Numer sprawy: ea/11/2010Pobieranie 234,95 Kb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar234,95 Kb.
1   2

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759):


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy kardiologicznych materiałów medycznych dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp),

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp),

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp),

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp).

(imię i nazwisko)


podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (propozycja).

Stosownie do treści art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759):


OŚWIADCZAM(Y), ŻE:


 1. Jest mi (nam) znana treść art. 24 ust.1 ustawy Pzp:

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizo­wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 1. Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759).

(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 5
Umowa Nr EA/…/19/2012
Zawarta w dniu ................... 2012 roku w Świdnicy pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy z siedzibą w

58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29, w imieniu, którego działa:


1. p.o. Dyrektor – Grzegorz Kloc
zwanym w dalszej części umowy„ Zamawiającym

a

firmą......................... z siedzibą w......................., ul....................., w imieniu, której działa:


1. ……………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych Nr sprawy: EA-19-2012, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655).
§ 1.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy częściami, w ciągu 24 miesiące od daty podpisania umowy, zgodnie z asortymentem i ilościami nie przekraczającymi podanych w załączniku do umowy.

 2. Wartość brutto przedmiotu umowy obliczona na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnego asortymentu, podanych w załączniku, o którym mowa w ustępie 1, wynosi.............. zł (słownie:..........................).

 3. Podana wartość brutto zawiera: wartość towaru, podatek VAT, koszty transportu i ubezpieczenia do Zamawiającego.
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do depozytu „banku sprzętu ” w pełnym asortymencie oraz w pełnej rozmiarówce /długości, średnicy itp./ określonej w poszczególnych pozycjach pakietu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Zapasy „banku sprzętu ” są własnością Wykonawcy przez cały czas trwania umowy. Dokumentem przyjęcia do „banku sprzętu” jest protokół przekazania.

 2. Zamawiający sporządza na podstawie dokumentacji medycznej zestawienie wydanego do zużycia sprzętu dla pacjentów. Zestawienie zostaje przekazane Wykonawcy, tak, aby mógł on wystawić fakturę do 7 dni od daty zabiegu.

 3. Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za dostawy zrealizowane i zużyte do przeprowadzonych zabiegów.

 4. Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy, przy czym wielkość zamówienia może ulec zmianie o +/- 20% od ilości podanych w siwz.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany sprzętu znajdującego się w depozycie na 3 m-ce przed upływem ważności terminu sterylizacji na równoważny z dłuższą datą ważności.

 6. Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie depozytu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy depozytu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w depozycie będzie obciążany Zamawiający.

 7. Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w depozycie, tj. niezużyte w zabiegu medycznym.

 8. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

 9. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

 10. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca.

 11. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym/biotechnologicznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

 12. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi na swój koszt zapewniając materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

 13. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.

 14. Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

 15. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

  1. nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  2. datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  3. imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  4. Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  5. czas trwania poszczególnych szkoleń.§ 2.

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym.

 2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostaw awaryjnych w terminie do 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia.

 3. Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku do umowy.

 4. Ceny na fakturze będą rozbite na poszczególne pozycje dostawy z wyszczególnionym podatkiem VAT.

 5. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

§ 3.

 1. Wszystkie dokumenty winny być wystawione przez Wykonawcę w języku polskim (instrukcja obsługi, faktura) i sygnowane numerami umowy. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 2. Dokumenty w języku innym niż polski, bez załączonego ich tłumaczenia potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego, będą zwracane Wykonawcy w dniu ich otrzymania przez Zamawiającego łącznie z dostawą, której dotyczą. W takiej sytuacji uważa się, że zamówiona część dostawy nie została zrealizowana.

Wykonawca będzie poinformowany o zwrocie dokumentów pisemnie lub faksem.
§ 4.

 1. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury za zużyty sprzęt, na konto bankowe Wykonawcy.

 2. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości niezmienionych przedmiotowo dostaw w okresie trwania umowy.§ 6.

 1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad i o maksymalnym terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy.

 2. Wykonawca gwarantuje trwałość przedmiotu umowy w okresie podanym na opakowaniu pod warunkiem właściwego, określonego na opakowaniu sposobu przechowywania przez Zamawiającego.

 3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru.§ 7.

Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania dostarczonego towaru, co do:

a) nazwy, numeru serii, nazwy i adresu producenta,

b) wielkości (sposobu konfekcjonowania) towaru.§ 8.

 1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

a) w razie opóźnienia w dostawie lub w jej części (tj. złożonego zamówienia) w tym w dostawie na podstawie zamówienia awaryjnego, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem w wysokości 0, 2 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, z tym, że kara nie może przekroczyć 10 % wartości brutto opóźnionej/niezgodnej części dostawy,

b) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
§ 9.


 1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody.

 2. W szczególnych przypadkach każda ze stron może odstąpić od naliczania kar lub odsetek ustawowych stronie przeciwnej.

§ 10.

 1. Umowa została zawarta do dnia …./24 m-ce od daty podpisania umowy/.

 2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie od umowy w tym przypadku powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy - Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.§ 12.

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.§ 14.

 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym (produkt zamienny),

- ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),

- sposobu konfekcjonowania,

- wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania cesji praw w związku ze zmianą organizacyjną.

 2. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.


§ 15.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.


§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna