Numer sprawy: 271Pobieranie 0,69 Mb.
Strona1/4
Data14.01.2018
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4


Numer sprawy: 271.12.2012

Sułoszowa, 2012-05-29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów.


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Sułoszowa

Adres zamawiającego: Sułoszowa I 80

Kod Miejscowość: 32-045 Sułoszowa

Telefon: 123896028

Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@suloszowa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 915- 1715

wtorek - piątek 730 - 1530

II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.Rozdaj zamówienia: dostawa. Przedmiotem zamówienia, jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wdrożenia serwera -1 sztuka, oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów- 1 licencja (licencja nieograniczona - dedykowana dla Urzędu oraz Jednostek Podległych i Przedsiębiorstw Komercyjnych. Oznacza to iż Zamawiający będzie mógł używać systemu zarówno w ramach Urzędu jak i należących do Zamawiającego jednostek jak np. ZEAS, GOPS).oraz skanera – 1 sztuka.

Sprzęt oraz oprogramowanie ma zostać dostarczone i wdrożone do Urzędu Gminy Sułoszowa w terminie do 25.06.2012 r.2.2 Miejscem wykonania zamówienia jest budynek Urzędu Gminy w Sułoszowej. Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa.

2.3 Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia - formularzu ofertowo - cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1 SIWZ. Należy zastosować przedmiot zamówienia o parametrach wskazanych lub równoważnych.

a) oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, posiadać odpowiednie certyfikaty oraz oprogramowanie niezbędne do jego działania.

b) okres gwarancji powinien być równoważny z okresem opieki autorskiej i trwać co najmniej 36 miesiący od momentu uruchomienia sprzętu wraz z działającym oprogramowaniem.

c) podczas serwisowania ( zgodnie z gwarancją) powyżej 2 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy tej samej klasy.

d) W ramach gwarancji wykonawca na własny koszt, w przypadku zaistnienia konieczności transportu sprzętu do serwisu, zobowiązany jest do jego odbioru i dostarczenia sprzętu podlegającego naprawie gwarancyjnej po jej wykonaniu Zamawiającemu.

e) Sprzęt powinien być skonfigurowany z dostarczonym oprogramowaniem pn. „Elektroniczny obieg dokumentów” oraz systemem urzędu.

f) Całość dostarczonego sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE.
2.4 Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będzie jednorazowo na podstawie faktury. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia możliwa będzie po skonfigurowaniu sprzętu i oprogramowania z systemem urzędu, pomyślnym uruchomieniu i sprawnym działaniu całego systemu oraz po przeszkoleniu pracowników.
W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV-48822000-6 Serwer, CPV- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, CPV- 30216110-0 Skaner.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5. Zamawiający przewiduje składanie ofert uzupełniających odnośnie dodatkowych przeszkoleń pracowników w razie problemów z obsługą oprogramowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

7.6 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 25 czerwca 2012 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - wykaz wykonanych z ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień dotyczących wdrożenia programu: Elektroniczny obieg dokumentów” w minimum 3 jednostkach samorządu terytorialnego i poparty min. 3 referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykazane zamówienia muszą odpowiadać swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. każde z wykazywanych zamówień polegało w szczególności na: dostawie, instalacji, wdrożeniu i uruchomieniu (tj. parametryzacji, konfiguracji, zasileniu danymi, przeszkoleniu użytkowników, przeprowadzeniu instruktaży przystanowiskowych) oraz świadczeniu opieki autorskiej i serwisowo-gwarancyjnej oferowanego przez Wykonawcę systemu - posiadającego łącznie z minimum następujące obszary:


I. elektroniczne zarządzania dokumentami (EZD)


II. platforma usług publicznych on-line (Cyfrowy Urząd)


III. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Każde z wskazanych zamówień musiało obejmować dostawę i wdrożenie oferowanego przez Wykonawcę systemu dla minimum 30 użytkowników, a wartość każdego ze zrealizowanych zamówień wynosiła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto. W wykazie należy podać przedmiot, datę wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. nr 4). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują co najmniej sześcioosobowym zespołem, w którym:  1. co najmniej jedna osoba - Kierownik projektu – posiada: minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2 lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza o wartości każdego z zamówień co najmniej 35 000,00 zł brutto, przy czym każdy z projektów obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników oraz posiada znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami - potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej równoważnej, co najmniej na poziomie wyższym niż podstawowy;
  1. co najmniej trzy osoby - Wdrożeniowiec – posiada: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania i przeprowadzania szkoleń w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmowało wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;  1. co najmniej jedna osoba – Tester – posiada: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania w trakcie wdrażania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto oraz posiada znajomość najlepszych praktyk w zakresie testowania systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną wiedzę z zakresu testowania systemów informatycznych ISTQB na poziomie co najmniej podstawowym lub innym równoważnym;  1. co najmniej jedna osoba – Administrator – posiada: minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania w trakcie wdrażania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w okresie serwisowania oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;

Wykonawcy obowiązani są umieścić w ofercie Wykaz Osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia - nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą.

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8) przeprowadzona demonstracja wykaże, iż zaoferowane oprogramowanie nie spełnia minimalnych oczekiwań Zamawiającego
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy (zał. nr 1) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 2).

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 3).

A.4) Oświadczenie – wykaz wykonanych usług (zał. nr 4).

A.5) Parafowany wzór umowy (zał. nr 5).

A.6) Oświadczenie – wykaz osób (zał. nr 6).

A.7) Oświadczenie – wykaz posiadanych minimalnych funkcjonalności oferowanego oprogramowania (zał. Nr 7).

A.8) Oświadczenia producentów sprzętu.

A.9) Próbka oferowanego oprogramowania.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.


C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


C.2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „C" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „C".
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

D.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
E.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. B dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

E.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

E.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. D.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

E.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

E.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

E.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:

adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -12 3896028 w. 29.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej:

podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - gmina@suloszowa.pl


3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko Asystent Koordynatora Projektu

imię i nazwisko: Justyna Tarasin

tel. 12 3896028 w. 27

fax. 12 3896028 w. 29

w terminach wtorek, środa, piątek- w godzinach pracy zamawiającego


oraz
stanowisko Informatyk

imię i nazwisko: Jacek Krawczyk

tel. 12 3896028 w. 27

tel kom. 668 793 985

fax. 12 3896028 w. 29

w terminach w godzinach pracy zamawiającego


2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
Zuzanna Żesławska – inspektor ds. kancelaryjnych,

tel. 12/3896028 w. 25; fax. w. 29

e-mail: gmina@suloszowa.pl

w terminach: w godzinach pracy zamawiającego


3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2).

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.suloszowa.pl.

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.suloszowa.pl.

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium - Nie dotyczy.

IX. Termin związania ofertą

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.


3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów.”, przetarg nr 271.12.2012 - nie otwierać przed 06.06.2012 r. do godz. 1130

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.


XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 06.06.2012 r. do godz. 1100

w siedzibie zamawiającego:


Urząd Gmina Sułoszowa

Sułoszowa I 80

32-045 Sułoszowa

Pokój nr 25 – sekretariat.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 06.06.2012 r., o godz. 1130 w siedzibie zamawiającegoPokój nr 3 – sala obrad.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny


 1. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 2. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 3. cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 4. cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najniższą cenę przy jednoczesnym spełnianiu warunków zawartych w załączniku nr 1 niniejszej SIWZ.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.


XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej


Nazwa kryterium

Waga

cena

100 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

x = najkorzystniejsza oferta x 100badana oferta
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.suloszowa.pl,

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.


XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
- Postanowienia umowy zawarto w istotnych postanowieniach umowy (zał. nr 5).
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
- Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie.

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XVI. Załączniki

 1. formularz ofertowy,

 2. oświadczenie- warunki,

 3. oświadczenie- wykluczenie,

 4. oświadczenie – wykaz wykonanych usług,

 5. istotne postanowienia umowy.

 6. oświadczenie – wykaz osób

 7. oświadczenie – wykaz minimalnych funkcjonalności oferowanego oprogramowaniaZałącznik nr 1

Numer sprawy: 271.12.2012


FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................

Siedziba: ................................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu: ……........................................

Numer faksu: ……. ......................................

Numer REGON: ................................................

Numer NIP: ................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Gmina Sułoszowa

Sułoszowa I 80

32-045 Sułoszowa
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:


Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów.”
oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł(słownie: ...............................................................................................................)
1. Podstawowe dane o serwerze:

Specyfikacja techniczna serweraSerwer - 1 sztuka

o następujących cechach lub równoważny:


Typ obudowy: serwerowa typu Tower (wolnostojąca)


Procesor: min. procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o częstotliwości taktowania min. 2,40 GHz, 10 MB cache,


Płyta główna: dedykowana serwerowa, dostarczona, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera. Zintegrowana karta dźwiękowa, graficzna. Karta sieciowa Ethernet – min.1 szt. Wyposażony w min. złącza PCI Express x8, 1 PCI Express x4, złącza PCI Express x4 v.2.0 2, gniazda klawiatury i myszy oraz min. 4 gniazda pamięci RAM


Pamięć RAM: min. 16GB (2 x 8GB) DDR3 -1600R. Możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64 GB


Dyski twarde min: 5x 500GB 3,5 calowe dyski twarde SATA , 7200rpm. Dyski skonfigurowane w macierzy RAID 5 pracujące wewnątrz obudowy serwera


Zasilacz: podwójny dedykowany do serwera


Napęd optyczny: DVD+/- RW, zapis DVD min. 16x


Oprogramowanie: Windows Server 2008 R2.


UPS zapewniający stabilną pracę serwera, podtrzymujący napięcie przez min. 5 minut z opcją zamknięcia w bezpieczny sposób wszystkich pracujących aplikacji i systemu.
Oferowany serwer spełnia następujące warunki:

 1. Jest fabrycznie nowy, nieużywany, spełnia wymagania Komisji Europejskiej dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

 2. Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Katalog i posiada status „Certified for Windows” dla Windows Server 2008 R2 x 64.;

 3. Wymagany okres gwarancji – zgodny z terminem udzielanym przez producenta sprzętu, ale nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres opieki autorskiej jest identyczny jak okres gwarancyjny.

 4. Wraz z dostawą wykonawca przekazuje zamawiającemu wszystkie płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji oraz certyfikaty;

 5. Sprzęt posiada kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń.

 6. W cenę serwera wliczone jest niezbędne przeszkolenie administratorów (co najmniej 2 osoby).

 7. Komputery pracowników są wyposażone w systemy: Windows XP, Windows 7

 8. Pracownicy korzystają z przeglądarek: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Opera.

Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania „Elektroniczny obieg dokumentów”:

 1. Przez System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Zamawiający rozumie system do wykorzystania w pracy urzędów oraz przedsiębiorstw komercyjnych który w szczególności:

  1. realizuje wewnętrzne procedury (a co najmniej przyjmowanie, dekretowanie, procedowanie, archiwizacja dokumentów i spraw),

  2. zapewnia pełną zgodność z Instrukcją Kancelaryjną,

  3. automatycznie realizuje przepływ danych i dokumentów (korespondencji oraz spraw) pomiędzy stanowiskami komputerowymi użytkowników systemu, według wcześniej ustalonej kolejności i zgodnie z określonymi uprzednio ograniczeniami czasowymi,

  4. umożliwia składowanie na nośnikach elektronicznych w sposób zorganizowany, wszelkiego rodzaju dokumentów wpływających do instytucji, wychodzących z instytucji i wytwarzanych w ramach procedur biznesowych (repozytorium dokumentowe systemu),

  5. umożliwia elektroniczną wymianę informacji (dokumentów, pism) z klientem zewnętrznym w oparciu o zawarte z klientem umowy i porozumienia – komunikację elektroniczną wewnątrz i zewnątrz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

  6. zawiera funkcjonalność obsługi korespondencji przychodzącej, wewnętrznej i wychodzącej wraz z automatycznymi rejestrami dla tych rodzajów pism oraz umożliwiającą cyfrowe przetwarzanie papierowych wersji dokumentów wpływających do instytucji także drogą tradycyjną (składane przez pocztę lub osobiście),

  7. zawiera funkcjonalność obsługi spraw, zapewniającą definiowanie automatycznych procedur przepływu zadań (workflow), a także ręczny mechanizm przesyłania spraw pomiędzy stanowiskami pracy,

  8. zawiera funkcjonalność zarządzania obiegiem i składowaniem papierowych wersji dokumentów,

  9. zawiera funkcjonalność definiowania i tworzenia raportów oraz zestawień monitorujących pracę i ilość załatwianych pism oraz spraw,

  10. zawiera funkcjonalność wspomagającą pracę grupową, uwzględniającą specyfikę pracy instytucji i zintegrowaną z mechanizmem „workflow”,

  11. zawiera funkcjonalność obsługi archiwum zakładowego (minimalne funkcjonalności: tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, ewidencjonowanie i zarządzanie lokalizacjami papierowych wersji dokumentów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z instrukcją archiwalną oraz zarządzanie dokumentacją archiwalną),

  12. obsługuje podpis elektroniczny (kwalifikowany i niekwalifikowany),

  13. korzysta z relacyjnej bazy danych,

  14. jest zbudowany w oparciu o architekturę trójwarstwową, tj. w szczególności zapewnia użytkownikowi – poza stanowiskiem skanowania dokumentów – pełną funkcjonalność obsługi systemu na terminalu graficznym,

  15. posiada wbudowany mechanizm OCR,

  16. komunikuje się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej,

  17. program wdrożony w minimum 3 urzędach i poparty min. 3 referencjami

  18. ww. program zawiera:

I. elektroniczne zarządzania dokumentami (EZD)
II. platformę usług publicznych on-line (Cyfrowy Urząd)
III. Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP)

  1. zintegrowany z Platformą ePUAP

Inne wymagania:

 1. Obsługa systemu, w którym liczba rejestrowanych dokumentów miesięcznie wynosi co najmniej 1000 sztuk.

 2. Oprogramowanie jest skonfigurowane z dostarczonym serwerem i skanerem.

 3. Oprogramowanie działa zgodnie z instrukcją kancelaryjną i z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

 4. Oprogramowanie musi być zgodne ze stosowanym w urzędzie sposobem wykazem akt.

 5. W urzędzie stosowany jest dziennikowy system kancelaryjny.

 6. Dokumenty w urzędzie podzielone są na kategorie i podkategorie (podział jest dostępny w formie elektronicznej).

 7. Przewidywany jest import danych o pracownikach i kontrahentach istniejących systemów.

 8. W ramach projektu muszą zostać wdrożone i odpowiednio skonfigurowane narzędzia systemu umożliwiające wykonywanie czynności związanych z obowiązkami użytkowników.

 9. System ma posiadać wszelkie licencje i atesty oraz być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych, o świadczeniu usług droga elektroniczną, ochrona baz danych, podpisie elektronicznym oraz archiwizacji dokumentów.

 10. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące systemu zawarte są w załączniku nr 6.

Szkolenie i wdrożenie:


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna