Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona4/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Opis szkoleń
Szkolenia z zakresu zlecenia i przeglądania wyników badań w systemie HIS oraz przeglądania w systemie PACS/RIS.
Dostawca przeszkoli personel zakładu diagnostyki obrazowej w zakresie obsługi dostarczanych systemów co najmniej w zakresie:

 • zlecania, odbioru i przesyłu badań

 • definiowania pulpitu użytkownika

 • prezentacji badań w zakresie listy roboczej

 • zapisywania własnych ustawień listy roboczej

 • wyszukiwania badań na liście roboczej

 • rejestracji badań

 • rejestracji pacjentów

 • administracji słownikami

 • rejestracji zleceń, planowania wizyt etc

 • tworzenia oraz modyfikacji formularzy

 • tworzenia list oczekujących

Dostawca przeszkoli lekarzy oddziałowych w zakresie obsługi dostarczanych systemów co najmniej w zakresie: • zlecania badań w systemie HIS

 • przeglądania wykonanych badań w systemie HIS

 • wyszukiwania badań na liście roboczej

 • podgląd obrazu w jakości referencyjnej

 • przeglądania badań pacjenta wg wybranych kryteriów

 • przeglądania cyfrowych obrazów z możliwością realizacji następujących funkcji: powiększyć i pomniejszyć, dopasować pionowo i poziomo, obrócić, pokazać w oryginalnym rozmiarze, uzyskać jego lustrzane odbicie,

 • przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW

 • uruchamianie wybranego obrazu w jakości diagnostycznej

 • dostępu do obrazu z dowolnie wybranego komputera wpiętego do informatycznej sieci szpitalnej

Dostawca przeszkoli administratora szpitala w zakresie obsługi, konfiguracji i administracji dostarczanych systemów co najmniej w zakresie administrowania archiwum badań obrazowych PACS • Zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami

 • Zarządzanie siecią PACS oraz monitorowanie bieżących zdarzeń

 • sprawdzanie aktualnego stanu połączenia serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia PING i C-ECHO.

 • Konfiguracji węzła

 • Narzędzia diagnostycznego do sprawdzenia całej sieci PACS w zakresie komunikacji pomiędzy wszystkimi jej elementami

 • Zarządzanie grupami użytkowników

 • Śledzenie dokonanych zmian danych pacjenta i badania w bazie danych oraz możliwość wycofania dokonanych zmian

 • Konfiguracji serwera DICOM

 • Usuwanie wybranego badania, serii lub obrazu z archiwum PACS.

Proponowany podział szkoleń:grup

Osób w grupie

Łączny czas szkoleń w godz. dla grupy

Technicy RTG

1

4

20

Lekarze oddziałowi

4

7

15

Administrator

1

1

20

Dostawca winien przewidzieć dwie tury szkoleń.

Wstępną – przed uruchomieniem systemów w celu zapoznania użytkowników z podstawami ich obsługi

Końcową – po uruchomieniu systemów w celu ostatecznego wdrożenia użytkowników do codziennej pracy w dostarczonych systemach.

Wszystkie szkolenia muszą zakończyć się otrzymaniem certyfikatu ukończenia danego szkolenia.

Sprzęt oraz oprogramowanie – Specyfikacja techniczno-ilościowa
Specyfikacja silnika bazy danych dla części medycznej HIS/RIS/e-rejestracja 1 licencja CHIP


Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Ogólne

Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix/Linux, Microsoft Windows. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na w/w platformach.

Migracja struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego

Obsługa wielu baz danych w ramach jednej instancji

Obsługa przynajmniej 200. znakowych nazw tabel i indeksów

Przetwarzanie transakcyjne wg reguł ACID (Atomicity, Consistency, Independency, Durability) z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności.

Obsługa transakcji rozproszonych

Obsługa zagnieżdżania transakcji

Motor bazy danych umożliwia wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań.

Brak formalnych ograniczeń na liczbę wierszy w tabelach.

Brak formalnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków.

Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika

Motor bazy danych umożliwia wykonywanie niektórych operacji związanych z utrzymaniem bazy danych bez konieczności pozbawienia dostępu użytkowników do danych. W szczególności dotyczy to tworzenia / przebudowywania indeksów oraz reorganizacji bądź redefinicji tabel

Umożliwienie wymuszenia zastosowania przez optymalizator SQL metody wskazanej przez administratora bazy danych

Zarządzanie przydziałem zasobów obliczeniowych dla użytkowników bazy danych

Obsługa sprawdzania spójności danych bez ich blokowania

Wsparcie standardu JDBC i ODBC

Obsługa natywnego silnika XML

Obsługa WebServices

Wbudowana maszyna Javy. Obsługa klas javy jako: typy bazodanowe, funkcje użytkownika, procedury składowane.

Dostęp do aktualizacji zakupionego RDBMS. Prawo do nowych wersji RDBMS przez okres trwania gwarancji dostawcy


Administracja zarządzanie serwerem

Graficzne środowisko do zarządzania.

Automatyczne odświeżanie statystyk

Wbudowane funkcje samozarządzania i automatyzacji zadań.

Wbudowane narzędzia do monitorowania wszystkich parametrów pracy bazy danych

Automatyczne rozszerzanie bazy danych w razie gdy kończy się w niej miejsce.

Obsługa ustawienia maksymalnej ilości jednoczesnych połączeń do bazy danych

Wbudowany mechanizm replikacji

Obsługa przenoszenia binarnych kopii zapasowych pomiędzy platformami (np. Linux-Windows)

Obsługa wbudowanego mirroringu pojedyńczych urządzeń bazodanowych i/lub baz danych

Obsługa przydzielenie określonej wielkości pamięci tylko dla wybranej tabeli

Obsługa eksportu i importu danych do plików tekstowych z określonym separatorem kolumn z zachowaniem polskich liter

Ilość jednoczesnych użytkowników nie ma wpływu na ilość procesów w systemie operacyjnym

Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków włącznie z Unicode

Obsługa migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode.

Obsługa redefiniowania ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków.


SQL
i Optymalizacja

Tworzenie graficznego planu zapytań

Obsługa umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL

Obsługa próbkowania indeksów

Wsparcie dla agregacji wektorowej i skalarnej

Tworzenie i zapisywanie procedur nawet w wypadku kiedy jeszcze nie istnieją obiekty do których są odwołania w ciele procedury

Agregacja danych w zapytaniach z użyciem funkcji statystycznych związanych z odchyleniem standardowym i wariancją.

Obsługa blokad na tabelach na poziomie całej tabeli, strony z danymi i wiersza z danymi.

Obsługa wielu baz tymczasowych

Obsługa kursorów dwukierunkowych

Obsługa odczytania danych z systemu operacyjnego bezpośrednio przez zapytanie SQL (np. Wczytanie zawartości pliku)

Obsługa deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML

Obsługa dokonywania połączeń pomiędzy tabelami lokalnymi i zdalnymi znajdującymi się na zdalnym serwerze.

Obsługa tworzenia kolumn wyliczanych, zarówno wirtualnych jak i zmaterializowanych, bazujących na obliczeniach serwera.

Obsługa tworzenia indeksów funkcjonalnych, budowanych na podstawie wyników funkcji co przyspiesza działanie zapytań zawierającyh funkcje.

Wykorzystanie technik optymalizacji zapytań: star-joins, hash-join, join histogram, pomijanie nieistotnych partycji


Bezpieczeństwo

Baza danych umożliwia wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań

Przywileje użytkowników bazy danych muszą być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.


Integracja z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd.). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online

Obsługa wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Zautomatyzowane usuwanie zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów

Silnik bazy danych obsługuje skalowanie procesu wykonywania / odtwarzania kopii zapasowej poprzez równoległe uruchomienie kilku procesów dzielących między siebie zadania skracając tym samym czas wykonania procesu i zmniejszając obciążenie bazy

Odtwarzanie umożliwia odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych

Obsługa odtwarzania bazy danych z kopii zapasowej do określonej daty

Obsługa dostępu do danych zarchiwizowanych w kopii zapasowej bez potrzeby tworzenia bazy danych o rozmiarze przynajmniej takim jak baza źródłowa

Obsługa wykonywania pełnej kopii zapasowej na żądanie tym samym mechanizmem, który wykonuje tą operację cyklicznie i automatycznie

Ilość jednoczesnych użytkowników nie ma wpływu na ilość procesów w systemie operacyjnymGwarancja i wsparcie

Dostęp do aktualizacji zakupionego RDBMS. Prawo do nowych wersji RDBMS przez okres trwania gwarancji dostawcy

Prawo do konsultacji dotyczących zakupionego RDBMS z przynajmniej dwoma certyfikowanymi administratorami baz danych Wykonawcy


Specyfikacja oprogramowania wirtualizującego
Element składowy

Ilość i cechy techniczne
Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych

Licencje powinny obejmować min. trzy co najmniej dwuprocesorowe serwery i powinny umożliwiać obsługę 32 GB pamięci wirtualnej vRAM per procesor czyli 192 GB pamięci wirtualnej vRAM łącznie (pamięć wirtualna vRAM to pamięć, która jest wykorzystywana przez włączone wirtualne maszyny).

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8 procesorowych.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych
z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych


z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych


z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe i 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB .

Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług.

Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej.

Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie


do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego
i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się
w trybie OEM.

Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, FreeBSD, Mac OS X.

Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji.

Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy.

Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance.

Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku.

Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.

Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory.

Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (np. wgrywania krytycznych poprawek) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn.

Rozwiązanie musi zapewniać taki mechanizm bezpiecznego uaktualniania aplikacji i systemów operacyjnych wirtualnych maszyn, poprzez który można wprowadzać poprawki na pojedyncze wirtualne maszyny jak i na całe grupy wirtualnych maszyn. Dla bezpieczeństwa wspomniany mechanizm musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii migawkowych przed aktualizacją.

Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z kilku dostępnych ścieżek.

Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie.

Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora


i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym.

System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów.

Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej.

Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN)Specyfikacja serwera 1szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Obudowa

Rack, wysokość max. 4U;

Szyny umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack

Ramię porządkujące ułożenie przewodów w szafie rack


Płyta główna

Dwu lub cztero procesorowa

Minimum 10 złącz PCI-E w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3;

Zintegrowany czytnik kart microSD;

Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych)Procesory

Zainstalowane co najmniej dwa procesory w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 370 pkt.

Pamięć RAM

Zainstalowane co najmniej 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1333Mhz

Advanced ECC

Memory Scrubbing

SDDC;


min. 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej

Obsługa minimum 768GB pamięci RAM;Kontrolery dyskowe, I/O

Zainstalowany kontroler SAS minimum RAID 0,1

Dyski twarde

2 dyski SATA o pojemności minimum 500GB każdy

Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5”

Obsługa dysków SAS, SATA, SSD


Inne napędy zintegrowane

Zintegrowany napęd DVD-RW

Możliwośc zainstalowania napedu taśmowego LTO

Zainstalowany napęd RDX wraz z dwoma kasetkami min 500GB


Kontrolery LAN

Minimum 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI, iSCSI boot i teamingu

RJ-45


Porty

zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA;

minimum 9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym;

1x RS-232;


Zasilanie, chłodzenie

Redundantne zasilacze hotplug o sprawności minimum 94% o mocy maksymalnej 800W

Redundantne wentylatory hotplug;Zarządzanie

Diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera

Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).


Wspierane OS

Windows 2008 R2 Hyper-V

VMWare,


RHEL 6

Gwarancja


Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania serwera

Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serweraDokumentacja, inne

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty)

Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg

Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;


Specyfikacja macierzy 1 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Obudowa

Rack, wysokość max. 2U;

Obudowa musi zawierać układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy

Obudowa nie może zawierać elementów typu bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek reżimu obsługowego: wymiana, przełączanie, ładowanie


Pojemność

HDD minimum 3TB 7.200 RPM 3.5“ - 4 szt.

HDD SAS minimum 450GB 15000RPM 3.5“ - 5 szt.

Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RADI: 0,1 ,1+0, 5 ,5+0, 6

W przypadku awarii uzkodzony dysk twardy pozostaje u klienta.Interfejs

iSCSI 1GB

kontroler musi posiadać min. 1 GB cache

macierz dwukontrolerowa lub więcej

macierz musi pozwalać na wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID

każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkościami : 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy


Konfiguracja, zarządzanie

momunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym np. polecenia poprzez interfejs szeregowy RS232 lub poprzez usługę Telnet

macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line operacji: zmiana rozmiaru woluminu, zmiana poziomu RAID, zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID, dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowejGwarancja

Minimum 3 lata gwarancji realizowanej w miejscu użytkowania serwera

Komputer stacjonarny 24 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Procesor

Procesor klasy x86, minimum dwurdzeniowy, osiągający w PassMark - CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 4185 punktów wg kolumny Passmark CPU Mark (na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

Płyta główna

Chipset współpracujący z procesorami co najmniej dwurdzeniowymi

Porty zewnętrzne minimum: 2 x PS/2 port, 1 x LPT, 1 x D-Sub, 1 x DVI, 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45, 3 x audio

Porty wewnętrzne minimum: 4 x SATA 3Gb/s, 2 x USB, 1 x COM

Możliwość rozbudowy RAM do minimum 6GBPamięć RAM

Min 4GB

Dysk twardy HDD

Min. 500GB

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD+/-RW SATA lub Blue-Ray z oprogramowaniem do nagrywania

Karta grafiki

Zintegrowana

Karta sieciowa

Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s

Karta dźwiękowa

Zintegrowana

Klawiatura

Klawiatura standard USB układ QWERTY

Mysz

Mysz optyczna z rolką, USB, podkładka pod mysz

Obudowa

Micro ATX, jedna zatoka 3,5” zewnętrzna, dwie zatoki 5,25” zewnętrzne

2 x USB oraz porty audio z przodu obudowy

możliwość współpracy z zabezpieczeniem antykradzieżowym typu Kensington

Wymiary obudowy nie większe niż: 350 x 170 x 360mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Zgodna z certyfikacją Intel TAC 2.0 lub równoważną


Zasilacz

Min 450W

System operacyjny

Fabrycznie preinstalowany Microsoft Windows 7 Professional 64bit PL wraz z nośnikiem instalacyjnym pozwalającym na ponowną instalację. Zamawiający wymaga systemu MS Windows ze względu na znajomośc tego saystemu przez pracowników. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego systemu niż wskazany, w przypadku przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanego systemu oraz zapewnieniu kompatybliności z oferowanym rozwiązaniem HIS/RIS/PACS

Oprogramowanie

Fabrycznie preinstalowany Microsoft Office Starter 2010 PL lub MS WORD PL i MS EXCEL PL (wersje BOX) - Zamawiający wymaga systemu MS Office ze względu na znajomośc tego systemu przez pracowników. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego systemu niż wskazanyw zakresie co najmnie edytora tekstu (obsługa formatów.doc i .odt) i arkusza kalkulacyjnego (obsługa formatu xls i ods), w przypadku przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanego oprogramowania oraz zapewnieniu kompatybliności z oferowanym rozwiązaniem HIS/RIS/PACS oraz systemem operacyjnym komputera

Certyfikaty i oświadczenia

Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji;

Certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta oferowanego sprzętu na proces produkcji;

Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE)

Certyfikat dostępny na stronach Microsoft, potwierdzający kompatybilność oferowanego komputera z systemami Microsoft Windows 7. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia raportu potwierdzającego pozytywna weryfikację oferowanego sprzętu pod względem kompatybilności z systemami Microsoft Windows 7 w wersji 32-bit oraz 64-bit

- wpis komputera na stronie www.eu-energystar.org, potwierdzający spełnienie przez jednostkę centralną normy EnergyStar 5.0

- Deklaracja zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami RoHSInne

Dla każdego zestawu instrukcja w języku polskim

Wbudowany czytnik kart multimedialnych w kolorze obudowyGwarancja

Minimum 36 miesięcy door-to-door

Monitor 24 szt
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Przekątna ekranu

Min. 21"

Typ matrycy

Min. TFT-TN

Rozdzielczość

Min. 1920 x 1080

Czas reakcji

Do 5 ms

Jasność

Min. 250 cd/m2

Kąty widzenia

Min. 170/170

Podstawa

Umożliwiająca pochylenie minimum w zakresie -5/+20

Gniazda wejściowe

15-pin D-Sub, DVI-D

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy door-to-door

Drukarka laserowa 3 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Prędkość druku

Pierwsza wydrukowana strona: maksymalnie 8,5 s A4:

Wydruk co najmniej 49 stron na minutę - A4Procesor

Min. 800 MHz

Pamięć

Min. 512 MB

Rozdzielczość

Min. 1200 x 1200 dpi

Normatywny cykl pracy

Min. 224 000 stron

Interfejsy

Minimum: 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu host; 1 port Gigabit Ethernet; 2 zewnętrzne hosty USB (1 przedni i 1 dostępny z zewnątrz); 2 wbudowane porty USB 2.0 lub 3.0 typu host dla akcesoriów zewnętrznych; 1 port Hi-Speed USB 2.0 typu HIP, Rj45

Panel sterowania

Min. ekran LCD

Drukowanie

Automatyczny druk dwustronny

Podajniki

Podajnik uniwersalny na min. 100 arkuszy, Podajnik 2 na min. 500 arkuszy

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy

Szafa RACK 1 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Wysokość wewnętrzna

40-42U

Szerokość

600-700 mm

Głębokość

1000-1050 mm

Masa netto

Do 105KG

Opcje

możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronnych, możliwość zdjęcia osłony bocznej i tylnej, trzy pary szyn montażowych (regulowanych)

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy

Szafa RACK wisząca 4 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Wysokość wewnętrzna

4 U

Szerokość

19 cali

Głębokość

400-420mm

Opcje

drzwi przeszklone, zdejmowane, zamykane na zamek, szkło przyciemniane, hartowane o grubości min. 4 mm, w pokrywie górnej i dolnej perforacja dla wentylacji grawitacyjnej (lub went.) ,  otwory umożliwiające zawieszenie na ścianie, pełna tylna ściana

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy

Switch I – 1 szt.
Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Obudowa

Rack

Porty

1000BaseT (RJ45) min. 24 szt.

COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) min. 4 szt.Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

• SNMP - Simple Network Management Protocol

• SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

• SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

• SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

• Telnet

CLI - Command Line Interface

• GUI - graficzny interfejs użytkownika

• zarządzanie przez przeglądarkę WWW

• RMON - Remote Monitoring


Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

• ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu

• ACL bazujący na adresach MAC

• ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP

• SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

• SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

• SSH - Secure Shall

• SSL - Secure Sockets Layer

• RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

• TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System


Obsługiwane protokoły i standardy

• IEEE 802.1p - Priority

• IEEE 802.1D - Spanning Tree

• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

• IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

• IEEE 802.1x - Network Login

• IEEE 802.1Q - Virtual LANs

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT

• IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

• Broadcast Storm Control

• ACL - Access Control List

• SNMP - Simple Network Management Protocol

• SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

• SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

• SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

• SSH v.1 - Secure Shall ver. 1

• SSH - Secure Shall

• SSL - Secure Sockets Layer

• TACACS+

• Telnet

• RMON - Remote MonitoringInne

Możliwośc łączenia w stos

6 urządzeń w stosie

Store-And-Forward

Prędkośc magistrali wewnętrznej min. 67Gb/sSwitch II – 4 szt.


Element składowy

Ilość i cechy techniczne

Obudowa

Rack

Porty

1000BaseT (RJ45) min. 20 szt.

COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) min. 4 szt.Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

• zarządzanie przez przeglądarkę WWW

• CLI - Command Line Interface

• Telnet

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

• SNMP - Simple Network Management Protocol

• Syslog - Security Issues in Network Event LoggingProtokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu

• ACL bazujący na adresach MAC

• ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu

• IEEE 802.1x - Network Login

• SSL - Secure Sockets LayerObsługiwane protokoły i standardy

• IEEE 802.3 - 10BaseT

• IEEE 802.3u - 100BaseFX

• IEEE 802.3ab - 1000BaseT

• IEEE 802.3x - Flow Control

• auto MDI/MDI-X

• IGMP - Internet Group Management Protocol

• IEEE 802.1D - Spanning Tree

• IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

• IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

• IEEE 802.1Q - Virtual LANs

• IEEE 802.1p - Priority

• DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

• ARP - Address Resolution Protocol


Inne

Rozmiar tablicy adresów MAC min. 8000

Algorytm przełączania Store-and-Forward

Prędkość magistrali wew. Min. 48 Gb/s

Przepustowość min. 35,7 mppsBufor pamięci min. 512 kB


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna