O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona20/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
44

Port Lotniczy Kraków

"Ustalenie odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich usunięcie następuje w drodze umowy" Pojawia się wątpliwość kto zgłasza wniosek do gminy o wycinkę. Bo brak decyzji odrębnego organu (ULC) powoduje konieczność naliczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów

87 ust 12

uwzględniona

Uwzględniono poprzez odpowiednie uzupełnienie przepisów.

45

Port Lotniczy Kraków

"zapewnia dostęp do nieruchomości umożliwiając wykonanie decyzji starosty" Brak zgody na brzmienie przepisu, adresatem decyzji powinien być właściciel nieruchomości, który samodzielnie usunie drzewa i krzewy, bez konieczności zapewnienia zarządzającemu lotniskiem dostępu do nieruchomości

87 ust 13

nieuwzględniona

Uwaga odnosi się do innej wersji przepisu niż przekazany do konsultacji.

46

Port Lotniczy Kraków

Przepis nie obejmuje sytuacji gdy przeszkodami są lasy ale poza granicami lotniska

87 ust 15
(87 ust 12)

uwzględniona

Kwestia wycinania lasów poza granicami lotniska została już uregulowana w art. 82 ust. 2 przez ustawę o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1221)

47

Port Lotniczy Kraków

Prosimy o doprecyzowanie treści art. 87 ust. 6 poprzez wskazanie kto, na jakiej podstawie oraz w jakiej formie (trybie) będzie występował do starosty. Zdaniem MPL zaproponowane brzmienie ust. 6 znacznie wydłuży procedurę uzyskania decyzji w przedmiocie usunięcia drzew lub krzewów. Domniemywać można, że w tej samej sprawie zarządzający lotniskiem będzie w pierwszej kolejności zwracał się do Prezesa ULC, a następnie do starosty w celu wydania tożsamej przedmiotowo decyzji,

87 ust 6

nieuwzględniona

Przepis wskazuje "na wniosek zarządzającego lotniskiem". Postępowanie administracyjne nie ulegnie wydłużeniu. Przez ULC nie będzie wydawał decyzji nakazujących wycięcie drzew. Organem tym będzie tylko starosta. Jednocześnie w tym zakresie wyłączone zostały przepisy ustawy o ochronie przyrody, a więc postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew również nie będzie wszczynane.

48

Port Lotniczy Kraków

z uwagi na dokonaną zmianę art. 87 ust.5 prosimy o dokonanie korekty art. 210 ust. 1 pkt 8 i nadanie mu brzmienia:

„wbrew art. 87 ust. 5 i 14 uprawia lub sadzi drzewa lub krzewy naruszające powierzchnie ograniczające przeszkody, dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, mogącego sprzyjać występowaniu zwierząt i powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a także hoduje lub wypuszcza ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego”210 ust. 1 pkt 8

uwzględniona

Uwzględniono. Dotychczasowe brzmienie art. 210 ust. 1 pkt 8 (obecnie art. 211 ust. 1 pkt 4a) skorelowano z brzmieniem art. 87

49

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Projektodawca proponuje usunięcie obowiązku zarządzającego „zapewnienia udzielenia niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku”. Zdaniem KSPTLiOL należy pozostawić powyższy zapis bez zmian.

68 ust 2 pkt 5

uwzględniona

Zrezygnowano z usunięcia art. 68 ust. 2 pkt 5

50

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Projektodawca proponuje również usunięcie obowiązku zarządzającego „zorganizowania systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska”. KSPTLiOL stoi na stanowisku, że należy pozostawić powyższy zapis bez zmian.

68 ust 2 pkt 10

częściowo uwzględniona
częściowo wyjaśniona

patrz poz.33

51

Krajowa Sekcja Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Projektodawca zamierza uchylić powyższy ustęp, który stanowi, że „Zarządzający lotniskiem jest obowiązany zorganizować i utrzymywać system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratownictwa.” KSPTLiOL proponuje pozostawienie zapisu, przy jednoczesnym wykreśleniu słów „w ramach krajowego systemu ratownictwa”

84 ust 1

częściowo uwzględniona
częściowo wyjaśniona

patrz poz. 33

52

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

Projekt przewiduje uchylenie w całości art. 103, który obecnie reguluje materię czasu pracy członków załóg statków powietrznych i w to miejsce proponuje odesłanie do przepisów Kodeksu pracy w art. 103d. W opinii Związku takie rozwiązanie nie jest zasadne, gdyż przepisy Kodeksu pracy nie uwzględniają specyfiki czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych. (...) W związku z powyższym uważamy, że w ustawie Prawo lotnicze powinny pozostać nasypujące regulacje: Art. 103 ust 1 Czas pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W stosunku do członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 18 godzin na dobę w locie długodystansowym. W tych rozkładach czas pracy nie może przekroczyć przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy. 3. Praca w granicach przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

103 103d

uwzględniona

Przywrócono art. 103 ust. 1-4 (z projektu wykreślono pkt uchylający przedmiotowy przepis) jednocześnie wprowadzono zmiany w brzmieniu delegacji z art. 103 ust. 4 w ten sposób, by było wskazane, że przepisy rozporządzenia mają dotyczyć członków załóg w przewozie przy użyciu samolotu, a nie tylko personelu lotniczego.

53

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

(…) z rozporządzenia MIR z dnia 28.04.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu, powinien być przeniesiony do Prawa lotniczego następujący przepis: "par. 9. Jeżeli członek załogi przystępuje do pracy w porcie macierzystym po wykonaniu lotu w pasie strefowej zmiany czasu z różnicą czasu powyżej 4 godzin, to okres wypoczynku wynosi co najmniej 48 godzin liczonych od zakończenia okresu wypoczynku minimalnego" (...) Odesłanie do przepisów Kodeksu pracy powinno dotyczyć kwestii nieuregulowanych w Prawie lotniczym, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem.

 

nieuwzględniona

Propozycja konsultanta dotyczy obszaru, który został uregulowany przez ORO.FTL.105 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

54

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

Proponowana regulacja dotycząca liczby dni wolnych przysługujących członkom załóg statków powietrznych (…) W opinii Związku przepis ten powinien mieć następujące brzmienie: "Art.. 103ca. ust. 2 Członkom załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu niezależnie od urlopu wypoczynkowego, przysługuje w bazie macierzystej tyle dni wolnych od wszelkich zajęć, ile w przyjętym okresie rozliczeniowym przypada dni wolnych od pracy, w tym w każdym miesiącu co najmniej siedem, z których jeden dzień przypada w niedzielę lub w święto. Okresy wypoczynku mogą być udzielane w dniach wolnych od pracy."

103ca

nieuwzględniona

Zaproponowane brzmienie art. 103ca jest powtórzeniem dotychczasowych przepisów z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy - Prawo lotnicze. Wobec przywrócenia tej delegacji, a więc i nieusuwania z porządku prawnego przepisów tego rozporządzenia uwaga konsultanta jest bezzasadna.

55

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

W ramach wykonania obowiązku implementacji dyrektywy Rady 2000/27/WE powinno zostać wdrożone do ustawy Prawo lotnicze: "Klauzula 4 1.a) Personel latający lotnictwa cywilnego jest uprawniony do bezpłatnego badania lekarskiego przed mianowaniem, a następnie w regularnych odstępach czasu."

105

wyjaśniona

Konsultantowi najpewniej chodzi o dyrektywę 2000/79/WE, w której jest cytowana klauzula.
Klauzula ta jest wdrożona do ustawy - Prawo lotnicze poprzez przepis art. 105 ust. 4: "4. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzane są odpłatnie. Koszty tych badań ponosi pracodawca."

56

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

W ramach wykonania obowiązku implementacji dyrektywy Rady 2000/27/WE powinno zostać wdrożone do ustawy Prawo lotnicze: "pkt 1 b) Personel latający lotnictwa cywilnego mający problemy zdrowotne, uznane za związane z pracą w porze nocnej, zostanie przeniesiony, kiedy tylko to będzie możliwe, do odpowiedniej dla niego pracy na zmianie dziennej, na stanowisko personelu naziemnego lub latającego

 

wyjaśniona

Konsultantowi najpewniej chodzi o dyrektywę 2000/79/WE, w której jest cytowana klauzula.


Nie ma potrzeby wdrażania przedmiotowej klauzuli do ustawy - Prawo lotnicze, bowiem należy przyjąć, że została ona wdrożona ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Przewidziana w art. 230 tej ustawy możliwość przeniesienia pracownika do innej pracy może być również zastosowana wobec personelu latającego.

57

Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego

W ramach wykonania obowiązku implementacji dyrektywy Rady 2000/27/WE powinno zostać wdrożone do ustawy Prawo lotnicze: "Klauzula 6. Podjęte zostaną niezbędne środki w celu zapewnienia, aby pracodawca, który ma zamiar zorganizować pracę według określonego schematu, brał pod uwagę ogólne zasady przystosowania pracy do pracownika"

 

nieuwzględniona

Wymóg organizacji pracy według określonego schematu jest realizowany przepisami rozporządzenia nr 965/2012/UE, tj. ORO.FTL.110 lit. a-c oraz ORO.GEN.110 lit. e.

58

Port lotniczy Wrocław

1. Pojęcie „obiekt budowlany” w aspekcie miejsc sprzyjających występowaniu zwierząt.
Budowa czy rozbudowa obiektów, niebędących budowlanymi, również może sprzyjać występowaniu zwierząt i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
Definicja "obiekt budowlany" - art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)
1. Pojęcie „obiekt budowlany” w aspekcie miejsc sprzyjających występowaniu zwierząt.
Budowa czy rozbudowa obiektów, niebędących budowlanymi, również może sprzyjać występowaniu zwierząt i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
Definicja "obiekt budowlany" - art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)

68 ust. 2 pkt. 16 87 ust. 14

częściowo uwzględniona

Propozycja zmiany art. 68 ust. 2 pkt. 16 została usunięta. Jednocześnie w związku z faktem szerokiej definicji obiektu budowlanego zawartej w ustawie - Prawo budowlane, obejmującej m. in. składowiska odpadów, zdaniem projektodawcy nie ma potrzeby rozszerzania zakresu tego przepisu na obiekty inne niż budowlane.

59

Port lotniczy Wrocław

Sformułowanie „monitorowanie” nie określa sposobu, częstotliwości, udokumentowania oraz innych zaleceń w zakresie monitorowania przeszkód.

68 ust. 2 pkt 14

wyjaśniona
częściowo uwzględniona

patrz poz. 4.

60

Port lotniczy Wrocław

Sformułowanie krzewów oraz drzew „posadzonych” oraz „uprawianych” ogranicza zakres przeszkód naturalnych. Wyklucza to możliwość usunięcia drzew oraz krzewów, które w mniemaniu właściciela oraz sądu nie zostały posadzone oraz nie są uprawniane (np. tak zwane działki rekreacyjne).

87 ust. 5 i 6

uwzględniona

Zmodyfikowano przepis.

61

Port lotniczy Wrocław

„Prezes Urzędu, w celu ochrony lotnisk przed działaniami i zdarzeniami, które mogą powodować niedopuszczalne zagrożenia dla statków powietrznych korzystających z lotniska (…) wydaje opinie o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na wysokość zabudowy” rozwinąć o następujące sformułowanie: „ oraz sprzyjanie występowaniu zwierząt mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym”

87 ust. 15 pkt. 2

nieuwzględniona

Prezes Urzędu nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie ostatecznego stwierdzenia czy obiekt sprzyja występowaniu zwierząt.

62

Port lotniczy Wrocław

5. W zapisach Art. 130e ust. 5 i Art. 130f ust.7 – określono zasady przeprowadzania konsultacji opłat terminalowych. Instytucja świadczącą służby ruchu lotniczego w sprawie stref przeprowadza konsultacje z użytkownikami przestrzeni powietrznej, ale żeby zarządzający lotniskiem mógł wziąć udział w konsultacjach, musi o to wystąpić.
W powyższych zapisach brak jest informacji o konieczności poinformowania zarządzającego lotniskiem o planowanych konsultacjach. Zarządzający nie może wystąpić o udział w konsultacjach, jeżeli nie będzie o posiadał wiedzy o ich organizowaniu przez instytucję. Należałoby również wskazać zakres konsultacji oraz materiałów jakie Instytucja powinna udostępnić zarządzającemu lotniskiem.

130e ust. 5 130f ust. 7

częściowo uwzględniona

Uwaga częściowo uwzględniona – odpowiednie przepisy znajdą się w rozporządzeniu wydanym na podstawie projektowanego art. 130g. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w projektowanym art. 130g pkt 3 i 4, tryb konsultacji i zatwierdzania stawek i stref pobierania opłat terminalowych zostanie uregulowany w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw transportu. Tym samym, planuje się, że zakres informacji, jaki instytucja zapewniająca służy ruchu lotniczego będzie obowiązana przekazywać w ramach konsultacji tych stawek i stref, zostanie określony w przepisach tego rozporządzenia. Podobnie w rozporządzeniu tym określony powinien zostać tryb informowania zarządzających o terminie przeprowadzenia konsultacji.

63

Port lotniczy Wrocław

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze, nie uwzględnia uwarunkowań dotyczących Obszaru Ograniczonego Użytkowania, który tworzy się wokół lotnisk, w związku z nadmierną emisją hałasu lotniczego, zgodnie z art. 135 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Urząd Lotnictwa Cywilnego powinien również mieć możliwość uzgadniania zabudowy w wyżej wymienionym Obszarze Ograniczonego Użytkowania. W uzgodnieniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy, oprócz informacji dotyczących uwzględniania stref ograniczonej zabudowy ze względu na wysokość, budowy i rozbudowy obiektów, które mogą stanowić miejsca żerowania ptaków, czy też powstawaniu przeszkód lotniczych, powinny znajdować się informacje na temat umiejscowienia planowanych inwestycji w strefie wewnętrznej Obszaru Ograniczonego Użytkowania oraz wynikających z tego ograniczeniach.
Opiniowanie powyższej kwestii jest kluczowe, ze względu na bezpieczny dalszy rozwój lotnisk, z zachowaniem hałasowych norm środowiskowych na terenach przyległych, które powinny być skutecznie zabezpieczane przed dalszą zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzinną.

 

nieuwzględniona

Instytucja Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) funkcjonuje na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska – art. 135 (POŚ), a także pośrednio ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi. Odpowiednie przepisy tych ustaw mówią, że za wdrożenie OOU odpowiedzialne są co do zasady jednostki samorządu terytorialnego (np. sejmik wojewódzki). W uchwałach o wprowadzeniu OOU znajdują się konkretne postanowienia o rodzajach ograniczeń i koniecznych technicznych rozwiązaniach, w które muszą być wyposażone dane rodzaje budowli. W procesie ustanawiania OOU nie uczestniczy Prezes Urzędu w jakimkolwiek stopniu. W związku z powyższym trudno byłoby, aby Prezes Urzędu nadzorował przestrzeganie warunków zabudowy w OOU. Ponadto w ocenie projektodawcy ewentualne spełnienie niniejszego postulatu wiązałoby się przede wszystkim z nowelizacją aktów prawnych regulujących OOU.
Dodatkowo należy zauważyć, że uchwała jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ustanowienia OOU jest aktem prawa miejscowego i jest powszechnie znana i dostępna. Podlega konsultacja na etapie jej projektowania.

64

Port lotniczy Wrocław

W art. 68 ust. 2 ustawy uchylenie pkt 5 „zapewnienia udzielania niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku”.
Naszym zdaniem jest to rozwiązanie nie do przyjęcia ponieważ godzi w równość w dostępie do systemu ochrony zdrowia co jest naruszeniem art. 68 w związku z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Pamiętać należy także o zobowiązaniach Rzeczpospolitej Polskiej wynikających z norm Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), które na mocy art. 9 Konstytucji jesteśmy zobowiązani przestrzegać. W zaistniałej sytuacji wskazanym jest w naszej opinii zmiana zapisów w tym punkcie.

Nasza propozycja:

„2. Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności:

5) do uzgodnienia z właściwym terenowo wojewodą sposobu zapewnienia pomocy medycznej zgodnego ze standardami opisanymi w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, na całym terenie lotniska;”


68 ust. 2 pkt 5

uwzględniona

Zrezygnowano z usunięcia art. 68 ust. 2 pkt 5

65

Port lotniczy Wrocław

W art. 68 ust. 2 ustawy uchylenie pkt 10 „zorganizowania systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska”.

Stoimy na stanowisku, że przedmiotowy zapis należy pozostawić ponieważ nie ma faktycznej sprzeczności pomiędzy zapisami prawa wspólnotowego.


Pojęcie system jest w tym miejscu jak najbardziej właściwe ponieważ odnosi się do określonych czynności wykonywanych na ograniczonym obszarze odpowiedzialności Zarządzającego. System taki faktycznie istnieje ponieważ na mocy innych przepisów na Zarządzającym ciąży obowiązek kierowania i koordynacji działań uczestników systemu w przypadku sytuacji kryzysowej na lotnisku. Rozwiązania systemowe zawsze są sprawniejsze w działaniu niż funkcjonowanie niepowiązanych podmiotów, organizacji czy jednostek organizacyjnych. Organizacja systemu w tym znaczeniu nie przekłada się na zobowiązania finansowe a wymaga głownie organizacyjnego zaangażowania Zarządzającego.
W naszej ocenie istniejący zapis jest spójny z prawem UE, stanowi jego rozwinięcie i nie wpływa na zwiększenie obciążeń dla podmiotów gospodarczych.

68 ust. 2 pkt 10

wyjaśniona

patrz poz. 33

66

Prezydent Miasta Krosna

Art. 1 pkt 9 lit. b oraz pkt 11 wprowadzają specjalne uregulowania dotyczące kontroli podmiotów prowadzących działalność lotniczą. Ustalenia te są sprzeczne z ogólnymi zasadami regulującymi relacje pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami, opisanymi w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Odmienna regulacja nie została szczegółowo uzasadniona w załączonym do projektu ustawy uzasadnieniu – sprawie tej poświęcono tylko jeden akapit na str. 17 uzasadnienia, określając jedynie, że jest taka potrzeba. Art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

W związku z powyższym wnoszę o skreślenie art. 1 pkt 9 lit. b oraz pkt 11.27 ust. 2a 29 i 29a

wyjaśniona1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna