Numer sprawyPobieranie 14,16 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar14,16 Kb.


Numer sprawy: EA-7-2014

Świdnica, 27.03.2014r.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

ul. Leśna 27-29

58-100 Świdnica
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: wybór oferty z najniższą ceną

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

-------------------------------------------------------------------------------

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa – cena: 626 400,00 zł brutto


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono z udziału żadnych ofert.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami nastąpi w dniu 19.04.2014 r.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).
Dyrektor


GRZEGORZ KLOC
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna