O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1Pobieranie 1.38 Mb.
Strona1/17
Data26.11.2017
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

– –

Projekt z dnia 07.05.2015 r.

Ustawa

z dnia …………….. 2015 r.o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 6, art. 2–9, art. 14, art. 17 ust. 15 i 16, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43 i 44, art. 60, art. 66 ust. 3, art. 74–76, art. 89, art. 92 ust. 1, art. 104 ust. 4–9, art. 119–126, art. 128, art. 130, art. 133, art. 134 ust. 1–1f, art. 136, art. 137 ust. 1–4, art. 140, art. 140a–140e, art. 149 i 150 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) uchyla się ust. 8;

2) w art. 2:

a) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) przewozem lotniczym jest lot lub seria lotów, w których przewozi się pasażerów, towary lub pocztę, za wynagrodzeniem, w tym na podstawie umowy o czasowym oddaniu lub wzięciu statku powietrznego do używania;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) EASA jest Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.).”;

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1035/2011 dnia 17 października 2011 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23, z późn. zm.);”;

4) w art. 21:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień EASA w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 216/2008/WE.”,

b) w ust. 2:

– w pkt 15 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) nadzór nad wdrażaniem w podmiotach prowadzących działalność w zakresie lotnictwa cywilnego zasady just culture, o której mowa w art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz. Urz. UE L 122 z 24.4.2014, str. 18);”,

– pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) wydawanie wytycznych i instrukcji związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego;”,

– pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w zakresie przewidzianym w ustawie.”,

c) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. W zakresie objętym rozporządzeniem nr 216/2008/WE oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niego, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, rozstrzyga o odstępstwach od istotnych wymagań ustanowionych w tych rozporządzeniach, na warunkach określonych w art. 14 rozporządzenia nr 216/2008/WE.”,

d) ust. 2c otrzymuje brzmienie:

„2c.  W sprawach, o których mowa w ust. 2b, Prezes Urzędu może w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomić o decyzjach i innych czynnościach podjętych w toku postępowania w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.”,

e) po ust. 2c dodaje się ust. 2d i 2e w brzmieniu:

„2d. W zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012/UE z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1), Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zwalnia z przestrzegania szczegółowych wymogów tego rozporządzenia.

2e. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zatwierdza indywidualne programy określania czasu lotu odbiegające od obowiązujących specyfikacji certyfikacyjnych wydanych przez EASA zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 216/2008/WE.”;

5) w art. 21a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1, art. 153a ust. 1, art. 191 ust. 5 i art. 193 ust. 1 i 2, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określone w art. 37 ust. 3, art. 192a ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 1 pkt 2”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 153a ust. 1 i art. 193 ust. 1 i 2, dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami.”,

d) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) określone w art. 192a ust. 2 pkt 1 oraz w art. 195 ust. 1 pkt 2,

3) określone w przepisach wydanych na podstawie art. 153b oraz art. 202”;

6) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urzędu nadzoruje działalność Naczelnego Lekarza w zakresie zgodności stosowanych procedur i trybu postępowania przy orzekaniu z wymaganiami określonymi przez prawo lotnicze, przepisy międzynarodowe oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.”;

7) w art. 26d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpłatę lotniczą ustala się jako koszty określone w art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 9.05.2013, s. 31).”;

8) w art. 26e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę lotniczą za czynności urzędowe, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1, 4 i 5, wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.”,

b) uchyla się ust. 2;

9) w art. 27:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmioty prowadzące działalność w zakresie lotnictwa cywilnego oraz użytkownicy cywilnych statków powietrznych;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) członkowie personelu lotniczego i pokładowego;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kontrole, o których mowa w ust. 2, mogą być zaplanowane lub niezapowiedziane.”,

c) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wstępu do obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń oraz miejsc operacji lotniczych lub środków transportu kontrolowanej jednostki organizacyjnej;”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii lub pobierania wyciągów;”,

– dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) wstępu na podkład statku powietrznego i pozostawania w nim podczas operacji lotniczych;

8) żądania ustnych wyjaśnień od kontrolowanej jednostki organizacyjnej na miejscu kontroli.”,

d) w ust. 3a dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności szkoleniowej wykonywanej w ramach certyfikowanej organizacji szkolenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 1, o której mowa w ARA.GEN.350 lit. b załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.) do czasu podjęcia przez tę organizację skutecznych działań naprawczych;

5) wstrzymania lub ograniczenia prowadzonej działalności w ramach certyfikatu przewoźnika lotniczego organizacji zgłaszających działalność oraz operacji specjalistycznych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości poziomu 1, o której mowa w ARO.GEN.350 lit. b załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.), do czasu podjęcia przez podmiot skutecznych działań naprawczych.”,

e) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Prezes Urzędu może w formie pisemnej upoważnić pracowników Urzędu do wydawania, w jego imieniu, upoważnień, o których mowa w ust. 5.

7. Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg oraz lotnisk przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej.”;

10) w art. 28 po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:

„5a. W protokole kontroli podmiotów certyfikowanych, w zakresie spełniania przez te podmioty wymagań do wydania lub utrzymania certyfikatu, określa się zakres naruszenia, z zastrzeżeniem art. 29b. Przepisy art. 161 ust. 5 i 6 stosuje się.

5b. W protokole kontroli podmiotów zgłaszających działalność, posiadających zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka albo podmiotów szkolących, o których mowa w art. 95a ust. 1, określa się zakres naruszenia. Przepis art. 161 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

5c. W protokole kontroli podmiotów innych niż określone w ust. 5a i 5b, określa się zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości.”;

11) uchyla się art. 29 i 29a;

12) po art. 29a dodaje się art. 29b w brzemieniu:

„Art. 29b 1. W protokole kontroli zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego określa się zakres naruszenia stosowanych metod i środków ochrony oraz zamieszcza zalecenia pokontrolne.

2. W przypadku określenia w protokole kontroli zgodności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego naruszenia, o którym mowa w ust. 1, podmiot kontrolowany jest obowiązany do przygotowania programu naprawczego oraz przekazania go do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W programie naprawczym, o którym mowa w ust. 2, podmiot kontrolowany określa termin usunięcia poszczególnych niezgodności i uwzględnienia sposób wykonania przewidywanych działań naprawczych.

4. Prezes Urzędu zatwierdza program naprawczy. Przy zatwierdzeniu programu naprawczego Prezes Urzędu może zmienić termin usunięcia poszczególnych niezgodności lub sposobu wykonania przewidywanych działań naprawczych ze względu na uzasadniony interes ochrony lotnictwa cywilnego.

5. W przypadku nieprzekazania programu naprawczego przez podmiot kontrolowany w terminie, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu wyznacza temu podmiotowi termin usunięcia stwierdzonych niezgodności.

6. Podmiot kontrolowany jest obowiązany przekazać Prezesowi Urzędu powiadomienie o zakończeniu realizacji programu naprawczego.

7. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę zgodności mającą na celu zweryfikowanie realizacji programu naprawczego przez podmiot kontrolowany.

8. W przypadku dostarczenia przez podmiot kontrolowany dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie w sposób niebudzący wątpliwości prawidłowej realizacji programu naprawczego oraz usunięcia stwierdzonych niezgodności, Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli zgodności, o której mowa w ust. 7.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli zgodności, o której mowa w ust. 7, iż podmiot kontrolowany nie usunął w terminie stwierdzonych niezgodności, Prezes Urzędu nakłada na podmiot kontrolowany karę administracyjną, zgodnie z art. 209a.”;

13) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli w zależności od jej rodzaju oraz stosowane przy tym dokumenty i ich wzory, z uwzględnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa w działalności lotniczej oraz dążąc do uproszczenia procedur kontrolnych.”;

14) w art. 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Nadzór, o którym mowa w ust. 2, jest wykonywany z uwzględnieniem kompetencji EASA określonych w przepisach rozporządzenia nr 216/2008/WE.”;

15) w art. 37 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

16) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Umowa, o której mowa w ARO.OPS.110 albo ARO.OPS.155 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE, określa w szczególności kwestie dotyczące utrzymania zdatności do lotu i eksploatacji statku powietrznego.

2. Jeżeli przepisy Unii Europejskiej tak stanowią, umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej zgody Prezesa Urzędu.

3. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę:

1) o której mowa ARO.OPS.110 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w ARO.OPS.110 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE;

2) o której mowa ARO.OPS.155 załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012/UE, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w ORO.SPO.100 załącznika III do rozporządzenia nr 965/2012/UE.

4. Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza albo cofa zgodę, o której mowa w ust. 3, w zależności od stopnia stwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa prowadzonej działalności lotniczej, po stwierdzeniu niespełnienia wymagań do jej wydania.

5. Decyzjom, o których mowa w ust. 3 i 4, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;

17) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Zdatność statków powietrznych do lotu oraz zdatność ich silników, śmigieł, części i akcesoriów jest sprawdzana przez EASA w toku ich projektowania, produkcji i eksploatacji w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 216/2008/WE, rozporządzeniu Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224, z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17. 12. 2014 str. 1).

2. W zakresie niezastrzeżonym dla EASA Prezes Urzędu ocenia i sprawdza zdatność statków powietrznych do lotu oraz zdatność ich silników, śmigieł, części i akcesoriów w toku ich projektowania, produkcji i eksploatacji, z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia nr 216/2008/WE, rozporządzenia nr 748/2012/UE oraz rozporządzenia nr 1321/2014/UE.”;

18) w art. 49:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Świadectwo zdatności do lotu wydaje się, kierując się względami bezpieczeństwa, na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące, o ile rozporządzenie nr 748/2012/UE nie stanowi inaczej.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Dla świadectwa zdatności do lotu wydanego zgodnie z rozporządzeniem nr 748/2012/UE Prezes Urzędu lub podmiot upoważniony na podstawie rozporządzenia nr 1321/2014/UE wydaje poświadczenie przeglądu zdatności do lotu na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 1321/2014/UE.”;

19) w art. 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw transportu, mając na uwadze wymagania EASA w zakresie zdatności statków powietrznych do lotu i ochrony środowiska oraz uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statków powietrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem oraz zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza, a także wzór wniosku o wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu.”;

20) w art. 54 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W odniesieniu do lotnisk niepodlegających wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE albo do lotnisk, którym przyznano odstępstwo, o którym mowa w art. 4 ust. 3b rozporządzenia nr 216/2008/WE, dopuszcza się tworzenie lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Do lotnisk tych nie stosuje się art. 55 ust. 5, art. 68 ust. 3 pkt 5, art. 77, art. 84 ust. 2 pkt 3, art. 174 ust. 3 pkt 2 i 4 oraz art. 175 ust. 2 pkt 1 w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą planu gospodarczego zarządzającego lotniskiem użytku publicznego.”;

21) w art. 55 w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uzgadnianiu projektów planów, projektów decyzji, opiniowaniu projektów studiów oraz wydawaniu opinii, o których mowa w art. 87 ust. 15.”;

22) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk następuje na wniosek zakładającego lotnisko po sprawdzeniu przez Prezesa Urzędu lub przez osoby przez niego upoważnione, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55.”;

23) w art. 59a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Potwierdzenie spełnienia wymagań związanych z eksploatacją i zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego następuje poprzez wydanie certyfikatu zgodnie z wymaganiami określonymi w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1) – w przypadku lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia 216/2008/WE ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 8a ust. 2 lit. a rozporządzenia 216/2008/WE;

2) przepisach wydanych na podstawie ust. 5 – w przypadku lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia nr 216/2008/WE, innych niż lotniska, o których mowa w pkt 1;

3) przepisach wydanych na podstawie ust. 6 – w przypadku lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 69 oraz wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 63 pkt 4 i 5 i art. 83 ust. 1.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5.  Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze bezpieczną eksploatację lotnisk, wymagania techniczne i eksploatacyjne dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – w rozumieniu Załącznika 14 do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 2.

6. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotnisk oraz potrzebę zróżnicowania tych wymagań w zależności od typu i charakterystyk technicznych lotniska, jak i rodzaju ruchu lotniczego.”,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister właściwy do spraw transportu określi w drodze rozporządzenia, dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sposób:

1) zgłaszania i zatwierdzania zmian, o których mowa w ADR.AR.C.040 załącznika II do rozporządzenia nr 139/2014/UE,

2) funkcjonowania systemu gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o bezpieczeństwie, o którym mowa w ADR.AR.A.030 lit. a załącznika II do rozporządzenia nr 139/2014/UE oraz zgłaszania zdarzeń zgodnie z ADR.OR.C.030 załącznika III do rozporządzenia nr 139/2014/UE”

3) zarządzania zagrożeniami, o których mowa w art. 10 rozporządzenia nr 139/2014/UE

– mając na uwadze bezpieczną eksploatację lotnisk.”;

24) w art. 67 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wprowadzenie oraz zniesienie w porcie lotniczym koordynacji lub organizacji rozkładów lotów, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93/WE z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 2, str. 3, z późn. zm.), następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu.”;

25) w art. 67b:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) być niezależny w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 95/93/WE;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Koordynator, powołany w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 6 rozporządzenia nr 95/93/WE, nie musi posiadać znajomości języka polskiego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu:

„3a.  Prezes Urzędu odwołuje koordynatora, w przypadku gdy:

1) została zniesiona koordynacja rozkładów lotów albo

2) koordynator:

a) przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 2 i 3,

b) nie pełni swoich obowiązków w sposób określony w art. 67c ust. 2a,

c) wydatkuje środki niezgodnie z celami wynikającymi z budżetu,

d) utracił trwałą zdolność do wykonywania czynności w zakresie koordynacji,

e) zrezygnował z pełnienia swoich obowiązków.

3b. Prezes Urzędu może odwołać koordynatora w przypadku trzykrotnej odmowy zatwierdzenia budżetu na ten sam okres.

3c. W przypadku odwołania koordynatora lub braku możliwości pełnienia przez dotychczasowego koordynatora obowiązków z innej przyczyny, Prezes Urzędu wyznacza koordynatora zastępującego, pełniącego obowiązki do czasu powołania koordynatora zgodnie z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 67g albo do czasu ustania przeszkód uniemożliwiających wykonywanie czynności przez dotychczasowego koordynatora. Koordynator zastępujący działa na podstawie budżetu dotychczasowego koordynatora.

3d. Koordynatorem zastępującym może być koordynator lub organizator rozkładów lotów powołany dla innego portu lotniczego.

3e. Do koordynatora zastępującego nie stosuje się przepisów dotyczących wyboru i powoływania koordynatora oraz opracowywania, zatwierdzania i odmowy zatwierdzania budżetu koordynatora.”;

26) w art. 67c:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koordynator działa na własny rachunek i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.2)).”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Koordynator działa w sposób niezależny, neutralny, niedyskryminacyjny i przejrzysty.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Koordynator ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną wyłącznie z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa koordynatora.”;

27) art. 67d otrzymuje brzmienie:

„Art. 67d. 1. Koszty koordynacji rozkładów lotów w porcie lotniczym są pokrywane z opłat za koordynację rozkładów lotów wnoszonych do budżetu koordynatora. Budżet nowo powołanego koordynatora rozkładów lotów nie może przekraczać kwoty przewidzianej w planie gospodarczym załączonym do zgłoszenia kandydata ubiegającego się o powołanie na koordynatora rozkładów lotów. W kosztach koordynacji rozkładów lotów stanowiących podstawę ustalenia opłat za koordynację rozkładów lotów nie mogą być uwzględniane kary pieniężne, o których mowa w ustawie.Pobieranie 1.38 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna