Numer sprawy: P/N/19/2012Pobieranie 1,29 Mb.
Strona11/13
Data24.02.2019
Rozmiar1,29 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ARCHIWUM BADAŃ OBRAZOWYCH VIDEO
Możliwość podłączenia do urządzeń medycznych, które nie są zgodne z protokołem DICOM, ale są wyposażone w wyjście VIDEO w standardzie S-Video lub Composite.
Moduł archiwizacji umożliwia przechwycenie obrazu video na stacjach akwizycyjnych, o konfiguracji spełniającej następujące minimalne wymagania:
- Procesor : dwurdzeniowy 2.0GHz,
- Pamięć: 1GB ,
- Dysk twardy: 80GB ,
- Monitor: 1024x768.
Rejestracja obrazów medycznych poprzez bezpośrednie podłączenie urządzeń diagnostycznych posiadających wyjście S-VIDEO (tor wizyjny). Obraz wykonywanego badania jest widoczny w programie.
Zapisywanie obrazów wybranych badań w formacie BMP i JPG, kompresja obrazu video
i zapisywanie w formacie DV, DivX/MPG4
Możliwość oznaczenia video logiem szpitala.
Współpraca z innymi systemami informatycznymi w standardzie HL7.
Integracja z systemem rejestracji systemu szpitalnego poprzez moduł List Roboczych. Informacje o badaniach zarejestrowanych dla pacjentów są automatycznie przesyłana do programu.
Dokumentacja badania pacjenta na standardowej płycie CD-R lub DVD-R lub innym nośniku np. pendrive.
Odczytanie dokumentacji badania zapisanego na płycie CD-R poprzez komputery klasy PC z wykorzystaniem standardowego oprogramowania multimedialnego (przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer, czy odtwarzaczy multimedialnych np.: Windows Media Player).
Archiwizacja badania pacjenta w zakresie opisu całego badania lub jego elementów jak również jego wyników obrazowych (obrazy statyczne oraz sekwencje video).
Możliwość identyfikacji lekarza wykonującego badanie.
Tworzenie raportów z badania w oparciu o predefiniowane w systemie frazy (bloki tekstowe).
Możliwość definiowania własnych fraz opisowych.
Wydruk wyników badania wraz z wykonanymi zdjęciami.
Sterowanie oprogramowaniem za pomocą przycisków nożnych uruchamiających funkcje: rozpoczęcie – zakończenie zapisu video, zapisanie pojedynczego zdjęcia badania.
Możliwość zapisania wyniku badania w formacie PDF.
Możliwość rejestracji głosu osoby wykonującej badania podczas zgrywania sekwencji video.
Dźwiękowa sygnalizacja wykonania zdjęcia i sekwencji video
Możliwość dodania tytułu i komentarza dla każdego wykonanego zdjęcia


SYSTEM TELERADIOLOGICZNY
WYMAGANIA OGÓLNE
Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych dzięki asymetrycznemu szyfrowaniu.
Aktualizacje aplikacji i danych niezbędnych do pracy aplikacji przeprowadzane w sposób automatyczny bez konieczności posiadania uprawnień administracyjnych w systemie operacyjnym.
TELERADIOLOGICZNY MODUŁ ZLECEŃ BADAŃ
Moduł instalowany na oddzielnym komputerze klasy PC z systemem Windows XP/Vista/7, posiadającym dostęp do Internetu. Zintegrowany jest z dostarczanym rozwiązaniem PACS.
Możliwość zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej.
Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania.
Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji, a w szczególności brak konieczności deklarowania w archiwum węzłów dicomowych, przesyłających badania do stacji zlecającej.
Wyświetlanie podglądu obrazów znajdujących się w lokalnym archiwum PACS.
Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD.
Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania.
Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami.
Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum oraz zewnętrznych archiwach PACS.
Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ badania, data wykonania badania)
Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, PESEL, numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, osoba zlecająca).
Wyszukiwanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM.
Wysyłanie zleceń dla badań z:

- lokalnego archiwum PACS

- lokalnego dysku lub napędu

- zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve)


Możliwość importu badań z nośników w standardzie DICOMDIR
Edycja słownika osób zlecających badania.
Wybranie priorytetów wg których zlecenia będą wysyłane.
Automatyczne uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM.
Dane wprowadzane przy rejestracji zlecenia min. dane osobowe pacjenta, PESEL, dane badania, dane jednostki zlecającej, priorytet zlecenia, osobę zlecającą, powód zlecenia/problem do wyjaśnienie, kody ICD10 i tekstowe pole diagnoz zgodnie z wytycznymi ICD10. (diagnoza główna i towarzyszące), dane kontaktowe do osoby zlecającej.

Możliwość wysłania zlecenia niezawierającego żadnego pliku DICOM.
Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego.
Zapewnienie przeglądania lokalnej bazy zleceń i wyników przy braku połączenia internetowego z centralnym systemem.
Zapewnienie pełnego raportowania ewentualnych błędów wraz z opisem oraz możliwymi metodami naprawienia problemu (np. błąd połączenia sieciowego)
Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki kompresji bezstratnej plików DICOM przed wysłaniem.
Możliwość wydruku opisu na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF.
Dostosowanie wyglądu wydruku wyniku do potrzeb jednostki zlecającej.
Możliwość włączenia anonimizacji zarówno danych zlecenia jak i obrazów DICOM.
Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych.
Możliwość sprawdzenia ceny konsultacji dla różnych typów badań.
Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM min. JPEG, ZIP, RAR, PDF, RTF i DOC.
Możliwość śledzenia postępu wysyłania badania w czasie rzeczywistym.
Możliwość wysłania do konsultacji całego badania lub tylko jego części .
Oznaczanie kluczowych obrazów przed wysłaniem badania do konsultacji.
Bieżące wyświetlanie przewidywanego czasu przesłania badania do konsultacji
Bezzwłoczne pobranie opisu badania wprowadzonego przez lekarza konsultującego.
Bezzwłoczne powiadomienie o pojawieniu się nowego opisu.
Zarządzanie przechowywanymi zleceniami.
Możliwość śledzenia historii zmian zlecenia badania.
Możliwość odbioru plików załączonych do tekstowego wyniku badania
Informowanie użytkownika o odmowie przyjęcia przez jednostkę konsultującą badania do konsultacji w wraz z podaniem przyczyny.
TELERADIOLOGICZNY MODUŁ OPISÓW BADAŃ
Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do funkcjonalności teleradiologicznego systemu opisów badań radiologicznych, w celu umożliwienia świadczenia przez Zamawiającego usługi opisów badań teleradiologicznych. System może być zainstalowany poza placówką Zamawiającego. Musi umożliwiać automatyczną komunikację z dostarczanym Teleradiologicznym Modułem Zleceń Badań. Ponadto funkcjonalności modułu opisów badań spełniają poniższe oczekiwania.
Ewidencja badań i wyników – elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie ich do zleceniodawcy.
Definiowalny pulpit użytkownika: prezentacja badań do opisania na dziś - panel zawiera minimum: dane pacjenta, nazwę badania, status, datę zlecenia, dane jednostki kierującej i lekarza kierującego.
Dostęp do skorowidza pacjenta z możliwością przeglądu danych archiwalnych dotyczących zarówno danych osobowych jak również danych z poszczególnych badań. Po wpisaniu Imienia i Nazwiska prezentowane są wszystkie wyniki badań dla pacjenta.
Prezentacja badań w postaci listy roboczej zawierającej:

- imię i nazwisko,

- wiek,

- kod i nazwę badania,- numer zlecenia,

- status zlecenia,

- priorytet zlecenia,

- jednostkę zlecającą,

- jednostkę wykonującą,

- datę wykonania,

- datę zlecenia.

System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie wyświetlanych kolumn. Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu. Dodatkowo istnieje możliwości wyboru kolumn i zapisie tego wyboru.
Możliwość sortowania listy roboczej wg wybranej kolumny.
System umożliwia każdemu użytkownikowi zapisanie własnych ustawień listy roboczej w zakresie sortowania danych po wybranej kolumnie (rosnąco lub malejąco). Ustawienia są dostępne również po ponownym zalogowaniu się do systemu.
Możliwość prezentacji listy roboczej wg następujących parametrów:

- zakres dat,

- jednostki wykonujące,

- jednostki Kierujące,

- rodzaj badania,

- status badania,

- priorytet badania.

Wyszukanie badania na liście roboczej po wpisaniu numeru badania lub imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta lub identyfikatora pacjenta.
Możliwość wydruku listy roboczej.
Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji:

- dodanie nowego wpisu do rejestru,

- edycja istniejącego wpisu,

- usunięcie istniejącego wpisu.


Wbudowane mechanizmy kontroli poprawności numeru REGON, NIP jednostki kierującej i numeru prawa wykonywania zawodu dla lekarza kierującego. Uniemożliwienie wprowadzania w systemie duplikatów jednostek i lekarzy kierujących.
Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia.
Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cennika badań.
Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m. in. pola tekstowe , pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie pliku związanego z danym badaniem).
Tworzenie oraz modyfikacje istniejących formularzy za pomocą modułu administracyjnego.
Możliwość wprowadzenia jednego opisu badania dla kilku badań zleconych dla jednego pacjenta w ramach jednej jednostki wykonującej i tego samego formularza wynikowego.
Możliwość wprowadzenia dodatkowego zlecenia badania z listy roboczej i z ekranu wprowadzania wyniku.
System zabezpiecza przed wprowadzeniem wyniku przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie.

W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informacje kto i kiedy zablokował dane badanie.


System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika , który wprowadza wynik.
System umożliwia uprawnionym użytkownikom awaryjne zdjęcie blokady badania.
Dostęp do wcześniejszych badań pacjenta z ekranu wprowadzania wyniku.
Możliwość wprowadzenia powodu zmiany usługi w wykonanym badaniu.
Blokowanie zmiany usługi w badaniach już opisanych.
Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia.
Wyróżnienie badań na liście roboczej, dla których wyniki nie zostały wydrukowane.
Czynności analityczno-sprawozdawcze, możliwość wykorzystania standardowych raportów i uniwersalnego modułu wydruków z możliwością zdefiniowania zakresu i postaci raportu.
Możliwość tworzenia predefiniowanych fraz opisowych ogólnodostępnych lub ograniczonych do pojedynczego użytkownika /autora.
Wydruki: medyczne i statystyczne, analizy rodzajów wykonywanych badań wg kryteriów: pracowni, rozpoznań, jednostek zlecających, pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych; raporty o liczbie, rodzaju wykonanych badań; raporty własne użytkownika: system umożliwia predefiniowanie kryteriów tworzenia raportów.
Udostępnianie danych wyłącznie osobom uprawnionym przez rozbudowany system praw dostępu.
Narzędzie do raportowania błędów w systemie, umożliwiające przesłanie szczegółowych informacji o błędzie oraz zrzutu ekranowego aplikacji do lokalnego administratora.
Wyszukiwanie zaawansowane, m.in. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika, w tym według: wieku, płci pacjenta, jednostki kierującej, diagnozy ze skierowania (ICD 10), frazy opisu badania, lekarzy opisujących, statusu zlecenia, płatnika, nazwy usługi, typu usługi, zużytych zasobów.
Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem HIS, który wspiera jeden z tych protokołów
Możliwość integracji za pomocą protokołów HL7 lub ASTM z dowolnym systemem pomocniczym/specjalizowanym, który wspiera jeden z tych protokołów
Dedykowane formularze wynikowe dla:

- radiologii,

- endoskopii,

- kardiologii ,

- USG.

Prezentacja obrazów referencyjnych na ekranie wprowadzenia wyniku w postaci miniaturek.
Możliwość nagrywania wyników badań z poziomu listy roboczej na płytach CD/DVD.
Generowanie i wykonywanie standardowych raportów, wykazów, podsumowań (ilości wykonanych badań w miesiącu z rozbiciem na kierującego, procedurę wykonaną).
Możliwość generowania następujących raportów:

- Liczba badań wg jednostek chorobowych,

- Liczba badań wg jednostek kierujących,

- Liczba badań wg lekarzy kierujących,

- Liczba badań wg lekarzy opisujących,

- Raport niepełnych danych,

- Lista badań wykonanych na urządzeniach diagnostycznych,

- Wykaz pacjentów bez podanego NFZ.


Funkcja blokowania przyjmowania badań z jednostek zlecających (np. w przypadku zakończonej umowy)
Funkcja przydzielania zdalnym jednostkom zlecającym licencji na przesyłanie badań do konsultacji
Weryfikacji pochodzenia zlecenia teleradiologicznego (dostęp do informacji o adresie IP oraz kluczu VPN)
Dźwiękowe powiadomienia o badaniu oczekującym na opis
Każdy obraz uruchomiony poprzez przeglądarkę WWW w jakości referencyjnej można:

- powiększyć i pomniejszyć,

- dopasować pionowo i poziomo,

- obrócić,

- pokazać w oryginalnym rozmiarze,

- uzyskać jego lustrzane odbicie,- obejrzeć obraz w jednym ze zdefiniowanych okien przeglądowych (leveling) dedykowanych dla tomografii, angiografii lub ustawić własne okno przeglądowe (system z obrazu jakości diagnostycznej zapisanego w 12 bitach odcieni szarości przesyła reprezentację 8 Bitów w celu uwypuklenia wybranych tkanek).
Możliwość przeglądu oraz obróbki wizualnej wyników obrazowych pacjenta w formacie DICOM poprzez przeglądarkę obrazów uruchamianą przez WWW zapewniająca:
- Wyświetlanie miniaturek obrazu
- Wyświetlanie kilku serii obrazów jednocześnie
- Podział okna – 1x1, 1x2, 2x1, 2x2, 2x4, 4x2, 4x4, 4x6, 4x8
- Import obrazów w formacie DICOM z dysku
- Import obrazów z formatu DICOMDIR
- Eksport obrazu DICOM do formatów: jpeg, png, bmp, gif, tif, dcm
- Eksport serii obrazów jako film w formacie AVI
- Zmiana ustawień wartości okno/poziom (window/level) wyświetlanego obrazu
- Nieliniowa (sigmoidalna) funkcja zmiany wartości okno/poziom
- Możliwość definiowania własnych ustawień wartości okno/poziom
- Dostosowanie ustawień okno/poziom na podstawie zaznaczonego obszaru
- Możliwość ręcznego wprowadzenia ustawień okno/poziom
- Powiększanie obrazu: płynne, powiększenie zaznaczonego obrazu, 1 : 1 (pixel-to-pixel), dopasowanie obrazu do okna, rozmiar rzeczywisty
- Przesuwanie obrazu
- Przechodzenie pomiędzy obrazami serii
- Obrót obrazu: lewo 90°, prawo 90°, dowolny kąt
- Zmiana orientacji obrazu: lewo/prawo, góra/dół
- Lupa
- Odwracanie kolorów
- Filtrowanie obrazu: wyostrzanie, wygładzanie
- Pomiar odległości
- Pomiar kąta pomiędzy dwiema prostymi
- Pomiar stosunku długości dwóch prostych
- Pomiar powierzchni: prostokąt, elipsa, wielokąt, dowolny kształt
- Funkcje analityczne w zaznaczonym obszarze: średnia gęstość, standardowe odchylenie, obwód, ilość pikseli
- Pomiar natężenia obrazu w punkcie
- Dodawanie adnotacji: strzałki i komentarze
- Możliwość przesuwania i zmiany położenia wykonanych pomiarów i adnotacji
- Możliwość wyświetlania/ukrycia informacji o pacjencie i badaniu
- Możliwość wyświetlenia/ukrycia adnotacji użytkownika
- Kalibracja obrazu
- Funkcja notatnika - możliwość zapisania wykonanych pomiarów i adnotacji na serwerze PACS
- Odtwarzanie (animacja) serii obrazów w trybach: raz, pętla, wahadło
- Możliwość przejścia do poprzedniej/następnej serii podczas animacji
- Możliwość zmiany kierunku animacji
- Prezentacja informacji o badaniu na obrazie
- Podgląd nagłówka DICOM
- Podgląd krzywej EKG dla obrazów angiograficznych
- Pomoc do programu w języku polskim
Użycie przeglądarki obrazów diagnostycznych nie wymaga wcześniejszego jej instalowania na stacji.
Przeglądarka działa poprawnie niezależnie od systemu operacyjnego min. Windows/Linux/MAC OS.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna