Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona2/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13 1. Zestawienie punktowanych funkcji

L.p.

Nazwa

Uwagi

Punktacja za spełnienie na dzień składania oferty

Oceniany obszar / uzasadnienie

Spełnia (TAK/NIE)

1

Grafik dyżurów i pracy

Funkcjonalność zgodna z SIWZ, dostępna przez WWW na stacjach roboczych dla personelu medycznego. Zarządzanie funkcjonalnością, a także personelem pracującym w danej jednostce i rodzajami pracy/dyżurów możliwe jest z modułu administracyjnego systemu HIS.

2

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

2

Historia wyników i treści opisowych dokumentacji medycznej

System prowadzi pełną historię zmian wyników i treści opisowych, każdy nowy wpis jest oznaczony osobą odpowiedzialną za jego wprowadzenie, datą i czasem wprowadzenia, a w przypadku modyfikacji wyniku lub treści opisowej, system poza aktualną wartością przechowuje także wszystkie poprzednie wartości każdego z atrybutów wyniku lub treści opisowej oraz datę i czas ich wprowadzenia wraz z osobą wprowadzającą

2

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

3

Moduł opieka pielęgniarska

Zamawiający planuje rozszerzyć oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie o w pełni zintegrowany z oferowanym rozwiązaniem Moduł opieki pielęgniarskiej przeznaczony dla pielęgniarek oddziałowych, który umożliwia zarządzanie procesem dokumentowania czynności opieki pielęgniarskiej, w szczególności w zakresie zapisu diagnoz i procedur, leczenia i pielęgnowania. Wykonawca potwierdza posiadanie takiego modułu w swojej ofercie.

2

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE

4

Wyniki badań

Wyniki badań mogą być przechowywane i prezentowane w sposób ustrukturyzowany, w podziale na atrybuty i treści opisowe; zapytaniem SQL (bez użycia funkcji konwertujących) można pobrać wyłącznie wybrane atrybuty wyniku

1

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

5

Archiwum badań video

Funkcjonalność zgodna z SIWZ.

1

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE

6

Dostęp do modułu opisów badań systemu teleradiologicznego

Oferowane rozwiązanie jest zintegrowane z działającym systemem teleradiologicznym i pobranie wyniku zleconego badania z systemu teleradiologicznego do lokalnego rozwiązania może przebiegać automatycznie bez integerencji użytkownika (w szczególności niedopuszczalne jest kopiowanie i wklejanie opisów z jednego rozwiązania do drugiego)

1,5

Jakość gromadzonych danych

TAK/NIE

7

Rehabilitacja

Oferowane rozwiązanie może być rozszerzone o w pełni zintegrowany z nim moduł rehabilitacji, który korzysta ze wspólnego z HIS modułu grafików dostępności personelu i zasobów, słowników personelu, użytkowników i ich uprawnień, jednostek organizacyjnych oraz umożliwia automatyczne znalezienie terminów całego cyklu serii zabiegów z jednego ekranu, z uwzględnieniem kolejności zabiegów i z uwzględnieniem czasu pomiędzy zabiegami. System znalezione wolne terminy zabiegów danego cyklu prezentuje na graficznym terminarzu z możliwością łatwej modyfikacji terminu danego zabiegu z cyklu „metodą przeciągnij i upuść”.

2,5

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

8

Teleradiologiczny moduł zleceń badań

Zgodnie z SIWZ. Zintegrowany z dostarczanym rozwiązaniem HIS/RIS/PACS (w szczególności wyniki badań, pacjenci)

2

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

TAK/NIE

9

Grafiki dostępności

Zgodnie z SIWZ. Funkcjonalność zarządzania grafikami dostępności jednolita w oferowanym rozwiązaniu przynajmniej w zakresie możliwych do uruchomienia modułów Poradnia, Rehabilitacja, Radiologia, Blok Operacyjny, eRejestracja.

1,5

Organizacja i planowanie pracy

TAK/NIE

10

eRejestracja

Oferowane rozwiązanie może być rozszerzone o w pełni zintegrowany z nim moduł eRejestracjam, które ma możliwość ograniczenia (np. procentowo) puli terminów grafika dostępnych dla rejestracji internetowych bez konieczności wprowadzania dedykowanych przedziałów godzinowych. Pacjent rejestrujący się przez Internet ma ponadto dostęp do wszystkich terminów grafika udostępnionego do rejestracji internetowej, a nie do wydzielonych przedziałów godzinowych tego grafika.

1

Jakość obsługi pacjenta

TAK/NIE

11

Fakturowanie i Moduł fiskalny

Zgodnie z SIWZ. Pacjentowi można wystawić fakturę lub paragon fiskalny (z użyciem drukarki fiskalnej) bezpośrednio z systemu medycznego, bez konieczności uruchamiania do tego celu części szarej i bez konieczności wydzielania dedykowanego stanowiska kasowego do tych celów

2

Jakość obsługi pacjenta

TAK/NIE

12

Dostęp do wyników badań obrazowych

Wraz z opisem wyniku badania radiologicznego dostępny jest w dostarczanym systemie HIS wynik obrazowy za pomocą wbudowanej w dostarczany system HIS przeglądarki obrazów radiologicznych (w jakości referencyjnej) oraz dostarczanej przeglądarki diagnostycznej (jakość diagnostyczna) na każdym lekarskim stanowisku systemu szpitalnego, tj. minimum w module Oddział, Izba przyjęć, Poradnia oraz w Gabinetach lekarskich

1,5

Kompletność dokumentacji medycznej

TAK/NIE
RAZEM PUNKTÓW

…………….
ILOŚĆ SPEŁNIONYCH WYMAGAŃ

…………….


8. Tryb oceny ofert

1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1. w toku badania I oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących zmiany treści złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanej jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

 2. Zamawiający poprawia w ofercie na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące Istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych informacji.


 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy,

 2. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

3. Oferta z rażąco niską ceną.

 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,

 2. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów,

 3. Zamawiający odrzuca ofertę:
 1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

 2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

4. Uzupełnienie dokumentów oświadczeń i pełnomocnictw w ofercie.

 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 1. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

5. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.


XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.XIV. Pozostałe reguły postępowania

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

6. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej.

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy.XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wszelkie postanowienia treści umowy zawiera Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą - w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert - na warunkach określonych we wzorze umowy w/g załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta

 3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

 5. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:

  1. zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności

  2. mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,

  3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

  4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

  5. podlega unieważnieniu: jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy, zgodnie z treścią art. 140 ustawy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ.

  6. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta
   zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

9. Zakres części zamówienia zleconych do wykonania podwykonawcom

 1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie zakresu wymienionego w złożonej ofercie.

 2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Wtoku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

1. Informacje ogólne


 1. środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,

 2. środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy,

 3. środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są:
 1. przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy,

 2. wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust 1 ustawy,

 3. skarga do sądu.

2. Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-198 ustawy.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w ustawie.

 2. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 2. Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

 3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

 4. Załącznik nr 4 - Formularz asortymentowo - cenowy,

 5. Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw,

 6. Załącznik nr 6 - Wykaz osób,

 7. Załącznik nr 7 - Szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe.

 8. Załącznik nr 8 – Szczegółowe warunki serwisu

 9. Załącznik nr 9 – Funkcje punktowane

 10. Załącznik nr 10 – zestawienie dostarczanych elementów

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził:

data:


ZAŁĄCZNIK NR 1

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy: 1. firma: 1. REGON:

 2. NIP:

 3. kod, miejscowość, województwo, powiat:

5. ulica, nr domu, nr lokalu:

 1. e-mail:

tel

faks


 1. Nazwa i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium


 1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania i sprzętu do teleradiologii/telemedycyny, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o łącznej kwocie:Wartość zamówienia netto

Wartość podatku VAT

Wartość zamówienia brutto


zgodnie z wyceną w formularzu asortymentowo-cenowym wg załącznika nr 4 do SIWZ.

2. Ja niżej podpisany oświadczam, że:


 1. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego zamówienia,

 2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej modyfikacji,

 3. uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 60 dni od terminu składania ofert,

 4. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 5. zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6) składam niniejszą ofertę:

 • we własnym imieniu

 • jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: (niepotrzebne skreślić):l.p.

w przypadku oferty złożonej przez konsorcjum Nazwa Wykonawców

Adres(y) Wykonawcy(ów)3. *nie zamierzam powierzać do pod/wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom

*następujące części niniejszego zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić):


l.p.

Nazwa części zamówienia, którą powierzy się podwykonawcom

1.
2.
3.
4.Udzielamy gwarancji należytego wykonania umowy na okres oznaczony w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udzielamy rękojmi na okres 12 m-cy oraz gwarancji na okres wskazany w załączniku nr 7 do SIWZ.
Data:

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)UWAGA:

Informacje oznaczone * niepotrzebne należy skreślićZAŁĄCZNIK NR 2

(pieczęć firmowa Wykonawcy)Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późń. zm.):

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Jest mi znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp:


Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał alb wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. 1. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 2. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 4. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


 1. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 2. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ).

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

OŚWIADCZAM, ŻE:

Spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp),

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp),

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp),

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

Data:

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz)


Uwaga !

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikających z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, zgodnie z którym: „Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Załącznik nr 3 Wzór umowy

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Białogardzie

78-200 Białogard, ul. Chopina 29, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Koszalin , Wydział IX Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrKRS 0000……………. posiadającą:

NIP: 672-17-59-617, REGON: 331031257

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Przemysława Dawida
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Wykonawcą:adres z siedzibą w

zarejestrowaną/nym w pod nr

posiadającą/cym:

NIP: , Regon nr ,

kapitał zakładowy

reprezentowaną/nym przez


zwaną/nym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - przetargu nieograniczonego znak P/N/19/2012 została zawarta umowa realizowana w ramach projektu pod nazwą „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - Sieć Pomerania”, finansowanego w 85% ze środków Programu Operacyjnego - Celu 3 - pn. „Europejska Współpraca Terytorialna” -„Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV-A/Cel 3, 2007-2013.§1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja na rzecz jednostki Zamawiającego - Szpitala Powiatowego w Białogardzie przy ul. Chopina 29 („Beneficjent”), projektu pn.: „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” oraz jego jednostki organizacyjnej - przychodni w Świdwinie projektu pod nazwą: „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” w zakresie dostawy i instalacji oprogramowania i sprzętu do teleradiologii/telemedycyny, oraz dostosowanie siedziby Beneficjenta Zamawiającego do wymagań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu teleradiologii/telemedycyny poprzez wykonanie robót budowlanych, za wynagrodzeniem, którego zasady zostały określone w niniejszej Umowie.

 2. Przedmiot dostaw i robót budowlanych, w tym szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe, poszczególne elementy oraz ilości przedmiotu umowy, został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do Umowy (Załącznik nr 7 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ), stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

 1. Przedmiot umowy będzie odpowiadał co do jakości wyrobom, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 201 Or. (Dz. U z 2010, Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010, Nr 243 poz. 1623 -1. j. z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. 2007, Nr 42, poz.276 -1. j. z późn. zm.).

 2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wykonywania przedmiotu Umowy posługiwać się logo Programu Operacyjnego - Celu 3 - pn. „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV-A/Cel 3, 2007-2013 oraz godłem Unii Europejskiej, a także wskazać współfinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy wzór etykiety, którym Wykonawca zobowiązany jest się posługiwać w ramach realizacji Projektu zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

 3. Wykonawca nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać jakichkolwiek danych, w szczególności danych medycznych pacjentów oraz danych osobowych, które zostaną ujawnione lub w inny sposób znajdą się w jego posiadaniu bezpośrednio lub pośrednio na skutek zawarcia niniejszej Umowy lub stosunku, jaki powstał na podstawie niniejszej Umowy, a które mają charakter poufny, z wyjątkiem informacji lub danych ściśle niezbędnych do wykonania obowiązków oraz praw danej Strony określonych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to nie ma zastosowania do informacji:
 1. co do których Wykonawca może wykazać, iż były w jego posiadaniu w chwili ich otrzymania lub uzyskania od Zamawiającego; lub

 2. które Wykonawca otrzymujący uzyskał bez zastrzeżenia poufności od innej osoby posiadającej do tego stosowne uprawnienia; lub

 3. które staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż naruszenie Umowy lub niedbalstwo Wykonawcy lub też, które zostaną samodzielnie opracowane przez Wykonawcę bądź na jego zlecenie; lub

 4. które zostaną ujawnione wspólnikom Wykonawcy lub Podwykonawców, jego doradcom profesjonalnym, podmiotom finansującym lub potencjalnym podmiotom finansującym bądź ich profesjonalnym doradcom,

 5. oraz pod warunkiem, że niniejszy Punkt 5 nie naruszy prawa Wykonawcy do ujawnienia informacji sądowi lub właściwemu organowi regulacyjnemu, jeżeli zostanie do tego zobowiązany przez taki sąd lub organ regulacyjny bądź w postępowaniu, w którym bierze on udział.

6. Postanowienia Punktu 5 pozostają w mocy przez okres wymagany w odrębnych przepisach,
niezależnie od okresu obowiązywania niniejszej Umowy.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna