O g ł oszeni ePobieranie 1,81 Mb.
Strona1/12
Data17.11.2017
Rozmiar1,81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

SPZOZ/ZP/26/2010 Bielsk Podlaski, dn. 01.12.2010r.

O G Ł O S Z E N I E


o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej równowartości
125.000 euro.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

17-100 Bielsk Podlaski

ul. Kleszczelowska 1

tel.: 0(prefix)85/ 833 4 370 fax.: 0(prefix)85/ 833 43 05

REGON: 050584924; NIP: 543-17-54-901 KRS:0000002987

e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl www.spzoz-bielsk.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę:

sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 32354110-3 –klisze rtg; 24931240-3 utrwalacz rtg; 24931230-0 wywoływacz rtg; 30199713-1 –koperty rtg; 33141321-6 igły do znieczuleń; 33141411-4 skalpele; 33141420-0 rękawice; 33141620-2 –zestawy medyczne; 33141310-6 –strzykawki; 33141320-9 –igły; 33141220-8 –kaniule; 33141200-2 –cewniki; 18930000-7-worki i torby: 33141110-4 –opatrunki; 33141112-8 –plastry; 33141113-4 -bandaże; 33141114-2 gaza; 33141115-9 wata; 33141119-7 kompresy; 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego (zamówienia publiczne) oraz pobrać ze strony www adres jak wyżej.

 2. Termin realizacji: 12 miesięcy kalendarzowych liczone od daty podpisania umowy.

 3. Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Wojciech Wiśniewski tel. 85/ 833 43 70 - sprawy formalno – prawne;

- Małgorzata Daniło tel: 85/833 43 59 „

- Henryka Łukaszewicz tel: 85/ 833 43 16 -zakres opatrunków

- Barbara Jakonowicz tel.: 85/ 833 43 76 -zakres bloku operacyjnego i OIT,- Beata Onopiuk tel. 85//833 4 348 -zakres użytkowy ginekologii

- Irena Smoktunowicz tel. 85/833 43 02 -zakres ogólnomedyczny


 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), dotyczących:

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń wg formuły: spełnia/nie spełnia.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców zgodnie z art. 24. pzp.

 2. Kwota wadium – 28.340,00 PLN dla oferty całkowitej. (dla poszczególnych zadań opis zamieszczono w SIWZ)

 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 4. W postępowaniu dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. W postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 7. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.

 8. Oferta powinna być złożona w jednej trwale zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej pieczęcią firmową Wykonawcy i opisana treścią: Oferta na:

na dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim. ”

(Zadanie/a nr:…..)
Nie otwierać przed dniem: 28.01.2011r. godz. 1010.”

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2011 roku o godz. 10:00.

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 28.01.2011r o godz. 10:10

 2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Dyrektor:

Bożena Grotowicz


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Suplemencie Dziennika UE w dniu 21.12.2010 r. Nr ogłoszenia: 2010/S 247-377361

SPZOZ/ZP/26/2010

Bielsk Podlaski, 01.12.2010r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro

Przedmiot zamówienia:
dostawa

sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:


Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Adres: ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk PodlaskiStrona internetowa: www.spzoz-bielsk.pl

E-meil: zamowienia@spzoz-bielsk.pl

Numer telefonu: 85 833 43 70 Numer faksu: 85 833 43 05 Godziny urzędowania: 07.00 – 14.35


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm, zwanej dalej „ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

 1. Szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy wraz z opisem stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ

szczegółowo opisanych w zadaniach asortymentowych nr 1 do 28 do oferty, stanowiącymi integralną jej część, a następnie integralną część umowy dostawy.

 1. W odniesieniu do każdego z Zadań 1-28 Zamawiający wymaga, aby dostawa cząstkowa przedmiotu zamówienia, na podstawie składanego przez Zamawiającego zamówienia, następowała w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego.

 2. Zamawiający wymaga, aby zapłata za dostawę przedmiotu zamówienia następowała w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 3. W odniesieniu do każdego z Zadań 1-28, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

   1. Świadectwo dopuszczenia do obrotu i używania załączone pod zadanie oraz deklaracja zgodności (certyfikat CE) – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o dostarczeniu dokumentów na żądanie. (Załącznik nr 5)

   2. Opisy przedmiotu zamówienia, katalogi, ulotki zawierające dane szczegółowe zaproponowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom ustalonym przez Zamawiającego – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   3. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie wykonanych dostaw zostały wykonane należycie – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   4. Zobowiązanie(a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) – złożone w formie oryginału przez ten podmiot.

   5. Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wskazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wymagania podane w rozdziale V pkt. 1 lit. b.).

 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 32354110-3 –klisze rtg; 24931240-3 utrwalacz rtg; 24931230-0 wywoływacz rtg; 30199713-1 –koperty rtg; 33141321-6 igły do znieczuleń; 33141411-4 skalpele; 33141420-0 rękawice; 33141620-2 –zestawy medyczne; 33141310-6 –strzykawki; 33141320-9 –igły; 33141220-8 –kaniule; 33141200-2 –cewniki; 18930000-7-worki i torby: 33141110-4 –opatrunki; 33141112-8 –plastry; 33141113-4 -bandaże; 33141114-2 gaza; 33141115-9 - wata; 33141119-7 kompresy;

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie wypełnione załączniki asortymentowe z wszystkimi wymaganymi pozostałymi dokumentami. Zastrzega się jednocześnie możliwość skompletowania całości zamówienia z pośród wszystkich ofert częściowych i całkowitych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 2te pozycje zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. (dotyczy/niedotyczy)

 6. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) żądania próbek asortymentowych do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.

 1. TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

  2. Pod terminem realizacji zamówienia rozumie się dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych do siedziby oraz miejsca wskazanego przez Zamawiającego po jego wezwaniu faksem lub telefonicznie z podanym asortymentem i ilością przedmiotu zamówienia po cenach podanych w ofercie.

  3. Dostawa asortymentu będzie odbywać się zgodnie z zamówieniami składanymi telefonicznie lub faxem z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Wykonawca odpowiedzialny jest za należytą staranność oferowanych dostaw oraz za zapewnienie ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. Dopuszcza się składanie zamówień drogą elektroniczną.
 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 1. udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawca musi wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał: (Załącznik nr 7)

   • w odniesieniu do zadania nr 1 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 85.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 2 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 150.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 3 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 140.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 4 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 80.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 5 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 130.000,00zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 6 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 55.000.00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 7 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 45.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 8 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 25.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 9 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 32.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 10 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 40.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 11 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 45.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 12 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 250.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 13 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 20.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 14 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 250.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 15 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 200.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 16 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 60.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 17 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 22.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 18 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 40.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 19 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 35.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 20 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 330.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 21 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 60.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 22 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 130.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 23 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 80.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 24 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 25.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 25 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 170.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 26 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 150.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 27 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 150.000,00 zł. brutto

   • w odniesieniu do zadania nr 28 – dostaw wyrobów medycznych będących wyrobami medycznymi wskazanymi w formularzu cenowym odpowiednio dla zadania łącznie na kwotę co najmniej 35.000,00 zł. brutto

- w przypadku oferty na kilka zadań należy te wartości zsumować.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinia odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności –za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –za ten okres

 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3;

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1. na podstawie złożonego wraz z ofertą zgodnie z art. 44 Pzp oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia albo niespełna poszczególne warunki.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

 1. formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;

 2. zakres podwykonawstwa – Załącznik nr 2 do oferty

 3. wypełniony i podpisany załącznik/ki asortymentowy/e – Załączniki nr 8 (zadania 1 do 28)

 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4;

 5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

 6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa odpowiednio każdy z tych wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą.

 10. w stosunku do osób fizycznych wyłącznie oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Załącznik nr 3.

 11. oświadczenie o dostarczeniu dokumentów na żądanie Załącznik nr 5

 12. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

   • składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

   • składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Wymagana forma składanych dokumentów

 1. Wszystkie dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty powinny/a odpowiednio podpisać lub poświadczyć za zgodność z oryginałem osoby/a uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji.

 2. W przypadku pełnomocnictwa należy je złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia wymienione w rozdziale VI ust. 1 lit. a składane jest wspólnie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisaniu umowy.

 5. do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów oraz informacji faksem oraz e-mailem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.

  1. adres do korespondencji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski


b) fax: (85) 833 43 05

e-mail: zamowienia@spzoz-bielsk.pl - w przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie lub faxem.

 1. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której Zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Jeżeli pismo wpłynie po godzinach pracy Zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosku, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

 5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

 1. Wojciech Wiśniewski tel. 85/ 833 43 70 – sprawy formalno – prawne

 2. Henryka Łukaszewicz tel: 85/ 833 43 16 -zakres opatrunków

 3. Barbara Jakonowicz tel.: 85/ 833 43 76 -zakres bloku operacyjnego i OIT,

 4. Beata Onopiuk tel. 85//833 4 348 -zakres użytkowy ginekologii

 5. Irena Smoktunowicz tel. 85/833 43 02 -zakres ogólnomedyczny

 6. Małgorzata Daniło tel.: 85/833 4359 -sprawy formalno-prawne

  1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

    1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu w wysokości PLN:


Zadanie Nr 1

850

Zadanie Nr 2

1500

Zadanie Nr 3

1400

Zadanie Nr 4

800

Zadanie Nr 5

1300

Zadanie Nr 6

550

Zadanie Nr 7

450

Zadanie Nr 8

250

Zadanie Nr 9

320

Zadanie Nr 10

400

Zadanie Nr 11

450

Zadanie Nr 12

2500

Zadanie Nr 13

200

Zadanie Nr 14

2500

Zadanie Nr 15

2000

Zadanie Nr 16

600

Zadanie Nr 17

220

Zadanie Nr 18

400

Zadanie Nr 19

350

Zadanie Nr 20

3300

Zadanie Nr 21

600

Zadanie Nr 22

1300

Zadanie Nr 23

800

Zadanie Nr 24

250

Zadanie Nr 25

1700

Zadanie Nr 26

1500

Zadanie Nr 27

1500

Zadanie Nr 28

350

Oferta całkowita:

28.340

zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni, tj. od daty otwarcia ofert.

    1. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie – wnosi wadium odpowiednio w wysokości stanowiącej sumę wadium dla tych zadań z zaznaczeniem numerów zadań, których dotyczy.

    2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

    3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1588 ze zm.).

    1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Brańsku NRB 84 8063 0001 0010 0111 7346 0005

z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim”. (Zadanie/a nr:…..)do dnia 28.01.2011r.do godz. 09:00

    1. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć do dnia 28.01.2011r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Zamówień Publicznych.

    2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać w imieniu, jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.

    3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa, w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 2. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.

 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

    1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 60 dni.

    2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

    4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

 2. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

 4. Oferta musi być zgodna z ustawą Pzp. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie będą podlegały zwrotowi, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

 5. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 8. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Ponadto, wszelkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kleszczelowska 1

17-100 Bielsk Podlaski

Oferta na: dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim
Zadanie nr:….Nie otwierać przed dniem
28.01.2011r. godz. 10.10"

 1. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA".

 3. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem „WYCOFANE".

 1. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do 28.01.2011r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie pokój nr 09.

  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 28.01.2011r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego.

  4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Wykonawcy, którego jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 2. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 2. Ceny należy podać w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej wyliczenia wg następujących zasad:

 • cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz wszystkie pochodne (np. koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.)

 1. Wykonawca podaje cenę netto i brutto (cyfrowo i słownie), wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym i asortymentowym. Łączna wartość brutto załącznika asortymentowego jest jednoznaczna z ceną oferty.

 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 3. Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

 4. Sposób obliczenia ceny: cena jednostkowa netto + VAT x zamawiana ilość = wartość brutto.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

CENA-100%

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

 2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ (niepowodujące istotnych zmian w treści oferty), na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona albo odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonywanych poprawek.

 1. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację zamówienia. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu szkody ani dodatkowych kosztów.


 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Wykonawców, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których mowa w ust 2 ustawy Pzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 3. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Nie zgłoszenie się w tym terminie uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

 1. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem".

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Pzp. o unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

 1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów oceny ofert zamówienia, będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Zamawiającego umowy zgodnej ze wzorem umowy załączonym do niniejszej SIWZ.

 3. Wzór umowy po upływie terminu składania ofert nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z pełna akceptacją umowy przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów wzoru umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z rozdziałem VII niniejszej SIWZ.

 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 Pzp, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.

 2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

 1. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

 1. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 Pzp. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

 2. Załącznik nr 2 – Zakres podwykonawstwa

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 4. Załącznik nr 4- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 5. Za łącznik nr 5- Oświadczenie

 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

 7. Załącznik Nr 7- Wykaz wykonanych dostaw.

 8. Załącznik nr 8 - Szczegółowy wykaz asortymentowo ilościowy 1-28

Zatwierdzam: Dyrektor

Bożena Grotowicz
Załącznik nr 1 do SIWZ

O F E R T A


KRS: ...................................................................

Pełna nazwa Wykonawcy: ............................................................................................NIP:.................................................................


Siedziba Wykonawcy:...................................................................REGON:...........................................................
Nr tel./fax: ......................................................................e-mail: ……........................................................

(wszystkie powyższe dane Wykonawcy są zgodne z aktualnymi danymi załączonego Rejestru Sądowego)
składa ofertę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 125.000 Euro na na:

dostawę sprzętu jednorazowego użycia oraz obłożeń i materiałów opatrunkowych

dla SP ZOZ w Bielsku Podlaskim.

Zadanie/a nr:…

Wartość łączna oferty wynosi:


Kwota netto ogółem...............................
W tym: Kwota netto: ..........................zł; Kwota VAT … %.......................
Kwota netto: ........................zł; Kwota VAT … %……………..
Kwota łączna brutto: ...................................zł

Słownie brutto:..........................................................……………………………………………………………….zł


Akceptuję termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna