Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona1/13
Data02.11.2017
Rozmiar1,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Numer sprawy: P/N/19/2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 i 39 +46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie kwot wartości zamówień i konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

(Dz. U z 2011r.,Nr 282, poz. 1649)na

DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU

DO TELEMEDYCYNY

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu pod nazwą „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - Sieć Pomerania”, finansowanego w 85% ze środków Programu Operacyjnego - Celu 3 - pn. „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV-A/Cel 3, 2007-2013.

1. Nazwa, adres i dane Zamawiającego

Szpital Powiatowy

ul. Chopina 29

78-200 Białogard

KRS 0000034393

Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 672-17-59-617, REGON: 331031257

Tel : 94 311 37 02, Fax. 94 311 37 24

e-mail: sekretariat@szpitalbialogard.pl

strona internetowa: www.szpitalbialogard.pl

nazwa banku oraz nr konta bankowego:

Nordea Bank

Nr 88 1440 1101 0000 0000 0687
Beneficjent projektu:

Szpital Powiatowy

ul. Chopina 29

78-200 Białogard

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego

CPV 72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

CPV 48822000-6 Serwery komputerowe

CPV 30200000-0 Urządzenia komputerowe

CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe

CPV 7270000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej

Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Beneficjenta: Szpitala Powiatowego w Białogardzie projektu pod nazwą: „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” w zakresie dostawy i instalacji oprogramowania i sprzętu do teleradiologii/telemedycyny.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:


 1. dostawa platformy sprzętowej pod potrzeby systemów RIS i PACS;

 2. dostawa licencji i wdrożenie systemu RIS i PACS wraz z serwisem na 5 lat

 3. dostawa, instalacja i konfiguracja stacjonarnych stacji przeglądowych (24 zestawy)

 4. Wykonanie rozbudowy sieci LAN w lokalizacji przy ulicy Szpitalnej

 5. dostawa urządzeń aktywnych sieci LAN

 6. dostawa licencji systemu HIS koniecznych do wykonywania zleceń i przeglądania wyników badań opisowych

 7. Szkolenia z zakresu zlecania i przeglądania wyników badań w systemie HIS oraz przeglądania badań w systemie PACS

Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji, być objęte gwarancją producenta.

Szczegółowe warunki realizacji w/w elementów przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne określone są w załączniku nr 7 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy (sprzęt, oprogramowanie) z wyłączeniem RIS i PACS objęte były 3 letnim serwisem szczegółowo opisanym w załączniku nr 8.2. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający przewiduje zwołanie zebranie Wykonawców w celu dokonania oględzin pomieszczeń z ich udziałem w celu uzyskania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty, podpisania umowy oraz oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

-Zebranie Wykonawców może się odbyć się na wniosek zainteresowanych Wykonawców.
III. Termin i warunki realizacji zamówienia


 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie: od podpisania umowy do dnia 28.06.2012,

 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Szpital Powiatowy Białogard ul. Chopina 29

Szpital Powiatowy Białogard ul. Szpitalna 7
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1+4 ustawy, tj.:


 1. posiadają uprawnienia do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. realizacja co najmniej dwu rozwiązań polegających na dostawie oraz wdrożeniu systemu dla części medycznej (przez co Zamawiający rozumie dostawę przynajmniej następujących zintegrowanych modułów HIS/RIS/PACS/WEB) działających w oparciu o jedno rozwiązanie bazodanowe wraz z systemem CR o wartości 0,7 mln brutto każde

 3. realizacja co najmniej dwu rozwiązań polegających na dostawie sieci teleradiologicznej o charakterze ponadregionalnym przetwarzającej dokumentację medyczną

 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; dysponują osobami:

 1. kierownikiem projektu posiadającym certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Practitioner lub IPMA level „C” lub inny równoważny, posiadającym doświadczenie w prowadzeniu co najmniej dwóch projektów informatycznych o wartości 0,7 mln zł brutto zrealizowanych w szpitalach w Polsce. Dodatkowo osoba taka musi władać językiem polskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie .

 2. zastępcą kierownika posiadającego certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Practitioner lub IPMA level „C” lub inny równoważny. Dodatkowo osoba taka musi władać językiem polskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

 3. co najmniej 4 wdrożeniowcami posiadającymi certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Foundation lub IPMA level „D” lub inny równoważny. Dodatkowo osoba taka musi władać językiem polskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

 4. co najmniej jednym specjalista w zakresie instalacji oferowanego motoru bazy danych, systemu do wirtualizacji oraz systemu operacyjnego serwera tj. posiadającym: co najmniej ukończone szkolenie lub certyfikat w zakresie administrowania oferowaną bazą danch, certyfikat w zakresie oferowanego systemu wirtualizacji i certyfikat z oferowanego systemu operacyjnego serwera na poziomie Architekta (np. MCA, RHCA lub inny zgodny z oferowanym systemem operacyjnym). Dodatkowo osoba taka musi posiadać certyfikat z zarządzania Projektami na Poziomie Prince 2 Foundation lub IPMA level „D” lub inny równoważny. Dodatkowo osoba taka musi władać językiem polskim w stopniu zaawansowanym w mowie i piśmie.

 1. w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzona działalnością w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 zł

2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ poprzez ich weryfikację pod kątem zgodności ze stawianymi wymaganiami.V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków
dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia.

Zawartość ofert

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

 1. oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. pkt 2) do pkt. 4) oraz pkt 6) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. pkt 5 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4+8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7), zastępuje sieje dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania . Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może zadąć od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 2+6.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu winny być załączone przez każdego członka Konsorcjum oferty wspólnej. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:
 • złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

 1. przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - realizacja co najmniej dwu rozwiązań polegających na dostawie oraz wdrożeniu systemu dla części medycznej (przez co Zamawiający rozumie dostawę przynajmniej następujących zintegrowanych modułów HIS/RIS/PACS/WEB) działających w oparciu o jedno rozwiązanie bazodanowe wraz z systemem CR o wartości 0,7 mln brutto każde, realizacja co najmniej dwu rozwiązań polegających na dostawie sieci teleradiologicznej o charakterze ponadregionalnym przetwarzającej dokumentację medyczną

 • Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonego oświadczenia i wykazu dostaw.

 • przedłożyć wykaz osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże że dysponuje osobami o następujących kwalifikacjach:

 1. kierownikiem projektu posiadającym certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Practitioner lub IPMA level „C” lub inny równoważny, posiadającym doświadczenie w prowadzeniu co najmniej dwóch projektów informatycznych o wartości 0,7 mln zł brutto w szpitalach w Polsce. W zakresie znajomości języka polskiego wystarczy, że posiada polskie obywatelstwo, a w przypadku gdy język polski nie jest językiem ojczystym, przedstawi urzędowe poświadczenie wymaganej znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

 2. zastępcą kierownika posiadającego certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Practitioner lub IPMA level „C” lub inny równoważny. W zakresie znajomości języka polskiego wystarczy, że posiada polskie obywatelstwo, a w przypadku gdy język polski nie jest językiem ojczystym, przedstawi urzędowe poświadczenie wymaganej znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

 3. co najmniej 4 wdrożeniowcami posiadającymi certyfikat z metodologii zarządzania projektami na Poziomie Prince 2 Foundation lub IPMA level „D” lub inny równoważny. W zakresie znajomości języka polskiego wystarczy, że posiada polskie obywatelstwo, a w przypadku gdy język polski nie jest językiem ojczystym, przedstawi urzędowe poświadczenie wymaganej znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

 4. co najmniej jednym specjalista w zakresie instalacji oferowanego motoru bazy danych, systemu do wirtualizacji oraz systemu operacyjnego serwera tj. posiadającym: co najmniej ukończone szkolenie lub certyfikat w zakresie administrowania oferowaną bazą danch, certyfikat w zakresie oferowanego systemu wirtualizacji i certyfikat z oferowanego systemu operacyjnego na poziomie Architekta (np. MCA, RHCA lub inny zgodny z oferowanym systemem operacyjnym). Dodatkowo osoba taka musi posiadać certyfikat z zarządzania Projektami np. wg metodologii Prince 2 lub innym równoważnym. W zakresie znajomości języka polskiego wystarczy, że posiada polskie obywatelstwo, a w przypadku gdy język polski nie jest językiem ojczystym, przedstawi urzędowe poświadczenie wymaganej znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia i wykazu osób.Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaiącei wykonanie zamówienia należy:

 • złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

 • przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę 3 000 000,00 zł. (trzy miliony złotych).

 1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

 • złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ; przedłożyć:

 • Certyfikat CE lub Deklarację Zgodności z 93/42/EEC dla każdego z oferowanych urządzeń medycznych,

 • katalogi, foldery dla oferowanych urządzeń technicznych wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

 • Dokumenty dla wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ sprzętu: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis sprzętu będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera. Certyfikat CE dla wszystkich komputerów serwerów i urządzeń komputerowych.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 ustawy. W takim przypadku oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania uczestników Konsorcjum, wspólników spółki cywilnej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

 3. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.


 1. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. formularz asortymentowo- cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. wykaz zrealizowanych dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wypełniony załącznik nr 9 zawierające oferowany parametry wraz z próbką na potwierdzenie spełnienia oferowanych funkcji.

 2. Harmonogram ogólny wdrożenia opisujący zakres prac w rozbiciu na co najmniej pkt wskazane w pkt II.2.1)-12) SIWZ

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w ich pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI. Wymagania dotyczące wadium

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) oraz fax-u. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

 6. Wszelkie wnioski, pytania i korespondencję należy przesyłać do:

Szpital Powiatowy ul. Chopina 29, 78-200 Białogard, Tel. 94 311 37 02 , Fax. 94 311 37 24 , e-mail: upaczesniak@szpitalbialogard.pl

 1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach formalnych – Urszula Pacześniak

w sprawach merytorycznych – Mirosław Brzeziński

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ, w tym załącznikami do SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie dotyczy”.

 4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Oferta pisemna, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

 1. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, ze wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 2. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób trwale połączyć).

 3. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, co stanowić będzie zastrzeżenie Wykonawcy w tym zakresie.

 5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU DO TELERADIOLOGII/TELEMEDYCYNY
Nie otwierać przed: 22.05.2012r. godz.11:00

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta - w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

 3. Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

 1. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

IX. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

 2. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy.


X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Białogardzie przy ul. Chopina 29, IIIp do dnia 22.05.2012r. do godz. 10:30.

 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy.

 3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 22.05.2012r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Białogardzie przy ul. Chopina 29, IIp. Otwarcie ofert jest jawne.XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

 3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem, rozładunkiem i instalacją dostaw do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego. Ponadto w wartości oferty należy uwzględnić koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i p.poż, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót, zorganizowania i utrzymania zaplecza robót, wywozu materiałów/opadów związanych z dostawą/instalacją i inne koszty, które występują.

 4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

 6. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg elementów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (...) (Dz. U. Z 2011r., Nr 212, poz. 1337) - „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.

 1. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Punktacja

Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający postanawia podzielić możliwą do uzyskania punktację według kryteriów:

 • 20 punktów – funkcje dostępne na dzień złożenia oferty potwierdzone próbką (wersja systemu zawierająca punktowane funkcje potwierdzająca zadeklarowane parametry – wymagany nośnik typu HDD lub laptop wraz z instrukcją i niezbędnymi hasłami). Wymagane załączenie do oferty próbki oraz wypełnionego załącznika nr 9

 • 80 punktów – kryterium najniższa cena

Punktacja będzie oceniana według wzoru

S = SC + SF

gdzie:

S – ilość wszystkich punktów ocenianej ofertySC – ilość punktów ocenianej oferty w ramach kryterium ceny

SF – ilość punktów ocenianej oferty w ramach kryterium funkcje
 1. Cena

Kryterium cena 80%

Sposób obliczania (standardowe kryterium, najwięcej punktów uzyska najniższa cena); 100 punktów cząstkowych uzyskuje najniższa cena; wartość punktów cząstkowych mnoży się przez 80%.

Z zakresu najniższa cena można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Punktacja będzie oceniana według wzoru

SC = (CN / CB) x 80%

gdzie:


Sc – ilość punktów ocenianej oferty w ramach kryterium ceny

CN - najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert

CB – cena brutto oferty ocenianej


 1. Funkcje

Kryterium funkcje dostępne w rozwiązaniu na dzień złożenia oferty 20%

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Oferenta w celu prezentacji punktowanych funkcjonalności na dzień złożenia oferty, a tym samym weryfikacji zgodności złożonej oferty ze stanem faktycznym.

Z zakresu funkcjonalnego można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

SF – ilość punktów ocenianej oferty w ramach kryterium funkcje

SF jest sumą wszystkich punktów przyznanych za spełnienie wymagania na dzień złożenia oferty według zestawienia wymaganych funkcji.
 1. Oceniane obszary

Oceniane obszary

Punkty

Jakość gromadzonych danych

4,5

Kompletność dokumentacji medycznej

4,5

Organizacja i planowanie pracy

6

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

2

Jakość obsługi pacjenta

3

Możliwe do uzyskania punkty

20


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna