Oś priorytetowa XI wzmocnienie potencjału Edukacyjnego działanie 11. 4Pobieranie 1,02 Mb.
Strona1/3
Data25.06.2018
Rozmiar1,02 Mb.
  1   2   3

­­­

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

REGULAMIN KONKURSU

nr RPSL.11.04.01- IP.02-24-049/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

PRIORYTETOWA XI - Wzmocnienie potencjału Edukacyjnego

DZIAŁANIE 11.4

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

PODDZIAŁANIE 11.4.1

Kształcenie ustawiczne - ZIT (Subregionu Centralnego)

Regulamin konkursu został opracowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na rzecz przepisów prawa.Katowice,

Spis treści1. Wykaz skrótów 4

Słownik pojęć 62. Podstawy prawne 12

3. Informacje o konkursie 15

2.1Założenia ogólne 15

2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu. 17

2.2Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu 21

2.3Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 21

2.4Informacje dotyczące partnerstwa w projekcie 23

2.5Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia 26

2.6Informacje finansowe dotyczące konkursu 27

2.7Forma, miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie 29

3. Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu 32

4. Kryteria wyboru projektów 36

4.1Kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej. 374.1.1Ogólne kryteria formalne 37

4.1.2Szczegółowe kryteria dostępu 41

4.2Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej z negocjacjami. 474.2.1Kryteria zgodności ze Strategią ZIT (Subregionu Centralnego)- kryteria dostępu (zerojedynkowe) 47

4.2.2.Szczegółowe kryteria dodatkowe – (punktowe) 48

4.2.3Ogólne kryteria horyzontalne 55

4.2.4 Ogólne kryteria merytoryczne 56

4.2.5Ogólne kryteria merytoryczne mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów 59

4.2.6Ogólne kryterium negocjacyjne - zerojedynkowe 64

1. Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania 65

5.1Rozstrzygnięcie konkursu 69

5.2Procedura odwoławcza 71

5.3 Forma i sposób komunikacji z instytucją w ramach procedury wyboru 726. Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu 72

Wydatek niekwalifikowalny 73

Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 74

Wkład własny 74

Podatek od towarów i usług (VAT) 77

Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 78

Koszty bezpośrednie i pośrednie 79

Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków 81

Środki trwałe 83

Cross-financing 84

Pomoc publiczna 84

Zlecenie usług merytorycznych 85

Klauzule społeczne 85

7. Wymagania dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 86

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością 86

Mechanizm racjonalnych usprawnień 87

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn 908. Umowa o dofinansowanie 90

8.1Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 928.2Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 93

9. Dodatkowe informacje 94

10. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu. 95

11. Załączniki 99  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna