Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona8/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

SYSTEMY AMBULATORYJNE
RECEPCJA AMBULATORYJNA
ZARZĄDZANIE BAZĄ PACJENTÓW
System prowadzi bazę pacjentów z możliwością przeglądania, dodawania, edycji danych.
Przeszukiwanie bazy pacjentów według zadanych kryteriów:

- wewnętrzny nr pacjenta,

- numer dokumentacji

- nazwisko i imię,

- PESEL

- firma (pracodawca)

- numer umowy

- wiek


- data urodzenia

- płeć


- data wizyty

- rozpoznanie


Zbierane dane o pacjencie:

- imiona,

- nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- płeć,

- imiona i nazwiska rodowe rodziców,- rodzaj i numer dokumentu tożsamości,

- numer PESEL,

- adres stały, adres korespondencyjny,

- dane kontaktowe (numery telefonów, e-mail),

- VIP (np. osoba publiczna lub inna, do której rekordu dostęp może być ograniczony),

- informacje o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


System umożliwia zbieranie informacji o opiekunach prawnych pacjenta.
System umożliwia zbieranie informacji o osobach upoważnionych do odbioru dokumentacji.
Zbieranie informacji o ubezpieczeniu pacjenta.
System prowadzi pełną historię zmian danych osobowych pacjenta. Przechowuje informacje o dacie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany.
System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.
System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .
Wydruk danych pacjenta.
Wydruk koperty na dokumentację
Wydruk formularza historii choroby
Zaawansowana funkcja wyszukiwania i scalania powielonych rekordów medycznych pacjenta z zachowaniem niezbędnej historii zmian.
Rezerwacja/rejestracja wizyt.
System obsługuje uprawnienia dla jednostek składających się z wielu poradni rozproszonych terytorialnie na postawie uprawnień użytkownika oraz wybranej lokalizacji. System umożliwia nadawanie uprawnień do funkcji Systemu w zależności od uprawnień użytkownika oraz obsługiwanej lokalizacji.
Możliwość podania kryteriów wyszukiwania pacjenta podczas operacji rezerwacji lub rejestracji wizyty.
Wyszukiwanie terminu wizyty na podstawie zdefiniowanych grafików.
Możliwość wyszukania terminu wizyty na podstawie:

- usługi,

- lokalizacji,

- lekarza/urządzenia,

- języka komunikacji (w przypadku obcokrajowców),

- typu wizyty (standardowa, pierwsza, kontynuacja),

- wieku pacjenta.

System proponuje terminy wizyt w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie czasu pracy lekarza. System nie posługuje się pojęciem „slotu czasowego o stałej liczbie minut”. Usługi w danym terminarzu mogą trwać rożną liczbę minut w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty, a system zapisując rezerwację blokuje dzienny terminarz na odpowiednią liczbę minut właściwą dla usługi i typu wizyty.
Wsparcie dla jednoczesnej rezerwacji wizyt z wielu stanowisk – Call Center
Możliwość odwołania rezerwacji wizyty
System umożliwia przypisanie języków, którymi włada pacjent i lekarz. Informacje te mogą być wykorzystane jako ułatwienie szybszego znalezienia lekarza komunikującego się z pacjentem podczas rejestracji/rezerwacji wizyty na przykład dla obcokrajowca, czy też znalezienia lekarza władającego językiem migowym.
System umożliwia rezerwację wizyty dodatkowej (tzw. overbooking) oraz mechanizm kontroli liczby wizyt dodatkowych.
System weryfikuje i prezentuje informacje o potencjalnych konfliktach między rezerwacjami:

- konflikt ze względu na pacjenta - pacjent posiada w tym czasie wizytę,

- konflikt ze względu na gabinet – gabinet jest zajęty w danym czasie przez innego lekarza,

- konflikt ze względu na lekarza – lekarz ma wyznaczoną wizytę z innym pacjentem.


Przeglądanie listy zaplanowanych wizyt w widoku tabelarycznym i w terminarzu graficznym.
Funkcja rejestracji wcześniej zaplanowanej wizyty.
Funkcja rejestracji wizyty bez wcześniejszego planowania.
Funkcja zlecania badań diagnostycznych. Podczas zlecania możliwość sprawdzenia grafika dostępności urządzenia diagnostycznego oraz zarezerwowania terminu.
Rejestracja wizyty z listy roboczej lub w kontekście pacjenta.
Rejestracja danych skierowania (data skierowania, jednostka kierująca, lekarz kierujący, rozpoznanie ze skierowania) podczas rejestracji wizyty.
Możliwość rejestracji wielu wizyt w ramach jednego skierowania.
Anulowanie zarejestrowanej wizyty.
Możliwość przeglądu i wydruku zaplanowanych wizyt dla pacjenta.
Możliwość przeglądu terminarza wizyt z gabinetu lekarskiego.
Wizyty na liście roboczej rejestracji są oznaczone kolorystycznie w celu szybkiego odnalezienia na liście wizyt o odpowiednim statusie.
Lista robocza rejestracji umożliwia sortowanie po każdej kolumnie, rosnąco i malejąco.
Możliwość dowolnego ustawiania kolejności kolumn na podstawie domyślnego widoku listy roboczej wizyt rejestracji przez przeciągnięcie kolumny mechanizmem drag & drop.
Możliwość seryjnego wyszukiwania i rezerwacji terminów na cały cykl wizyt pacjenta, bez konieczności ponownego uruchamiania funkcji rezerwacji w celu wyznaczenia kolejnych terminów dla serii wizyt.
System umożliwia rejestrację serii wizyt pacjenta z poziomu jednej funkcji.
Automatyczne prowadzenie kolejek oczekujących.
Pełna integracja z modułem eRejestracja. Moduł Recepcja i eRejestracja przy wyznaczaniu terminów korzystają z tej samej definicji grafików.
ZMIANA TERMINU WIZYTY
System umożliwia zmianę terminu jednej lub kilku wizyt z widoku graficznego terminarza z wykorzystaniem mechanizmu drag&drop (przeciągnij i upuść).
System posiada funkcję listy roboczej wizyt do potwierdzenia w przypadku zmiany terminu wizyty.
System umożliwia wydruk listy wizyt do potwierdzenia przez pacjentów w przypadku zmiany terminu wizyty.
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ PACJENTA DO USŁUG
System posiada mechanizmy weryfikacji uprawnień pacjenta do wykonania usługi w ramach posiadanej umowy w momencie rezerwacji, a następnie ponownie na etapie rejestracji.
System prezentuje podczas rezerwacji i rejestracji uprawnienia pacjenta do wybranych usług.
Podczas rezerwacji/rejestracji wizyty należy wskazać uprawnienie, w ramach którego realizowana jest wizyta.
System zabrania użytkownikowi zarezerwowanie/rejestrację wizyty, jeżeli wybrane uprawnienie wygasło, nie aplikuje się do wybranej wizyty lub został przekroczony limit na wykonanie usługi.
System umożliwia odnotowanie faktu wykonania usługi poza grafikiem, skutkującej zdjęciem z limitu ew. wystawieniem faktury. Istnieje możliwość wykorzystania funkcji dla placówek partnerskich.
System umożliwia wprowadzanie informacji o przysługujących mu uprawnieniach do świadczeń płatnych przez NFZ.
System umożliwia włączenie funkcji przypominania użytkownikowi o braku danych o ubezpieczeniu zdrowotnym w funkcji edycji pacjenta, nie blokując jednocześnie dalszego przebiegu obsługi pacjenta.
Możliwość zlecania badań radiologicznych dla pacjentów ambulatoryjnych


WSPOMAGANIE SPRZEDAŻY KOMERCYJNEJ
ZARZĄDZANIE LISTĄ KONTRAHENTÓW
Przeglądanie i filtrowanie listy kontrahentów.
Zarządzanie kontrahentami korporacyjnymi. System zbiera następujące informacje:

- nazwa firmy,

- adres,

- grupa kapitałowa,

- oddziały firmy,

- NIP,


- REGON,

- KRS,


- branża,

- numer dłużnika.


Zarządzanie kontrahentami indywidualnymi

- imię i nazwisko,

- adres,

- NIP,


- numer dłużnika.


FAKTUROWANIE
System umożliwia wystawianie faktur jednorazowych, zaliczkowych i końcowych oraz wystawianie korekt do tych faktur.
Faktury mogą być wystawiane bezpośrednio z medycznych modułów obsługi pacjenta, w szczególności w trakcie rejestracji na badania radiologiczne.
Faktury mogą być wystawiane na komputerach wyposażonych w środowisko systemu operacyjnego Windows oraz Linux.
Faktury mogą być wystawione bez konieczności uruchamiania zewnętrznego oprogramowania do fakturowania.
System udostępnia funkcję umożliwiającą przegląd wystawionych faktur, podgląd faktury i możliwość wydruku duplikatu faktury.
System prowadzi numerację dokumentów faktur.
System umożliwia wystawienie faktury automatycznie na podstawie usług i świadczeń, zarejestrowanych w ramach pobytu.
System do dokumentu faktury pobiera automatycznie wszystkie lub wybrane pozycje, oznaczone przez użytkownika jako odpłatne.
System podczas wystawiania faktur rozróżnia usługi wykonane, planowane, anulowane i odpowiednio je obsługuje, w szczególności przez możliwość wystawienia faktury korygującej.
System umożliwia wystawienie faktury, do której pozycje mogą być dodawane samodzielnie przez użytkownika z wykorzystaniem słownika oraz cennika usług zarządzanego w systemie medycznym.
ZARZĄDZANIE CENNIKAMI
System prowadzi rejestr cenników usług, o następujących cechach:

- nazwa, kod cennika,

- placówka,

- okres obowiązywania,

- typ cennika,

- cennik świąteczny, obowiązujący w dni robocze (System udostępnia funkcję zarządzającą dniami wolnymi),- godziny obowiązywania cennika (np. dzienne, nocne).
System umożliwia definiowanie cenników dziennych, nocnych, świątecznych.
System posiada mechanizm walidowania cenników, zabezpieczający przed zdefiniowaniem dwóch różnych cenników dla danej usługi obowiązujących jednocześnie w jednej placówce.
System posiada możliwość definiowania indywidualnych cenników dla wybranych zasobów medycznych.
Możliwość tworzenia cenników na bazie innych, wcześniej zdefiniowanych – kopiowanie cenników.


MODUŁ FISKALNY
System posiada moduł umożliwiający drukowanie paragonów fiskalnych w punkcie płatności, w szczególności podczas rejestracji pacjenta przez pracownika rejestracji.
System obsługuje co najmniej jeden najbardziej popularny w Polsce protokół komunikacyjny z drukarkami fiskalnymi (minimum Posnet).
Możliwość umieszczenia na paragonie danych placówki wydruku.
System obsługuje drukarki fiskalne w środowisku Windows i Linux.
Moduł korzysta z tego samego zestawu słownika usług i cen, co w module zarządzanie cennikami.
System prowadzi numerację paragonów i blokuje ponowne ich wystawienie.DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNA
Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.
Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie:

- Imię i Nazwisko,

- PESEL, dokument tożsamości,

- data i miejsce urodzenia, Płeć,

- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,

- ubezpieczyciel ,

- kod TERYT.

Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:

- imię i nazwisko,

- wiek,

- kod i nazwę badania,- numer zlecenia,

- status zlecenia,

- priorytet zlecenia,

- jednostkę zlecającą,

- jednostkę wykonującą,

- datę wykonania,

- datę zlecenia.

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru.
Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.
System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.
Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:

- zakres dat,

- jednostki wykonujące,

- jednostki Kierujące,

- rodzaj badania,

- status badania,

- priorytet badania.

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.
Możliwość wydruku listy roboczej.
Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych:

- imię i nazwisko,

- PESEL, dokument tożsamości,

- data i miejsce urodzenia, płeć,

- adres zamieszkania / czasowy / pobytu,

- ubezpieczyciel,

- kod TERYT.

Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych:

- data i rodzaj skierowania,

- lekarz kierujący,

- jednostka Kierująca,

- rozpoznanie ze skierowania z uwzględnieniem ICD 10,

- płatnik,

- tryb przyjęcia.

Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta oraz pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia.
Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:

- dodanie nowego wpisu do rejestru,

- edycja istniejącego wpisu,

- usunięcie istniejącego wpisu.


Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.
Możliwość wystawienia faktury za wykonane badanie.
Obsługa Księgi Pracowni.
Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.
Planowanie wizyt w zakładzie.
Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.
Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.
Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników).
Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).
Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.
Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.
Możliwość wprowadzenie dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.
System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.

W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.


System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza wynik.
System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.
Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.
Zapis zużytych zasobów w kontekście wykonanego badania.
Możliwość zapisania kliku usług dodatkowych wykonanych w ramach badań.
Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.
Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.
Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.
Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane.
Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.
Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie.
Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych.
Tworzenie list oczekujących na badania.
Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora.
Funkcje analityczno - kosztowe: m.in. analiza zużycia materiałów, klisz.
Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.
Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym przez rozbudowany system praw dostępu.
Zabezpieczanie transmisji danych przez szyfrowanie.
Raport zdublowanych pacjentów.
Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.
Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał.
Możliwość wydania wielu wyników jednocześnie.
Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.
Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.
Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów
Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna