O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 3,07 Mb.
Strona14/35
Data24.10.2017
Rozmiar3,07 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

Audytorzy krajowi kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

42

Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Przeniesienie wymogów dotyczących kwalifikacji i trybu certyfikacji do aktu wykonawczego.

Podmioty ubiegające się o wyznaczenie jako UPZ

5

Porównanie z 3 wybranymi państwami europejskimi zgodnie z regułą konwergencji

Obciążenie koniecznością wniesienia opłaty za wyznaczenie jako UPZ.

Podmioty ubiegające się o wyznaczenie lokalizacji dla ACC3

22

Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Obciążenie koniecznością poniesienia opłat za walidację jako ACC3.

Podmioty ubiegające się o wyznaczenie lokalizacji dla RA3

8

Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Obciążenie koniecznością poniesienia opłat za walidację jako RA3.

Podmioty wykonujące operacje lotnicze w zakr. AWC

44 podmioty

Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Normatywne, bezpośrednie.

Podmioty wykonujące operacje lotnicze niecertyfikowane

Ok. 2200 podmiotów

Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych prowadzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Normatywne, bezpośrednie.

Starostowie

Ok. 2 powiatów na lotnisko użytku publicznego, ok. 1 powiat na lotnisko użytku wyłącznego, w sumie około 50 powiatów.


Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie prowadzi się ewidencji liczby organów samorządu terytorialnego, liczba uśredniona)

Wydawanie decyzji w zakresie usuwania przeszkód lotniczych (drzew i krzewów).

Koszty dotyczące decyzji na wycinkę drzew nie ulegną zmianie, gdyż przepisy regulujące tę kwestię obowiązują również obecnie. Projekt wprowadza jedynie zmianę w zakresie przeniesienia kosztów na inny podmiot, który je będzie ponosił.

Gminy

Ok. 350 gmin znajduje się w powierzchniach ograniczających przeszkody (średnio 5 gmin na lotnisko wyłączne, średnio 10 gmin na lotnisko publiczne)

Ponad 600 gmin znajduje się w zasięgu powierzchni ograniczających zabudowę w pobliżu lotniczych urządzeń naziemnych.Dane własne Urzędu Lotnictwa Cywilnego (nie prowadzi się ewidencji liczby organów samorządu terytorialnego, liczba uśredniona)

W zakresie propozycji zmian dotyczących regulacji powierzchni ograniczających przeszkody ze względu na małą liczbę opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów lotnisk i ich otoczenia oraz przewidywanej niewielkiej liczby (średnio w roku ok. 3-5) wniosków zarządzających o zmianę powierzchni ograniczających ponoszone koszty nie będą znaczne.

Konieczność uwzględniania stref ograniczonej zabudowy w pobliżu lotniczych urządzeń naziemnych w kształtowaniu ładu przestrzennego.

Wprowadzane powierzchnie ograniczające zabudowę nie będą miały wpływu na rozpoczęte inwestycje.


Polska Agencja Żeglugi PowietrznejKonieczność wypłaty ewentualnych odszkodowań lub wykupu nieruchomości, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, w którym uwzględniono powierzchnie ograniczające zabudowę, dla terenu na którym znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

  1. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Zasadnicze konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie pracy Rady Ministrów i objęły one podmioty działające w segmencie lotniczym. Uwagi zgłoszone do projektu w ramach konsultacji wraz ze stanowiskiem projektodawcy do tych uwag zostały ujęte w załączonej tabeli.

Niezależnie od tego:w zakresie praw pasażerów – prowadzono pre-konsultacje z: PLL „LOT” S.A., Enter Air sp. z o.o., Small Planet Poland sp. z o.o., Kancelaria Prawna GOLDMAN sp. z o.o. – proponowane zmiany spotkały się zasadniczo z pozytywnym przyjęciem, z wyłączeniem stanowiska Enter Air;

w zakresie personelu lotniczego – organizowane były spotkania informacyjne i seminaria dla środowiska lotniczego w sprawie zmian w przepisach UE dotyczących personelu lotniczego. W ich wyniku na powstałe wątpliwości (zgłaszane telefonicznie lub pisemnie) ULC publikował komunikaty i wytyczne Prezesa ULC – pozwoliło to rozpoznać obszar, w którym przepisy ustawy – Prawo lotnicze wymagają zmiany w celu ich dostosowania do prawa UE.

w zakresie operacji lotniczych:

Prezes ULC przeprowadził 4 seminaria w tym przedmiocie z posiadaczami certyfikatów AOC i AWC, na których zapoznał się z opiniami branży, które stanowiły pomoc przy wypracowywaniu własnego stanowiska.
  1. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z 2014 r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

0,47

0,47

0,37

0,37

0,32

0,32

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

3,44

budżet państwa

0,47

0,47

0,37

0,37

0,32

0,32

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

3,44

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Wydatki ogółem

5,12

5,20

5,29

5,42

5,55

5,68

5,82

5,96

6,10

6,25

6,40

62,79

budżet państwa

5,12

5,20

5,29

5,42

5,55

5,68

5,82

5,96

6,10

6,25

6,40

62,79

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem

4,65

4,73

4,92

5,05

5,23

5,36

5,58

5,74

5,88

6,03

6,18

59,35

budżet państwa

4,65

4,73

4,92

5,05

5,23

5,36

5,58

5,74

5,88

6,03

6,18

59,35

JST

pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Wejście w życie projektowanych zmian spowoduje zwiększenie limitu wydatków w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, ze względu na rozszerzenie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, katalogu zwolnień z opłat nawigacyjnych określonego w art. 130 ust. 6 ustawy – Prawo lotnicze i związaną z tym konieczność zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej kosztów związanych z zapewnieniem służb, zgodnie z art. 130 ust. 7 ustawy – Prawo lotnicze.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:

Szacowania wpływów z kar finansowych w obszarze ochrony w lotnictwie cywilnym oparto na podstawie danych historycznych z roku 2013. Analizę oparto na sprawozdaniu z przeprowadzonych czynności kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w 2013 r. Z uwagi na fakt, iż w 2013 r. nałożono 5 kar na łączną kwotę 45.000 zł, przyjmując iż znowelizowany katalog w większości przypadków pięciokrotnie zwiększa kwotę kar oraz zakładając iż liczba kar zwiększy się do ok. 8 kar rocznie, zakłada się, że wpływy do budżetu państwa zwiększą się proporcjonalnie, jak wykazano powyżej w tabeli. Uwaga – analiza zawiera ceny stałe na styczeń 2014 r. Przyjęto także założenie, iż podmioty, mając świadomość wysokości kar oraz skuteczności ich egzekwowania, w późniejszych latach będą powodowały mniejszą liczbę naruszeń, co zmniejszy wynik finansowy po stronie ich kosztów oraz przychodów budżetu państwa.

W odniesieniu do dodatkowych kar pieniężnych w innych obszarach: nowe kary, brak danych historycznych co do zachowań podmiotów. w tym obszarze.

Należy mieć na uwadze, że zastosowanie kary będzie uzależnione od naruszenia przez dany podmiot obowiązujących przepisów oraz poprzedzone będzie wezwaniem do usunięcia takiego naruszenia. Tym samym to od decyzji i postępowania danego podmiotu będzie zależało, czy zostanie na niego nałożona kara czy nie. Z dotychczasowych doświadczeń ULC wynika, że np. przewoźnicy co do zasady stosują się do obowiązujących przepisów dotyczących podawania cen przewozu, a tym samym stosowanie kar będzie miało prawdopodobnie sporadyczny charakter. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do wprowadzanych kar za naruszenia dotyczące wykorzystania przyznanych czasów na start/lądowanie. W zakresie kar dotyczących ochrony w lotnictwie cywilnym także były to pojedyncze przypadki opisane w OSR. Kary określone w projekcie ustawy mają przede wszystkim cel prewencyjny, są także wymogiem przepisów UE, które zobowiązują Państwa Członkowskie do ustalenia odstraszających, skutecznych i proporcjonalnych sankcji za naruszenie przepisów UE.

W kontekście dodania art. 37a w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowego zadania PAŻP, wyjaśnić należy, że jest to nowe rozwiązanie prawne wobec czego nie ma danych historycznych mogących stanowić punkt wyjścia do oszacowania skutków. Wprowadzenie powierzchni ograniczających zabudowę wokół lotniczych urządzeń naziemnych ma unormować proces uzgadniania lokalizacji i zmniejszyć do minimum możliwość wystąpienia roszczeń odszkodowawczych. Koszty związane z wypłatą ewentualnych odszkodowań lub wykupem nieruchomości mogą zaistnieć w początkowym okresie, ale dzięki wprowadzeniu powierzchni ograniczających zabudowę instytucja zapewniająca żeglugę powietrzną uzyska korzyść w postaci zabezpieczenia funkcjonowania urządzeń oraz łatwego dostępu do nich. Warto podkreślić, że w zakresie podobnej instytucji funkcjonującej w odniesieniu do lotnisk do tej pory nie odnotowano, aby były zgłaszane tego rodzaju roszczenia. Zauważyć jednocześnie trzeba, że ponieważ ewentualne koszty wypłaty odszkodowań albo wykupu nieruchomości jako że będą związane z nieruchomościami wykorzystywanymi do działalności w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej stanowić mogą koszty prowadzenia tej działalności, a zatem istnieje możliwość uwzględnienia ich w podstawach kosztowych opłat nawigacyjnych. Nie przewiduje się tym samym konieczności ponoszenia wydatków z budżetu państwa w tym zakresie. Jeżeli natomiast związane byłyby z nieruchomościami wykorzystywanymi w innych celach niż prowadzenie działalności w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, co w przypadku PAŻP możliwe jest po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. transportu, wówczas powinny być finansowane z przychodów z innych źródeł niż opłaty nawigacyjne. W każdym jednak przypadku, nie ma podstaw do występowania o sfinansowanie tego zadania ze środków budżetu państwa.

W zakresie przekazania starostom kompetencji do wydawania decyzji w zakresie usuwania drzew i krzewów stanowiących przeszkody lotnicze projektodawca nie przewiduje konieczności zwiększenia wydatków na zatrudnienie, które obciąży jednostki samorządu terytorialnego – przewiduje się że uśredniona liczba wniosków w sprawie wynosić będzie średnio 2 na rok. Obowiązki nakładane na starostę w przedstawionym projekcie są wzorowane na przepisach zawartych w ustawie z dna 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2914, poz. 518 z późn. zm.) zgodnie z którą starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń przesyłowych, w przypadku nagłej potrzeby zapobieżenia powstania znacznej szkody może udzielić zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości. Dodatkowo zwracamy uwagę iż zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 2014, poz. 1153 z późn. zm.) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje również starosta.

Należy także zauważyć, że działania starosty związane z postępowaniami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów nie będą także działaniami corocznymi, ponieważ, raz wydane decyzje o wycince spowodują, że dopiero za następnych kilka lat może być ponowne postępowanie w tej sprawie, do momentu aż drzewa ponownie nie urosną.

Dodatkowo aby osiągnąć skuteczność realizacji działań wobec przeszkód lotniczych celowym wydaje sie przeniesienie obowiązku z urzędu centralnego na jednostki samorządu terytorialnego. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już w transporcie kolejowym.

Przyjęta średnia spraw związanych z wycinką drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze (2 na rok) wynika z dotychczasowych statystyk spraw prowadzonych przez Prezesa ULC. W roku 2014 w sprawie wycinki drzew wnioskowało 9 zarządzających lotniskami, natomiast w roku 2015 (do dnia 23 września 2015 r.) liczba ta wyniosła 5. Można spodziewać się iż liczba ta będzie maleć, mając na uwadze już procedowane wnioski oraz fakt iż poprzez zmianę regulacji skuteczność procedury będzie większa. Można więc założyć, że przy sprawnie działającym systemie (bez zaszłości) będą to zatem pojedyncze sprawy.

Jednocześnie liczba wniosków zależy od otoczenia lotniska, więc niektóre jednostki samorządu terytorialnego nie będą wcale miały wniosków o usunięcie drzew a inne jedynie kilka rocznie.

Przepis ten dotyczy wyłącznie powiatów, na których znajdują się lotniska wraz z powierzchniami ograniczającymi przeszkody, tj. 58 lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa ULC, w tym 13 lotnisku użytku publicznego.

Przedstawione wydatki wynikają z rozszerzenia katalogu zwolnień z opłat nawigacyjnych o loty wojskowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej uzasadniona jest aktywnym uczestnictwem Polski w wielonarodowych programach NATO.

W obliczeniach przyjęto następujące dane i metodologię:

1) opłaty za usługę nawigacji trasowej obliczono według wzoru przedstawionego w AIP Polska: R=JxDxM;

2) przyjęto wysokość stawek jednostkowych opłat nawigacyjnych w Polsce naliczanych przez PAŻP w 2015 r., tj.:

a) stawka jednostkowa (J) waz z opłatą administracyjną: 34,47 €,

b) opłata terminalowa: 740,28 PLN,

c) kurs wymiany €: 4,20;

3) maksymalną, roczną liczbę godzin lotu samolotów zadeklarowaną przez Polskę w następujących programach międzynarodowych:

a) SAC (samolot C-17): 150 godz. (20-25 lotów),

b) SALIS (samolot An-124): 250 godz. (25-30 lotów),

c) MRTT (samolot A330): 800 godz. (80 lotów w ramach transportu i ewakuacji

medycznej),

d) MRTT (samolot A330): 200 godz. (25-30 lotów wykonywanych w ramach tankowania

powietrznego),

4) 200-300 lotów samolotów E-3A AWACS wykonywanych rocznie w polskiej przestrzeni

powietrznej, w tym w 10 przypadkach z międzylądowaniem na terytorium Polski;

5) 5-10 lotów rocznie wykonywanych przez samoloty cywilne inne niż loty An-24 realizowane w ramach programu SALIS;

6) 50 lotów rocznie wykonywanych przez wojskowe samoloty transportowe inne niż loty C-17 i A330 wykonywane w ramach programów SAC i MRTT;

7) czynnik odległości (D) dla lotów samolotów:

a) transportowych (Cl 7, A330, An-124, inne transportowe wojskowe oraz inne transportowe cywilne): 16,

b) E-3A AWACS: 12;

8) współczynnik wagi (M) dla poszczególnych typów samolotów:

a) C-17: 5,30,

b) A330: 4,66,

c) An-124: 7,84,

d) E-3A: 3,12,

e) inne wojskowe i cywilne samoloty transportowe: 5,30.

Na podstawie ww. danych dokonano oceny skutków dla proponowanych zmian finansowych, z podziałem na opłaty trasowe i opłaty terminalowe.

A. Opłaty trasowe:

- C-17: 244.860 - 306.075 PLN

- A330: 1.130.283 - 1.184.106 PLN

- E-3A AWACS: 1.080.240 - 1.620.360 PLN

- inne wojskowe samoloty transportowe: 367.290 - 612.150 PLN

Ogółem opłaty trasowe: 2.822.673 -3.722.691 PLN

B. Opłaty terminalowe:

- C-17: 156.940 - 196.175 PLN

- A330: 724.438 - 758.935 PLN

- E-3A AWACS: 46.193 PLN;

- inne wojskowe samoloty transportowe: 235.574 - 392.624 PLN

Ogółem opłaty terminalowe: 1.163.145- 1.393.927 PLN

Ogółem skutki finansowe 3.985.818 - 5.116.618 PLN

W powyższych kalkulacjach przyjęto 100-proccntowe wykorzystanie przez Polskę zadeklarowanych (na chwilę obecną) w ramach programów międzynarodowych SAC. SALIS

i MRTT godzin lotu. W obliczeniach uwzględniono już samoloty A330, które pozyskane zostaną w ramach programu MRTT dopiero po roku 2022. W związku z obecną sytuacją polityczno-wojskową i prognozowanym jej rozwojem, przyjęto dwukrotnie większą liczbę lotów samolotów E-3A AWACS w porównaniu z rokiem 2014. Nic rozpatrywano sytuacji wyjątkowych, np. przerzutu drogą powietrzną na terytorium Polski lub Państw Bałtyckich sił wzmocnienia, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (utworzenie mostu powietrznego).
  1. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki

Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

W ujęciu pieniężnym

(w mln zł,

ceny stałe z 2014 r.)


duże przedsiębiorstwa


sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe


W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

Operacje lotnicze:

Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz zwiększenie skuteczności systemu koordynacji rozkładów lotów.Lotniska:

Zarządzający lotniskami uzyskają możliwość stałego monitorowania otoczenia lotniska oraz czynny udział w kształtowaniu polityki przestrzennej gmin dla terenów na których znajduje się lotnisko oraz wyznaczone są powierzchnie ograniczające przeszkody, dodatkowo będą sami udzielać odstępstw od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody dla obiektów stałych o charakterze czasowym lub ruchomych, co zapewni ich większy wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego w okolicy lotniska (zgodnie z założeniami UE). Takie rozwiązania powinny przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w otoczeniu lotnisk.

Dodatkowo umożliwienie uzyskania certyfikatu zgodnie z rozporządzeniem 139/2014 będzie wiązać się z możliwością zastosowania elastycznego podejścia do spełnienia wymagań określonych w podstawie certyfikacji (po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu).

Usprawnienie postępowań dotyczących usuwania drzew i krzewów będących przeszkodami lotniczymi w wpłynie na zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych z polskich lotnisk.Jednocześnie należy wskazać, że projektowane zmiany do ustawy nie określają wymagań do certyfikacji lotniska, gdyż wymagania w całości znajdują się w rozporządzeniu 139/2014, dlatego – mając na uwadze fakt, iż nowelizacja ustawy sama z siebie nie generuje wynikającej z prawa UE zasady certyfikacji wg przepisów unijnych – nie ma potrzeby dokonywania takich analiz i zamieszczania ich w OSR. Niezależnie od nowelizacji ustawy i tak do roku 2017 lotniska musza otrzymać certyfikat UE.

Żegluga powietrzna:

Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej jako właściciele lotniczych urządzeń naziemnych uzyskają możliwość skutecznej ich ochrony co zapewni bezpieczne zapewnianie służb.sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Operacje lotnicze:

Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz zwiększenie skuteczności systemu koordynacji rozkładów lotów.
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe

Operacje lotnicze:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pasażerów w transporcie lotniczym wpływające na ich większy komfort i zadowolenie. Przyczyni się to rozwoju transportu lotniczego w RP, gdyż będzie on częściej wybierany przez pasażerów jako spełniający wysokie standardy bezpieczeństwa, co gwarantuje Prezes ULC jako kompetentny organ nadzorujący lotnictwo cywilne.Lotniska:

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w związku ze spełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu 139/2014, oraz poszerzeniem zadań zarządzających lotniskami w zakresie czynnego udziału w kształtowaniu polityki przestrzennej gmin dla terenów, na których znajduje się lotnisko oraz wyznaczone są powierzchnie ograniczające przeszkody.

Możliwe zwiększenie atrakcyjności portów regionalnych co może przyczynić się do zwiększenia mobilności obywateli RP.

Prawa pasażerów:

Zapewnienie powszechnego i należytego wykonywania przez przewoźników lotniczych obowiązków wspólnotowych w zakresie przewozu lotniczego poprzez wszczynane z urzędu procedury nadzorczej mającej na celu wyjaśnienie, czy w trakcie danego lotu, co do którego istnieje podejrzenie niewykonania przez danego przewoźnika obowiązków wspólnotowych dotyczących przewozu lotniczego, doszło do naruszenia tych obowiązków czy też nie. Zapewnienie w sposób bardziej skuteczny przestrzegania praw pasażerów poprzez upowszechnienie odpowiedzialnego i bardziej opiekuńczego stosunku przewoźników do pasażerów będących w trakcie podróży, przy jednoczesnym zachowaniu prawa pasażerów do dochodzenia indywidualnych roszczeń w postępowaniu prowadzonym przed Rzecznikiem Praw Pasażera.


Niemierzalne

Przewoźnicy lotniczy

Możliwość nałożenia kar finansowych w przypadku naruszania przez przewoźnika przepisów dot. taryf przewozu lotniczego lub slotów.

Usunięcie obowiązku ustanowienia przewoźnika lotniczego z UE na terytorium RP spowoduje zniesienie obowiązku otwierania oddziału spółki zagranicznego przewoźnika lotniczego na terytorium RP.

Zarządzający lotniskami

Obowiązek wydawania odstępstw od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających przeszkody dla obiektów stałych o charakterze czasowym lub ruchomych może generować nieznaczne koszty po stronie zarządzającego, jednakże już obecnie uczestniczy on w procesie podejmowania decyzji dotyczącej przeszkód, więc dodatkowy ewentualny nakład pracy w tym zakresie będzie niewielki.

Kwestie związane z wysokością odszkodowań będą zależne od zawartych umów między właścicielem drzewa a zarządzającym i wielkości zadrzewienia.Administracja publiczna

Nowe rozwiązania ze względu na ich transparentność spowodują polepszenie wizerunku administracji publicznej i prawodawstwa

Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej

Umożliwienie instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej osiągania przychodów z działalności w zakresie zapewniania terminalowych służb żeglugi powietrznej oraz ponoszenie kosztów z tym związanych adekwatnych do wielkości lotniska.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Konieczność wypłaty ewentualnych odszkodowań lub wykupu nieruchomości, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, w którym uwzględniono powierzchnie ograniczające zabudowę, dla terenu na którym znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna