O społeczna sprawnośĆPobieranie 54,12 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar54,12 Kb.

O SPOŁECZNA SPRAWNOŚĆ !

I. OBECNA RZECZYWISTOŚĆ - momentem startowym.

Każde działanie mające przynieść poprawę musi opierać się

o rzetelną, kompletną znajomość sytuacji. Znajomość i ocena

tego JAK JEST warunkuje możliwość skutecznego, efektywnego rozwoju

Błędna ocena prowadzi do wadliwych działań i może być przyczyna katastrofy. Dotyczy to losu jednostki, fabryki, branży czy rejonu, partii politycznej, narodu czy państwa,

Mimo przeważających krytycznych ocen wielu dziedzin polskiej rzeczywistości nie stosujemy dostatecznie skutecznych metod czy technik wizualizacji marnotrawstwa,

W szczególności jego technicznych, organizacyjnych a w lwiej części prawnych przyczyn występującego i powodowanego na wszystkich poziomach drabiny społecznej. Od robotnika do rządu i parlamentu.

Wyliczany przez ekonomistów i statystyków efekt (mimo usiłowań retuszu) wykazuje ok.10-krotnie niższy (na obywatela) dochód narodowy niż średni w krajach Unii E.

Różnica ta, wyrażająca się kwotą rzędu 500 mld USD ponoszonej przez Polskę relatywnej corocznie straty nie wynika z przyczyn klimatycznych, surowcowych itp. lecz zależnych lub mogących zależeć bezpośrednio i pośredni o od nas.

Różnica ta w stosunku do krajów przodujących jest kilkakrotnie jeszcze większa. Dosadnie uzasadnia to zarówno potrzebę jej wizualizacji jak i prowadzenia strategii społeczno-gospodarczej stosownie do polskich interesów i rozwijanych możliwości.

Debaty i publikacje prasowe pozwalają sądzić, że znaczna część elit politycznych nie widzi ani skali istniejących trudności czy zagrożeń ani sposobu ich zażegnywania czy przezwyciężenia.

To jedynie tłumaczy dobór tematów, sposoby debatowania jak też potrzeby niekiedy kilkunastokrotnej nowelizacji opracowanych ustaw.

Do obszarów, gdzie wiele tematów zasługuje na właściwą prezentację analizę i pilną odnowę m. innymi należą:

- służba zdrowia (w tym kondycja zdrowotna dzieci)

- komunikacja publiczna

- budowa i renowacja domów i dróg

- energetyka

2

- rolnictwo i leśnictwo- ekologia

- przemysł wydobywczy 9 przetwórczy? spożywczy (i inne)

- handel zagraniczny

- bezpieczeństwo publiczne

Każdy problem, temat, stanowiący część każdej z wymienionych dziedzin może byś poddany krytycznej ocenie i analizie.

Odpowiedzi na proste pytania mogą wskazać jak zmniejszyć ponoszone tu straty. Jednak nawet na pierwsze, proste pytanie analizy JAK JEST nie zawsze potrafimy uzyskać zrozumiałą odpowiedź.

Prowadzone na oczach milionów telewidzów debaty polityczne pokazują całkowicie odmienne kwalifikowanie tych samych zjawisk (faktów czy decyzji) przez rożnych dyskutantów.

Dotyczy to wszystkich wymienionych wyżej dziedzin. Dotyczy to również przypadków gdy nie występują żadne lub ważne różnice interesów pomiędzy Polakami.

Tematów takich, wbrew mniemaniom, czy życzeniom, jest w praktyce większość. Wywoływanie i podsycanie antagonizmów społecznych narusza istotę interesu narodowego.

W przypadkach gdy u podstaw różnicy poglądów czy postaw leżą różnice interesów, przyzwyczajeń czy przesądów wizualizacja przebiegu danego procesu pozwala na bardziej jednoznaczną ocenę JAK JEST.

Również na odsianie interesu społecznego od prywaty. Na odsianie złych od dobrych wzorów zagranicznych, na ograniczenie przenoszenia wzorów szkodliwych.

Duże znaczenie dla oceny JAK JEST, porozumiewania się, określenia sposobu i wielkości możliwej poprawy mogą mieć techniki rejestra­cji (procesu, czynności itd.) stosowane w procedurach badania pracy (work study).

Przedstawiony w załączniku Nr l przykład ilustruje uzyskanie o 100% wyższego efektu bez zmian warunków technicznych i organi­zacyjnych, przy użyciu mniejszych sił i wolniejszym działaniu.

Znajomość użytych w tym przykładzie technik mogłaby w Polsce znaleźć zastosowanie przy modernizacji każdego z setek tysięcy stanowisk pracy zespołowej (w przemyśle, administracji, usługach itp.) z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych,

Omawiany przykład dotyczy ogólnie znanej operacji wymiany koła samochodowego na drodze.

Znany PT Czytelnikowi z transmisji TV przypadek wymiany koła w trakcie wyścigu Formuły l wykazuje efektywność wyższą o 5000 %.

Przyczyny to powodujące są do odczytania dzięki zastosowaniu odpowiedniego zapisu - rejestracji przebiegu.

3
Obok wiedzy, woli i umiejętności wykonawców, obok nowej techniki (konstrukcji pojazdów i narzędzi) około połowę efektu zawdzięczać tu możemy usunięciu przeszkód formalno-prawnych.

Jeżeli w tym przykładzie przyczyny prawne tak warunkują podniesie­nie efektywności to nie dziwmy się że w bardziej złożonych proce­sach (administracyjnych, produkcyjnych, finansowych itd.) wywierają wpływ dominujący.

Dominujący lecz nie zawsze przez twórców i użytkowników prawa uświadamiany.

Popularyzacja technik efektywnościowych, w tym technik rejestracji procesów, może wpłynąć na znaczne podniesienie skuteczności, produktywności i-zysków oraz zmniejszenie społecznego marnotrawstwa.

Nam zależeć powinno również na możliwości poprawy rozumienia się aby zmienić pogardliwy stereotyp że "gdzie 2 Polaków tam 3 poglądy

W okresie ostatnich 250 lat znaczna część klęsk, nieszczęść, kataklizmów dotykających państwo i naród polski była skutkiem nieporozumień, błędnych postaw i poglądów opisanych w pamfletach A. Bocheńskiego "Dzieje głupoty w Polsce".

Zależeć nam musi aby nasi wnukowie czasu, w którym żyjemy, nie określali podobnymi bądź drastyczniejszymi tytułami.

II. UWARUNKOWANIA

Zarysowany niżej konkretny, realny program działania uwzględnia wszystkie ważniejsze uwarunkowania, w tym:

1. W 20-tym wieku, na naszych oczach, nastąpił wielki postęp w technice, biologii, medycynie, przetwarzaniu informacji itd.

Nowe tworzywa, technologie, energetyka itd. zmieniają warunki życia człowieka, powodują nieoczekiwany wzrost znaczenia jednych państw i narodów lub znikanie innych z mapy.

Obserwujemy intensywne przyspieszanie tego procesu.

Obecnie każde dziesięciolecie przynosi w wielu dziedzinach niewyobrażalne zmiany, często większe niż kiedyś przez tysiąclecia,

Udział jednostek i społeczeństw w tworzeniu i wdrażaniu innowacji staje się decydującym czynnikiem intelektualnego, materialnego, gospodarczego (i politycznego) wyścigu.

Będzie decydował o losach jednostek czy narodów.

Nie zmieni tego ani miniona wielkość, wdzięczność sąsiadów za okazaną pomoc (np. za odsiecz wiedeńską), przynależność do stowarzyszeń, unii czy wspólnot wyznaniowych, bronowanie granic czy polityka celna.

4

Poziom innowacyjności jest w Polsce niższy niż w krajach bogatych. Popularny polski tygodnik określał ją jako wiele set razy mniejszą niż średnio na mieszkańca np. Szwajcarii czy Niemiec.  1. Upadek socjalizmu i towarzyszące mu odstępowanie w wielu krajach, od idei państwa opiekuńczego, globalizacja liberalnej gospodarki i polityki stwarzają nowe wyzwania.

Możliwość korzystam a z tych zmian występuje równolegle z potrzebą ochrony społeczeństwa polskiego.


  1. Przychodzi nam podejmować działania o decydującym znaczeniu dla interesu państwa polskiego w warunkach powszechnego, paraliżującego braku zaufania do intencji czy kwalifikacji inicjatyw, programów czy osób.

Dewaluacja słów, wielokroć nadużyte zaufanie, do rangi cnoty awansowana prywata, fachowe działania aferzystów, wszechobecna korupcja - to niektóre z barier, uporać się z którymi pomoże nasz program.

Jego upowszechnienie stać się może skuteczne w pokonywaniu bierności, apatii i obojętności części społeczeństwa wyrażających się ok. 50%-wą absencją wyborczą, alkoholizmem itp.

4. W konsekwencji niskiego dochodu narodowego środki? które w Polsce kierowane są na naukę i nauczanie są relatywnie (na obywatela) kilkakrotnie mniejsze niż w krajach Unii E. Różnica ta corocznie się powiększa,

Stoimy przed problemem konieczności znacznego podniesienia efektywności wykorzystywania dysponowanych możliwości i środków.

5
III. ETAPY ODNOWY,

l. Etap pierwszy. Sejmowy Zespół analiz (ocen) prakseologicznych.

Potrzeba poddawania projektów ustaw analizie ich wpływu na efektywność procesów, które ustawy te mają regulować, nie ulega wątpliwości.

W licznych przypadkach ustawy zawierają luki, błędy lub postano­wienia niezgodne z interesem społecznym w tym bezspornie niezgodne z intencją obu Izb Parlamentu.

Bywa, że zawierają postanowienia w oczywisty sposób niewykonalne mogące być przedmiotem konfliktów i procesów sądowych nie rokują­cych szybkiego zakończenia,

Mają miejsce przypadki niekiedy kilkunastokrotnego nowelizowania poszczególnych ustaw.

Powyższe uzasadniać może wymóg przedłożenia przez wnioskodawców (autorów) nowej czy nowelizowanej ustawy również normatywnego przebiegu procesów, przez nią regulowanych.

Spełnienie tego wymogu przyczynić się może do:

- usunięcia formalnych a przede wszystkim merytorycznych wad projektu ustawy

- usunięcia prawnych przyczyn marnotrawstwa czy niskiej efektywności

- skrócenia trybu i czasu obradowania nad projektem

- poprawy społecznej opinii o niedoskonałości prawa w Polsce.

Zarówno ekonomiczne jak i społeczne skutki takich działań mogą być nad wyraz poważne.

Stosowanie tych technik przez wnioskodawców ustaw (agendy rządowe, komisje parlamentarne itd.) przyczynić się może do upowszechnienia technik efektywnościowych,

W praktyce jednostek samorządowych, gospodarczych, administracyj­nych, usługowych itd.

Jest to jednym z celów niniejszego przedłożenia.

Zadania proponowanego Zespołu Sejmowego:

1. Ocena skutków prakseologicznych ustawy przygotowanej do rozpatrywani a i uchwalenia przez Sejm.

2. Świadczenie w przedmiocie pomocy wnioskodawcom ustawy i opiniodawcom legislacyjnym,

3. Inicjowanie, w ustalonym zakresie, stosowania technik

efektywnościowych w praktyce administracyjnej, gospodarczej informacyjnej itd.

6

2, Etap drugi. Telewizyjna wizualizacja usuwania nieprawidłowościPotrzeba usuwania z polskiej rzeczywistości przejawów nawarstwia­jących się nonsensów, marnotrawstwa, krzywd ludzkich, niekompeten­cji itp. pokrywa się z żądaniami społecznymi i deklaracjami osób odpowiedzialnych.

W przypadkach powtarzających się, gdy nonsens staje się regułą, gdy (słusznie czy nie) powołuje się na przepis czy ustawę, gdy wywołuje protesty społeczne i zajścia uliczne stoimy przed wyborem:

- składania deklaratywnych oświadczeń i gromadzenia sił policji do opanowania demonstracji

- publicznego przedstawienia reprezentatywnego przebiegu

procesu (administracyjnego? produkcyjnego, finansowego itd.) w zależności od specyfiki i przedmiotu sporu.

Proces ten przedstawiony byłby przez TV wg stanu obecnego i po analizie wg proponowanego stanu naprawionego.

Obie wersje mogłyby być opracowane wspólnie przez strony będące w sporze tj. np, dany związek zawodowy i właściwy organ administra­cji, przy merytorycznej pomocy zespołu doradców prakseologicznych.

(zespół wybrany przez strony ew. przy wykorzystaniu rzeczoznawców desygnowanych przez właściwe stowarzyszenie naukowo-techniczne).

Stan usprawniony traktowany byłby jak proponowana poglądowa norma zwyczajowa uwzględniająca konkretne, możliwe do wprowadze­nia (natychmiast lub w ustalonym czasie) zmiany, usprawnienia, zaniechania itd., możliwe do przyjęcia przez strony.

Wynikające z takich uzgodnień zmiany legislacyjne nie powinny stanowić problemu.

Telewizyjna wizualizacja byłaby kontynuacją dotychczas emitowanych programów publicystycznych, cieszących się społecznym uznaniem.

Nie ograniczając się do pokazywania adresowanych do sumień i odczuć elementów polskiej rzeczywistości dawałaby jej zwymiarowany obraz.

Stojące do dyspozycji techniki zapisu są prostsze, łatwiejsze do opanowania niż alfabet. Mogą być powszechnie jednakowo rozumiane.

Znajdują zastosowanie w opisie przebiegu (organizacji) procesów wykonywanych przez dowolna liczbę wykonawców, ręcznych maszynowych, umysłowych, trwających część minuty czy wiele lat, w miejscu lub ruchu.

Procesów występujących w przemyśle, rolnictwie, administracji itd., praktycznie w każdym zakresie życia społeczeństwa.

Propozycje stanu usprawnionego, określone przy wykorzystaniu technik analizy, mogą stać się formą doskonalenia naszej rzeczywis­tości. Mogą sprzyjać rozwojowi .profesjonalizmu w każdym zawodzie i na każdym poziomie, (od praktykanta do profesora)

7

3. Etap trzeci. Edukacja i wychowanie,Niżej naszkicowane działania uwzględniają zarówno potrzebę wzrostu dochodu narodowego o kwoty wielokrotnie przekraczające aktualny budżet państwa jak też – materialne, kadrowe i techniczne środki, które można obecnie na program odnowy przeznaczyć.

Osiąganie bezzwłocznie powszechnie odczuwalnych korzyści sprzyjać może przezwyciężaniu trudności bezwładu.

Liczne stosowane w krajach zachodu techniki efektywnościowe

są rozwinięciem Work Study (Badanie Pracy) szeroko propagowanego

przez. ILO (Międzynarodowa Organizacja Pracy).

W oparciu o własne, ponad dziesięcioletnie,, obserwacje w przemyśle, w jednostkach zaplecza rozwojowego i biurach doradztwa w Niemczech, Anglii, krajach skandynawskich i USA uważam za uzasadniony pogląd, że w krajach tych znajomość i praktyczne stosowanie technik efektywnościowych charakteryzuje ok.l% zatrudnionych.

Dzięki nim i nawarstwiającym się oddziaływaniom przez dziesięciole­cia kraje te posiadają dochód narodowy tak znacznie wyższy niż w Polsce.

U nas dotychczasowy poziom zainteresowania i znajomości metodami efektywnościowymi jest wielokrotnie niższy. I tu należy upatrywać jedno z głównych, dotychczas całkowicie pominiętych, zadań reformy.

Popularyzacja wiedzy, umiejętności i nawyków organizatorskich

- we wszystkich zawodach, poziomach i szkoleniach a w konsekwencji

na wszystkich stanowiskach pracy -

jest warunkiem powszechnej sensowności, czy jak kto woli,

skutecznego konkurowania.

Osiągnięcie przez najbliższe 15 lat dwukrotnie wyższego niż w krajach zachodu %-tu osób posiadających praktyczne umiejętności stosowania technik efektywnościowych stworzyć może możliwość ekonomicznego i cywilizacyjnego równania z najlepszymi.

Wiąże się z tym odpowiednio metodyczne wsparcie innowacyjności,

której lawinowy dalszy rozwój - jak można oceniać - jest nadal

przewidywany.

Również w zakresie wynalazków nie wynikających z (kosztownych)

badań,

Decyzje w powyższym określą nie tylko jak wykorzystywać będziemy środki na nauczanie i naukę lecz również jaka będzie kondycja ekonomiczna kraju w zunifikowanej Europie.Pamiętajmy przysłowie, że "wśród dobrych przyjaciół psy zająca zjadły".

8

Drugie podstawowe zadanie reformy nauczania (i wychowania) wiąże się z olbrzymią krzywdą jaką w konsekwencji błędów i zanied­bań wychowawców (świata ludzi dorosłych) ponoszą dzieci i młodzieżPrzez tą niekompetencję i zaniechania my, rodzice i nauczyciele przegrywamy bitwę o bardzo znaczną część młodzieży. Oto przykłady;

- przejawy dzikiego rozpasania, dewastacji, uszkodzeń zdrowia i mienia towarzyszące większości zgromadzeń młodzieży

- narkomania narastająca wśród młodzieży (a nawet dzieci), przy grzecznościowym traktowaniu dostawców detalicznych (do 2001 r. wolno było nosić narkotyki przy sobie) i nadal brak kar, za produkcję, import czy handel narkotykami, w pełni skutecznie chroniących młodzież,

- narastająca awersja młodzieży zarówno do zasad współżycia społe­cznego jak i przejawów dostrzeganej hipokryzji, wzrost udziału w przestępstwach kryminalnych i przerażający w skali okrucieństw i zamachów na życie

Rodzicom i wychowawcom jest wiadomym, że krzywda ta narasta. Potwierdzają to kroniki policyjne i zakładów karnych.

Presje natarczywych oddziaływań polityki, religij, erotyzmu, uzależnień, wzorców negatywnych, nihilizmu itd. dewastują psychikę młodzieży. Mają wpływ na degradację intelektualną, obyczajową itp. części społeczeństwa.

Prawodawca, organizacje społeczne czy wyznaniowe tak walczące z aborcją i o przyrost naturalny, wobec krzywdy będącej udziałem coraz większej części młodzieży (a często jej głodowania) wykazują rezerwę, niekompetencję czy niemoc.

W 20-letniej historii międzywojennej, w warunkach trudniejszych niż obecnie, ukształtowane zostało to pokolenie Polaków, którego patriotyzm i przygotowanie zawodowe odegrało zasadniczą rolę w światowym wizerunku i realiach Polski w czasie i po wojnie na przekór interesom i wiarołomstwu potęg ówczesnego świata.

Legitymacją najwyższych władz Państwa Polskiego do sprawowania ich funkcji jest prowadzenie polityki edukacyjno-wychowawczej odpowiadającej długofalowym i doraźnym interesom narodu i państwa.

Brak określenia i realizacji takiej polityki powodować może oddawa­nie inicjatywy doraźnym, grupowym, obcym interesom, ośrodkom czy orientacjom, tracenie wpływu na najistotniejsze elementy polskiej kultury, gospodarki, substancji materialnej czy tożsamości narodo­wej.

Skutkować to może negowaniem -w powszechnym referendum- idei wiązania się z Unią E.

Inicjatywy powołania Rzecznika Praw Dziecka czy Funduszu Edukacji potwierdzają, jak sądzę, przedstawione oceny sytuacji.

9

Wynika z tego konieczność konkretnych ukierunkowań i działań jak następuje:1. Eskalacja pro efektywnościowych orientacji (wiedzy, umiejętności, nawyków) na wszystkich poziomach i kierunkach nauczania i szkolenia traktowana jako główne zadanie reformy.

2. Narastające stosowanie w szkołach podstawowych i średnich lekcji telewizyjnych. Mogą one zapewnić zarówno najlepszą merytoryczną, edukacyjną i atrakcyjną treść i formę (najlepsi wykładowcy, charyzmatyczni aktorzy czy dziennikarze) jak też jednakową dostępność, jeśli trzeba, wielokrotnie odtwarzanych wykładów.

Wykłady te byłyby wykorzystywane a w miarę potrzeby czy lokal­nych ambicji rozwijane przecz lokalnych nauczycieli,

Konkursowy dobór wykładów dokonywany przy znaczącym udziale środowiska nauczycielskiego.

3. Wprowadzenie szkół podstawowych i średnich o zwiększonym

programie zadań wychowawczych, (poczynając od kilku w wojewódz­twie) .

Zadaniem ich byłoby, ponad program podstawowy, kształtowanie zainteresowań i postaw w zakresie m. innymi etyki, obyczajowości, sposobu bycia, sportu itp.

Szkoły te o zajęciach całodniowych grupowałyby młodzież bardziej narażoną na ujemne oddziaływania środowiska. Rodzice, którzy z różnych względów nie mogą zapewnić swym dzieciom zaplecza wychowawczego, mogliby popierać tą ideę.

4. Stosowanie systemu wojewódzkich i krajowych premiowanych

testowań opanowania poszczególnych dziedzin (ocena uczących i nauczanych) .

5. W Polsce zawsze występowały liczne przypadki utalentowanych szczególnie aktywnych nauczycieli cieszących się atencją wychowanków i mogących się legitymować ich osiągnięciami.

Wprowadzenie kilkuletniego monitoringu rozwoju zawodowego i obywatelskiego wychowanków szkół podstawowych i średnich w relacji do przedmiotu nauczania może być podstawą oceny osiągnięć nauczyciela.

W budżecie państwa i organizacji sponsorujących edukację środki na nagrody w przedmiocie mogą być ważnym czynnikiem opiniotwórczym.

Tu bardziej niż gdzie indziej interes społeczny wymaga znaczącego nagradzania efektywnych i odsuwania miernych.

Powyższe ukierunkowania dotyczą organizacji czy reformy szkolnictwa. Mają jednak charakter uniwersalny i oddziaływać mogą na wszystkie obszary życia społeczeństwa.

10

Każda dziedzina gospodarcza, administracyjna itp. charakteryzuje się zespołem zasad i uwarunkowań, zakresem ich zastosowań, form i technik różnych działań i powiązań kapitałowych.Stanowi to swoistą szachownicę. Podobnie jak w szachach możemy dysponować pełnym wyposażeniem, znać wszystkie przepisy, siłę i zakres działania posiadanych argumentów (figur) i mimo tej wiedzy nie mieć najmniejszej szansy na obronę własnych interesów,

Nikt nas nie uczył gry w szachy. Również w te przez duże S, gdzie gra idzie o dużą stawkę.

Znajomość technik organizatorskich wiąże się z zasadami tej gry. Warto więc choć trochę je poznać.

Co najmniej na tyle aby ocenić czy i jak ci, których upoważniamy do gry naszym majątkiem, losem gminy, powiatu czy kraju, czy nasi reprezentanci nie tylko są uczciwi lecz również czy stać ich w rozgrywce z krajowymi i zagranicznymi aferzystami, skutecznie bronić naszych interesów.

Obyśmy się nie obudzili za późno.

A chodzi przecież nie tylko pasywną dziś obronę lecz taki nasz udział w naukowym, ekonomi cnym, obronnym itp. rozwoju który we właściwych proporcjach lokowałby kraj w obecnych i przewidywanych europejskich strukturach.

A w zmieniających się w sposób nieoczekiwany, w szczególności.

Pamiętamy, że przez wiele stuleci dominacja Rzymu nad znaczną częścią Europy nie wynikała z przewag zbrojeniowych, technicznych czy materialnych.Wynikała z rozwoju i poziomu sprawności społecznej, która uważana być może za motto 3 zarysowanych wyżej etapów odnowy.
Stanisław Kobielski©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna