Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona7/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

RUCH CHORYCH - ODDZIAŁ
Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).
Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:

- imię,


- nazwisko,

- nazwisko rodowe pacjenta,

- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

- PESEL,


- wiek,

- płeć,


- data urodzenia,

- numer Księgi Głównej,

- data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział,

- lekarz prowadzący,

- numer karty RUM,

- miejscowość, ulica, kod administracyjny,

- diagnozy/wykonane usługi

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.
System poziada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość.
Obsługa list zablokowanych kart RUM
System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.
System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .
Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych:

* Nazwisko

* Płeć.

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:

- dane osobowe,

- dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji),

- dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego),

- dane o ubezpieczeniu,

- dane o zatrudnieniu.


System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny).
Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.
System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta.
System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z błędnym numerem PESEL.
System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL.
Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze.
Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych.
System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta
Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów.
Przyjęcie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania następujących danych:

- tryb przyjęcia,

- dane skierowania,

- rozpoznania ze skierowania,

- dane o płatniku,

- lekarz przyjmujący.


Możliwość przyjęcia pacjenta na oddział z pominięciem Izby Przyjęć.
Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu.
Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział.
Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Głównej.
Obsługa wielu Ksiąg Głównych.
Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:

dodanie nowego wpisu do rejestru,

- edycja istniejącego wpisu,

- usunięcie istniejącego wpisu.


System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego.
Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu.
Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM
Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów.
Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje. Z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta.
Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.
Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta.
Blokada możliwości ponownego przyjęcia na oddział pacjenta już przebywającego w tym czasie w szpitalu.
Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział.
Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział.
Możliwość anulowania przyjęcia pacjenta na oddział wraz z wycofaniem danych pacjenta na Izbę Przyjęć.
Przeniesienie pacjenta na inny oddział z automatycznym wpisem do Księgi Oddziałowej.
Możliwość ręcznej edycji numeru Księgi Oddziałowej.
Możliwość anulowania przeniesienia na inny oddział.
Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na oddziale:

- Rozpoznanie

- Rozpoznanie ze skierowania

- Wywiad


- Badania

- Zastosowane leczenie

- Epikryza

- Zalecenia.


System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10
W przypadku braku rozpoznania głównego na którymkolwiek oddziale w ramach hospitalizacji system pozwala na skopiowanie na ten pobyt diagnozy głównej z oddziału wypisowego.
System automatycznie podpowiada kodowanie diagnoz hospitalizacji na podstawie zakodowanych diagnoz w poszczególnych pobytach na oddziałach.
Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI
Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.
Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na oddziale elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje).
Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na oddziale zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta.
Prowadzenie karty TISS w systemie.
Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta wraz z wpisem do Księgi Zgonów.
Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby:

- wstępnych – ze skierowania,

- końcowych (rozpoznanie zasadnicze, dodatkowe, współistniejące)

- przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta).


Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.
Możliwość anulowania zleconych badań, leków i rezerwacji na ekranie wprowadzania zgonu pacjenta.
Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:

- wyszukania pacjenta,

- wyszukania pobytu,

- informacji o pacjencie,

- przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie.
Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale.
Obsługa przepustek.
Przegląd i wydruk ksiąg:

- Księga Główna,

- Księga Oddziałowa,

- Księga Oczekujących,

- Księga Zgonów.

Możliwość zarezerwowania wizyty z poziomu modułu 'Oddział'.
Prowadzenie i możliwość wydruku Historii Choroby: dane przyjęciowe, wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo), przebieg leczenia, epikryza.
Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych:

- Historia Choroby,

- Karta Wypisowa,

- Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala,

- Karta Informacyjna.

Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych:

- Karta Statystyczna,

- Karta Nowotworowa,

- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,

- Karta Zgonu.

Możliwość prowadzania oceny Ryzyka powstania odleżyn - wg skali Nortona
System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:

- dziennik ruchu chorych,

- lista pacjentów przyjętych do szpitala,

- lista pacjentów przebywających w oddziale,

- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,

- raport dzienny,

- raport niepełnych danych pacjentów,

- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu),

- zestawienia wg jednostki chorobowej.

System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów.
Przegląd i aktualizacja danych personalnych, ubezpieczeniowych z

możliwością generowania regularnych przypomnień o konieczności aktualizacji

tych danych (alerty o pacjentach z dokładnością do Oddziału, w momencie

zalogowania użytkownika). System musi mieć możliwość definiowania które pola

będą objęte alertami.RUCH CHORYCH - STATYSTYKA
Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).
Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:

- imię,


- nazwisko,

- nazwisko rodowe pacjenta,

- identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

- PESEL,


- wiek,

- płeć,


- data urodzenia,

- numer Księgi Głównej,

- data przyjęcia na Izbę Przyjęć lub oddział,

- lekarz prowadzący,

- numer karty RUM,

- miejscowość, ulica, kod administracyjny,

- diagnozy/wykonane usługi

Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.
Obsługa list zablokowanych kart RUM
Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.
Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie (wyników zleceń, danych formularzowych).
Możliwość wglądu w dane archiwalne wszystkich pacjentów przebywających w przeszłości na danym oddziale.
Automatyczna aktualizacja karty statystycznej.
Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta w Szpitalu w zakresie gromadzonych w systemie danych:

- Historia Choroby,

- Karta Wypisowa,

- Karta Odmowy Przyjęcia do Szpitala,

- Karta Informacyjna.

Możliwość wypełnienia i wydruk standardowych druków zewnętrznych:

- Karta Statystyczna,

- Karta Nowotworowa,

- Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,

- Karta Zakażenia Szpitalnego,

- Karta Statystyczna Psychiatryczna,

- Karta Zgonu.

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:

- dziennik ruchu chorych,

- lista pacjentów przyjętych do szpitala,

- historia zmian numerów ksiąg głównych,

- lista pacjentów przebywających w oddziale,

- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,

- raport dzienny,

- raport niepełnych danych pacjentów,

- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, po wybraniu pozycji na raporcie możliwość automatycznego wejścia do właściwego ekranu edycji kodowania),

- zestawienia wg jednostki chorobowej,

- miesięczne zestawienie ilości przyczyn zgonów,

- średni czas pobytu wg jednostki chorobowej.


System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów.
Możliwość zdefiniowania widoku listy raportów jako zestawienia ikon lub listy. Możliwość definiowania listy ulubionych raportów dla każdego użytkownika oddzielnie.
Elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi:

- Centra Zdrowia Publicznego,- NFZ,

- Ministerstwo Zdrowia.


System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej.
System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta.
Możliwość kodowania świadczenia z automatycznym rozbiciem na poszczególne dni. Przy użyciu kalendarza można wybrać, w których dniach ma zostać zakodowany produkt.
Dla chemioterapeutyków z załącznika nr 2 do zarządzenia nr 5/2011/DGL Prezesa NFZ system automatycznie proponuje uzupełnienie pola 'Dawka określona wg'.
Możliwość weryfikacji kompletności danych w zakresie sprawozdawczości do NFZ i PZH.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA W SZPITALU
Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje).
Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie.
W połączeniu z Modułem Zleceń Medycznych możliwość komunikacji z innymi zewnętrznymi systemami w zakresie wczytywania wyników wykonania zlecenia w formie zdefiniowanych w systemie formularzy. Warunkiem komunikacji z systemami zewnętrznymi jest ich zgodność z międzynarodowym standardem medycznym HL7.
Możliwość ustalenia statusów dla wszystkich informacji wprowadzanych w module dokumentacja medyczna (szkic kompletny).
Możliwość zapisu następujących elementów dokumentacji medycznej: obserwacje lekarskie, obserwacje pielęgniarskie, zalecenia, epikryza, notatki, wywiad epidemiologiczny, badanie, rozpoznanie. Dodatkowo administrator może podzielić poszczególne elementy na grupy i zakładki.
Możliwość definiowania wywiadów, na których lekarz może zaznaczyć punkty na graficznym schemacie (np. organu), a następnie opisac zaznaczone punkty.
Raport Lekarski i pielęgniarski automatycznie pobierają informacje z modułu zleceń o zleconych badaniach.
Możliwość prezentacji wszystkich danych wprowadzonych do modułu dokumentacji medycznej w ujęciu chronologicznym „time oriented”
Możliwość wydruku następujących elementów dokumentacji medycznej: zaświadczenia dla pacjenta karta zgłoszenia nowotworu karta zgłoszenia choroby zakaźnej karta informacyjna
Możliwość zdefiniowania w systemie karty informacyjnej dla pacjenta zawierającej wyniki badań i procedur wykonanych podczas pobytu.
Możliwość korzystania ze zdefiniowanych w systemie formularzy przeznaczonych do wpisywania w sposób sformalizowany (wydzielone pola) danych w systemie (wyniki badań, wywiady, konsultacje). Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.
System posiada wbudowany moduł sprawdzania pisowni w języku polskim dla danych opisowych Systemu. W szczególności powinien on weryfikować poprawność na poziomie wprowadzania opisów, zwłaszcza gdy przez użytkownika nie jest wykorzystywany tekst standardowy.
Możliwość wykonania wydruku na podstawie zdefiniowanego formularza w systemie, zgodnie z szablonami dostępnymi w systemie. Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna