O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, jeżeliPobieranie 17,39 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar17,39 Kb.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 1. osobą fizyczną, jeżeli:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  2. jest pełnoletnia,

  3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,

  4. miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 2. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym, że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie "podejmowanie działalności gospodarczej".

 

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki wymienione, powyżej, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli: 1. koszty operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013) tj. (Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego);

 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów operacji oraz wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba, że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
  o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

 7. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 8. w przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

 

Biznesplan, zawiera, co najmniej: 1. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

 2. wskazanie celów pośrednich i końcowych;

 3. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się
  o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować;

 4. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy;

 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągniecia celów pośrednich i końcowych.

 6. biznesplan, sporządza się na formularzu opracowanym przez Agencję Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa i udostępnionym na stronie internetowej województwa.

 

Pomoc na operację w przedmiotowym zakresie jest przyznawana, jeżeli: 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie:

  1. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba, że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów

  2. w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej,

 1. operacja zakłada:

  1. utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
   o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,

  2. utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 1. W przypadku, gdy o pomoc na operację ubiega się podmiot będący spółką kapitałową
  w organizacji pomoc jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia umowy.

 

Pomoc na operację jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, w wysokości 50 tys. złotych. Wnioskodawca nie może wnioskować o kwotę niższą, gdyż w takim przypadku wniosek zostanie odrzucony podczas oceny Rady LGD.

 

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym, że: 1. pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;

 2. druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Przez obszar wiejski objęty LSR rozumie się obszar gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich objęty LSR, z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców. Liczbę mieszkańców, o których mowa w ust. 3, ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie wynikowych informacji statystycznych ogłaszanych, udostępnianych lub rozpowszechnianych zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

 

WAŻNE!!Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR.

 

Określone kryteria premiują operacje:a) skierowane do grup defaworyzowanych opisanych w LSR,

b) zakładające tworzenie nowych miejsc pracy więcej niż samozatrudnienie,

c) mające charakter innowacyjny,

d) sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu,

e) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji,

f) z zapewnionym wkładem własnym,

g) poprzedzone korzystaniem z doradztwa w biurze LGD LASOVIA.

 

Wnioski, które przejdą ocenę formalną będą podlegały ocenie wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji pod kątem spójności proponowanego projektu z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym przede wszystkim z diagnozą obszaru zawartą w Strategii, a także przewidzianymi


w dokumencie wskaźnikami produktów i rezultatów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna