Numer sprawy: gpPobieranie 23,19 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar23,19 Kb.
KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

Nr wniosku

(nadany przez Biuro LGD):Tytuł operacji:
Wnioskodawca
Przedsięwzięcie :
Cel szczegółowy:
Cel ogólny:
  1. 1. Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?

 tak

 nie

2. Czy operacja zakłada realizację przedsięwzięć LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu?
 tak

 nie

3. Czy operacja zakłada realizację celów szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników rezultatu?
 tak

 nie

4. Czy operacja zakłada realizację celu głównego LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników oddziaływania? tak

 nie

UZASADNIENIE oceny zgodności operacji z LSR

Głosuję za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR*
/Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR*

(niepotrzebne skreślić)Podpis

Przewodniczącego Rady i Sekretarza/Członka Rady
Miejscowość, data

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY:

Pola zaciemnione podlegają automatycznemu wypełnieniu o informacje dotyczące ocenianego wniosku i ściśle powiązane z danym naborem ( wskaźnik produktu podany w ogłoszeniu o naborze – pod pyt. 2, wskaźnik rezultatu wynikający z podanego wskaźnika produktu – pod pyt. 3, wskaźnik oddziaływania wynikający z podanego wskaźnika rezultatu – pod pyt. 4.)Pola białe wypełnia Członek Rady/Sekretarz z uwzględnieniem zasad:

  1. Wszystkie pola muszą być wypełnione.

  2. Ocena zgodności polega na odpowiedzi na pytania 2 -4:

  • i wpisanie odpowiednio przy wskazanej nazwie wskaźnika oddziaływania/rezultatu/produktu znaku „x” w kratce  tak jeżeli operacja zakłada realizację celu ogólnego/celu szczegółowego/przedsięwzięcia lub w kratce  nie jeżeli operacja nie zakłada realizacji celu ogólnego/celu szczegółowego/przedsięwzięcia

  1. Nie wpisanie imienia, nazwiska lub czytelnego podpisu skutkuje nieważnością kart.

  2. Oceny zgodności operacji z LSR w zakresie zgodności z programem dokonuje się na Karcie weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy o treści zgodnej z załącznikiem do Wytycznych MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo w zakresie zgodności z programem dokonuje się oceny na niniejszej karcie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie 1.

  3. Operacja jest zgodna z LSR wówczas, gdy łącznie spełnia następujące warunki:

  1. Zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

  2. Jest zgodna z programem, w ramach którego planowana jest realizacja operacji (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich), w tym z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (pyt. 1)

  1. Głosowanie za uznaniem, że operacja jest zgodna z LSR lub Głosuję za uznaniem, że operacja nie jest zgodna z LSR polega na skreśleniu jednej z opcji oznaczonej gwiazdką*. Skreślenie lub pozostawienie obu opcji będzie uznane za głos nieważny.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna