Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Pobieranie 263,95 Kb.
Strona5/5
Data23.10.2017
Rozmiar263,95 Kb.
1   2   3   4   5

Wartość punktowa ceny = R -------


C n


gdzie:


R - ranga

Cmi n - cena minimalna

C n - cena oferowana
Wartość punktowa kryterium nr 2 ( jakość ) -wyliczona będzie wg wzoru

T n

Wartość punktowa = R ------

T max

gdzie:


R - ranga ocenianego kryterium

T max -max ilość przyznanych punktów

T n - ilość punktów uzyskanych przez oferentaDla jakości

Skala punktów: od 1 do 6 w każdym z nw. wymienionych podkryteriów, wg indywidualnej oceny członków komisji przetargowej:

1. ergonomia instrumentarium ( od 1do 6 pkt.)


 1. technika wszczepu implantu (od 1do 6 pkt.)

 2. łatwość obsługi sprzętu (od 1do 6 pkt.)

3 Ocena końcowa oferty:

jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w p.1.


Dokonując oceny ofert Zamawiający będzie porównywał oferty częściowe.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.IX. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawiera zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego po upływie terminów ustawowych dotyczących środków ochrony prawnej, przysługujących Wykonawcom zgodnie art. 94 1.1) z zastrzeżeniem art. 94.2.1)a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Określony w zał. nr 3 wzór umowy nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja bez zastrzeżeń warunków umowy.

Ze strony Wykonawcy umowę mogą podpisać wyłącznie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

X. Określenie wadium i terminu jego wpłaty


1. Przystępując do przetargu Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych części zamówienia

( pakietów) : 1. I grupa rodzajowa – IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE

PAKIET NR 1 – 7.000,00 PLN

PAKIET NR 2 – 2.000,00 PLN

PAKIET NR 3 – 2.600,00 PLN

PAKIET NR 4 – 4.000,00 PLN 1. II grupa rodzajowa – ENDOPROTEZY CEMENTOWE I BEZCEMENTOWE STAWÓW

PAKIET NR 1 - 6.600,00 PLN

PAKIET NR 2 – 19.400,00 PLN

PAKIET NR 3 – 14.900,00 PLN

PAKIET NR 4 – 3.400,00 PLN

PAKIET NR 5 - 5.200,00 PLN

PAKIET NR 6 - 3.900,00 PLN 1. III grupa rodzajowa – TRAUMATOLOGIA

PAKIET NR 1 – 14.800,00 PLN

PAKIET NR 2 – 7.100,00 PLN

PAKIET NR 3 – wadium nie wymagane


 1. IV grupa rodzajowa – ARTROSKOPIA

PAKIET NR 1 - 7.800,00 PLN

PAKIET NR 2 – 1.000,00 PLN

PAKIET NR 3 – 2.000,00 PLN


 1. V grupa rodzajowa – CHIRURGIA STOPY

PAKIET NR 1 - 2.800,00 PLN

PAKIET NR 2 - 1.100,00 PLN
 1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 18.07. 2011r.

 2. Wykonawca musi wnieść wadium przed terminem składania ofert.

 3. Przy wnoszeniu wadium w formie pieniężnej należy je wpłacić na konto Zamawiającego Bank Handlowy S.A. O/Szczecin 94103012760000000050306000.

 4. Przy wnoszeniu wadium w pozostałych formach t.j. poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. nr 25 poz. 253, nr 66 poz. 596 i nr 216 poz. 1824) należy je dołączyć do oferty.

 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania przetargowego.

 6. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp.;

 7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, wykonawcy ,którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ;

 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył w zakreślonym przez Zamawiającego terminie dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, że wynika to z przyczyn od niego niezależnych.

 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.


XI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

od poniedziałku do piątku – w godzinach 700 – 1435.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje pisemnie,
  z zastrzeżeniem pkt. 3.

 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

 1. pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ,

 2. modyfikacja treści SIWZ,

 3. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

 4. wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

 5. informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

 6. oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie omyłek rachunkowych,

 7. wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź Wykonawcy,

 8. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni
  i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

 9. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1; 1a; 1b ustawy pzp.

 4. Zamawiający jednocześnie prześle treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie przekazane zostanie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom jako wiążące. W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców będą podlegały nowemu terminowi.

 6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.XII. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami


Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są: Wioleta Brazewicz – St. Ref. ds. zam. publ.; tel./fax 91 – 44 27 208 lub fax. 91- 4620 494, strona internetowa: www.szpitalzdunowo.pl od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1435.
XIII. Termin , do którego Wykonawca będzie związany ofertą

 1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 18.07.2011r..

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


XIV. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w Referacie Zamówień Publicznych Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, ul. Sokołowskiego 11 (I piętro – wejście 11E od strony parkingu głównego) nie później niż do godz. 1130 w dniu 20.05.2011r.

 2. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała jego oferta.

 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
  W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt. I. 17, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.

 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 3. Złożenie oferty jest rozumiane jako doręczenie Zamawiającemu.


XV. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert.

 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 20.05.2011r. o godzinie 1200 w sali przetargowej referatu zamówień publicznych Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, ul. Sokołowskiego 11 /budynek kuchni-pralni wejście 11d od strony parkingu głównego szpitala/.

 2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i podaniu do publicznej wiadomości pełnej nazwy i adresu Wykonawcy, pełnej nazwy przedmiotu oferty oraz ceny oferty.

 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. Wykonawcom nieobecnym przy otwieraniu ofert, na ich wniosek, Zamawiający doręczy powyższe informacje.

 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki (art. 87 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych), niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 7. Przy dokonywaniu oceny oferty stosuje się wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

 1. którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),

 1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą

 2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3;

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 2. Zamawiający o wyborze oferty zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy.

 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie wcześniej niż po upływie terminów ustawowych dotyczących ochrony prawnej, przysługującej Wykonawcom, z zastrzeżeniem art. 94.2.1)a).

 4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdy zajdzie jedna z przesłanek zawartych w art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych.


XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI w/w ustawy.XVII. Ustalenia końcowe

 1. SIWZ wydawana Wykonawcom w formie pisemnej jest oznaczona parafką własnoręcznie przez przewodniczącego lub sekretarza lub łącznie przez przewodniczącego i sekretarza komisji przetargowej powołanej przez Zamawiającego do przeprowadzenia niniejszego postępowania.


 1. Po zakończonym postępowaniu przetargowym oferty nie będą zwracane Wykonawcom.

 2. W sprawach nie ujętych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).Załączniki:

 1. Formularz oferty –wzór,

 2. Oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) – wzór,

 3. Umowa - wzór.

ZATWIERDZIŁ:
Strona z1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna