Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona3/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§2

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: od podpisania umowy do dnia 28.06.2012 r. dla

 1. dostawa platformy sprzętowej pod potrzeby systemów RIS i PACS;

 2. dostawa licencji i wdrożenie systemu RIS i PACS wraz z serwisem na 5 lat

 3. dostawa, instalacja i konfiguracja stacjonarnych stacji przeglądowych (24 zestawy)

 4. Wykonanie rozbudowy sieci LAN w lokalizacji przy ulicy Szpitalnej

 5. dostawa urządzeń aktywnych sieci LAN

 6. dostawa licencji systemu HIS koniecznych do wykonywania zleceń i przeglądania wyników badań opisowych

 7. Szkolenia z zakresu zlecania i przeglądania wyników badań w systemie HIS oraz przeglądania badań w systemie PACS
 1. Pierwszy etap realizacji Umowy polegać będzie na dopracowaniu przez Wykonawcę szczegółów harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy („Harmonogram”) w terminie do 2 dni od daty przesłania przez Zamawiającego uwag do harmonogramu złożonego w ofercie.

 2. Z chwilą akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego mu Harmonogramu Wykonawca zobowiązany i uprawniony będzie do przystąpienia do wykonywania przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem.

 3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się datę potwierdzenia w protokole odbioru zakończenia robót i realizacji całości przedmiotu dostaw, sprawdzenie kompletności dokumentów i podpisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru.

 4. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zastrzeżony w ust. 4 powyżej, nie może nastąpić jednak wcześniej niż z chwilą zakończenia przeprowadzenia szkoleń, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

 5. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie: Szpital Powiatowy Białogard ul. Chopina 29, Szpital Powiatowy Białogard ul. Szpitalna 7


§3

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

 1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
  w zakresie dostaw - , tel.

 2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
  w zakresie dostaw - , tel.


§4

WYNAGRODZENIE

 1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę w wysokości:

netto zł + zł VAT = zł brutto

słownie zł 1. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem, rozładunkiem i instalacją dostaw do siedziby Zamawiającego, przeszkoleniem pracowników, zakładanym zyskiem, należnymi podatkami, kosztem ubezpieczenia obowiązkowego, kosztami związanymi ze spełnieniem wymagań BHP i p. poż, wykonaniem wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robót, zorganizowania i utrzymania zaplecza robót, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych oraz wszelkie inne niezbędne koszty, które mogą wystąpić w ramach realizacji przedmiotu umowy.

 2. Wartość, o której mowa w ust. 1 jest wartością ryczałtową i jest niezmienna w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

 3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W związku z tym będzie podlegać automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

 4. Wynagrodzenie za zrealizowany przedmiot umowy płatne będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, dostarczonych Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy oraz podpisanym przez obie strony protokołami zdawczo-odbiorczymi, po zakończeniu realizacji każdej z dwóch części dostaw o których mowa w §2

,

 1. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.

 2. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 3. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy przy pomocy Podwykonawców, przed zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi oświadczenie Podwykonawcy o zapłacie za wykonane prace przez Podwykonawcę pod rygorem wstrzymania wypłaty wynagrodzenia.§7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony w ramach niniejszej umowy asortyment jest wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych.

 2. Wykonawca udziela rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane i dostawa) na okres 12 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

 3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres wskazany w Załączniku nr 1 do umowy, licząc od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

 4. Szczegółowe warunki gwarancji oraz zasady serwisu określone są w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 5. Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii i usterek w przedmiocie umowy, osobami reprezentującymi Wykonawcę odpowiedzialnymi za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii są:

tel tel. kom

 1. Wykonawca odpowiada za skutki związane z korzystaniem z dostarczonych na podstawie niniejszej umowy wersji Systemu, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania baz danych Systemu oraz za szkody wynikłe z wad dostarczonego Systemu.

 2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Systemów, składających się na przedmiot Umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemów w celu przewidzianym postanowieniami niniejszej Umowy i przeznaczeniem Systemu.

 3. Niniejsza umowa nie przenosi praw autorskich majątkowych do Systemów, a jedynie własność poszczególnych zestawów CD/DVD, na których zostały utrwalone wersje Systemów.

 4. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemów w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem i celem powstania. Licencja obejmuje prawo Zamawiającego do korzystania z Systemów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla określonej w umowie liczby stanowisk, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 1. zainstalowanie na serwerze, komputerze,

 1. rozpowszechnianie w sieci informatycznej Zamawiającego, w tym wprowadzanie danych do pamięci komputera i zwielokrotnianie w pamięci komputera,

 1. aktualizacja wersji Systemów, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

 1. dostosowanie Systemów bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez Zamawiającego,

 2. wykonywanie innych czynności związanych ze zwykłym korzystaniem z Systemów w tym w szczególności: wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie Systemu, oraz

 3. na polu eksploatacji wynikającym z zakresu niezbędnego dla realizacji przedmiotu dostawy, określonego w Załączniku nr 1 do Umowy.

§8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę: 1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

 2. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;

 3. za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

 1. za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

 2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie dotrzymania terminu realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych za opóźnienie oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto.
 1. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b. Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw, zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, pomniejszonego o koszty poniesione przez Zamawiającego celem naprawy nieprawidłowości w wykonanym przedmiocie umowy ze strony wykonawcy nałożonych na wykonawcę kar umownych.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

5. Kary umowne naliczone, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na
podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej..

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień


publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się


rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów w terminie
30 dni od daty jego powstania, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§10

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

 2. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany:

a. osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się
co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może dokonać zmiany osób wyszczególnionych w umowie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego w przypadkach:

 1. zdarzeń losowych dotyczących tych osób,

 2. nienależytego wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy,

 3. niezależnych od Wykonawcy.

b. w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności:


 1. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie terminu realizacji umowy;

 2. konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

4. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie


pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym


egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załącznik nr 4 Formularz asortymentowo – cenowy
lp

Nazwa

Wartość netto

Wartość brutto
1

Zakup platformy sprzętowej pod potrzeby systemów RIS i PACS;Dostawa do 28.06.2012

2

Zakup licencji i wdrożenie systemu RIS i PACS wraz z serwisem na 5 lat3

Zakup, instalacja i konfiguracja stacjonarnych stacji przeglądowych (24 zestawy)4

Wykonanie rozbudowy sieci LAN w lokalizacji przy ulicy Szpitalnej5

Zakup urządzeń aktywnych sieci LAN6

Zakup licencji systemu HIS koniecznych do wykonywania zleceń i przeglądania wyników badań opisowych7

Szkolenia z zakresu zlecania i przeglądania wyników badań w systemie HIS oraz przeglądania badań w systemie PACS


RazemX

Załącznik nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw
(pieczęć firmowa Wykonawcy)WYKAZ DOSTAW

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia brutto (PLN)

Termin realizacji ( podać miesiąc i rok )

Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie

rozpoczęcie

zakończenie
Data:


(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 6 - Wykaz osób


(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

osoby certyfikowane przez producenta oferowanych serwerów na poziomie minimum specjalisty, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnego za świadczenie usług instalacyjno-konfiguracyjnych

Nazwisko i imię

Rola/funkcja w realizacji zamówienia

Rodzaj certyfikatu

Nr certyfikatu lub podmiot wystawiający certyfikat

Data:


(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 7 Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkoweZintegrowany system szpitalny – część medyczna, podstawowe właściwości

Dostarczane rozwiązanie powinno charakteryzować się następującymi właściwościami podstawowymi: 1. Wykonawca zapewni pełną integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym CliniNET produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.. Zamawiający posiada 35 licencji modułów Izba przyjęć, Oddział, Statystyka szpitalna, Rozliczenia NFZ. Pełne koszty rozszerzenia licencji posiadanego oprogramowania CliniNET do opisanego w SIWZ oraz integracji modułów ponosi Wykonawca.

 2. Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać docelowo stworzenie w pełni zintegrowanego medycznego systemu informatycznego wraz z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET minimum w zakresie modułów: Ruch chorych, Izba przyjęć, Oddział, Poradnia, Gabinet, Grafiki, Rejestracja, Zarządzanie pracownią radiologii, Archiwum obrazowe PACS, Archiwizacja badań video, Blok operacyjny, Blok porodowy, Apteczki oddziałowe, Rehabilitacja, Wystawianie Recept, Grafiki pracy i dyżurów, Zlecenia medyczne, Rozliczenia z NFZ i pozostałymi płatnikami, Rejestracja pacjentów przez Internet. Pełne koszty integracji poniesie Wykonawca.

 3. Na dzień złożenia oferty oferowane rozwiązanie musi posiadać w pełni funkcjonalne wymienione moduły uzupełniające posiadane oprogramowanie. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji wymienionych modułów celem weryfikacji i przedstawienia przez Wykonawców specyfikacji integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem szpitalnym CliniNET CompuGroup Medical Polska.

 4. System wyposażony jest w kompleksowy moduł zleceń. W szczególności, poza zlecaniem badań i konsultacji dotyczących pacjenta, możliwe jest także po zakupie odpowiednich licencji zlecanie badań niepowiązanych z pacjentem, jak na przykład badania czystościowe, czy wymazy z brudowników.

 5. System jest wyposażony w centralny system zarządzania i automatyzacji wydruków.

 6. Elektroniczny rekord medyczny pacjenta jest gotowy na to by gromadzić oraz prezentować całą historię leczenia pacjenta, jego wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej wraz z opisami, a także docelowo wyniki laboratoryjne w postaci numerycznej, z możliwością jednoczesnej prezentacji wielu zestawów wyników w postaci wykresów.

 7. Jednolity moduł Elektroniczny Rekord Medyczny Pacjenta dla HIS, RIS, PACS wspomaga prowadzenie sposób spójny dokumentację medyczną. Treści dokumentacji gromadzonej w systemie mogą zawierać cyfrowe wyniki obrazowe, a także zapisy audio i wideo.

W zakresie wszystkich dostarczanych modułów obsługi pacjenta z wyjątkiem modułów bezpośrednio integrujących się z urządzeniami muszą być spełnione poniższe wymagania.
Wymagania technologiczne

 1. System działa w oparciu o przeglądarkę stron WWW będącą klientem końcowym aplikacji w architekturze trójwarstwowej na co najmniej dwóch wiodących przeglądarkach internetowych (minimum Mozilla Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowych klientów terminalowych do tych przeglądarek, z identyczną funkcjonalnością na systemach Windows i Linux.

 2. System może być zrealizowany jako tzw. Rich Internet Application. Dopuszczalne są więc moduły wzbogacające działanie przeglądarki, jak np. Shockwave, Java, Flash, itp. Niedopuszczalne jest natomiast dołączanie do przeglądarki dodatkowych programów klienckich technologii typu Citrix lub VNC w celu realizacji wymagań.

 3. Na wskazanych stacjach roboczych musi być możliwe zainstalowanie i wykorzystanie w systemie zewnętrznych programów specjalistycznych takich jak oprogramowanie do przeglądania obrazów diagnostycznych, wideo, itp.

 4. System zawiera centralny mechanizm zarządzania wydrukami. Konfiguracja drukarek odbywa się bez instalacji sterowników na stacjach użytkowników z jednego miejsca w systemie w celu zapewnienia skutecznego zarządzania dostępnymi drukarkami w systemie i funkcji wydruku dla bezdyskowych stacji graficznych, tabletów oraz pozostałych stacji roboczych. Umożliwia też tworzenie wielu kolejek wydruków (np. dwustronny, format A3, itp.) oraz automatyczny wydruk na zarządzanej drukarce po wystąpieniu zdefiniowanego zdarzenia w systemie.

 5. System zapewnia pracę w środowisku graficznym na wszystkich stanowiskach użytkowników i komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. Dla personelu, którego językiem ojczystym nie jest język polski, możliwe jest sprawne poruszanie się w systemie dzięki komunikacji z użytkownikiem w języku angielskim w zakresie funkcji minimum Izba przyjęć, Oddział, Zlecenia medyczne, System radiologiczny, Elektroniczny rekord medyczny pacjenta.

 6. System umożliwia definiowanie przez personel Zamawiającego strukturyzowanych formularzy wyników badań, wywiadów, obserwacji, konsultacji zawierających pola opisowe, liczbowe, daty, słownikowe, możliwość wprowadzania ograniczeń na wartości (minimalne, maksymalne) i zarządzanie ułożeniem atrybutów na ekranie. Istnieje także możliwość wykonania przez personel Zamawiającego wydruków zawierających dane wprowadzane na tych formularzach.

 7. System w przypadku pacjentów będących osobami publicznymi lub znanymi daje możliwość ograniczenia dostępu do danych tych pacjentów jedynie dla osób uprawnionych.

 8. System umożliwia archiwizowanie badań wideo, także z urządzeń medycznych audio i wideo nie posiadających możliwości eksportowania badań do postaci DICOM.

Baza danych

 1. W trosce o bezpieczeństwo gromadzonych danych system działa w oparciu o komercyjny motor bazy danych, na który Wykonawca dostarcza gwarancję oraz usługę wsparcia producenta.

 2. System cechuje niezależność od motoru bazy danych - obsługa minimum dwóch relacyjnych, komercyjnych motorów baz danych głównych dostawców na rynku (Oracle, Microsoft, Sybase, IBM).

 3. Instalacja RDBMS musi zostać przeprowadzona przez administratora certyfikowanego przez producenta baz danych. Wykonawca zapewnia prawo do konsultacji dotyczących zakupionego RDBMS z przynajmniej dwoma administratorami Wykonawcy certyfikowanymi przez producenta baz danych w okresie trwania gwarancji i serwisu.

Integracja dostarczonego rozwiązania

 1. Zamawiający posiada systemem szpitalny CliniNET produkcji CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.. w zakresie 35 licencji modułów Izba przyjęć, Oddział, Statystyka szpitalna, Rozliczenia NFZ. Koszty rozszerzenia licencji posiadanego oprogramowania CliniNET oraz integracji ponosi Wykonawca.

 2. System korzysta ze wspólnej bazy danych, w tym definicji użytkowników oraz ich uprawnień do poszczególnych funkcji i przycisków dostępnych w systemie, a także słowników świadczeń, usług, personelu, pozostałych słowników standardowych.

 3. Przynajmniej dla oferowanych modułów oraz po integracji z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu szpitalnego CliniNET, dostarczane rozwiązanie posiada funkcję jednego modułu administracyjnego pozwalającego zarządzać użytkownikami, uprawnieniami do funkcji oraz przycisków i dostępnymi w tych modułach współdzielonymi słownikami.

 4. Po uruchomieniu modułu PACS, system zapewnia dostęp do obrazów na terenie całego szpitala i poradni ze zwykłych stacji roboczych za pomocą wbudowanej przeglądarki. Dostęp do obrazów limitowany jest przez jednolity system uprawnień użytkowników.

Otwartość na integrację z systemami innych producentów

 1. Dzięki posiadanym interfejsom oraz technologii serwerowej wirtualizacji rozwiązanie powinno być skalowalne wraz z rozwojem placówki.

 2. Aby system był stale otwartym na zmiany i rozszerzenia, musi być wyposażony w możliwość integracji z innymi systemami.

 3. System powinien dostarczać interfejsów komunikacji HL7 i DICOM.

 4. Powinna być możliwa konfiguracja komunikacji HL7 w zakresie przynajmniej zleceń i wyników, ruchu chorych, synchronizacji danych osobowych pacjentów, obiegu skierowania.

 5. Wykonawca dostarczy opis tych interfejsów na potrzeby integracji z innymi dostawcami specjalistycznych modułów, które Zamawiający może zakupić w przyszłości.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna