O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona15/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak

nie

nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      

zwiększenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby procedur

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:      


Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak

nie

nie dotyczy


Komentarz:

Prawa pasażerów – w sprawie tego samego stanu faktycznego i prawnego będzie prowadzone tylko jedno postępowanie, a nie tak jak jest obecnie wiele.

Żegluga powietrzna

Opracowanie ram prawnych dla systemu zachęt finansowych w ustawie – Prawo lotnicze może skutkować zwiększeniem liczby procedur (a także dokumentów i potrzebą dodatkowego czasu na załatwienie tych spraw). Konieczne będzie wykonanie procedury mającej na celu zastosowanie systemu zachęt (nałożenie kary lub przyznanie premii).

Uchylenie przepisów dotyczących zapewniania lotniskowej służby informacji powietrznej, dostępności służby meteorologicznej oraz tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego na lotniskach kontrolowanych i niekontrolowanych nie wpłynie na liczbę procedur, ani dokumentów, przepisy te są zbędne, gdyż sprawy te będą załatwiane w oparciu o inne już obowiązujące przepisy UE i krajowe.

Wprowadzone uregulowania prawne pozwolą na sformalizowanie procesu uzgadniania lokalizacji inwestycji w otoczeniu lotniczych urządzeń naziemnych.Personel lotniczy – poszerzenie liczby podmiotów kontrolowanych oraz zaostrzenie niektórych z obecnie obowiązujących procedur spowoduje zwiększenie ich liczby.

Uchylenie regulacji dotyczącychTransport lotniczy – spodziewane zmniejszenie liczby dokumentów dotyczy kwestii związanych z ustanowieniem przewoźnika unijnego, zezwoleniami na przewóz lotniczy oraz w części taryfami przewozu lotniczego. Zwiększenie liczby procedur związane jest z wdrożeniem sankcji. Zwiększenie liczby dokumentów dotyczy unijnego obowiązku posiadania TCO, tj. autoryzacji wydawanej przez EASA przewoźnikowi z kraju trzeciego, który zamierza wykonywać zarobkowy transport lotniczy do UE.

Ochrona lotnictwa cywilnego:

 1. poszerzenie katalogu kar spowoduje zwiększenie liczby procedur, gdyż większy katalog naruszeń będzie objęty wymogami proceduralnymi.;

 2. wprowadzenie nowego obowiązku w postaci przeprowadzania procesu sprawdzenia przeszłości będzie powodowało zwiększenie liczby dokumentów, zarówno po stronie Prezesa Urzędu, jak i Komendanta Głównego SG, a także opracowania nowej procedury do jego przeprowadzania. Realizacja sprawdzenia przeszłości wydłuży również czas na załatwienie sprawy, z uwagi na zakres sprawdzenia przeszłości i konieczność sięgania przez Komendanta Głównego SG do zewnętrznych zbiorów urzędowych oraz baz danych.

Operacje lotnicze – poszerzenie grupy podmiotów podlegających nadzorowi Prezesa ULC, nałożenie w tym zakresie nowych obowiązków na Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Technika lotnicza – zmniejszenie obciążeń administracyjnych poprzez rezygnację z wymogu przedkładania dokumentu zdatności do lotu przy wpisie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych. Przewidywane określenie wzoru wniosku o wydanie świadectwa hałasu ułatwi podmiotom przekazywanie niezbędnych informacji w tym zakresie.

Lotniska – proponowane rozwiązania umożliwią zarządzającym lotniskami, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia 216/2008/WE uzyskanie certyfikatu zgodnie z rozporządzeniem 139/2014. Część zadań związanych z monitoringiem otoczenia zostanie przekazana zarządzającym lotniskami w celu zapewnienia konsultacji otoczenia lotniska, o których mowa w art. 8-10 rozporządzenia 139/2014, ustalania opłat lotniskowych związanych z usuwaniem drzew i krzewów oraz odszkodowań z tym związanych, monitorowania i zgłaszania obecności przeszkód lotniczych wznoszonych na terenie znajdującym się w granicach powierzchni ograniczających przeszkody, uczestniczenia w kształtowaniu polityki przestrzennej gmin dla terenów na których znajduje się lotnisko oraz wyznaczone są powierzchnie ograniczające przeszkody, wydawanie odstępstw od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody dla obiektów stałych o charakterze czasowym lub ruchomych, obowiązku usunięcia obiektu, który stał się przeszkodą lotniczą w wyniku budowy lub rozbudowy lotniska. Mając na uwadze wymagania UE, praktykę stosowaną w innych krajach przepisy w art. 87 częściowo przekazują zadania dotyczące uzgadniania powierzchni ograniczających przeszkody, wycinki drzew, oznakowania przeszkód lotniczych, w tym dźwigów, zarządzającym lotniskami i właściwym władzom administracji lokalnej.

 1. Wpływ na rynek pracy

Szkolenie lotnicze

Z względu na pojawienie się nowych rodzajów licencji pilota rekreacyjnego LAPL, co może w dalszej perspektywie czasowej (ale nie musi) przełożyć się na powstawanie nowych organizacji szkolenia lotniczego ATO (Approved Training Organisation – Zatwierdzone Organizacje Szkoleniowe) na zasadach rynkowych (popyt/podaż), a co za tym idzie nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanej kadry lotniczej (instruktorów). Powyższe może zatem mieć również pozytywny wpływ na rozwój regionalny (regionalne lotniska/aerokluby – większa konkurencyjność).Transport lotniczy

Wpływ neutralnyOchrona lotnictwa cywilnego

Brak wpływu 1. Wpływ na pozostałe obszary

środowisko naturalne

sytuacja i rozwój regionalny

inne:      

demografia

mienie państwowe

informatyzacja

zdrowie

Omówienie wpływu
 1. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

W podstawowym zakresie wykonanie przepisów projektowanego aktu prawnego nastąpi w momencie wejścia w życie zmiany ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Dodatkowo, w zakresie:Transport lotniczy:

Planowana zmiana w zakresie opłat terminalowych powinna zostać wdrożona do końca trzeciego kwartału 2014 r., tak aby możliwe było określenie opłat na lotniskach wyłączonych ze stosowania przepisów unijnych począwszy od roku 2015. W takiej sytuacji wykonanie aktu prawnego nastąpi już od pierwszego roku zastosowanego ewentualnie wyłączenia, tj. w 2015 r.Operacje lotnicze:

W 2015 r. będzie przeprowadzany audyt standaryzacyjny EASA, który zbada m.in. implementację przepisów UE (rozporządzenia 965/2012), uprawnienia nadzoru lotniczego (art. 3 rozporządzenia nr 965/2012) oraz wdrożenie i skuteczność kar (art. 68 rozporządzenia nr 216/2008).Lotniska:

W okresie przejściowym, tzn. do dnia 31 grudnia 2017 roku, lotniska certyfikowane będą mogły przedłużać ważność certyfikatu na podstawie przepisów krajowych, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt. 2 i ust. 5. W tym czasie jednakże będą musiały przejść proces certyfikacji potwierdzającej spełnianie wymagań, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt. 1.

Pełne wykonanie ustawy nastąpi po wejściu w życie ww. przepisów UE, a także aktów wykonawczych do ustawy – (delegacja do wydania rozporządzenia, które ma na celu realizację zadań wynikających z art. 8-10 rozporządzenia UE 139/2014, zmiany niezbędnych rozporządzeń m.in. z art. 59a, 85, 92, 163, 187a oraz pełnego i skutecznego wdrożenia wymagań UE zarówno przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jak i przez zarządzających lotniskami (zagadnienia te dotyczą m.in. systemu konsultacji i monitorowania otoczenia lotniska, w tym nie tylko przeszkód lotniczych, ale także zagospodarowania gruntów, zagrożeń powodowanych przez zwierzęta, organizacji systemu zgłaszania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie, oraz sposobu zgłaszania i zatwierdzania zmian na lotnisku). Efektywność określenia wymagań zostanie zweryfikowana przez EASA po 31 grudnia 2017 roku.


 1. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ochrona lotnictwa cywilnego:

Ewaluacja wyżej wymienionych zmian w przepisach nastąpi po 3 latach od ich wprowadzenia. Zostanie ona dokonana poprzez porównanie skali naruszeń przepisów oraz wpływów pieniężnych z tytułu nałożonych kar. Pod uwagę wzięte zostaną: stan z roku poprzedzającego wprowadzenie zmian oraz stan z każdego roku kalendarzowego od momentu nowelizacji do dnia ewaluacji (katalog kar).

Ewaluacja wyżej wymienionych zmian w przepisach nastąpi po 3 latach od ich wprowadzenia. Zostanie ona dokonana poprzez sprawdzenie czasu realizacji sprawy, liczby wyznaczonych UPZ oraz skali nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zadań (aby zrewidować, czy sprawdzenie przeszłości było skuteczne). Pod uwagę wzięte zostaną: stan z każdego roku kalendarzowego od momentu nowelizacji do dnia ewaluacji (wyznaczenie UPZ).

Ewaluacja wyżej wymienionych zmian w przepisach nastąpi po 5 latach od ich wprowadzenia. Zostanie ona dokonana poprzez sprawdzenie czasu ilości wyznaczeń dla UPZ oraz liczbie dokonanych wizji lokalnych w procesie walidacji ACC3 oraz RA3. Ponadto, ocenie poddana zostanie wysokość rzeczywistych kosztów, przede wszystkim związanych z wyjazdami służbowymi w celach przeprowadzenia ww. wizji lokalnej.

Transport lotniczy:

W okresie roku po wejściu w życie zmiany ustawy – brak toczących się postępowań w Komisji Europejskiej w zakresie niezgodności prawa polskiego z prawem UE (w tym umorzenie postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy). W zakresie poprawy punktualności przewoźników lotniczych, ewaluacja nastąpi po wejściu w życie nowelizacji i upowszechnieniu na rynku przewoźników lotniczych wiedzy w zakresie nowych narzędzi Prezesa ULC w postaci możliwości nakładania sankcji. Zmniejszenie liczby skarg, zapytań pasażerów w zakresie konstruowania przez przewoźników oferty taryfowej będzie miernikiem w zakresie osiągnięcia celu w postaci zmniejszenie prawdopodobieństwa wprowadzenia pasażera w błąd. Ocena w zakresie finansowania służb żeglugi powietrznej na małych lotniskach nastąpi po podjęciu przez władze Polskie decyzji w sprawie wyłączenia zastosowania przepisów rozporządzeń unijnych do niektórych lotnisk i ustanowieniu opłat dla takich lotnisk, ewentualnie po uruchomieniu nowych lotnisk z zastrzeżeniem, że będzie ona wykonana po upływie roku, dla którego po raz pierwszy skorzystano z odroczenia.

Ewaluacja efektów nastąpi po upływie dwóch pełnych sezonów operacyjnych od wejścia ustawy w życie. Zostaną zastosowane mierniki jakościowe. Zostaną przeprowadzone wywiady, w ramach których zostanie zbadane zadowolenie z wprowadzonych przepisów dla portów lotniczych, przewoźników lotniczych i koordynatora rozkładów lotów.

Żegluga powietrzna:

Ocena efektów wprowadzonej regulacji w zakresie ustanowienia stref ograniczonej zabudowy będzie weryfikowana w trakcie prowadzenia procesu uzgodnień lokalizacji inwestycji, zaś miernikiem będzie poprawność funkcjonowania lotniczych urządzeń naziemnych.Operacje lotnicze:

Ocena efektów projektu w zakresie operacji lotniczych będzie następować w trakcie wykonywania bieżącego nadzoru nad podmiotami. Miernik stanowić będzie ilość stwierdzonych niezgodności u tych podmiotów w odniesieniu do wymogów przepisów prawa unijnego.

Technika lotnicza:

Ocena efektów projektu będzie następować w trakcie bieżącego prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych, zaś miernikiem będzie ilość składanych wniosków o wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych.Lotniska:

Ocena efektów projektu możliwa będzie do wykonania po wydaniu przez ULC certyfikatów zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 139/2014 oraz Decyzjach Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R oraz 2014/013/R określających wymagania szczegółowe (CS, AMC). ULC spodziewa się audytu standaryzacyjnego EASA, mającego na celu ocenę spełnienia wymagań przez władzę lotniczą, tj. nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2018 roku (okres przejściowy wynikający z prawa UE). W zakresie zabezpieczenia otoczenia lotniska przed przeszkodami lotniczymi ewaluacja nastąpi po 2 latach od wejścia w życie ustawy i przekazania przewidzianych kompetencji zarządzającemu lotniskiem i starostom, nie wcześniej niż po upływie okresu przejściowego na wdrożenie rozporządzenia 139/2014.


 1. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Transport lotniczy:

Overview of  Terminal ANS Costs and Charges (2009-2014) for States participating in the SES Performance Scheme.http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/single-sky/pru/publications/other/TNC-Overview-Nov2013.pdf


RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH

projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (w wersji z dnia 7 maja 2015 r.) został przekazany do konsultacji publicznych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego przy pismach z dnia 14 maja 2015 r. nr ULC-LEP-2/0230-0005/01/15 oraz nr ULC-LEP-2/0230-0005/02/15 do następujących podmiotów: 1. AVIATION SERVICE Stanisław Nowakowski, ul. Gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa

 2. Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczpospolitej Polskiej - LAF RP, ul. Orła Białego 12, 78-449 Borne Sulinowo

 3. Avia Solutions Group, Okęcie Business Park – Notus i Zephirus, ul. 17 Stycznia 45B, Warszawa;

 4. PZL Mielec ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

 5. Smart Aero Service - Tomasz Malec ul. Wybraniecka 32, 25-128 Kielce

 6. SALT AVIATION Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki;

 7. RUNWAY ul. Gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa

 8. EADS PZL ''Warszawa-Okęcie'' S.A. ZUA Mielec skr. poczt. 51, 39-300 Mielec

 9. PZL Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik

 10. Fly Polska Sp. z o.o. Jasionka – Lotnisko, 36-002 Jasionka

 11. Flyer Aviation ul. Instalatorów 9, 02-875 Warszawa

 12. Centrum Medycyny Lotniczej LUXMED, ul. 17 Stycznia 39, 02-146 Warszawa

 13. Centrum Medycyny Lotniczej - Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego - Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska we Wrocławiu

 14. Centrum Medycyny Lotniczej - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

 15. IATA Poland, ul. Złota 7 lok. 18, Warszawa

 16. BARIP Polska, ul. Zwycięzców 43/33, 03-937 Warszawa

 17. Krajowa Rada Lotnictwa

 18. Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA POLAND

 19. Naczelna Izba Lekarska

 20. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o.

 21. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki,

 22. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 23. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

 24. Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o.o.

 25. Port Lotniczy Wrocław S.A

 26. Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o.

 27. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.

 28. Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.

 29. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

 30. Port Lotniczy Lublin S.A., ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik

 31. Port Lotniczy Radom S.A., ul. Żeromskiego 86, 26-600 Radom

 32. Port Lotniczy Zielona Góra Babimost, 66-110 Babimost;

 33. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”

 34. Związek Regionalnych Portów Lotniczych; Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice

 35. Lotnicze Przedsiębiorstwo Usługowe HELISECO Sp. z o.o. ul. Gen. Kaliskiego 54, 01-476 Warszawa

 36. WSK „PZL-Rzeszów” SA

 37. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” SA

 38. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego-Poznań Sp. z o.o.

 39. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II” SA

 40. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

 41. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

 42. IBCOL Polska Sp. z o.o., ul. Łowicka 35, 02-502 Warszawa

 43. Sky Taxi Sp. z o.o. ul. Namysłowska 112, 46-081 Dobrzeń Wielki

 44. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa

 45. WIZZ AIR, Pyrzowice

 46. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

 47. GENERAL AVIATION SERVICES Sp. z o.o; Góraszka, 05-462 Wiązowna

 48. PLL LOT S.A. ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 49. EUROLOT ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 50. SprintAir Cargo Sp. z o.o.; ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa

 51. Blue Jet Sp. z o.o.; ul. 17 Stycznia 47, 02-146 Warszawa

 52. Fly Jet Sp. z o.o.; ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

 53. IBEX U.L. Sp. z o.o.; ul. Żelazna 54, 00-852 Warszawa

 54. ASA HELI-WATER Sp. z o.o.

 55. SKY ADVENTURE Sp. z o.o.; pl. Grunwaldzki 4A/3, 40-127 Katowice

 56. Hi Flyer Polska; ul. Wodna 28/5, 30-719 Kraków

 57. Travel Service Polska Sp. z o.o.; ul. Gordona Benetta 2B, 02-159 Warszawa

 58. Helicopter.pl S.A.; ul. Księżycowa 3, 01-934 Warszawa

 59. Adriana Aviation Sp. z o.o.; ul. Chełmińska 14 Kosowizna, 86-253 Kijewo Królewskie

 60. Stowarzyszenie Polskich Pilotów Komunikacyjnych POLALPA, ul. 17 Stycznia 119, 00-906 Warszawa;

 61. Enter Air Sp. z o.o., al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa

 62. SprintAir S.A., ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa

 63. Small Planet Airlines Sp. z o.o., ul.17 Stycznia 45B, 02-146 Warszawa

 64. Biernat s.j., ul. Poznańska 3, 62-023 Gądki

 65. Royal Star Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 01-935 Warszawa

 66. PW Romi Roman Wodzisławski, Ciemiętniki 44, 29-120 Kluczewsko

 67. HiFly s.c. ul. Mickiewicza, 87-820 Kowal

 68. Leszczyński Klub Balonowy, ul. Francuska 21, 64-100 Leszno

 69. Andrzej Szymański LARS, ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań

 70. Aircraft Management and Consulting Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 71. Pyrlandia Boogie Anna Beneturska, Giebnia 25, 88-170 Pakość

 72. BB Building Business Marina Fijołek dba "BB Aero", ul. Mazańcowicka 92A, 43-300 Bielsko-Biała

 73. Aerogryf Aviation Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin

 74. Aeroklub Polski, ul. 17 Stycznia, 00-906 Warszawa

 75. Aeroklub Białostocki, ul. Ciołkowskiego 215-602 Białystok

 76. Aeroklub Bydgoski, ul. Biedaszkowo 28d, 85-157 Bydgoszcz

 77. Aeroklub Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański

 78. Aeroklub Jeleniogórski Łomnicka – Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra

 79. Aeroklub Kielecki, ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów

 80. Aeroklub Lubelski, Lotnisko Radawiec, 21-030 Motycz

 81. Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, 34-400 Nowy Targ

 82. Aeroklub Ostrowski Lotnisko Michałków skr. poczt. 126, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 83. Aeroklub Podhalański z siedziba w Łososinie Dolnej, Lotnisko Łososina Dolna, 33-314 Łososina Dolna

 84. Aeroklub Podkarpacki – Szkoła Lotnicza, ul. Żwirki i Wigury 9, 38-400 Krosno

 85. Aeroklub Pomorski im. Gen. Pil. Stanisława Skalskiego, ul. Pułku Lotniczego 17, 87-100 Toruń

 86. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej; Lotnisko Kobylnica 3, 62-006 Kobylnica

 87. Aeroklub Warszawski; ul. Księżycowa 1, 01-935 Warszawa

 88. Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego Lotnisko Kruszyn, 87-853 Kruszyn;

 89. Aeroklub Wrocławski im. Płk. pil. Bolesława Orlińskiego – Oddział Aeroklubu Polskiego, ul. Grabiszyńska 57, 53-503 Wrocław

 90. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18 a, 66-015 Przylep

 91. Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, ul. Bielska 60, 09-400 Płock

 92. Aeroklub Ziemi Zamojskiej, Lotnisko Mokre 115, 22-400 Zamość

 93. Agro Piast Usługi Agrolotnicze, ul. Porębska 141, 54-046 Wrocław

 94. Aircom Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15A/4 00-640 Warszawa

 95. Andrzej Szymański „LARS”, ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań

 96. GB Aerocharter Sp. z o.o., ul. Królewicza Jakuba 43, 02-956 Warszawa

 97. Gispro Sp. z o.o., ul. Gombrowicza 17 A, 70-785 Szczecin

 98. Gwiazda PPHU Krzysztof Bilarzewski, ul. Grunwaldzka 62, 83-000 Pruszcz Gdański

 99. Lima Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń

 100. MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów

 101. Normal – Piotr Jafernik, ul. Cieszyńska 319, 43-300 Bielsko Biała

 102. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o., al. Tysiąclecia 11, 82-001 Elbląg

 103. Politechnika Rzeszowska, Ośrodek Kształcenia Lotniczego, Jasionka 915, 36-001 Trzebowisko

 104. Sky Fun s.c., Anna Kampys, Gabriel Batkiewicz, Ustronie 7B, 34-400 Nowy Targ

 105. AIRNET SERVICES Sp. z o.o., Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa

 106. Baltic Ground Services Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45B, 02-146 Warszawa

 107. Lotos Air BP Polska Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

 108. LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa

 109. Petrolot Sp. z o.o. ul. Gordona Benetta 2, 02-159 Warszawa

 110. Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 7a, 02-366 Warszawa

 111. Poczta Polska S.A., ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa

 112. GTL. LOT. Usł. Lotn. Sp. z o.o. ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

 113. LDT Wrocław Sp. z o.o. ul. Ppłk. Stanisława Skarżyńskiego 36, 54-530 Wrocław

 114. Welcome Airport Services Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

 115. Sprintair S.A., ul. Ruchliwa 22, 02-182 Warszawa

 116. Aircraft Management and Consulting Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa

 117. Husair Sp. z o.o., ul. Księżycowa 3, Hangar 11, 01-934 Warszawa

 118. Airport Coordination Limited, Paweł Mazur Kancelaria Prawna Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 1000-478 Warszawa

 119. Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7 00-322 Warszawa

 120. r. pr. Roman Adamaszek; Feliks, Adamaszek i Wspólnicy sp. k. Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych Filia; ul. Paderewskiego 32/23, 40-282 Katowice

 121. Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce; Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

 122. Wojciech Ciszewski; adres do doręczeń: Krajowe Centrum Turystyki i Hotelarstwa Sp.
  z o.o.; ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice

 123. adw. Krzysztof Wąsowski; Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski,
  ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

 124. Europejskie Centrum Konsumenckie; Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

 125. Aeroflot Rosyjskie Linie Lotnicze; Al. Jerozolimskie 29, 00-508 Warszawa

 126. Air France S.A. Oddział w Polsce; ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

 127. Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A Oddział w Polsce; ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

 128. Austrian Airlines S.A. Oddział w Polsce; ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

 129. British Airways Publiczna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce; ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa

 130. Scandinavian Airlines System - SAS Oddział w Polsce; ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

 131. Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Ireland

 132. KLM S.A. Oddział w Polsce; ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa

 133. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Linii Lotniczych RP; ul.17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 134. Związek Zawodowy Personelu Pokładowego PLL LOT S.A.; ul. 17 Stycznia 39/121, 00-906 Warszawa

 135. Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych; ul.17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 136. Związek Zawodowy Pilotów Liniowych; ul.17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa

 137. Związek Zawodowy Pracowników PLL LOT S.A.; ul.17 Stycznia 39/202, 00-906 Warszawa

 138. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ul. Kopernika 36/4, 00-924 Warszawa

 139. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

 140. Forum Związków Zawodowych, Plac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz

 141. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03 - 973 Warszawa

 142. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

 143. Business Centre Club - Związek Pracodawców Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa

 144. Związek Rzemiosła Polskiego skr. poczt. 54, 00-952 Warszawa

 145. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy.

Uwagi zgłoszone do projektu w ramach konsultacji publicznych wraz ze stanowiskiem resortu do tych uwag zostały przedstawione w załączonej tabeli.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przestawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.

Nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem rozporządzenia w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna