Numer moduloPobieranie 39,34 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar39,34 Kb.


BANK SPÓŁDZIELCZY

W KRZYŻANOWICACH

Data wpływu

……………………….

(stempel memoriałowy)NUMER MODULO
Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach

Ul. Tworkowska 12

47-450 Krzyżanowice
WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO „V I P” W ZŁOTYCH


1. Dane osobowe Posiadacza/ Współposiadacza rachunku ROR VIP
1. …………………………………………………………

(nazwisko i imię/imiona)

…………………………………………………………

(imiona rodziców)

…………………………………………………………

(nazwisko rodowe matki)

…………………………………………………………

(PESEL)


…………………………………………………………

(data i miejsce urodzenia)

…………………………………………………………

(adres zameldowania na pobyt stały)


…………………………………………………………

(adres korespondencyjny)


…………………………………………………………

(Rodzaj dokumentu tożsamości, seria i nr )


……………………………………………………………………………..

(Nr telefonu kontaktowego)
2.. ………………………………………………………

(nazwisko i imię/imiona)

………………………………………………………

(imiona rodziców)

………………………………………………………

(nazwisko rodowe matki)

………………………………………………………

(PESEL)


………………………………………………………

(data i miejsce urodzenia)

………………………………………………………

(adres zameldowania na pobyt stały)


………………………………………………………

(adres korespondencyjny)


………………………………………………………

(Rodzaj dokumentu tożsamości, seria i nr )


……………………………………………………………………………..

(Nr telefonu kontaktowego)


 1. Posiadamy rachunek bankowy w innym Banku:

TAK NIE
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….

 1. Sposób zasilania rachunku rozliczeniowego:

regularne wpłaty własne na rachunek, w kwocie co najmniej …………….. miesięcznie

wynagrodzenie za pracę, w kwocie co najmniej………………………

emerytura/ renta, w kwocie co najmniej…………………………

inne

 1. Adres zakładu pracy, oddziału ZUS, szkoły (punkt nie dotyczy wpłat własnych):

…………………………………………………………………………………………………………………….. 1. Prosimy o udzielanie informacji o stanie salda na rachunku rozliczeniowym telefonicznie na hasło:

TAK NIE
 1. Prosimy o wydanie następujących kart bankowych Visa Classic Debetowa / Mastercard Paypass*

TAK NIE


 1. Prosimy o udostępnienie systemu bankowości elektronicznej

TAK NIE

 1. Oświadczamy, że:

 1. Upoważniamy Bank do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym wniosku

TAK NIE


 1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Banku Spółdzielczego
  w Krzyżanowicach w celu sprzedaży produktów i usług Banku, przedkładania informacji dotyczących produktów bankowych oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z FATCA

TAK NIE


 1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Banku Spółdzielczego
  w Krzyżanowicach w celu sprzedaży produktów i usług Banku, przedkładania informacji dotyczących produktów bankowych oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z EURO-FATCA

TAK NIE


 1. przepisy dla posiadaczy rachunków ROR otrzymałem/ liśmy i zobowiązujemy się do ich przestrzegania

TAK NIE


 1. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Potwierdzamy zgodność danych osobowych we wniosku z dokumentem/ami tożsamości


1 …………..…………………….

2 ……………….…………….....


podpis/y Wnioskodawcy podpis pracownika Banku przyjmującego Wniosek
Decyzja Banku w sprawie otwarcia / odmowy otwarcia rachunku ROR „V I P”:

pozytywnanegatywna, z powodu

pieczęć Banku i podpisy osób upoważnionych


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna