wymogu określonego w orzecznictwie Trybunału;
b) art. 189 ust. 2 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, bowiem projektowane upoważnienie ustawowe należy uzupełnić o wytyczne dotyczące treści aktu;
c) ust. 1 i 2 w art. 92 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, w zakresie, w jakim odnosi się do przepisów prawa Unii Europejskiej i przepisów międzynarodowych, nie stanowi wytycznych. Treść ta nie zawiera, bowiem wskazówek wyznaczających treść rozporządzenia oraz nie określa sposobu kształtowania jego treści, lecz de facto zobowiązuje ministra do stosowania obowiązującego prawa. Powyższa uwaga odnosi się do wszystkich projektowanych upoważnień zawartych w projekcie ustawy, które zawierają tego typu sformułowania. Zmiany zgodnie z tą uwagą wymagają również wszystkie upoważnienia zawarte w Prawie lotniczym zawierające kwestionowane sformułowania, które nie są zmieniane w projekcie ustawy.

67g
189 ust. 2
92 ust. 1 i 2

uwzględniona

Projektowane upoważnienia ustawowe zostały stosownie uzupełnione o brakujące wytyczne.

109

Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienie ustawowe zawarte w art. 130g nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, w zakresie szczegółowych kryteriów ustalania stref pobierania opłat terminalowych ma charakter blankietowy, bowiem żadne przepisy ustawy nie określają kryteriów ogólnych. Dlatego też należy w tym zakresie uzupełnić projekt ustawy o stosowne przepisy. Ponadto, treść zaproponowana jako wytyczne w tym upoważnieniu ustawowym w zakresie, w jakim odnosi się do istniejących programów, strategii i decyzji w zakresie polityki transportowej oraz kierunkowych założeń Unii Europejskiej, nie stanowi wytycznych. Treść ta nie zawiera, bowiem wskazówek wyznaczających treść rozporządzenia oraz nie określa sposobu kształtowania jego treści. Te same zastrzeżenia odnoszące się do wytycznych, w zakresie odwołania do polityki państwa dotyczącej lotnictwa cywilnego, dotyczą projektowanego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 130h nowelizowanej ustawy.

art.130g
art. 130h

uwzględniona

Ponieważ rozporządzenie ma służyć wykonaniu przepisów ustawowych, niezbędne było dokonanie na zmian w ustawie, które na poziomie ogólnym stanowiłyby o kryteriach ustalania stref pobierania opłat terminalowych. W związku z uwagą dokonano zmian w treści art. 130g. Wskazano, iż rozporządzenie powinno zostać wydane z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej w zakresie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz konieczności zapewnienia przejrzystości ustalania stref pobierania opłat nawigacyjnych i stawek tych opłat. Ponadto, w art. 130h wykreślono sformułowanie „politykę państwa dotyczącą lotnictwa cywilnego oraz“. W zakresie braku określenia w ustawie kryteriów ustalania stref pobierania opłat, należy wskazać natomiast, że w odniesieniu do opłat objętych przepisami UE kryteria te są określone w przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 391/2013 (art. 5 ust. 2). W zakresie opłat nieobjętych przepisami UE zaproponowano nową redakcję art. 130e ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze.

110

Rządowe Centrum Legislacji

Zdaniem RCL, projektowany art. 21 ust. 2c nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze mógłby otrzymać w związku z tym następujące brzmienie: ,,2c. W sprawach, o których mowa w ust. 2b, w sytuacji, kiedy w postępowaniu uczestniczy wiele stron, Prezes Urzędu może zawiadamiać o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku tego postępowania, w drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Strony mogą być również zawiadamiane zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

21 ust. 2c

częściowo uwzględniona

Art. 49 KPA nie wskazuje, że decyzje nie mogą być ogłaszane przez organ w akcie promulgacyjnym. Nie wynika to również z orzecznictwa. Zaproponowany przepis koresponduje z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy- Prawo lotnicze oraz jest zgodny z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Jednakże, aby skonsumować uwagę RCL proponuje się następujące brzmienie ust. 2c:
"W sprawach, o których mowa w ust. 2b, Prezes Urzędu może zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępowania w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”.

111

Rządowe Centrum Legislacji

Uzasadnienie do projektu ustawy nie opisuje wszystkich zmian w zakresie art. 27 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze dotyczącego kontrolowania przez Prezesa ULC przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego. Nieznane w związku z tym jest ratio legis nowododawanych w tym artykule ustępów 6 i 7. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z niezmienianym w projekcie ustawy art. 27 ust. 5 czynności kontrolne przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wydanego przez Prezesa Urzędu. Projektowany ust. 7 wprowadza w tym zakresie istotny wyłom. Wprowadza on, bowiem nową kategorię kontroli – kontrole niezapowiedziane, oraz proponuje, aby kontrole te mogły być przeprowadzane wyłącznie po okazaniu legitymacji służbowej, a więc z pominięciem wymogu doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Rozwiązanie takie stanowi istotne novum w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów, dlatego też powinno zostać szczegółowo uzasadnione, tym bardziej, że stanowi istotną ingerencję w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest też jasne, czy rozwiązanie to jest wynikiem uregulowań prawa Unii Europejskiej. Tym niemniej, przy założeniu, że projektowane rozwiązanie uzyska akceptację, w dotychczasowym ust. 5 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, na końcu należy dodać zastrzeżenie do projektowanego ust. 7, który, jak było to już wspomniane, wprowadza w tym zakresie wyjątek od zasady określonej w ust. 5.

uzasadnienie

uwzględniona

Uzupełniono w stosownym zakresie uzasadnienie.
W art. 27 ust. 5 dodano wyrażenie "z zastrzeżeniem ust. 7"


112

Rządowe Centrum Legislacji

W projektowanym art. 41 ust. 1 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, wzorem obecnie obowiązującego brzmienia tego przepisu należy przywołać nazwę umowy, do której ma odnosić się ten przepis. Z uzasadnienia do projektu wynika (str. 18), że przepis ten będzie odnosił się tylko do umowy leasingu statku powietrznego. Ponadto, należy doprecyzować projektowany ust. 2 w tym artykule, tak aby jasno wynikało z niego, kiedy do umowy leasingu wymagana jest zgoda Prezesa ULC. W projektowanym brzmieniu przepis ten jest nieprecyzyjny i narusza potrzebę czytelności i komunikatywności prawa.

41 ust. 1

uwzględniona

Odpowiednio skorygowano treść art. 41.

113

Rządowe Centrum Legislacji

Należy doprecyzować projektowany ust. 7 w art. 94 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze tak, aby jasno wynikało z niego, w jakich przypadkach w licencji nie wpisuje się związanych z nią uprawnień. W projektowanym brzmieniu przepis ten jest nieprecyzyjny i narusza potrzebę czytelności i komunikatywności prawa. Użyty w kwestionowanym przepisie zwrot ,,o ile przepisy prawa Unii Europejskiej nie stanowią inaczej” stanowi zbyt ogólne odesłanie. O ile w przepisach ustawy nie będzie możliwe bezpośrednie wskazanie przypadków, w jakich w licencji nie wpisuje się związanych z nią uprawnień, możliwe będzie wówczas zastosowanie odesłania do powszechnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, które zawierają takie przypadki. Przepisy te jednak powinny zostać tak skonkretyzowane na poziomie ustawowym, aby adresaci ustawy nie mieli problemu z ich identyfikacją. Uwaga ta odnosi się odpowiednio do wszystkich przepisów projektowanej ustawy, w których zamieszczono zwrot ,,o ile przepisy prawa Unii Europejskiej nie stanowią inaczej”.

94 ust. 7

uwzględniona

W zakresie art. 94 ust. 7 uwagę RCL uwzględniono poprzez doprecyzowanie przypadku, w którym w licencji nie wpisuje się uprawnień (licencja FDL).

114

Rządowe Centrum Legislacji

Dodawany ust. 3a w art. 96 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze odsyła w zakresie sposobu i warunków przedłużania ważności licencji, świadectw kwalifikacji i uprawnień lotniczych do nich wpisywanych do przepisów wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 i 1a ustawy. Przepisy te określają szczegółowe warunki i sposób przedłużania wymienionych dokumentów. Należy stwierdzić, że w tym zakresie upoważnienia ustawowe zawarte w art. 104 ust. 1 i 1a ustawy mają charakter blankietowy, bowiem żadne przepisy ustawy nie określają ogólnych warunków przedłużania tych dokumentów. Dlatego też należy w tym zakresie, rezygnując z nienormatywnych regulacji zawartych w projektowanym ust. 3a w art. 96 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, uzupełnić projekt ustawy o ogólne warunki i sposób przedłużania ważności licencji, świadectw kwalifikacji i uprawnień lotniczych do nich wpisywanych.

96 ust 3a

nieuwzględniona

Zamierzeniem projektodawcy było wprowadzenie w przepisach ustawy instytucji przedłużania ważności uprawnień, która uregulowana jest aktualnie w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 i 1a, a w ustawie pojawia się wyłącznie w delegacji ustawowej. Do każdej licencji/uprawnienia są odrębne warunki dotyczące ich przedłużania niemające częstokroć żadnych tzw. "punktów stycznych (wspólnego mianownika)". W związku z niniejszym skoro przepisy są na poziomie rozporządzenia wykonawczego w ocenie projektodawcy nie ma potrzeby dalszego rozszerzania przepisów ustawy.


115

Rządowe Centrum Legislacji

Projektowany ust. 1 w art. 100 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze jest bardzo nieprecyzyjny i narusza potrzebę czytelności i komunikatywności prawa. Dlatego też należy doprecyzować kwestionowany przepis, tak aby jasno wynikało z niego, kiedy następuje cofnięcie, a kiedy zawieszenie licencji lub wynikających z niej uprawnień. W przypadku konieczności pozostawienia w nowelizowanej ustawie fakultatywnego trybu dokonania tych czynności należy określić precyzyjne kryteria, jakimi ma kierować się organ przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie cofnięcia oraz zawieszenia licencji.

100 ust. 1

wyjaśniona

Uwaga nieaktualna - zrezygnowano ze zmiany art. 100 ust. 1

116

Rządowe Centrum Legislacji

Projektowany ust. 11 w art. 108 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze należy doprecyzować tak, aby jasno wynikały z niego, wszystkie obowiązki lekarza orzecznika medycyny lotniczej. W projektowanym brzmieniu przepis ten jest nieprecyzyjny i narusza potrzebę czytelności i komunikatywności prawa. Identyczna uwaga odnosi się do projektowanego ust. 3 w art. 109 nowelizowanej ustawy dotyczącego obowiązków centrum medycyny lotniczej.

108 ust. 11

nieuwzględniona

W ocenie projektodawcy przepis jest precyzyjny - wskazuje, że poza regulacjami bezpośrednio wynikającymi z przepisów UE są też obowiązki wynikające z prawa krajowego. Należy też pamiętać, że rozporządzenia UE nie obejmują wszystkich rodzajów licencji (np. FDL),czy świadectw kwalifikacji, więc w tym zakresie muszą być przepisy krajowe. Przyjmuje się, że powinny być one porównywalne z przepisami UE, tak aby nie wprowadzać zbyt dużych rozbieżności w procedowaniu. Pkt 1-3 są zarówno obowiązkami wynikającymi z prawa UE, jak i prawa krajowego, pkt 4 - to wymóg krajowy. Inne czynności polegające np. na potrzebie konsultacji z NLL kwestii "niejednoznacznych" wynikają już bezpośrednio z wymagań UE (rozporządzenie nr 1178/2011 - część MED) i dot. jedynie badań do licencji UE (gł. klasa 1).

117

Rządowe Centrum Legislacji

Niektóre z projektowanych przepisów nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze przewidują nieograniczoną dowolność dla Prezesa ULC, czy też ministra właściwego do spraw transportu w zakresie wykonywania przez nich swoich kompetencji, w tym wydawania decyzji administracyjnych. W przepisach tych używa się, bowiem fakultatywnej formy ,,może”. Dotyczy to m.in. projektowanych art. 108 ust. 12, art. 109 ust. 3a, art. 127 ust. 3a i 3b, art. 191 ust. 7 i 9, art. 193 ust. 6, art. 195 ust. 1 i 6. Taka blankietowość jest niedopuszczalna. Przepisy takie powinny, bowiem spełniać kryteria jednoznaczności i określoności. W związku z powyższym, należy usunąć fakultatywność w kwestionowanych przepisach, albo dokonać takiego ich doprecyzowania, aby jednoznacznie wskazywały przypadki, bądź przesłanki podjęcia decyzji przez organ.

108 ust. 12
109 ust. 3a
127 ust. 3a i 3b
191 ust. 7 i 9
193 ust. 6
195 ust. 1 i 5

uwzględniona

Po analizie przepisów dokonano odpowiednich zmian w projekcie.
Zrezygnowano z regulacji proponowanej w art. 108 ust. 12 oraz 109 ust. 3a.
W zakresie art. 127 ust. 3a, w art. 127 ust. 3b zawarta została przesłanka doprecyzowująca czym ma się kierować organ ("jeżeli podjęte działania naprawcze, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 390/2013/UE, okazały się niewystarczające").

W zakresie art. 191 ust. 7 i 9 (obecnie ust. 8 i 11) oraz art. 195 ust. 1, 3 i 7 wprowadzono obligatoryjność wydania decyzji administracyjnych w określonych w tych przepisach przypadkach. Zmiana przepisu połączona jest z dalszą uwagą RCL, z której wynika konieczność zapewnienia, by przepisy te spełniały kryteria jednoznaczności i określoności. Ponadto, usunięto art. 193 ust. 6 .

118

Rządowe Centrum Legislacji

Niezależnie od uwagi poprzedniej, należy zauważyć, że projektowane brzmienie art. 127 ust. 3a nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze może doprowadzić do sytuacji, w której, pomimo cofnięcia przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, certyfikatu, instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej nadal formalnie będzie instytucją wyznaczoną. Jak wynika z brzmienia projektowanych przepisów, zaistnienie takiej sytuacji jest możliwe, a tymczasem nie powinno mieć miejsca, bowiem posiadanie certyfikatu w zakresie zapewnienia służby żeglugi powietrznej jest, zgodnie z art. 160 ust. 1 w związku z ust. 3 pkt 8 ustawy, warunkiem koniecznym do podjęcia i wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym.

127 ust. 3a

uwzględniona

Przepis odpowiednio zmodyfikowano tak aby wynikało z niego, że wyznaczenie cofa się albo zawiesza stosownie do cofnięcia, zawieszenia albo ograniczenia certyfikatu. Patrz też wyjaśnienia do poz. 117.119

Rządowe Centrum Legislacji

Szereg przepisów projektowanej ustawy odsyła w bardzo ogólny sposób do ,,przepisów międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej”. O ile, określenie ,,przepisów międzynarodowych”, pomimo i tak bardzo szerokiego zakresu tego pojęcia precyzuje w jakikolwiek sposób art. 3 ustawy – Prawo lotnicze, to pojęcie ,,przepisów prawa Unii Europejskiej” nie jest w projektowanych przepisach niczym ograniczone. W projektowanym kształcie przepisy zawierające tak ogólne określenia nie spełniają kryteriów jednoznaczności i określoności i wymagają doprecyzowania, chociażby przez zakresowe wskazanie, o jakie ,,przepisy międzynarodowe i przepisy prawa Unii Europejskiej” chodzi w danym przypadku, jeżeli bardziej szczegółowe doprecyzowanie tych określeń nie jest możliwe. Uwaga ta odnosi się chociażby do projektowanego art. 160 ust. 2 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze. W przypadku tego przepisu wydaje się, że ,,przepisy międzynarodowe i przepisy prawa Unii Europejskiej” mogłyby zostać doprecyzowane chociażby przez dodanie wyrazów ,,w zakresie działalności lotniczej objętej certyfikacją”. Powyższa uwaga odnosi się do wszystkich projektowanych przepisów odsyłających w ogólny sposób do ,,przepisów międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej”.

160 ust. 2 i inne

uwzględniona

Dokonano stosownych zmian przepisów, które zawierały ogólne odesłanie do przepisów Unii Europejskiej poprzez ich doprecyzowanie np. w art. 160 ust. 2, poprzez wskazanie, że chodzi o przepisy UE w zakresie działalności lotniczej objętej certyfikacją, w art.195 ust. 7 pkt 2 oraz art. 196b ust. 3 poprzez wskazanie, że chodzi o przepisy UE dotyczące wykonywania przewozów lotniczych.120

Rządowe Centrum Legislacji

Uzasadnienie do projektu ustawy (str. 12) zawiera przesłanki dodania ust. 1a - 1c w art. 161 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze, pomijając zupełnie inne istotne zmiany w tym artykule. Pomimo projektowanych zmian art. 161 nowelizowanej ustawy, przepis ten nadal nie określa przypadków, kiedy Prezes ULC zawiesza ważność certyfikatu, a kiedy go cofa, ani chociażby jasnych i precyzyjnych kryteriów, jakimi Prezes ULC ma kierować się przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Projekt ustawy powinien, więc zostać uzupełniony o stosowne przepisy merytoryczne, a uzasadnienie o szczegółowy opis przesłanek przemawiających za przyjęciem wszystkich projektowanych rozwiązań w tym artykule. Z uwagą powyższą korespondują zastrzeżenia do upoważnienia ustawowego zawartego w art. 163 nowelizowanej ustawy, który zgodnie z projektem, nadal przewiduje określenie w rozporządzeniu szczegółowych warunków zawieszania ważności certyfikatów, ograniczenia uprawnień z nich wynikających oraz cofania certyfikatów. W związku z brakiem określenia w ustawie jakichkolwiek warunków w tym zakresie upoważnienie ma charakter blankietowy oraz jest zupełnie pozbawione wytycznych dotyczących treści aktu.

uzasadnienie

uwzględniona

Uzupełniono uzasadnienie projektu.

121

Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy (str. 33) w ramach nowelizacji art. 166 Prawa lotniczego zrezygnowano z określania w treści ustawy zakresu wniosku o udzielenie koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, jak również zakresu dokumentów i informacji dołączanych do wniosku. Wnioskodawcy ustawy proponują kompleksowe uregulowanie tych kwestii w nowym rozporządzeniu wydanym na podstawie zmienionej ustawy (nowe brzmienie art. 172 ustawy). Zabieg taki budzi zastrzeżenia. Ustawa powinna bowiem, tak jak do tej pory, określać co najmniej podstawowy zakres i składowe wniosku o udzielenie koncesji oraz dokumentów i informacji dołączanych do wniosku. W przeciwnym razie, nowoprojektowane upoważnienie ustawowe w art. 172 nowelizowanej ustawy będzie miało charakter blankietowy.

166

nieuwzględniona

Kompleksowe uregulowanie kwestii dotyczących zakresu wniosków oraz dokumentów do niego dołączanych w rozporządzeniu wykonawczym zapewni przejrzystość przepisów dla wnioskodawców/przewoźników lotniczych i ułatwi ich stosowanie. Należy wskazać, że zarówno informacje zawarte we wniosku, jak i dołączane do wniosku, mają na celu potwierdzenie, że dany podmiot spełnia wymogi określone w przepisach rozporządzenia 1008/2008/WE do uzyskania koncesji (a następnie do jej utrzymania). Trudno więc zgodzić się ze stwierdzeniem na temat blankietowości upoważnienia, bowiem wymogi określono w prawie UE, a w rozporządzeniu zostanie jedynie dookreślony sposób udokumentowania spełniania tych wymogów. Jednocześnie, w związku z pierwszą z uwag, dokonano modyfikacji delegacji do wydania omawianego rozporządzenia, konkretyzując wytyczne do jego wydania. Z nowego brzmienia wytycznych wynika wprost, że rozporządzenie będzie wydawane z uwzględnieniem konieczności potwierdzenia spełniania przez podmioty warunków uzyskania koncesji określonych w rozporządzeniu nr 1008/2008. W ocenie projektodawcy, uregulowanie części kwestii w ustawie, a pozostałych w rozporządzeniu (tak jak ma to miejsce obecnie np. przy zezwoleniach na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego) skutkuje trudnościami dla podmiotów w wypełnieniu wymogów co do składanych wniosków – z punktu widzenia takich podmiotów, określenie całości materii w jednym akcie prawnym (rozporządzeniu), dodatkowo z określeniem wzoru wniosku, będzie dużym ułatwieniem.

122

Rządowe Centrum Legislacji

Należy doprecyzować projektowane przepisy art. 191 nowelizowanej ustawy – Prawo lotnicze w zakresie ograniczania oraz cofania przez Prezesa ULC upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 tego artykułu, tak aby przepisy jasno określały, w jakich przypadkach następuje ograniczenie, a w jakich cofnięcie tego upoważnienia. Ponadto, projektowane przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez cofnięcie i zawieszenie w części tego upoważniania. Należy w tym zakresie dokonać stosownych zmian w projekcie ustawy, tak aby przepisy te spełniały kryteria jednoznaczności i określoności.


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna