Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona6/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI RUCHU CHORYCH PACJENTÓW
Definiowanie zakresu, rodzaju i struktury danych opisowych zbieranych podczas pobytu pacjenta w szpitalu.
Możliwość określenia uprawnień do zapisu, odczytu i modyfikacji każdej danej opisowej.
Definiowanie strukturyzowanych danych opisowych wizyty/pobytu pacjenta.
Konfiguracja opcji aplikacji.
System umożliwia zdefiniowanie liczby dostępnych łóżek na oddziale/ w sali.
Zarządzanie słownikiem rodzajów łóżek z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji.
Możliwość określenia na wybranej jednostce organizacyjnej rodzaju dyżurów, wraz z czasem trwania tego dyżuru i typu personelu, jaki będzie ten dyżur wykonywał.
Zarządzanie słownikiem rodzajów dyżurów z możliwością dodawania, przeglądania, zmiany danych i usuwania pozycji.
Definiowanie okresów obowiązywania procedur medycznych na potrzeby wyszukiwania w innych modułach systemu.
Możliwość tworzenia słownika kodyfikacji/tagów które potem można przypisać do pacjenta lub epizodu leczenia.


KOMUNIKATOR
Funkcje komunikatora dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta, z wyłączeniem modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami medycznymi
Moduł przesyła informacje o zmianach w oprogramowaniu Dostawcy
Moduł umożliwia odbieranie komunikatów RSS
Moduł umożliwia wymianę informacji w tekstowej pomiędzy użytkownikami on-line (chat)
Moduł umożliwia w przypadku wykrycia błędu aplikacji przesłanie jej do działu informatyki Zamawiającego. Moduł umożliwia też przesyłanie tą drogą uwag dotyczących oprogramowania do Działu Informatyki Zamawiającego.
Moduł posiada zaimplementowaną komputerową komunikację, umożliwiającą przekazywanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami systemu minimum w zakresie modułów medycznych w tym: ruch chorych, zlecenia medyczne, dokumentacja medyczna, diagnostyka, poradnia, blok operacyjny, patomorfologia.
Możliwość przekazywania wiadomości tekstowych tak na poszczególne stacje jak i na poszczególne grupy, zdefiniowane w systemie
Wiadomości są oznaczone jako: pilna lub zwykła
W wiadomościach można umieszczać odnośniki do stron zewnętrznych WWW np. do strony z rozporządzeniem prezesa NFZ.


PULPIT LEKARZA I PIELĘGNIARKI
Prezentacja na jednym ekranie informacji o:
- pacjentach szpitalnych - panel zawierający minimum nazwisko pacjenta, salę/oddział, datę przyjęcia
-pacjentach ambulatoryjnych - panel zawierający nazwę gabinetu, godzinę wizyty i jej status
-dokumentacji medycznej, która wymaga uzupełnienia i która nie została zamknięta - panel zawierający nazwę dokumentu oraz nazwisko pacjenta z nim związanego
- prezentacja wyników zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający minimum nazwę badania, nazwisko pacjenta oraz status badania
- prezentacja zadań zleconych przez innych użytkowników (np. operacja lub konsultacja) - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status
- prezentacja zmienionych zleceń przygotowanych przez lekarza i / lub związanych z prowadzonym przez lekarza pacjentem - panel zawierający nazwę zlecenia, pacjenta oraz status
Możliwość zdefiniowania dostępu do funkcji oraz danych pacjentów w zależności od profilu uprawnień przez dział informatyki Zamawiającego
Możliwość zdefiniowania paneli prezentujący informacje o pacjentach szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie: oddziałów, sal, poradni i gabinetów oraz dodatkowo oznaczonych pacjentów przez kodyfikacje/tagi. Definiowanie paneli może dokonywać bezpośrednio użytkownik (np.. Lekarz)
Możliwość sortowania informacji prezentowanych na panelach
Możliwość konfiguracji, który z paneli i w jakim miejscu jest prezentowanych na ekranie


GENERATOR FORMULARZY
System umożliwia zdefiniowanie formularzy związanych obsługą pacjenta (z wyjątkiem dedykowanych modułów integrujących się bezpośrednio z urządzeniami) na potrzeby Zamawiającego przez personel Zamawiającego. Moduł ten jest integralną częścią systemu.
Możliwość własnoręcznego definiowania strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie.
Możliwość definiowania bezpośrednio przez personel Zamawiającego strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe ze zdefiniowanymi ograniczeniami na wartości (minimalne, maksymalne) i ułożonymi na ekranie
Możliwość własnoręcznego wykonania wydruku zawierającego dane wprowadzone na wcześniej zdefiniowanych przez siebie formularzach.


GENERATOR RAPORTÓW
Zarządzanie raportami
Generator raportów stanowi integralną część Systemu
Możliwość tworzenia nowych raportów w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL
Możliwość tworzenia raportów kolumnowych oraz formatowanych w oparciu o widoki dostępne w Systemie


GRAFIKI PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO
Grafik dostępności
System umożliwia definiowanie grafików dostępności zasobów medycznych / urządzeń
Grafiki są podstawą do wyznaczania terminów wizyt /badań
Grafik definiowany jest dla urządzenia lub lekarza ze wskazaniem konkretnego miejsca
System umożliwia stworzenia dowolnej liczby grafików, również dla jednego zasobu lub gabinetu/pracowni
W ramach każdego grafika mogą być definiowane przedziały czasowe cykliczne (powtarzające się każdego tygodnia) lub definiowane na konkretny dzień.
System umożliwia zdefiniowanie usług, które będą świadczone pacjentom w ramach danego grafika.
System umożliwia zdefiniowanie dowolnego czasu trwania usługi w zależności od rodzaju usługi i typu wizyty (np. standardowa, pierwsza, kontynuacja)
System umożliwia nadanie grafikowi dodatkowych atrybutów ograniczających jego dostępność dla pewnych klas pacjentów:

* Odpłatnie – grafik dostępny tylko dla pacjentów płacących za świadczenie

* NFZ – grafik tylko dla pacjentów leczonych w ramach umowy z NFZ

* VIP – grafik tylko dla pacjentów VIP


System umożliwia definiowanie blokad grafika z możliwością podania powodu blokady (urlop, zwolnienie, serwis sprzętu, …)
System umożliwia edycję słownika powodów blokad grafika
System umożliwia zarządzanie kalendarzem dni wolnych.
System umożliwia zdefiniowanie czy dany grafik obowiązuje w dzień wolny od pracy
System umożliwia przeglądanie grafików w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym
System umożliwia przeglądanie grafików dostępności wybranego lekarza/urządzenia i/lub wybranej przychodni
System śledzi i udostępnia historię modyfikacji grafików
System umożliwia definiowanie szablonów tygodniowych i dziennych grafika o czasie obowiązywania węższym niż cały grafik.
System umożliwia modyfikację cyklicznych przedziałów dziennych grafika w sposób umożliwiający określenie innych godzin dostępności zasobu w różnych okresach obowiązywania grafika
Grafik dyżurów i pracy
System dostarcza funkcję pozwalającą definiować, planować plan dyżurów i pracy w zakresie:

- definicji typów personelu w jednostce organizacyjnej

- definicji osób zatrudnionych o danym typie personelu

- definicji wymiaru etatu danego personelu

- definicji dostępnych rodzajów dyżurów i ich czasów trwania w danej jednostce organizacyjnej

System umożliwia i wspomaga proces planowania dyżurów, pracy i nieobecności w sposób graficzny poprzez:

-prezentację widoku miesięcznego w danej jednostce i danym typie personelu,

-automatyczne zliczanie liczby godzin wynikających z etatu, już zaplanowanych i zrealizowanych,

-automatyczne pomniejszanie liczby godzin do wypracowania w danym miesiącu o zaplanowane nieobecności (urlop, zwolnienie, inna nieobecność),

-automatyczne zliczanie liczby nadgodzin, która przechodzi na kolejny miesiąc,

-automatyczne zliczanie liczby godzin nocnych i świątecznych,

-możliwość oznaczenia realizacji planu całego miesiąca przez daną osobę,

-możliwość raportowania liczby godzin pracy innej niż planowana.


System udostępnia raport z zaplanowanych i zrealizowanych dyżurów oparty na ww. graficznej prezentacji
ZLECENIA MEDYCZNE
Funkcje zleceń medycznych dostępne są dla wszystkich modułów związanych z obsługą pacjenta
Możliwość obsługi elektronicznych zleceń w ramach systemu szpitalnego:
Wysłanie zlecenia wykonania elementu leczenia (badania) do jednostki realizującej (pracownia diagnostyczna).
Możliwość śledzenia stanu wykonania zlecenia.
Możliwość korelacji i porównania wyników badań diagnostycznych z dawkami leków np.: poziom glukozy we krwi a dawki insuliny
Zwrotne otrzymanie wyniku realizacji zlecenia (wyniku badania).
Możliwość przechowywania skanowanych kart anestezjologicznych.
Możliwość automatycznej aktualizacji stanów magazynowych apteczek bloku operacyjnego i anestezjologicznych na podstawie zewidencjonowanego zużycia.
Automatyczne kodowanie ICD9 na podstawie zleceń medycznych. Badanie/operacja/konsultacja, itp., może mieć przypisany kod lub kody ICD9. Jej wykonanie w module zleceń skutkuje automatycznym zakodowaniem ICD9, np. do NFZ/PZH czy jest wykorzystywane w grupowaniu JGP. Dodatkowo w chwili wprowadzania wyniku zlecenia użytkownik ma możliwość zmiany ICD9, które zostało automatycznie zakodowane przez system, jeżeli do zleconej usługi jest przyporządkowane więcej niż jedno ICD9. Zmiany ICD9 w takim przypadku są spójne (nie występuje redundancja danych) niezależnie czy zostały dokonane w module statystyka czy w module zleceń medycznych.
System ostrzega, że zlecana usługa już jest zlecona w zdefiniowanym przez administratora okresie czasu w celu wyeliminowanie przypadkowego podwójnego zlecenia tego samego badania.
Możliwość powtarzania zleceń na podstawie już istniejących. Funkcja dostępna jest z ekranu prezentującego zlecenia i wyniki pacjenta. Użytkownik ma możliwość wyboru zleceń, które chce powtórzyć.
Możliwość prezentacji aktualnych zleceń pacjenta w chwili zlecania (każdy użytkownik indywidualnie dla siebie może włączyć lub wyłączyć tą funkcję)
Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału. Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.
Możliwość zleceń badań przedmiotowych niepowiązanych z pacjentem (np. badania czystościowe, wymazy z brudowników, czy na przykład wymiana żarówki).
System posiada oddzielną listę robocza do śledzenia statusu oraz wykonania zlecenia przedmiotowego.
Możliwość autoryzowania wykonania zlecenia dla zleceń ze skonfigurowaną regułą autoryzacji, przez osoby uprawnione do autoryzacji np. ordynator oddziału Możliwość autoryzacji pojedynczych zleceń lub grupy zleceń wybranych z listy.
Możliwość rejestrowania wartości Wagi i Wzrostu pacjenta poprzez: formularz wprowadzania wyniku badania, formularz wywiadu. System przy zapisie formularzy aktualizuje te atrybuty w rekordzie medycznym pacjenta i przy kolejnych badaniach automatycznie podpowiada ostatnio uzupełnioną wartość.
Możliwość zleceń badań przedmiotowych niepowiązanych z pacjentem (np. badania czystościowe, wymazy z brudowników, czy też wymiana żarówki w urządzeniu).
Możliwość konfiguracji priorytetów zlecanych badań oraz definiowania terminów, na jakie badanie z danym priorytetem może być zlecane (np. CITO na czas bieżący, rutynowy na dzień następny na godzinę 12:00).
System posiada oddzielną listę robocza do śledzenia statusu oraz wykonania zlecenia przedmiotowego
Możliwość definiowania podręcznego panelu zleceń (np. najczęstsze dyżurowe z SOR):

- definiowanie panelu ogólnego jaki i spersonalizowanego dla użytkownika lub jednostki organizacyjnej na której przebywa pacjent,

- możliwość dodawania usług do panelu,

- możliwość dodawania grupy usług do panelu i wprowadzenia nazwy grupy,

- możliwość zlecania usług/grup usług z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku,

- możliwość zlecania wszystkich pozycji z panelu jednym kliknięciem bez konieczności szukania w słowniku.

SZPITAL
RUCH CHORYCH - IZBA PRZYJĘĆ
Prowadzenie rejestru pacjentów (wspólnego dla wszystkich modułów) z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących danych z poszczególnych pobytów w szpitalu (rejestr pobytów).
Wyszukiwanie pacjentów wg różnych parametrów:

* imię,


* nazwisko,

* nazwisko rodowe pacjenta,

* identyfikator pacjenta w systemie informatycznym,

* PESEL,


* wiek,

* płeć,


* data urodzenia,

* Numer Księgi Głównej,

* data przyjęcia na Izbę Przyjęć/Oddział ,

* Numer karty RUM,

* Miejscowość, ulica, kod administracyjny,

* Diagnozy/wykonane usługi.


Wyszukiwanie pacjentów po danych osobowych krewnego wg parametrów jak dla pacjenta.
Możliwość przypisania lekarza kwalifikującego przy przeniesieniu pacjenta na Oddział z Izby Przyjęć.
System poziada mechanizm zabezpieczający przed wyborem wykluczających się nawzajem trybów przyjęcia i źródeł skierowania. System ponadto automatycznie uzupełniania drugie pole gdy poprawna jest tylko jedna wartość.
Obsługa list zablokowanych kart RUM
Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem minimalnego zakresu danych:

- Nazwisko

- Płeć.

Przyjęcie nowego pacjenta z wprowadzeniem podstawowego zakresu danych:

- dane osobowe,

- dane adresowe (adres stały, tymczasowy, do korespondencji),

- dane o rodzinie pacjenta (możliwość wpisania więcej niż jednego krewnego),

- dane o ubezpieczeniu,

- dane o zatrudnieniu.


System automatycznie uzupełniania 'Miejscowość' i 'Kod admin.' po wpisaniu numeru kodu pocztowego podczas uzupełniania danych adresowych pacjenta.
System daje możliwość przy wyszukiwaniu i dodawaniu pacjenta automatycznego wykorzystania danych z dowodów osobistych przy użyciu czytników OCR .
System prowadzi wspólną bazę pacjentów i krewnych w taki sposób, aby uniknąć podwójnego wprowadzania danych (np. raz jako pacjent i drugi raz jako krewny).
Bezpośredni dostęp do rejestru pacjentów z możliwością zmiany wszystkich wprowadzonych danych pacjenta.
System sprawdza poprawność numeru PESEL podczas wprowadzania danych pacjenta.
System pozwala na wprowadzenie danych pacjenta z tzw. błędnym numerem PESEL (m.in. na potrzeby obsługi zdarzających się błędnie wydanych numerów PESEL).
System automatycznie uzupełnia datę urodzenia pacjenta i płeć na podstawie numeru PESEL.
Zabezpieczenie przed dodaniem do rejestru pacjentów kolejnego pacjenta z tym samym numerem PESEL. W takim przypadku wybierany jest pacjent już istniejący w rejestrze.
Możliwość oznaczenia pacjentów będących osobami publicznymi lub VIP, co skuktuje ograniczeniem dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych.
System pozwala oznakować pacjenta ze względu na zakaz informowania o pobycie pacjenta.
Szybki podgląd danych pacjenta wybranego z rejestru pacjentów.
Rejestracja pobytu pacjenta na Izbie Przyjęć z możliwością odnotowania następujących danych:

- tryb przyjęcia,

- dane skierowania,

- rozpoznania ze skierowania,

- dane o płatniku,

- lekarz przyjmujący.


Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:

- dodanie nowego wpisu do rejestru,

- edycja istniejącego wpisu,

- usunięcie istniejącego wpisu.


System posiada wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON i NIP dla jednostki kierującej oraz prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego.
Zabezpieczenie przed ponownym dodaniem do słownika lekarzy kierujących lekarza z tym samym numerem wykonywania zawodu.
Możliwość zabezpieczenia przed ponownym dodaniem do słownika jednostek kierujących jednostki z tym samym REGONEM
Załączanie dokumentów do skierowania, skanowanie dokumentów.
Możliwość gromadzenia danych medycznych związanych z pobytem na Izbie Przyjęć:

- rozpoznanie wstępne,

- rozpoznanie ze skierowania,

- wywiad,

- badania,

- zastosowane leczenie,- zalecenia.
Możliwość gromadzenia danych o wzroście i wadze pacjenta z automatycznym wyliczeniem BMI
Możliwość definiowania przez użytkownika i wykorzystania własnych tekstów standardowych w polach opisowych.
Możliwość odnotowania wykonanych pacjentowi na Izbie Przyjęć elementów leczenia (procedury, leki, badania, zabiegi, konsultacje).
Możliwość odnotowania zużytych materiałów do przeprowadzonych na Izbie Przyjęć zabiegów i przypisania zużycia do pacjenta.
Odnotowanie odmowy przyjęcia do szpitala – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych.
Odnotowanie powodu odmowy przyjęcia i kierunku wypisu pacjenta.
Odnotowanie udzielenia porady ambulatoryjnej na Izbie Przyjęć – automatyczny wpis do Księgi Odmów i Porad Ambulatoryjnych.
Zapis świadczeń NFZ udzielonych w ramach porady ambulatoryjnej
Zakończenie porady ambulatoryjnej przyjęciem na oddział.
Wpis do Księgi Oczekujących pacjentów przeznaczonych do przyjęcia w późniejszych terminach z informacją na co pacjent oczekuje, z możliwością dodrukowania potwierdzenia wpisu na kolejkę dla pacjenta.
Zmiana wcześniej zaplanowanego terminu przyjęcia pacjenta wraz z koniecznością wprowadzenia informacji uzasadniającej tę zmianę.
Przyjęcie pacjenta na oddział bezpośrednio z Księgi Oczekujących, z wykorzystaniem zarejestrowanych w niej danych pacjenta.
Skierowanie pacjenta na oddział z możliwością odnotowania trybu przyjęcia, określenia lekarza i jednostki kierującej, wydruku pierwszej strony historii choroby.
Możliwość odnotowania danych odnoszących się do przedmiotów przekazanych do depozytu. Przynajmniej wprowadzenie informacji tekstowej z listą zostawionych przedmiotów.
Automatyczne nadanie numeru Księgi Głównej w momencie przyjęcia pacjenta na oddział.
Obsługa wielu Ksiąg Głównych.
Blokada możliwości przyjęcia na Izbę Przyjęć pacjenta aktualnie przebywającego w szpitalu (na izbie przyjęć, bądź na oddziale).
Blokada możliwości udzielenia porady ambulatoryjnej pacjentowi aktualnie przebywającemu na oddziale.
Ostrzeżenie o braku wolnych łóżek na oddziale podczas przyjmowania pacjenta na oddział.
Podgląd stanu łóżek na oddziałach w trakcie przyjmowania pacjenta na oddział.
Odnotowanie w systemie informacji o zgonie pacjenta na Izbie Przyjęć wraz z wpisem do Księgi Zgonów.
Wprowadzenie rozpoznań w ramach historii choroby:

- wstępnych – ze skierowania,

- dodatkowych,

- przyczyny zgonu (w przypadku zgonu pacjenta).


Możliwości tworzenia listy osób uprawnionych do uzyskania informacji o przebiegu leczenia pacjenta.
Szybki dostęp do najważniejszych funkcji modułu, z przypisanymi na stałe w zakresie całego modułu skrótami klawiaturowymi, m.in. do:

- wyszukania pacjenta,

- wyszukania pobytu,

- informacji o pacjencie,

- przeglądu wszystkich hospitalizacji pacjenta.

Szybki wgląd w pełną dokumentację medyczną pacjenta kiedykolwiek zapisaną w systemie.
Przegląd i wydruk ksiąg:

- Księga Główna,

- Księga Oczekujących,

- Księga Odmów i Porad Ambulatoryjnych,

- Księga Zgonów.

Wydruk standardowych dokumentów związanych z pobytem pacjenta na Izbie Przyjęć w zakresie gromadzonych w systemie danych:

- Karta Informacyjna Izby Przyjęć,

- Karta informacyjna pacjenta z UE,

- Karta Nowotworowa,

- Karta Zgonu.

System posiada zestaw standardowych zestawień i raportów:

- dziennik ruchu chorych,

- lista pacjentów przyjętych do szpitala,

- lista pacjentów przebywających w oddziale,

- lista pacjentów wypisanych ze szpitala,

- raport dzienny,

- raport niepełnych danych pacjentów,

- raport wykonanych świadczeń (raport interaktywny, z poziomu raportu możliwość wskazania rekordu i automatycznego przejścia do: kodowania pozycji, podsumowanie pobytu).


System gromadzi statystyki częstości użycia diagnoz i procedur ICD w jednostce organizacyjnej.
System umożliwia sortowanie diagnoz i procedur ICD według statystyk częstości użycia w jednostce organizacyjnej pobytu pacjenta.
System umożliwia wprowadzenie komentarza przy każdej diagnozie ICD10
Przy przyjęciu pacjenta system ostrzega, że pacjent był już hospitalizowany w okresie krótszym niż 14 dni.
System jest wyposażony w Generator Raportów umożliwiający stworzenie przez personel zamawiającego nowych zestawień i raportów.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna