Numer sprawy: ea/11/2010Pobieranie 234,95 Kb.
Strona1/2
Data23.10.2017
Rozmiar234,95 Kb.
  1   2

Świdnica 28.05.2012r.

Numer sprawy: EA/19/2012


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 euro


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów ortopedycznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”.

(Kod CPV: 33.14.00.00-3, 33.14.17.50-2, 33.14.17.70-8)

Podstawa prawna:

Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).


I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Świdnicy

w imieniu, którego występuje:

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Adres: 58-100 Świdnica ul. Leśna 27-29

tel. (74) 8517497, fax. (74) 8517437

REGON: 000311674, NIP: 884-22-01-447

Adres internetowy:

- www.szpital.swidnica.pl

- zamowienia@szpital.swidnica.pl
II. Odbiorca: SP ZOZ w Świdnicy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów ortopedycznych według 19 pakietów, zgodnie z ilościami i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji „Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia”.

Pakiet nr 1 – Płytki blokowane.

Pakiet nr 2 - Gwoździe, wkręty, śruby.

Pakiet nr 3 - Wkręty, podkładki, drut.

Pakiet nr 4 - Płytki kostne.

Pakiet nr 5 - Endoprotezy.

Pakiet nr 6 - Protezy stawu ramienno-łopatkowego.

Pakiet nr 7 - Endoprotezy przynasadowe stawu biodrowego.

Pakiet nr 8 - Endoprotezy anatomiczne stawu biodrowego.

Pakiet nr 9 - Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego.

Pakiet nr 10- Zestaw do artroskopowych operacji barku.

Pakiet nr 11- System szycia łąkotek.

Pakiet nr 12 – Implant do artroskopowej stabilizacji więzozrostu stawu kruczo - obojczykowego.

Pakiet nr 13- Zestaw implantów do rekonstrukcji ACL.

Pakiet nr 14 – Implanty biowchłanialne.

Pakiet nr 15 – System do rekonstrukcji ACL.

Pakiet nr 16 – System do rekonstrukcji za pomocą syntetycznych więzadeł.

Pakiet nr 17 – Zestawy do szycia łąkotek.

Pakiet nr 18 - Elektrody do urządzenia VAPR.

Pakiet nr 19 - Endoproteza całkowita bezcementowa stawu kolanowego.

a) dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety;

b) zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowi poszczególny pakiet;

c) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do specyfikacji dla poszczególnych pakietów zostaną odrzucone;

d) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia.


 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcie umowy ramowej.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w dynamicznym systemie zakupów.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 6. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Termin ważności przedmiotu zamówienia: nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

b) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art.29 ust.3 ustawy, przy czym oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego, o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w siwz. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

c) Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie instrumentarium do oferowanych materiałów,

d) w przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory w tutejszym szpitalu, Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia pracowników Zamawiającego - termin, ilość szkoleń i pracowników szpitala do uzgodnienia z Zamawiającym.
IV. Numer sprawy: EA/19/2012

Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY
V. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą na zasadzie „banku sprzętu” tzn. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sprzęt w oparciu o zamówienia ilościowo-asortymentowe składane przez Zamawiającego po wyczerpaniu danego asortymentu.

Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury tylko na zużyty przez Zamawiającego sprzęt. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia.

Możliwość dostaw awaryjnych do 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia.Zamówienia realizowane będą przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków
VI.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI.2. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.


VI.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VI.4. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
VI.5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1.
VI.6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.1. specyfikacji - wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć:

a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie wykonywania zamówienia – według załącznika nr 2 do specyfikacji.

> Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie właściwie wypełnione dla podmiotu składającego ofertę.

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

> Wykonawca w celu spełnienia powyższego warunku musi wykazać następujące dostawy:

- 2 (dwie) zrealizowane dostawy , o wartości nie mniejszej niż wartość brutto ceny oferty.


>W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi

odpowiadać wartości najdroższego pakietu, na jaki Wykonawca złoży ofertę.


c) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 2 do specyfikacji.

Uwaga:

> Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

>Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż wartość brutto ceny oferty.
>W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet w/w dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych pakietów, stanowiących przedmiot oferty.
1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2. specyfikacji - do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy - załącznik nr 3 do specyfikacji.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2:
2.1. pkt. b), d), e), f) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2.2. pkt. c - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. a i b oraz w pkt. 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 3 i 4 specyfikacji stosuje się odpowiednio.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b) numer sprawy: EA/19/2012,

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,

d) napis: „Nie otwierać przed dniem 25.07.2012 roku przed godziną 11: 15” /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać:

a) łączną liczbę stron oferty,

b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem nr strony, na której dany dokument się znajduje.
3. Oferta ma zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji),

b) szczegółową ofertę cenową (według wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV specyfikacji),

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt. VII specyfikacji),

d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 7b specyfikacji,

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) potwierdzenie wniesienia wadium (vide pkt. IX specyfikacji),

g) odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja2010 roku o Wyrobach Medycznych;

- deklaracja zgodności CE producenta,

- wpis/potwierdzenie zgłoszenia oferowanego wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania,

h) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (np. ulotka informacyjna, aktualny katalog zawierający dokładny opis), z którego muszą wynikać wymagane parametry;

4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
7. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. b):

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o art. 24 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI/4 i pkt. VI/5 SIWZ.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI/4 i pkt. VI/5 SIWZ.

 2. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 3. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

 4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.

 5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

 6. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.

 8. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,

d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
IX. Wymagania dotyczące wadium


 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 51 000, 00 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100)

Wadium częściowe dla poszczególnych pakietów wynosi:
Pakiet nr 1 - 5000 zł,

Pakiet nr 2 - 5000 zł,

Pakiet nr 3 - 700 zł,

Pakiet nr 4 - 200 zł,

Pakiet nr 5 - 21000 zł,

Pakiet nr 6 - 3000 zł,

Pakiet nr 7 - 3000 zł,

Pakiet nr 8 - 3000 zł,

Pakiet nr 9 - 2000 zł,

Pakiet nr 10- 500 zł,

Pakiet nr 11- 500 zł,

Pakiet nr 12- 200 zł,

Pakiet nr 13- 500 zł,

Pakiet nr 14- 200 zł,

Pakiet nr 15- 1000 zł,

Pakiet nr 16- 300 zł,

Pakiet nr 17- 2000 zł,

Pakiet nr 18- 400 zł,

Pakiet nr 19- 2500 zł.


 1. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

BZ WBK Oddział Świdnica

NR : 92 1090 2819 0000 0006 9401 0704

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - przetarg na dostawy materiałów ortopedycznych – EA-19-2012”. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 3. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

 5. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Dokładnie należy podać w ofercie sposób, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd.!!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).
X. Termin składania ofert


 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 - Sekretariat lub przesłać w terminie do dnia 25.07.2012 r. do godziny 11: 00 (obowiązuje data wpływu).

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

 3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vide pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem „ZMIANA”.

 4. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

 6. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

 7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania - art. 84 ust. 2 ustawy.XI. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – SP ZOZ w Świdnicy ul. Leśna 27-29 w Sali Narad ( pokój nr 5) w dniu 25.07.2012r. o godz. 11.15”.

W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.


XII. Forma porozumiewania się zamawiającego i wykonawców


 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie lub faksem lub droga elektroniczną na adres: zamowienia@szpital.swidnica.pl

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego.


XIII. Wyjaśnienia


 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację oraz umieszczana na stronie internetowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

a) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają:

- Mieczysław Zielonka – kier. Działu Administracji i Zamówień Publicznychb) godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7:30-14:35

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (vide art. 38 ust. 4 i 6 ustawy) oraz treść ogłoszenia o zamówieniu (vide art. 38 ust. 4a w zw. z art. 12a ustawy).


XIV. Zasady oceny ofert


 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych i niniejszą specyfikacją oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą przy podanych poniżej kryteriach wyboru ofert.

 2. Do oceny ofert zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:


KRYTERIUM – CENA / WAGA – 100 %

Wzór dla kryterium CENAC min

WB = ------------ x 100%

CB

WB - wartość punktowa oferty badanej

Cmin - najniższa wartość oferty

CB - wartość oferty badanej


 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

 2. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, w tym o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji będzie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

 2. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie zgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

XV. Oferta cenowa

 1. Podana cena musi zawierać wszystkie składowe związane z dostawą do siedziby Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym.

a) cena netto ma zawierać: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania, oraz wszelkie inne składowe niezbędne do realizacji zamówienia za wyjątkiem podatku VAT.

b) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce.
PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW.

 1. Warunki płatności:

a) terminy płatności- 30 dni od daty wystawienia faktury.,

b) forma płatności - przelew (m.in. podać numer konta oraz adres banku wykonawcy)

 1. Cena oferty powinna zawierać w sobie upusty oferowane przez danego Wykonawcę oraz wszystkie dodatkowe koszty (np. wymagane podatki, ewentualne opłaty dodatkowe, itp).

 2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0, 5 gr pomija się, a końcówki 0, 5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

 4. Cena oferty ma być podana w zł.

 5. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie.

 6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

Wartość przedmiotu zamówienia należy podać według poniższej tabeli:


L.p.

Nazwa

przedm.


zamów.

Nazwa

handlow.


przedm.

zamów.


Nr katalogowy

Ilość

Cena

jedn.


netto

Stawka

pod.


VAT

Cena

jedn.


brutto

w zł


Wartość

netto


w zł

Wartość

pod.


VAT

Wartość

brutto


w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


iloczyn

kolum.


6 i 7

doda-


ny do

poz. w


kol.6

iloczyn

kolumn


5 i 6

iloczyn

kolumn


9 i 7

suma

kolumn


9 i 10


razem
XVI. Umowa: Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszej specyfikacji.


 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- przedmiotowym (produkt zamienny),

- ilościowym (zmiany ilości poszczególnego asortymentu w ramach ilości ujętych w umowie),

- sposobu konfekcjonowania,

- wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania cesji praw w związku ze zmianą organizacyjną.

 2. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.


XVII. Środki ochrony prawnej

 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 7. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy;

 1. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

 1. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

 2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. Dodatkowe informacje.

 1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania.

 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

 3. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 5. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

 9. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.

 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy

Zał. Nr 2 - Oświadczenie zgodnie z art.22 ust. 1

Zał. Nr 3 - Oświadczenie na podstawie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 4 – Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 5 – Projekt umowy.

p.o. DYREKTOR

GRZEGORZ KLOCZNAK - EA/19/2012

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa....................................................................................................................
Siedziba.................................................................................................................
Nr telefonu/faks......................................................................................................
nr NIP......................................................................................................................
nr REGON...............................................................................................................
strona www. ………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………...

Numer konta, na które Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu:
………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Pakiet nr 1

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 2

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 3

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 4

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 5

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 6

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 7

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 8

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 9

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 10

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 11

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Pakiet nr 12

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 13

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 14

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 15

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 16

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 17

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 18

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)Pakiet nr 19

cena netto ……………..................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto...................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)


Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia:……./24 miesiące od daty podpisania umowy/.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię....................................................................................................

Stanowisko...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)


podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna