O udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji WizowejPobieranie 113,23 Kb.
Strona1/3
Data26.10.2017
Rozmiar113,23 Kb.
  1   2   3

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 2007 r
.

o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen


oraz Systemie Informacji Wizowej

Dz. U. z 2007 r. Nr 165 poz. 1170


Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, w tym obowiązki organów dokonujących wpisów oraz organów uprawnionych do dostępu do danych w zakresie wykorzystywania informacji zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI).

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) bezpośrednim dostępie - rozumie się przez to dostęp do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny, realizowany w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie;

2) Centralnym Systemie Informacji Wizowej - rozumie się przez to Centralny Wizowy System Informacyjny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5-7);

3) centralnym organie technicznym KSI - rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;

4) danych - rozumie się przez to dane SIS lub dane VIS;

5) danych SIS - rozumie się przez to dane określone w art. 94 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją Wykonawczą";

6) danych VIS - rozumie się przez to dane przetwarzane w Systemie Informacji Wizowej, określone w odrębnych przepisach wydanych przez organy Unii Europejskiej, dotyczących funkcjonowania Systemu Informacji Wizowej;

7) informacjach uzupełniających - rozumie się przez to wszelkie informacje, wymieniane za pośrednictwem biur SIRENE między krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, w przypadkach gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy;

8) interfejsie krajowym - rozumie się przez to interfejs krajowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego;

9) jednostce centralnej Systemu Informacyjnego Schengen - rozumie się przez to jednostkę centralną Systemu Informacyjnego Schengen, o której mowa w art. 92 ust. 3 Konwencji Wykonawczej;

10) kopii krajowej - rozumie się przez to kopię bazy danych SIS z jednostki centralnej Systemu Informacyjnego Schengen;

11) Krajowym Systemie Informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, oprogramowania, procedur przetwarzania informacji, narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, umożliwiające organom administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości przekazywanie oraz dostęp do danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej;

12) module krajowym - rozumie się przez to polski krajowy moduł Systemu Informacyjnego Schengen, o którym mowa w art. 92 ust. 2 Konwencji Wykonawczej;

13) Państwie Członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku Schengen;

14) pośrednim dostępie - rozumie się przez to dostęp do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny, realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 7 ust. 2;

15) Systemie Informacyjnym Schengen - rozumie się przez to system informacyjny, o którym mowa w art. 92 ust. 1-3 Konwencji Wykonawczej;

16) Systemie Informacji Wizowej - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego;

17) wpisie - rozumie się przez to czynności faktyczne skutkujące wprowadzeniem do Systemu Informacyjnego Schengen lub Systemu Informacji Wizowej zestawu danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu;

18) wykorzystywaniu danych - rozumie się przez to przetwarzanie danych będących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.1)), jak również jakiekolwiek operacje wykonywane na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

Rozdział 2

Organy i służby uprawnione do wykorzystywania danych

Art. 3. 1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek państw obcych przysługuje sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub prokuraturze;

3) świadków lub osób wezwanych do stawienia się przed sądami w związku z postępowaniem karnym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są ścigane, lub osób, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej, lub osób wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje sądowi lub prokuraturze;

4) cudzoziemców, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) osób zaginionych lub osób, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji;

6) osób zaginionych, których miejsce przebywania należy ustalić, przysługuje Policji;

7) osób lub pojazdów, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu:

a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej lub Straży Granicznej,

b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej lub Służbie Celnej,

c) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego,

d) przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;

8) przedmiotów do celów ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym przysługuje sądowi, prokuraturze, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej lub Służbie Celnej.

2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem centralnego organu technicznego KSI.

Art. 4. 1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu wglądu do danych SIS dotyczących:

1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich na wniosek państw obcych przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

3) świadków lub osób wezwanych do stawienia się przed sądami w związku z postępowaniem karnym w celu poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które są ścigane, lub osób, wobec których powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej, lub osób wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

4) cudzoziemców, których dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Agencji Wywiadu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej, sądowi, prokuraturze, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, wojewodzie, konsulowi lub ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;

5) osób zaginionych lub osób, które dla ich ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Straży Granicznej, Służbie Celnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

6) osób zaginionych, których miejsce przebywania należy ustalić, przysługuje Straży Granicznej, Służbie Celnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Żandarmerii Wojskowej;

7) osób lub pojazdów, statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu przeprowadzania niejawnego nadzorowania lub kontroli przysługuje Straży Granicznej, Służbie Celnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, sądowi lub prokuraturze;

8) przedmiotów w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym, wskazanych w art. 100 ust. 3 Konwencji Wykonawczej, przysługuje Straży Granicznej, Służbie Celnej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, sądowi lub prokuraturze;

9) przedmiotów w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym, wskazanych w art. 100 ust. 3 lit. d i e Konwencji Wykonawczej, przysługuje wojewodzie, konsulowi lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

10) przedmiotów w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym, wskazanych w art. 100 ust. 3 lit. a, b i f Konwencji Wykonawczej, przysługuje Biuru Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, organom jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, organom kontroli skarbowej, Służbie Celnej lub wojewodzie mazowieckiemu.

2. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu wglądu do danych SIS dotyczących przedmiotów do celów ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym, wskazanych w art. 100 ust. 3 lit. a, b i f Konwencji Wykonawczej, przysługuje organom samorządowym właściwym w sprawach rejestracji pojazdów.

3. Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w ust. 1 pkt 10 i ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów określonego w art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji pojazdy nie zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny sposób.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis, są obowiązane do podjęcia wnioskowanych we wpisie działań, o ile realizowane przez dany organ zadania umożliwiają im takie działania, albo do bezzwłocznego przekazania osoby lub przedmiotu Policji.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związane z tym obowiązki Policji, uwzględniając sprawną i skuteczną realizację wnioskowanych we wpisie działań wobec odnalezionych osób lub przedmiotów.

Art. 5. 1. Bezpośredni dostęp do Systemu Informacji Wizowej realizowany jest poprzez Krajowy System Informatyczny w celu dokonywania, zmieniania lub usuwania wpisów danych VIS przez Straż Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policję.

2. Organy określone w ust. 1 są obowiązane do:

1) wymiany krajowych danych VIS poprzez dokonywanie wpisów do Centralnego Systemu Informacji Wizowej poprzez Krajowy System Informatyczny;

2) zapewnienia, aby dokonywane przez dany organ wpisy danych VIS były zgodne z prawem, a ponadto, aby te dane VIS były dokładne i aktualne;

3) zapewnienia usuwania dokonanych przez dany organ wpisów danych VIS po upływie okresu, na który wpisy te zostały wprowadzone;

4) niezwłocznego informowania centralnego organu technicznego KSI o ujawnionych nieprawidłowościach w związku z wykorzystaniem danych VIS poprzez Krajowy System Informatyczny;

5) rozpatrywania wniosków Państw Członkowskich o uaktualnienie, uzupełnienie, skorygowanie lub wykasowanie wprowadzonego przez dany organ wpisu danych VIS.

Art. 6. Bezpośredni dostęp do Systemu Informacji Wizowej realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny umożliwiający wgląd do danych VIS:

1) w celu rozpatrzenia wniosków wizowych oraz zbadania podjętych decyzji dotyczących tych wniosków, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Wspólnych Instrukcji Konsularnych, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;

2) w celu przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej, przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

3) w celach sprawozdawczych i statystycznych przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;

4) w celu przeprowadzania kontroli wiz na granicach i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości osoby lub potwierdzenia autentyczności wizy, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Służbie Celnej lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) w celu weryfikacji dla ustalenia, czy warunki wjazdu i pobytu są spełnione, przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

6) w celu określania odpowiedzialności Państwa Członkowskiego za rozpatrywanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) w celu rozpatrywania wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców.

Art. 7. 1. Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu wglądu do danych VIS przysługuje sądowi, prokuraturze. Policji, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, organom kontroli skarbowej, Biuru Ochrony Rządu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub Służbie Wywiadu Wojskowego, jeżeli:

1) dostęp jest konieczny w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.3));

2) jest to niezbędne w związku z określoną sprawą;

3) istnieją uzasadnione powody do uznania, że wgląd do danych VIS ma istotne znaczenie dla zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, o których mowa w pkt 1.

2. Pośredni dostęp, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany poprzez centralne punkty dostępu, którymi są odpowiednio dla:

1) sądu, prokuratury, Policji - Komendant Główny Policji;

2) Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej;

3) Służby Celnej - Szef Służby Celnej;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) Agencji Wywiadu - Szef Agencji Wywiadu;

6) Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7) organów kontroli skarbowej - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej;

8) Biura Ochrony Rządu - Szef Biura Ochrony Rządu;

9) Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

10) Służby Wywiadu Wojskowego - Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

11) Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

Rozdział 3

Ochrona danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych

Art. 8. 1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad tym, czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest uprawniony do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w celu sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, o którym mowa w art. 106 ust. 3 Konwencji Wykonawczej, jest organem uprawnionym do przekazania sprawy wspólnemu organowi nadzorczemu wskazanemu w art. 115 ust. 1 Konwencji Wykonawczej, w celu uzyskania jego opinii.

Art. 10. Centralny organ techniczny KSI, w zakresie wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny, jest administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Art. 11. Wykorzystywanie danych może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą, oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

Art. 12. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych SIS organem reprezentującym Skarb Państwa jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Art. 13. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykorzystywaniem danych VIS organem reprezentującym Skarb Państwa jest organ, w związku z działaniem lub zaniechaniem którego szkoda ta powstała, z zastrzeżeniem art. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.4)).

Rozdział 4

Bezpieczeństwo Krajowego Systemu Informatycznego

Art. 14. Organy, o których mowa w rozdziale 2, obowiązane są, w zakresie swojego działania, do współpracy z centralnym organem technicznym KSI w celu realizacji ich zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen lub Systemie Informacji Wizowej, w tym do przekazywania dokumentów oraz udzielania informacji.

Art. 15. Centralny organ techniczny KSI składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 16. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w celu wykonania nadzoru wynikającego z ust. 1, ma w szczególności prawo:

1) dostępu do wykazu zarejestrowanych przypadków, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 10;

2) sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej;

3) sprawdzania, czy osoby mające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa danych oraz zasad ich ochrony oraz czy posiadają upoważnienie, o którym mowa w art. 25 ust. 2, a także czy wobec tych osób przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa;

4) sprawdzania prawidłowości opisu zadań i funkcji osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego;

5) sprawdzania, czy jest zapewniona odpowiednia fizyczna ochrona Krajowego Systemu Informatycznego przez organy mające do niego bezpośredni dostęp, w szczególności czy nie ma możliwości dostępu osób nieuprawnionych do Krajowego Systemu Informatycznego.

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, przed uruchomieniem Krajowego Systemu Informatycznego, jest uprawniony do sprawdzenia gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu.

2. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do prawidłowej eksploatacji Krajowego Systemu Informatycznego w ramach poszczególnych organów uprawnionych do bezpośredniego dostępu minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do wstrzymania uruchomienia Krajowego Systemu Informatycznego w ramach organu, w przypadku którego stwierdzono nieprawidłowości.

Art. 18. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego lub jego zabezpieczenia w poszczególnych organach mających do niego bezpośredni dostęp minister właściwy do spraw wewnętrznych jest uprawniony do zablokowania bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego dla organu, w przypadku którego stwierdzone zostały te nieprawidłowości, do czasu ich usunięcia.

Art. 19. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 16-18, minister właściwy do spraw wewnętrznych może:

1) żądać przedłożenia informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna