O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona19/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
31

Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych

Niezależnie od kwestionowania zasadności uchylenia art. 103 ustawy Prawo lotniczego (zob. pkt. 1-11 powyżej), zastrzeżenia budzą również propozycje zapisów art. 103ca ust. 2, 3 oraz 6 oraz art. 103d i wnosimy o dokonanie stosownych zmian w tym zakresie.

103ca ust 2, 3 i 6
103d

nieuwzględniona

W związku z uwzględnieniem uwagi środowiska i nie uchylania przepisów art. 103 ust. 1-3 oraz nowego brzmienia art. 103 ust. 4 uwaga konsultanta stała się bezzasadna.

32

Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych

Niezależne od powyższego apelujemy o wprowadzenie regulacji, które zapewnią ochronę członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu niezależnie od podstawy zatrudnienia czy faktu bycia zatrudnionym przez operatora. Wprowadzenie takich regulacji przyczyni się do zapewnienie realizacji celu regulacji unijnych w prawie krajowym, w szczególności dyrektywy 2000/79.

Uwaga ogólna

nieuwzględniona

Zagwarantowanie członkom załóg wykonującym czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej uprawnień socjalnych wynikających z umowy o pracę, wykracza poza zakres ustawy - Prawo lotnicze. Normy czasu służby - uregulowane w rozporządzeniu nr 965/2012/UE zostają zachowane niezależnie od formy zatrudnienia członka załogi, a więc bezpieczeństwo w zakresie lotnictwa zostaje zachowane.

33

Port Lotniczy Kraków

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na konieczność pozostawienia w projekcie uchylonych w art. 68 ust. 2 pkt 5 i pkt 10. Zgodnie z aktualnym brzmieniem
art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 03.07.2002 r. Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm. (dalej: ustawa)) Zarządzający lotniskiem obowiązany jest w szczególności zapewniać udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku. Uchylenie w art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy spowoduje konieczność wykonywania zabezpieczenia medycznego lotniska na zasadach ogólnych, tj. określonych w ustawie z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.), zgodnie z którą w mieście powyżej 10 000 mieszkańców średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia nie może wynieść więcej niż 8 minut
i 15 minut poza miastem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż celem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Duża ilość przypadków udzielania pomocy medycznej pasażerom lotnisk nie klasyfikuje się jako stan nagły, co w gruncie rzeczy sprawia, że nie będą one objęte systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ponadto lokalizacja lotnisk w Polsce sprawia,
że osiągnięcie określonych przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym czasów dojazdu do miejsca zdarzenia, w większości przypadków, nie zostanie spełniona, a tym samym prawo pasażera do udzielenia mu pomocy medycznej (wskazuje na to sam fakt zamieszczenia opłaty za zabezpieczenie medyczne w cenniku opłat lotniskowych) zostanie naruszone. Zespół zabezpieczenia medycznego portu lotniczego udziela nie tylko pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie zarządzanym przez port lotniczy, ale także zabezpiecza operacje lotnicze i podejmuje działania w zdarzeniu masowym i epidemicznym. Większość regionalnych portów lotniczych została wyznaczona przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako tzw. „punkty wejścia” w myśl Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR 2005), które określają wymogi do zapewnienia na lotniskach odpowiednich usług medycznych, personelu, sprzętu, pomieszczeń oraz transportu chorych do odpowiednich placówek medycznych. Zabezpieczenie medyczne portu lotniczego jest więc ważnym ogniwem w działaniach związanych z bezpieczeństwem na lotnisku oraz dla samego pasażera, który na miejscu może skorzystać fachowej pomocy medycznej. Proponowana zmiana (uchylenie pkt 5) stoi zatem w sprzeczności z przepisami międzynarodowymi i zdaniem MPL może doprowadzić do znacznej dezorganizacji pracy i utrudnień w funkcjonowaniu lotniska i ruchu lotniczego.
W nawiązaniu do proponowanego, w projekcie, uchylenia art. 68 ust. 2 pkt 10 należy stwierdzić, że obecne brzmienie ustawy jest niejako uzupełnieniem przepisów Rozporządzenia (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, którego przepisy, zgodne ze standardami i rekomendowanymi praktykami ICAO, określają elementy bezpieczeństwa w odniesieniu do służb ratowniczo-gaśniczych (w tym m.in. poziom ochrony, czas reakcji, liczbę pracowników i pojazdów, ilości środków gaśniczych). Rozporządzenie, w przeciwieństwie do przepisów ustawy, nie określa jednak zakresu systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska, rozumianego jako zespół elementów obejmujący także bezpieczeństwo pożarowe całej infrastruktury lotniskowej oraz Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą. Nadmieniamy, iż przepisy Rozporządzenia nie kolidują z przyjętymi rozwiązaniami krajowymi. Wobec powyższego wnioskujemy o pozostawienie art. 68 ust 2 pkt 10 ustawy w aktualnym brzmieniu.

68 ust. 2 pkt 5 i 10

częściowo uwzględniona
częściowo wyjaśniona

Po ponownej analizie zrezygnowano z usunięcia art. 68 ust. 2 pkt 5.
Jednocześnie projektodawca, poprzez uchylenie art. 68 ust. 2 pkt 10 i zmianę brzmienia art. 84 ust. 1 nie planuje całkowicie usunąć kwestii ratowniczo-gaśniczych z gestii zarządzającego lotniskiem. Proponuje się jedynie modyfikację przepisów w taki sposób, aby obowiązkiem zarządzającego było zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej na lotnisku. W zw. z tym zamiast uchylenia art. 84 ust. 1 zaproponowano jego nowe brzmienie.
Jednocześnie projektodawca nadal podtrzymuje stanowisko, co do wykreślenia odniesienia do „krajowego systemu ratownictwa”, z następujących powodów:
1) W Polsce nie istnieje krajowy system ratownictwa, tylko krajowy system ratowniczo-gaśniczy działający na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
2) Jednostki lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej nie powinny uczestniczyć w tym systemie, gdyż udział w ewentualnych akcjach mógłby wiązać się z niedopuszczalnym obniżeniem kategorii lotniska w zakresie ratowniczo-gaśniczym, co jest niezgodne z wymaganiami UE.
3) Nie wydaje się właściwe, aby w ustawie - Prawo lotnicze nakładać na zarządzającego lotniskiem obowiązek uczestniczenia w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, gdy jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, udział LSRG i innych podmiotów jest dobrowolny. Warunki uczestnictwa w KSRG określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z dnia 2 października 2014 r.)”.
4) Jednostki LSRG będą mogły uczestniczyć w akcjach prowadzonych poza lotniskiem, niezwiązanych z wypadkami lotniczymi i współdziałać z jednostkami PSP i innymi podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zależności od decyzji zarządzającego lotniskiem, ale wyłącznie w sytuacji, gdy nie obniży to kategorii ochrony p-poż. lotniska, określonej w certyfikacie. Dotyczy to zwłaszcza okresów, gdy lotnisko jest całkowicie wyłączone z użytkowania, np. ze względu do remont drogi startowej lub po zakończeniu operacji lotniczych w danym dniu.

34

Port Lotniczy Kraków

W tym miejscu zwracamy także uwagę na konieczność pozostawienia w ustawie art. 84. ust. 1, który powinien otrzymać brzmienie: „Zarządzający lotniskiem jest obowiązany zorganizować i utrzymywać system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na zasadach określonych z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej”. Wyjaśniamy, iż zarządzający lotniskiem mając bezpośrednią kontrolę i wpływ na wszystkie służby lotniskowe dba zarówno o bezpieczeństwo lotniska, podróżnych jak i stałą poprawę jakości usług. Włączenie lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych do systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska jest poprzedzone zawarciem porozumienia między właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, jako podmiotem tworzącym jednostkę, określającym m.in. siły i środki jednostki przewidziane do wykorzystania w systemie, zadania ratownicze, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników, sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, sposoby alarmowania jednostki. Zdaniem MPL przynależność do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego spowoduje nie tylko ścisłą współpracę z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, co przełoży się na większą sprawność i skuteczność w czasie wspólnych działań ratowniczo-gaśniczych na lotnisku ale także zapewni możliwość odbywania przez pracowników lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, szkoleń i uzyskiwania uprawnień w zakresie ratownictwa pożarowego i medycznego w ramach uprawnień ratowników krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

84 ust. 1

częściowo uwzględniona częściowo wyjaśniona

Patrz poz. 33

35

Port Lotniczy Kraków

W odniesieniu do proponowanego, w projekcie, brzmienia art. 86 ust. 7-13, prosimy o:
a) doprecyzowanie ust. 8, poprzez wskazanie skali oraz podkładu mapy z powierzchniami ograniczającymi zabudowę,
b) doprecyzowanie, poprzez odniesienie do właściwych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), użytego w ust. 10 pojęcia wysokości,
c) doprecyzowanie treści ust. 12, poprzez wskazanie formatu i skali mapy określającej zewnętrzne granice poziome powierzchni ograniczających zabudowę.

86 ust. 7-13

uwzględniona

W ust. 8 wpisano skalę mapy 10:25 000. W zakresie powierzchni ograniczających zabudowę proponuje się nie wpisywać do ustawy skali mapy, ani jej rodzaju, natomiast proponuje się, aby rozp. z art. 92 ust. 1 zostało rozszerzone o wymagania dotyczące nanoszenia powierzchni ograniczających zabudowę na mapy. W zależności od rodzaju LUN będą to bowiem różne skale mapy co związane jest z zakresem oddziaływania urządzenia w zależności od jego rodzaju.

36

Port Lotniczy Kraków

(...)Podsumowując, propozycja Prezesa ULC w dalszym ciągu nie rozwiązuje definitywnie kwestii stosowania art. 87 ust 7 Prawa lotniczego w stosunku do drzew i krzewów, stanowiących przeszkodę lotniczą, zaś art. 87 ust 15 jest możliwy do zaakceptowania jedynie z uwzględnieniem proponowanej przez MPL korekty tego zapisu.

Proponowana poniżej przez MPL zmiana przepisu art. 87 ust 7 Prawa lotniczego w sposób kompleksowy reguluje przedmiotową kwestię. Zmiana komentowanego przepisu poprzez nadanie mu brzmienia: „Zabrania się sadzenia, uprawy lub doprowadzania do wzrostu drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze lub zasłaniać wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne bądź zakłócać ich pracę. Obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością. Jeżeli osoba zobowiązana do usunięcia przeszkody lotniczej poniosła z tego tytułu szkodę, zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do jej naprawienia. Poniesiona szkoda winna zostać udokumentowana.” nie tylko ułatwia jego stosowanie, ale także uwzględnia zawartą w Konstytucji oraz ustawie Kodeks Cywilny zasadę rekompensaty szkody, przez osobę która ją wyrządziła.

Nowe brzmienie przepisu przewiduje generalny obowiązek usuwania przeszkód lotniczych, bez względu na to, kto jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości, na której znajdują się drzewa i krzewy, oraz bez konieczności prowadzenia przez zarządzającego lotniskiem lub Prezesa ULC żmudnego postępowania dowodowego w zakresie sadzenia i uprawy drzew i krzewów. Postulat alternatywnego sformułowania dyspozycji przepisu art. 87 ust 7 prawa lotniczego, że zobowiązanym do usunięcia drzew lub krzewów jest ten kto „nasadza, uprawia lub doprowadzania do ich wzrostu” umożliwi wydanie decyzji administracyjnej o usunięciu drzew i krzewów w oparciu o jedną z tych przesłanek. Wystarczającym bowiem pozostanie wykazanie jedynie faktu uprawiania drzew lub krzewów lub ich wzrostu bez ingerencji człowieka, bez konieczności badania kto i kiedy je nasadził. Dodatkowo postulowana zmiana objęłaby także obowiązek usuwania drzew i krzewów, które powstały w wyniku samozasiewu. Reasumując okoliczność naruszenia przez drzewa i krzewy powierzchni ograniczających, pozostaje wystarczającą okolicznością, dającą podstawę do zastosowania przepisu. Równocześnie przesądzony zostanie podmiot zobowiązany do usunięcia drzew i krzewów. Bez względu na okoliczności, jest nim zawsze właściciel lub dysponent nieruchomości, albowiem podmiot ten dysponuje faktycznymi i prawnymi możliwościami rzeczywistego usunięcia drzew i krzewów, co pozwala na unikniecie konieczności podejmowania trybu administracyjnego niezbędnego dla uzyskania przez zarządzającego lotniskiem dostępu do nieruchomości celem usunięcia przeszkody lotniczej.

Jednocześnie zapewniona została możliwość dochodzenia przez właściciela lub posiadacza nieruchomości, na której znajdują się drzewa i krzewy, stosownego odszkodowania za szkodę wyrządzoną usunięciem drzew i krzewów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Obowiązkowi rekompensaty podlega jedynie rzeczywista szkoda, faktycznie poniesiona na skutek usunięcia drzew lub krzewów.

W konsekwencji wprowadzonej zmiany, należy także dostosować treść art. 210 ust 1 pkt. 8 Prawa lotniczego, poprzez doprecyzowanie jego dotychczasowego brzmienia „Kto wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, uprawia i sadzi drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn wolnych od przeszkód podlega karze grzywny” na „Kto wbrew art. 87 ust. 6 i 7 ustawy dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego, uprawia, sadzi lub doprowadza do wzrostu drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej przepisami wysokości płaszczyzn wolnych od przeszkód lub zasłaniać wzrokowe i radiowe pomoce nawigacyjne bądź zakłócać ich pracę, podlega karze grzywny”.

Natomiast w przepisach przejściowych do nowelizacji ustawy należy wprowadzić zapis, iż art. 87 ust 7 Prawa lotniczego ma zastosowanie do przeszkód lotniczych, które powstały przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy.Równocześnie MPL stoi na stanowisku, iż organem administracyjnym właściwym w sprawach przeszkód lotniczych winien pozostać Prezes ULC

87

częściowo uwzględniona

Zmieniono art. 87. Odnośnie regulowania kwestii radiowych pomocy nawigacyjnych należy wskazać, że art. 87 nie dotyczy lotniczych urządzeń naziemnych.

37

Port Lotniczy Kraków

W odniesieniu do proponowanego, w projekcie, brzmienia art. 87 prosimy o :
a) doprecyzowanie treści ust. 5 i nadanie mu brzmienia: „Zabrania się na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody sadzenia lub uprawy drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze lub zasłaniających wzrokowe pomoce nawigacyjne lub zakłócających ich pracę. Obowiązek i koszt usunięcia tych drzew lub krzewów obciąża właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości albo w przypadku ich braku – posiadacza nieruchomości.”,
b) wskazanie w ust. 6, w związku z proponowanym uchyleniem art. 82 pkt 7 ustawy, formy oraz podmiotu decydującego o usunięciu przeszkody, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania,
c) rozszerzenie treści ust. 7, poprzez zapewnienie dostępu do nieruchomości nie tylko w celu wykonania decyzji starosty, ale także działań poprzedzających jej wykonanie, w tym w szczególności oględzin drzew i krzewów, które mają być usunięte, d) zmianę treści ust. 11 i nadanie mu brzmienia: „Usunięcie drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze następuje za odszkodowaniem zarządzającego lotniskiem na rzecz właściciela nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość pozostaje w posiadaniu innego podmiotu – na rzecz tego podmiotu. Wysokość odszkodowania ustala się w drodze umowy stron.”,
e) doprecyzowanie użytego w ust. 14 pkt a pojęcia „obiekty budowlane”,
f) zmianę treści ust. 17 i nadanie mu brzmienia: „Mapy, o których mowa
w ust. 16, są publicznie dostępne w siedzibie organów administracji samorządu terytorialnego.” Zdaniem MPL dodatkowe udostępnianie
przez Zarządzającego lotniskiem map, które znajdują się w siedzibie organów administracji samorządu terytorialnego wiąże się z ryzykiem udostępnienia przez Zarządzającego mapy o parametrach odmiennych od map posiadanych przez organy administracji samorządu terytorialnego,
g) zmianę treści ust. 18 i nadanie mu brzmienia: „Prezes Urzędu może, w drodze decyzji administracyjnej, udzielić zgody na odstąpienie od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody, jeżeli uzna – po zasięgnięciu pozytywnej opinii zarządzającego lotniskiem i instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego na tym lotnisku, o ile taka służba funkcjonuje na lotnisku – że obiekt stały o charakterze trwałym nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa statków powietrznych.”,
h) usunięcie proponowanego w projekcie ust. 19, a tym samym korektę art. 92 ust. 2 pkt 5, z uwagi na kolizję ust. 19 z proponowanym przez MPL brzmieniem ust.18.

87

wyjaśniona
częściowo uwzględniona

Uwaga stała się częściowo nieaktualna w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w art. 82 ust. 2-4 do ustawy - Prawo lotnicze zmianą uchwaloną przez Parlament w dniu 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. poz. 1221) W/w zmiana spowodowała konieczność przeredagowania zmian art. 82 ust. 7 oraz art. 87 proponowanych w nowelizacji europejskiej PL.
Uwaga częściowo uwzględniona.
a) Uwzględniona
b) Uwzględniona
c) Przepisy dotyczące dostępu do nieruchomości w celu wykonania decyzji starosty po ponownej analizie zostały z projektu usunięte jako zbędne. Wykonanie decyzji starosty podlegać będzie przepisom ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jako obowiązku o charakterze niepieniężnym.
d) Uwzględniona
e) Nieuwzględniona, ustawa - Prawo budowlane definiuje już pojęcie obiektu budowlanego.
f) Nieuwzględniona - Obowiązkiem zarządzającego jest posiadanie aktualnych map i przekazywanie ich w ramach współpracy organom administracji samorządu terytorialnego właściwym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie, na którym znajduje się lotnisko lub wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby mapy te różniły się między sobą. W celu zapewnienia łatwiejszego dostępu zainteresowanych osób przepis ten wydaje się właściwy.
g) Nieuwzględniona – propozycja przewiduje możliwość wydania opinii przez Prezesa również po negatywnej ocenie zarządzającego. Przypadki takie zdarzają się w ramach wykonywania obecnych zadań określonych w ustawie - Prawo lotnicze.
h) Nieuwzględniona - w konsekwencji nie uwzględnienia uwagi zawartej w lit. g.

38

Port Lotniczy Kraków

Należy dopisać kominy, instalacje odgromowe itp.

87 ust. 2

uwzględniona

Uwzględniona, odpowiednio zmodyfikowane przepis art. 87.

39

Port Lotniczy Kraków

Należy określić skalę mapy - np. Odniesienie do art. 55

87 ust. 5

uwzględniona

Uwaga niejasna, ust. 5 nie odnosi się do map. Uwaga odnosi się do innej wersji przepisu niż przekazany do konsultacji. Aktualnie jest to ust. 15, w tym zakresie uwaga uwzględniona, skalą mapy będzie 1:25 000.

40

Port Lotniczy Kraków

Co z lotniskami współużytkowanymi?

87 ust. 6

wyjaśniona

Uwaga niejasna. Uwaga odnosi się do innej wersji przepisu niż przekazany do konsultacji.
Przepisy odnoszą się do wszystkich rodzajów lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych, a tym samym również do lotnisk współużytkowanych.

41

Port Lotniczy Kraków

Brak zgody na brzmienie przepisu

87 ust. 7

nieuwzględniona

Uwaga odnosi się do innej wersji projektu niż przekazany do konsultacji. Stanowisko konsultanta nie zostało uzasadnione.
Zgodnie z regulacją 139/2014/UE to na zarządzającym lotniskiem spoczywa ocena zagrożenia, oczywiście np. zarządzający może uzyskać opinię instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego, w celu wypracowania oceny.

42

Port Lotniczy Kraków

"lub radiowe" należy dodać pomoce radiowe!!! / "nieruchomości" należy dopisać nieruchomości na których one się znajdują

87 ust 10

nieuwzględniona

patrz poz. 36

43

Port Lotniczy Kraków

"W przypadku konieczności" Kto określa ta konieczność, jakim trybem? / "drzew lub krzewów mogących stanowić przeszkody lotnicze" Czy niezależnie od tego kiedy urosły??? / "Decyzję wykonuje zarządzający lotniskiem na własny koszt" brak zgody na brzmienie przepisu

87 ust 11

nieuwzględniona

Uwaga odnosi się do innej wersji projektu niż przekazany do konsultacji.1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna