Numer Celex: 383R1354Pobieranie 336.5 Kb.
Strona1/3
Data15.03.2020
Rozmiar336.5 Kb.
  1   2   3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1354/83
z dnia 17 maja 1983 r.
ustanawiające ogólne zasady pozyskiwania i dostaw odtłuszczonego mleka w proszku, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego jako pomocy żywnościowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1183/822, w szczególności jego art. 6 ust. 7, art. 7 ust. 5 i art. 28,
uwzględniając rozporządzenie Rady nr 129 w sprawie wartości jednostki rozliczeniowej i kursów wymiany stosowanych do celów wspólnej polityki rolnej3, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2543/734, w szczególności jego art. 3,
uwzględniając opinię Komitetu Walutowego,
a także mając na uwadze, co następuje:
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3331/82 z dnia 3 grudnia 1982 r. w sprawie polityki pomocy żywnościowej i zarządzania pomocą żywnościową, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2750/755, określa zasady realizacji pomocy żywnościowej; wymienione rozporządzenie nie wpływa na ogólne zasady pozyskiwania produktów rolnych, które powinny zostać dostosowane do celów wspólnej organizacji rynków;
w świetle doświadczeń zebranych podczas realizacji programów pomocy żywnościowej, należy wprowadzić zmiany do ogólnych przepisów wykonawczych ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 303/77 z dnia 14 lutego 1977 r. ustanawiającym ogólne zasady dostaw odtłuszczonego mleka w proszku i bezwodnego tłuszczu mlecznego jako pomocy żywnościowej6, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3474/807;
w zakresie odpowiadającym zobowiązaniom Wspólnoty, podjętym wobec odbiorców wspólnotowej pomocy żywnościowej, takie zasady powinny w znacznie większym stopniu odpowiadać międzynarodowej praktyce handlowej w odniesieniu do dostaw realizowanych na bazie f.o.b. i c.i.f.;
ze względu na szczególne wymagania odnoszące się do dostaw wspólnotowej pomocy żywnościowej i właściwości przetworów mlecznych dostarczanych odbiorcom, byłoby uzasadnione, w świetle zebranych doświadczeń, ustalenie, że odpowiedzialność za dostawy powinna zostać powierzona tylko przedsiębiorstwom które otrzymały zezwolenie od Państwa Członkowskiego, w którym posiadają one swoje statutowe siedziby; takie zatwierdzenie powinno zostać wydawane każdemu przedsiębiorstwu działającemu w sektorze przetworów mlecznych; tymczasowe lub stałe cofnięcie zatwierdzenia powinno mieć miejsce wobec przedsiębiorstw dopuszczających się poważnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia;
wspólnotowe programy pomocy żywnościowej przewidują dostawy znacznych ilości odtłuszczonego mleka w proszku, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego do wybranych krajów rozwijających się i wyspecjalizowanych organizacji; odtłuszczone mleko w proszku, masło oraz masło przeznaczone do produkcji bezwodnego tłuszczu mlecznego, który będzie dostarczany, powinny z zasady pochodzić z zapasów agencji interwencyjnej; jednakże, przy uwzględnieniu sytuacji na rynku, możliwe jest dopuszczenie zakupu towarów na rynku Wspólnoty, szczególnie w przypadkach, w których odtłuszczone mleko w proszku i masło, pochodzące z zapasów interwencyjnych nie posiadają właściwości wymaganych dla określonego miejsca przeznaczenia;
należy określić wymagania, jakie powinny spełniać dostarczane produkty, w odniesieniu do jakości, składu i opakowania; należy ustanowić przepisy dotyczące właściwej kontroli dokonywanej w celu zapewnienia, że takie wymagania są spełnione;
ogólne zasady przewidują, że w przypadku dostaw specjalnych należy stosować procedurę przetargową celem określenia kosztów transportu oraz, stosownie do przypadku, ceny zakupu; w wyjątkowych przypadkach, zwłaszcza w sytuacjach nadzwyczajnych, może zostać podjęta decyzja o zastosowaniu procedury bezpośredniego udzielania zamówień; należy określić zasady stosowania wymienionych procedur;
na wypadek zmian cen interwencyjnych po upływie ostatecznego terminu składania ofert przetargowych, należy ustanowić przepisy dotyczące korekty kwoty podanej w ofercie; wprowadzenie takiej korekty powinno być możliwe jedynie po przedstawieniu dowodu na to, że dane produkty zostały wytworzone po dacie wejścia w życie nowych cen interwencyjnych;
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1687/76 z dnia 30 czerwca 1976 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów pochodzących ze skupu interwencyjnego8, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 775/839, powinno być stosowane w przypadku gdy dostawy produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych, w ramach pomocy żywnościowej, są realizowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; w konsekwencji, przyjęcie niniejszego rozporządzenia pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 1687/76;
w przypadku operacji obejmujących dostawy produktów, które nie pochodzą z zapasów interwencyjnych, lub towarów z nich wytworzonych, potwierdzenie miejsca przeznaczenia towarów do chwili opuszczenia przez nie terytorium geograficznego Wspólnoty powinno zostać nadal przedkładane w formie egzemplarza kontrolnego, określonego w art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 223/7710;
Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez swego przewodniczącego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Artykuł 1


 1. W przypadku podjęcia decyzji o wspólnotowym działaniu polegającym na dostawach odtłuszczonego mleka w proszku, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego jako pomocy żywnościowej, stosowane są ogólne zasady pozyskiwania i dostaw określone w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla szczególnych przepisów ustanawianych, w miarę potrzeb, w odniesieniu do szczególnych przypadków.
 1. O ile nie istnieją przepisy stanowiące inaczej, ogólne zasady określone w niniejszym rozporządzeniu stosują się do operacji dokonywanych na bazie f.o.b., c.i.f. lub franko miejsce przeznaczenia.
 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia państwa Belgijsko-Luksemburskiej Unii Gospodarczej są traktowane jako jedno Państwo Członkowskie.
 1. Dla celów niniejszego rozporządzenia odbiorca może wyznaczyć przedstawiciela.

Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich serii „C” notyfikowaną jej listę przedstawicieli odbiorców we Wspólnocie.


Artykuł 2


 1. Dostawa jest realizowana przez przedsiębiorstwo, które otrzymało zezwolenie od właściwego organu Państwa Członkowskiego, w którym to przedsiębiorstwo posiada siedzibę statutową. Przedsiębiorstwo, zwane dalej „oferentem, który wygrał przetarg”, jest wybierane zgodnie z jedną z procedur ustanowionych w art. 9.
 1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek każdemu przedsiębiorstwu, które:
  • posiada siedzibę statutową w jednym z Państw Członkowskich Wspólnoty,
  • zajmuje się produkcją, przetwórstwem lub handlem przetworami mlecznymi, bądź transportem środków spożywczych.
 1. Zezwolenie jest wycofywane czasowo lub na stałe, jeżeli zostanie stwierdzone, że dane przedsiębiorstwo dopuściło się poważnego naruszenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia.
 1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji przedsiębiorstwa, którym wydano zezwolenie, przypadki czasowego lub stałego wycofania takich zezwoleń oraz przyczyny ich wycofania. Komisja przekazuje te informacje Państwom Członkowskim.

TYTUŁ II
PRZEPISY DOTYCZĄCE POZYSKIWANYCH PRODUKTÓW


Rozdział I
Szczególne przepisy dotyczące dostaw odtłuszczonego mleka w proszku i masła
Artykuł 3


 1. Odtłuszczone mleko w proszku lub masło, będące przedmiotem dostaw, stosownie do przypadku :
  1. jest oddawane do dyspozycji oferenta, który wygrał przetarg, przez agencję interwencyjną, określoną w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, lub
  1. pochodzi z rynku Wspólnoty i zostało wyprodukowane we Wspólnocie.
 1. W odniesieniu do składu, jakości i opakowania:
  1. odtłuszczone mleko w proszku musi spełniać wymagania określone w załączniku I; jeżeli dostarczane odtłuszczone mleko w proszku ma zawierać dodatki witaminowe, zaproszenie do składania ofert przetargowych zawiera odniesienie do załącznika I, punkt B;
  1. masło musi spełniać wymagania ustanowione w załączniku II;
  1. w szczególnych przypadkach, specjalne wymagania odnoszące się do składu, jakości i opakowania mogą zostać określone w ogłoszeniu do zaproszenia do składania ofert przetargowych.
 1. Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku i masło mają zostać zakupione na rynku Wspólnoty, jedynie produkty, wytworzone przez przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenie od właściwego organu Państwa Członkowskiego na terytorium którego miały miejsce produkcja lub przetwórstwo, mogą być dostarczane.

Tylko przedsiębiorstwa, które dysponują odpowiednimi warunkami technicznymi pozwalającymi na spełnienie wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, mogą otrzymać zezwolenie. Podmioty, które otrzymały już zezwolenie przewidziane w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 985/6811 i art. 1 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 625/7812, są zatwierdzone.


Zezwolenie jest wycofywane jeżeli przedsiębiorstwa przestają spełniać ustalone wymogi techniczne. W przypadku poważnego naruszenia niniejszego rozporządzenia zezwolenie wycofuje się czasowo lub na stałe.
Artykuł 4


 1. Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku lub masło, które ma zostać dostarczone, pochodzi z zapasów interwencyjnych, odbiór ich z agencji interwencyjnej nie następuje dopóty, dopóki nie zostanie wniesione zabezpieczenie realizacji dostawy, zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76; kwota zabezpieczenia równa jest wartości towaru liczonej według ceny interwencyjnej stosowanej do danego produktu w dniu, w którym przypada ostateczny termin składania ofert przetargowych, powiększonej o 10%. W przypadku późniejszego dostosowania cen interwencyjnych w walucie krajowej, oferent, który wygrał przetarg możliwie jak najszybciej odpowiednio koryguje kwotę zabezpieczenia.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, sprawdza we własnym zakresie, czy ilość odtłuszczonego mleka w proszku lub masła, przygotowanych przez agencję interwencyjną, odpowiada ilości, która ma zostać dostarczona oraz czy opakowanie produktu jest suche, czyste i nieuszkodzone. Oferent, który wygrał przetarg, odstępuje od prawa wnoszenia jakichkolwiek dalszych roszczeń dotyczących ilości i opakowania.
 1. Agencja interwencyjna niezwłocznie udostępnia oferentowi, który wygrał przetarg, odtłuszczone mleko w proszku lub masło, w następujący sposób:
  • w przypadku załadunku na ciężarówkę lub wagon kolejowy na platformie załadunkowej składu; koszty załadunku ponosi agencja interwencyjna; wszelkie koszty sztauowania ponosi oferent, który wygrał przetarg,
  • w przypadku załadunku na inny środek transportu, w szczególności do kontenera na platformie załadunkowej składu; koszty załadunku oraz odpowiednio wszelkie koszty sztauowania ponosi oferent, który wygrał przetarg.

Rozdział 2


Szczególne przepisy dotyczące dostaw bezwodnego tłuszczu mlecznego
Artykuł 5


 1. Bezwodny tłuszcz mleczny, który ma być przedmiotem dostaw, jest wytwarzany odpowiednio z:
  1. masła oddanego do dyspozycji oferenta, który wygrał przetarg, przez agencję interwencyjną wymienioną w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, bądź
  1. śmietany lub masła, które pochodzą ze rynku Wspólnoty i zostały wyprodukowane we Wspólnocie.
 1. Bezwodny tłuszcz mleczny, który będzie przedmiotem dostaw, musi odpowiadać wymogom dotyczącym składu, jakości i opakowania określonym w załączniku III. W szczególnych przypadkach, specjalne wymogi dotyczące składu, jakości i opakowania mogą zostać określone w zaproszeniu do składania ofert przetargowych.
 1. Produkcja bezwodnego tłuszczu mlecznego może zostać powierzona jedynie przedsiębiorstwom, które otrzymały zezwolenie od właściwego organu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego ma mieć miejsce przetwarzanie.

Zezwolenie może zostać wydane wyłącznie przedsiębiorstwom, które dysponują odpowiednimi warunkami technicznymi pozwalającymi na spełnienie wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu i posiadają pomieszczenia, w których zapasy tłuszczów nie pochodzących z masła mogą być przechowywane oddzielnie i w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Zezwolenie wycofuje się, jeżeli przedsiębiorstwa przestają spełniać określone wymogi techniczne. W przypadku poważnego naruszenia niniejszego rozporządzenia zezwolenie wycofuje się czasowo lub na stałe.
Artykuł 6


 1. Jeżeli bezwodny tłuszcz mleczny, będący przedmiotem dostaw, ma zostać wytworzony z masła pozostającego w dyspozycji agencji interwencyjnej:
  1. agencja interwencyjna podejmuje niezbędne środki w celu umożliwienia zainteresowanym stronom przeprowadzenia, na ich własny koszt, badania próbek masła przed złożeniem ofert lub zawarciem umów na realizację zamówień udzielonych bezpośrednio.
  1. odbiór masła z agencji interwencyjnej nie następuje dopóty, dopóki nie zostanie wniesione zabezpieczenie realizacji dostawy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76; kwota zabezpieczenia jest równa wartości towaru liczonej według ceny interwencyjnej stosowanej do danego produktu w dniu, w którym przypada ostateczny termin składania ofert przetargowych, powiększonej o 10%. W przypadku późniejszego dostosowania cen interwencyjnych w walucie krajowej oferent, który wygrał przetarg możliwie jak najszybciej odpowiednio koryguje kwotę zabezpieczenia.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, sprawdza we własnym zakresie, czy ilość masła udostępniona przez agencję interwencyjną odpowiada ilości bezwodnego tłuszczu mlecznego, który ma zostać dostarczony zgodnie z przepisami ust. 5 oraz czy opakowanie jest suche, czyste i nieuszkodzone.

Oferent, który wygrał przetarg, odstępuje od prawa wnoszenia jakichkolwiek dalszych roszczeń dotyczących ilości, jakości opakowania oraz właściwości masła udostępnionego przez agencję interwencyjną.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, podejmuje produkcję bezwodnego tłuszczu mlecznego, który ma być przedmiotem dostaw, jedynie z masła uzyskanego do tego celu z agencji interwencyjnej.
 1. Agencja interwencyjna bezzwłocznie udostępnia masło oferentowi, który wygrał przetarg, zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3.
 1. Ilości masła udostępnione przez agencję interwencyjną oferentowi, który wygrał przetarg, muszą zostać przetworzone na bezwodny tłuszcz mleczny z minimalną zawartością tłuszczu 99,8%, a w procesie przetwórstwa musi zostać uzyskane nie mniej niż 100 kilogramów bezwodnego tłuszczu mlecznego ze:
  • 122 kilogramów użytego masła, w którym zawartość tłuszczu wynosi 82% lub więcej,
  • 125 kilogramów użytego masła, w którym zawartość tłuszczu wynosi mniej niż 82%.

Rozdział 3


Przepisy wspólne odnośnie dostaw odtłuszczonego mleka w proszku, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego
Artykuł 7
Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, że spełnione są normy zdrowotne obowiązujące na ich terytorium oraz że produkty dostarczane na podstawie niniejszego rozporządzenia nie zawierają innego tłuszczu, niż mleczny.
Artykuł 8


 1. Jeżeli odtłuszczone mleko w proszku lub masło, będące przedmiotem dostaw, są kupowane na rynku Wspólnoty, właściwy organ Państwa Członkowskiego, na terytorium którego została złożona oferta, kontroluje, czy skład, jakość i opakowanie produktów są zgodne z warunkami określonymi w rozdziale 1 niniejszego tytułu.
 1. W przypadku, gdy odtłuszczone mleko w proszku ma zawierać dodatki witaminowe, lub gdy masło ma zostać przetworzone w bezwodny tłuszcz mleczny, właściwy organ zainteresowanego Państwa Członkowskiego kontroluje, czy w procesie produkcji jest zachowana zgodność z przepisami określonymi w rozdziałach 1 i 2 niniejszego tytułu.
 1. Właściwy organ Państwa Członkowskiego wydaje certyfikat na zakończenie kontroli przewidzianych w ust. 1 i 2. Koszty tych kontroli ponosi oferent, który wygrał przetarg.
 1. Dla celów kontroli przewidzianych w ust. 2, oferent, który wygrał przetarg, powiadamia na piśmie właściwy organ kontrolny o terminie rozpoczęcia produkcji, nie później niż na trzy dni robocze przed tym terminem. Partie towaru, które mają być dostarczane, mogą zostać wysłane z miejsca produkcji i pakowania jedynie po uzyskaniu zgody właściwego organu.
 1. Od chwili zakończenia kontroli, przewidzianych w ust. 1 i 2, produkty są przedmiotem kontroli celnej lub innego rodzaju kontroli administracyjnej, dającej równoważne gwarancje, aż do momentu opuszczenia przez nie terytorium geograficznego Wspólnoty.
 1. Ilość dostarczanych produktów jest sprawdzana podczas kontroli przewidzianej ust. 5.

TYTUŁ III


PROCEDURY PRZETARGOWE ORAZ PROCEDURY ZAMÓWIEŃ Z WOLNEJ RĘKI
Artykuł 9


 1. W celu ustalenia kosztów dostawy, w tym, stosownie do przypadku, ceny zakupu lub wytworzenia i opakowania odtłuszczonego mleka w proszku, masła lub bezwodnego tłuszczu mlecznego, stosuje się procedury przetargowe zgodnie z zasadami określonymi w art. 10-14.
 1. Jednakże w odniesieniu do działań podejmowanych w nagłych wypadkach, lub kiedy ilości wchodzące w grę są stosunkowo małe, może zostać podjęta decyzja o wydaniu agencji interwencyjnej polecenia zastosowania procedury zamówień z wolnej ręki, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15.
 1. Strona, której zostaje udzielone zamówienie na podstawie procedury zamówień z wolnej ręki, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, jest traktowana jak oferent, który wygrał przetarg, od momentu zawarcia umowy. W takim przypadku warunki umowy są wiążące dla umawiającej się strony w taki sam sposób, jak przepisy odnoszące się do procedury przetargowej są obowiązujące dla oferenta, który wygrał przetarg.


Artykuł 10
W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu procedury przetargowej, ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, sformułowane zgodnie z załącznikiem IV, jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich jako Załącznik do rozporządzenia rozpoczynającego procedurę przetargową, nie później niż na 12 dni przed ostatecznym terminem składania ofert przetargowych.
Agencje interwencyjne mogą publikować ogłoszenia także gdzie indziej.
Artykuł 11


 1. Zainteresowane przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenie zgodnie z art. 2, uczestniczą w procedurze przetargowej albo poprzez złożenie ofert na piśmie i za potwierdzeniem odbioru w danej agencji interwencyjnej, albo poprzez wysłanie ofert do agencji interwencyjnej przesyłką poleconą lub teleksem.

Oferty muszą dotrzeć do danej agencji interwencyjnej przed godziną 12 w południe czasu lokalnego w dniu, w którym przypada ostateczny termin składania ofert, określony w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.
 1. Jeżeli towary będące przedmiotem dostaw pochodzą z zapasów interwencyjnych lub są wytwarzane z produktów pochodzących z takich zapasów, oferty przetargowe składa się w agencji interwencyjnej, określonej w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.

Jeżeli towary będące przedmiotem dostaw są wytwarzane z produktów pochodzących z rynku Wspólnoty, oferty przetargowe składa się w agencji interwencyjnej Państwa Członkowskiego, w którym towary te będą wytwarzane i pakowane.


W innych przypadkach, oferty przetargowe składa się w agencji interwencyjnej Państwa Członkowskiego, w którym będą dokonywane wywozowe formalności celne.


 1. W przypadku, gdy zaproszenie do składania ofert przetargowych dotyczy kilku partii towaru, każda z ofert odnosi się tylko do jednej partii.

Oferta przetargowa jest ważna tylko wtedy, jeżeli dotyczy całej partii towaru.


Jednakże, ogłoszenie do zaproszenia do składania ofert przetargowych może przewidywać, że oferty są ważne, jeżeli dotyczą 500 ton lub wielokrotności 500 ton stanowiących część danej partii. W takim przypadku oferent, którego oferta dotyczy wielokrotności 500 ton, podaje minimalną ilość cząstkową, która może zostać mu przyznana.


 1. Oferta przetargowa jest ważna tylko wtedy, gdy zawiera:
  1. numer procedury przetargowej,
  1. nazwę i adres oferenta,
  1. opis i wagę netto partii, której oferta dotyczy,
  1. wskazanie jednego portu załadunku we Wspólnocie, dostępnego dla statków oceanicznych.

W przypadku dostaw na bazie f.o.b., taki port jest wybierany pod kątem istnienia połączenia z państwem przeznaczenia w okresie wyznaczonym na załadunek w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych. Takie połączenie może przewidywać jeden przeładunek w innym porcie Wspólnoty Europejskiej, który musi także zostać wskazany w ofercie.
  1. kwotę oferty z wyłączeniem podatków, natomiast łącznie z kosztami transportu, określonymi w lit. f), wyrażoną w walucie Państwa Członkowskiego, w którym jest składana oferta przetargowa i wobec którego oferent zobowiązuje się dokonać danej dostawy na określonych warunkach,
  1. oraz, jako oddzielną pozycję:
  • koszty transportu do portu załadunku wyznaczonego zgodnie z warunkami ustanowionymi w lit. d) oraz koszty załadunku,
  • w przypadku dostaw na bazie c.i.f. oraz franko miejsce przeznaczenia, koszty związane z transportem morskim i rozładunkiem a także, w razie konieczności, transportu śródlądowego do miejsca ostatecznego przeznaczenia.
 1. Oferta przetargowa, która nie została złożona zgodnie z przepisami niniejszego artykułu, bądź zawiera warunki inne, niż określone dla procedury przetargowej, nie jest akceptowana.
 1. Żadna oferta nie jest ważna, jeżeli nie są do niej załączone:
  1. dowód zatwierdzenia, określony w art. 2 ust. 1,
  1. dowód, że wadium, przewidziane w art. 12, zostało wniesione przed ostatecznym terminem składania ofert,
  1. zobowiązanie oferenta do przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia i warunków procedury przetargowej,
  1. w przypadku dostaw bezwodnego tłuszczu mlecznego, dokument potwierdzający zezwolenie, określone w art. 5 ust. 3 oraz, stosownie do przypadku, zobowiązanie przewidziane w art. 6 ust. 3,
  1. zobowiązanie oferenta do wystąpienia niezwłocznie o pozwolenie na wywóz, przewidziane w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2729/81 na taką ilości towaru, na jaką zostanie udzielone zamówienie,
  1. zobowiązanie oferenta do stosowania się do obowiązków ustanowionych w art. 18, w szczególności w jego ust. 1 i 2, w przypadku dostaw na bazie c.i.f., bądź w art. 19, w szczególności w jego ust. 1, w przypadku dostaw franko miejsce przeznaczenia,
  1. w przypadku, określonym w ust. 4 lit. d) akapit drugi potwierdzenie istnienia połączenia z państwem przeznaczenia w okresie załadunku określonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.
 1. Oferty nie mogą zostać wycofywane.


Artykuł 12


 1. Kwota wadium wynosi:
  • w przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych 1% ceny interwencyjnej,
  • w przypadku towarów kupowanych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytwarzanych 3% ceny interwencyjnej,

dla odtłuszczonego mleka w proszku i masła, odpowiednio do ilości, której dotyczy oferta, lub w przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego do ilości masła, odpowiadającej ilości, do jakiej odnosi się oferta, z uwzględnieniem przepisów art. 6 ust. 5, w dniu, w którym przypada ostateczny termin składania ofert przetargowych.
 1. Wadium jest wnoszone, do wyboru przez oferenta, w gotówce lub w formie gwarancji udzielanej przez instytucję kredytową spełniającą kryteria określone przez Państwo Członkowskie, w którym wadium jest wnoszone.

O kryteriach, określonych w poprzednim akapicie, każde Państwo Członkowskie powiadamia Komisję, która przekazuje te informacje innym Państwom Członkowskim.


Artykuł 13


 1. W odniesieniu do otrzymanych ofert przetargowych i zgodnie z procedurą określoną w art. 30 rozporządzenia (EWG) nr 804/68, dla każdej partii lub jej części ustala się maksymalną kwotę w ECU, bądź podejmuje się decyzję o nieprzyznawaniu zamówienia. Oferty wyższe od kwoty maksymalnej są odrzucane.
 1. W celu porównania ofert w przypadku procedury przetargowej odnoszącej się do dostaw towarów nabywanych na rynku Wspólnoty, bądź towarów z nich wytwarzanych:
  1. każda oferta przetargowa jest poddawana korekcie według pieniężnej kwoty wyrównawczej stosowanej w Państwie Członkowskim w ostatnim dniu składania ofert przetargowych. Korekta jest dokonywana poprzez:
   • zwiększenie kwoty oferty przetargowej przedłożonej w Państwie Członkowskim z ujemną pieniężną kwotą wyrównawczą,
   • lub zmniejszenie kwoty oferty przetargowej przedłożonej w Państwie Członkowskim z dodatnią pieniężną kwotą wyrównawczą,
  1. kurs wymiany, stosowany dla przeliczania na ECU ofert wyrażonych w walucie krajowej, poddanych korekcie:
   • w przypadku walut utrzymujących się w każdym czasie w maksymalnej rozpiętości wahań 2,25%, do wartości kursu centralny danej waluty,
   • w innych przypadkach, do wartości średniej miejscowych kursów wymiany danej waluty, odnotowanych w okresie od środy do wtorku następnego tygodnia, bezpośrednio poprzedzającego ostateczny termin składania ofert przetargowych. Komisja informuje Państwa Członkowskie o wysokości średniego kursu wymiany.
 1. W przypadku procedury przetargowej odnoszącej się do dostaw towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych, kurs stosowany do przeliczenia na ECU ofert przetargowych przedłożonych w walutach krajowych jest kursem określonym w ust. 2 lit. b).


Artykuł 14


 1. Po ustaleniu maksymalnej kwoty, określonej w art. 13 ust. 1, zamówienie jest udzielane oferentowi, którego kwota podana w ofercie jest najniższa, lub w przypadku, określonym w art. 11 ust. 3 akapicie trzeci oferentom, których kwoty podane w ofertach są najniższe po ich przeliczeniu na ECU zgodnie z art. 13.

Jeżeli kilku oferentów proponuje taką samą kwotę dla jednej partii ich przeliczeniu na ECU, zamówienie udzielane jest drogą losowania.
 1. W przypadku podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu zamówienia, rozpoczyna się drugi okres na składanie ofert przetargowych. Okres ten upływa w dniu określonym dla tego celu w pierwotnym ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.
 1. Każdy oferent jest niezwłocznie informowany przez agencję interwencyjną o wyniku jego udziału w procedurze przetargowej.
 1. Agencja interwencyjna niezwłocznie notyfikuje Komisji nazwę i adres oferenta, który wygrał przetarg, oraz nazwę portu załadunku podaną w jego ofercie.


Artykuł 15


 1. W przypadku podjęcia decyzji o zleceniu agencji interwencyjnej ustalenia kosztów dostaw realizowanych w drodze procedury zamówień z wolnej ręki, agencja interwencyjna wyznaczona w tym celu, po uzyskaniu ofert od kilku oferentów, zawiera umowy z tymi oferentami, których oferty określają najbardziej korzystne warunki w odniesieniu do cen uzyskanych na rynku.
 1. Przepisy art. 11 i 12 odnośnie procedury przetargowej stosują się także w odniesieniu do procedury zamówień z wolnej ręki.
 1. Agencja interwencyjna niezwłocznie przekazuje Komisji kopię umowy lub umów zawartych w wyniku procedury zamówień z wolnej ręki.

TYTUŁ IV
OBOWIĄZKI OFERENTA, KTÓRY WYGRAŁ PRZETARG ORAZ WARUNKI DOSTAW PRODUKTÓW


Artykuł 16


 1. Oferent, który wygrał przetarg, musi wypełnić swoje obowiązki zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych i stosować się do zobowiązań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w tym wynikających z jego oferty.

Taki oferent, dokładając wszelkich możliwych starań, zapewnia, że wymienione zobowiązania są właściwie realizowane.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, nie może jednostronnie anulować operacji, na które udzielono mu zamówienia.
 1. Prawa i obowiązki wynikające z udzielenia zamówienia nie są przenoszalne.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, w możliwie jak najkrótszym czasie dostarcza zainteresowanym właściwym organom niezbędnych informacji, w celu ich niezwłocznego przekazania Komisji.


Artykuł 17
W przypadku dostaw na bazie f.o.b. zastosowanie mają następujące przepisy:


 1. Oferent, który wygrał przetarg, uzgadnia w należyty sposób z odbiorcą, w ramach okresu załadunku, określonego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składnia ofert przetargowych, miejsce załadunku i dzień, w którym załadunek towarów powinien się rozpocząć w porcie załadunku wskazanym w jego ofercie. Niezwłocznie przekazuje te informacje organowi odpowiedzialnemu za płatność, który z kolei przekazuje je Komisji, podając nazwę statku, o której powiadomił go odbiorca.
 1. W przypadku produktów pochodzących z zapasów interwencyjnych oferent, który wygrał przetarg, określa harmonogram odbioru towarów w porozumieniu z zainteresowaną agencją interwencyjną.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, dostarcza towary na pokład statku wskazanego przez odbiorcę, zgodnie z harmonogramem załadunku przyjętym w porozumieniu z ostatnim z wymienionych, mając na uwadze zwyczaje panujące w danym porcie. Koszty sztauowania, jeżeli takie występują, nie obciążają oferenta, który wygrał przetarg.

Dostawa musi zostać zakończona przed upływem okresu załadunku, podanego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, z uwzględnieniem zwyczajów panujących w danym porcie, ponosi wszelkie ryzyko, w szczególności ryzyko związane z utratą lub pogorszeniem stanu towarów, do czasu faktycznego przekroczenia przez nie relingu statku w porcie załadunku, bądź w przypadku transportu przez przewoźnika liniowego, do czasu przekazania certyfikatu wystawionego przez odbiorcę.
 1. Jeżeli odbiorca nie jest w stanie przejąć dostawy towarów w porcie załadunku w dniu uzgodnionym stosownie do pkt. 3, ani w żadnym innym dniu w okresie załadunku wyznaczonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, organ odpowiedzialny za płatność przedłuża okres załadunku maksymalnie o 30 dni. Jeżeli takie przedłużenie nie jest wystarczające, wymieniony organ, po uzyskaniu zgody Komisji, zezwala na dalsze przedłużenie nie przekraczające 30 dni.

Oferent, który wygrał przetarg, jest zobowiązany do zaakceptowania każdego przedłużenia nie przekraczającego 60 dni od zakończenia okresu załadunku podanego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych.


Na koniec 60-dniowego okresu przedłużenia, oferent, który wygrał przetarg jest na własny wniosek zwalniany ze swych zobowiązań przez zainteresowany organ, który niezwłocznie informuje o powyższym Komisję. W takim przypadku Komisja podejmuje właściwe środki.
Koszty powstałe na skutek jakiegokolwiek przedłużenia okresu załadunku są ustalane i pokrywane zgodnie z art. 24 ust. 1.
Artykuł 18
W przypadku dostaw na bazie c.i.f. następujące przepisy mają zastosowanie:


 1. Oferent, który wygrał przetarg, organizuje transport najszybszą zwyczajowo wykorzystywaną drogą morską do portu przeznaczenia, wskazanego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, zawierając na własny koszt i na zwykłych warunkach umowę o przewóz towarów.

Transport morski odbywa się statkami spełniającymi wszelkie wymagania techniczne i sanitarne dla przewozu przetworów mlecznych. Statek nie może być starszy niż 15 lat w przypadku transportu jednostką czarterowaną i niż 25 lat w przypadku transportu jednostką liniową.


W razie braku lub dostępności jedynie niezadowalających środków transportu oferent, który wygrał przetarg, działający na wniosek odbiorcy, podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zorganizowania transportu, w tym dokonując rezerwacji czarterowych.


 1. Oferent, który wygrał przetarg, ubezpiecza towary i dostarcza na własny koszt polisę ubezpieczenia morskiego indosowaną na odbiorcę. Za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, taka polisa obejmuje wszelkie ryzyko związane z przewozem, odpowiednio przeładunkiem i rozładunkiem, w tym wszelkie przypadki niedostarczenia lub utraty towarów, bez wyłączania odszkodowań awaryjnych.

Towary są ubezpieczone przynajmniej na kwotę oferty powiększoną o kwotę zabezpieczenia, określoną odpowiednio w art. 4 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 lit. b), a w przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych, pomniejszoną o kwotę refundacji obowiązującą w dniu zawarcia polisy ubezpieczeniowej.
 1. W przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych oferent, który wygrał przetarg, ustala harmonogram ich odbioru w porozumieniu z daną agencją interwencyjną.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, informuje odbiorcę i organ odpowiedzialny za płatność o nazwie statku, dacie załadunku i spodziewanej dacie przybycia do portu rozładunku, bezzwłocznie po uzyskaniu takich informacji.

Zainteresowany organ niezwłocznie powiadamia Komisję. W przypadku transportu czarterowego oferent, który wygrał przetarg, zaznacza w dokumentach przewozowych, że kapitan musi powiadomić odbiorcę z co najmniej 72 godzinnym wyprzedzeniem o dacie przybycia do portu rozładunku.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, ponosi koszty załadunku towarów na statek. Ponosi koszty frachtu i rozładunku, w tym opłaty na nabrzeżu i wszelkie opłaty za przewóz lichtugami. Jeżeli towary są dostarczane w kontenerach, koszty rozładunku towarów z kontenerów nie są ponoszone przez oferenta, który wygrał przetarg.
 1. Koszty przestoju w porcie rozładunku obciążają oferenta, który wygrał przetarg. W wyjątkowych okolicznościach takie koszty mogą zostać pokryte przez zainteresowany organ na jego wniosek, za zgodą Komisji.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, dostarcza odbiorcy bezzwłocznie po załadunku towarów:
   • czysty, niezbywalny konosament, indosowany na odbiorcę, wystawiony na wskazany port docelowy,
   • kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 2,
   • jeżeli ma to zastosowanie, umowę czarterową,

Jeżeli odbiorca nie jest obecny podczas załadunku, stosuje się art. 21 ust. 2, akapit drugi.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, ponosi wszelkie ryzyko związane z towarami, w szczególności ryzyko utraty lub pogorszenia jakości towarów, do czasu faktycznego przekroczenia przez nie relingu statku w porcie załadunku.


Artykuł 19
W przypadku dostaw na bazie franko port przeznaczenia, mają zastosowanie następujące przepisy:


 1. Oferent, który wygrał przetarg, organizuje transport do miejsca ostatecznego przeznaczenia najszybszą drogą i zawiera wymagane umowy o przewóz towarów. Ponosi wszelkie ryzyko z tym związane i koszty rozładunku oraz umieszczenia towarów w składzie w miejscu przeznaczenia. Oferent zapewnia właściwe ubezpieczenie.
 1. W przypadku, gdy towary pochodzą z zapasów interwencyjnych oferent, który wygrał przetarg, ustala harmonogram ich odbioru w porozumieniu z daną agencją interwencyjną.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, ponosi wszelkie ryzyko związane z towarami, w szczególności ryzyko utraty lub pogorszenia jakości towarów, do czasu faktycznego ich dostarczenia i rozładunku w składzie w miejscu przeznaczenia.
 1. Oferent, który wygrał przetarg, możliwie jak najszybciej informuje odbiorcę o dacie załadunku, środku transportu wykorzystywanym do dostarczenia towarów na miejsce ostatecznego przeznaczenia i spodziewanej dacie dostarczenia towarów. Oferent przekazuje odbiorcy dane szczegółowe określone w art. 20 ust. 1 lit. a), b) i c). Oferent niezwłocznie przesyła te dane do organu odpowiedzialnego za płatność, który powiadamia Komisję.

Oferent, który wygrał przetarg, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem powiadamia odbiorcę o prawdopodobnej dacie dostarczenia towarów na miejsce ostatecznego przeznaczenia.


Artykuł 20


 1. Oferent, który wygrał przetarg, udostępnia towary, przed ich załadunkiem w porcie załadunku, do wszelkiej zażądanej w odpowiednim czasie przez odbiorcę i przez niego opłacanej kontroli dotyczącej jakości, ilości i opakowania dostarczanych towarów. W tym celu oferent, który wygrał przetarg, przekazuje wykaz zawierający następujące informacje i dokumenty:
  1. liczbę, rodzaj, oznaczenie i numery opakowań,
  1. wagę brutto i netto towarów,
  1. odpowiednio numer seryjny egzemplarza kontrolnego T nr 5, określony w art. 22 ust. 2,
  1. stosownie do przypadku, kopię certyfikatu kontrolnego, określonego w art. 8 ust. 3.
 1. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, odbiorca kwestionuje jakość, ilość lub opakowanie towarów, agencja interwencyjna w państwie załadunku, działając wspólnie z zainteresowaną agencją lub agencjami interwencyjnymi, organizuje drugą kontrolę, która powinna zostać przeprowadzona przed załadunkiem towarów w porcie załadunku. Rezultaty takiej kontroli są ostateczne. Jakiekolwiek koszty powstałe w wyniku takich działań ponosi strona przegrywająca, w tym koszty, które pociągnęło za sobą niedotrzymanie okresu załadunku określonego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych lub przedłużonego zgodnie z art. 17 ust. 5.
 1. Jeżeli decydująca kontrola ujawnia, że towary nie spełniają wymagań, muszą zostać wymienione przez oferenta, który wygrał przetarg. Jeżeli występują braki ilościowe oferent, który wygrał przetarg, uzupełnia niedobór.

W przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych, Komisja, w razie konieczności, podejmuje odpowiednie środki.


Artykuł 21
1. W przypadku dostaw na bazie f.o.b. i c.i.f., certyfikat przejęcia jest wydawany przez odbiorcę oferentowi, który wygrał przetarg, niezwłocznie po załadunku towarów w porcie załadunku, a w przypadku dostaw na bazie c.i.f. po dostarczeniu przez oferenta, który wygrał przetarg, konosamentu, kopii polisy ubezpieczenia morskiego oraz, gdzie ma to zastosowanie, umowy czarterowej zgodnie z art. 18 ust. 7.
Certyfikat przejęcia zawiera informacje określone w załączniku V.
2. Jeżeli odbiorca nie zdoła wydać certyfikatu, z zastrzeżeniem, że nie występują spory odnośnie towarów, agencja interwencyjna w państwie załadunku wystawia oferentowi, który wygrał przetarg, certyfikat sporządzony zgodnie z załącznikiem V, po przedstawieniu dokumentów towarzyszących, określone w art. 20 ust. 1 a także, w przypadku dostawy na bazie c.i.f., konosamentu, polisy ubezpieczenia morskiego oraz, gdzie ma to zastosowanie, umowy czarterowej.
W takich przypadkach, agencja interwencyjna przekazuje niezwłocznie Komisji konosament, polisę ubezpieczenia morskiego oraz, gdzie ma to zastosowanie, umowę czarterową. Dokumenty te przesyłane są odbiorcy przez Komisję.
3. W przypadku dostaw na bazie franko miejsce przeznaczenia, certyfikat przejęcia wystawiany jest przez odbiorcę zgodnie z wzorem podanym w załączniku V, niezwłocznie po wyładunku towarów w magazynie w miejscu ostatecznego przeznaczenia.
Jeżeli odbiorca nie zdoła wydać certyfikatu, z zastrzeżeniem, że nie występują spory odnośnie towarów, dowód dostawy może zostać dostarczone w formie certyfikatu sporządzonego zgodnie z załącznikiem V i potwierdzonego przez przedstawiciela Komisji w państwie przeznaczenia lub, jeżeli nie jest to możliwe, przez ambasadę jednego z Państw Członkowskich Wspólnoty.
TYTUŁ V
SZCZEGÓLNE ZASADY STOSOWANIA EGZEMPLARZA KONTROLNEGO
Artykuł 22
Jeżeli dostarczane towary nie pochodzą ani nie są wytwarzane z produktów pochodzących z zapasów agencji interwencyjnej, następujące mają zastosowanie przepisy:


 1. Formalności celne wywozowe dokonywane są w Państwie Członkowskim, w którym złożona była oferta.
 1. Jeżeli towary opuszczają terytorium geograficzne Wspólnoty w Państwie Członkowskim innym niż to, w którym dokonane zostały formalności celne wywozowe, od momentu zakończenia tych formalności do czasu zakończenia kontroli, określonych w art. 8 ust. 5 towarom tym towarzyszy egzemplarz kontrolny T nr 5, określony w art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 223/77.
 1. Egzemplarz kontrolny T nr 5 jest wystawiany tylko na podstawie certyfikatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3; certyfikat ten opatrzony jest numerem i zawiera następujące dane:
   • opis towarów w zakresie, w jakim powinna zostać wypełniona rubryka 41 egzemplarza kontrolnego T nr 5 oraz odpowiednio wszelkie inne informacje niezbędne do celów kontrolnych,
   • liczbę, typ, oznaczenie i numery opakowań,
   • wagę brutto i netto towarów,
   • odniesienie do niniejszego rozporządzenia.

Kopia tego certyfikatu przechowywana jest przez urząd celny, wystawiający egzemplarz kontrolny T nr 5.
 1. Część egzemplarza kontrolnego T nr 5 zatytułowana „informacje dodatkowe” jest wypełniana w następujący sposób:

rubryka 101: poprzez wstawienie kodu pozycji lub podpozycji Wspólnej Taryfy Celnej, do której należą towary;


rubryka 104: poprzez skreślenie wyrazu „inne” w tiret drugie i dodanie jednego z następujących wpisów:


— „For export as food aid (Regulation (EEC) No 1354/83)”,

— „Bestemt til udfřrsel som fřdevarehjćlp (forordning (EŘF) nr. 1354/83)”,

— „Zur Ausfuhr als Nahrungsmittelhilfe (Verord­nung (EWG) Nr. 1354/83)”,

— „Προς εξαγωγή στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας (κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83)”

— „Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n° 1354/83)',
— „Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1354/83)”,

— „Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verordening (EEG) nr. 1354/83)”.

rubryka 106: poprzez wpisanie numeru certyfikatu, określonego w pkt. 3.
 1. Przy stosowaniu egzemplarza kontrolnego T nr 5, art. 8 i 14 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76 stosują się mutatis mutandis do towarów zakupionych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytworzonych.

TYTUŁ VI
WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWOLNIENIA ZABEZPIECZEŃ


Artykuł 23


 1. Płatność na rzecz oferenta, który wygrał przetarg, jest dokonywana zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 249/77 przez agencję interwencyjną, do której złożona została oferta przetargowa.
 1. Kwota do wypłaty równa jest kwocie podanej w ofercie. Jednakże, w przypadku towarów zakupionych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytworzonych, kwota podana w ofercie podlega korekcie, stosownie do przypadku, w celu uwzględnienia wzrostu cen interwencyjnych masła lub odtłuszczonego mleka w proszku, wyrażonych w walucie Państwa Członkowskiego, w którym złożono ofertę, pomiędzy ostatecznym terminem złożenia ofert i datą wydania certyfikatu, określonego w art. 8. ust. 3. W przypadku bezwodnego tłuszczu mlecznego, korekta kalkulowana jest na podstawie zmiany cen interwencyjnych masła przemnożonej przez współczynnik 1,22 lub 1,25, w zależności od tego, czy zawartość tłuszczu w użytym maśle wynosiła minimum 82% czy też była mniejsza niż 82%. Oferent, który wygrał przetarg, nie może domagać się płatności przewidzianych w niniejszym przepisie do siódmego dnia po wejściu w życie nowych cen interwencyjnych. Płatności może domagać się tylko po przedstawieniu dowodu na to, że produkt wyjściowy, masło lub odtłuszczone mleko w proszku, został wytworzony po wejściu w życie nowych cen interwencyjnych.
 1. Należna kwota jest wypłacana tylko po przedstawieniu następujących dokumentów towarzyszących:
  1. oryginału certyfikatu przejęcia, określonego w art. 21, sporządzonego przez odbiorcę lub agencję interwencyjną, stosownie do art. 21 ust. 2, lub certyfikatu, określonego w art. 21 ust. 3 akapit drugi,
  1. stosownie do przypadku, certyfikatu kontroli jakości, o którym mowa w art. 8 ust. 3,
  1. w przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych, dowodu określonego w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76,
  1. w przypadku towarów zakupionych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytworzonych, egzemplarza kontrolnego T nr 5, określonego w art. 22 ust. 2–5 lub, jeżeli miejsce przeznaczenie zostało skontrolowane przez władze tylko jednego Państwa Członkowskiego, dowodu wywozu wymaganego przez to Państwo Członkowskie,
  1. w przypadku dostaw na bazie c.i.f., kopię konosamentu, polisy ubezpieczenia morskiego oraz, stosownie do przypadku, umowy czarterowej.
 1. Na wniosek oferenta, który wygrał przetarg, odpowiedni organ może dokonać płatności proporcjonalnie do ilości towarów, w stosunku do których dostarczono dokumenty towarzyszące, określone powyżej.
 1. W przypadku dostaw na bazie franko miejsce przeznaczenia towarów zakupionych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytworzonych, organ odpowiedzialny za płatność, działając na wniosek oferenta, który wygrał przetarg, oraz po okazaniu przez niego dokumentów towarzyszących określonych w ust. 3 lit. b) i d), dokonuje płatności na rachunek.

Jednakże, taka płatność na rachunek nie może jednak przekraczać 90% kwoty do zapłaty. Płatność na rachunek dokonywana jest tylko wtedy, gdy oferent, który wygrał przetarg, wnosi na warunkach art. 12 ust. 2 wadium w kwocie równej kwocie płatności na rachunek, powiększonej o 10%.
 1. W przypadku dostaw na bazie f.o.b. lub c.i.f. dokumenty towarzyszące, określone w ust. 3, dostarczane są organowi odpowiedzialnemu za płatność w ciągu sześciu miesięcy od daty upływu okresu przewidzianego na załadunek, określonego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych lub przedłużonego zgodnie z art. 17 ust. 5.

W przypadku dostaw na bazie franko miejsce przeznaczenia, dokumenty towarzyszące są dostarczane w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zakończenia okresu.
 1. Jeżeli dokumenty towarzyszące, określone w ust. 3, zostają okazane po upływie terminu określonego w ust. 6, płatność jest dokonywana w całości. Ponadto stosuje się przepisy art. 26 ust. 4.


Artykuł 24


 1. W przypadku dostaw na bazie f.o.b. wszelkie koszty powstałe w wyniku udostępnienia statku przez odbiorcę w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie terminu załadunku w okresie wyszczególnionym w zaproszeniu do składania ofert z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 17 ust. 3, w wyniku przedłużenia okresu załadunku zgodnie z art. 17 ust. 5, lub w wyniku zaistnienia sytuacji, w której statek jest nieodpowiedni dla ładunku, określane są przez dany organ i przezeń wypłacane, po uzyskaniu zgody Komisji, oferentowi, który wygrał przetarg, po okazaniu dokumentów pomocniczych.

Tego rodzaju dodatkowe koszty obejmują, z wyłączeniem wszelkich kosztów administracyjnych:
   • koszty składowania i ubezpieczenia,
   • koszty finansowania na podstawie stawek obowiązujących w Państwie Członkowskim odpowiedzialnym za płatność.

Takie koszty wyliczane są za okres rozpoczynający się następnego dnia po upływie okresu załadunku, określonego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych, a kończącego się w dniu faktycznego rozpoczęcia załadunku, bądź w dniu zakończenia okresu przewidzianego w art. 17 ust. 5, w przypadku jeżeli oferent, który wygrał przetarg, zwolniony jest ze swych zobowiązań.
 1. W przypadku dostaw na bazie franko miejsce przeznaczenia, koszty dodatkowego magazynowania, ubezpieczenia i finansowania powstałe w wyniku zwłoki nie spowodowanej przez oferenta, który wygrał przetarg, wynoszącej ponad 15 dni od dostarczenia towarów do składu w miejscu ich przeznaczenia do wydania certyfikatu przejęcia przez odbiorcę, są refundowane oferentowi, który wygrał przetarg przez organ odpowiedzialny za płatność, po przedstawieniu przez niego dokumentów towarzyszących; za zgodą Komisji dodatkowe koszty finansowania są naliczane w oparciu o stawki obowiązujące w Państwie Członkowskim odpowiedzialnym za płatność.
 1. Jeżeli po udzieleniu zamówienia Komisja wyznaczy port załadunku, przeładunku, rozładunku lub miejsce ostatecznego przeznaczenia inne, niż początkowo planowane, oferent, który wygrał przetarg, dostarcza towary do nowego portu lub miejsca przeznaczenia. Zainteresowany organ, po uzyskaniu zgody Komisji, zawiera z oferentem, który wygrał przetarg, umowę w sprawie obniżenia lub zwiększenia należnej kwoty płatności w stosunku do kwoty określonej o ofercie.

Jednakże, na należycie wniosek uzasadniony, oferent, który wygrał przetarg, może zostać zwolniony ze swych zobowiązań przez organ odpowiedzialny za płatność, który bezzwłocznie powiadamia o powyższym Komisję. W takich przypadkach Komisja podejmuje właściwe środki.
 1. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg, poniósł w związku z dostawami realizowanymi na podstawie niniejszego rozporządzenia nieprzewidziane wydatki, które nie mogą zostać pokryte z ubezpieczenia, te koszty mogą zostać przejęte przez organ odpowiedzialny za płatność, po okazaniu mu dokumentów towarzyszących i za zgodą Komisji.


Artykuł 25


 1. Oferent, który wygrał przetarg, ponosi wszelkie konsekwencje finansowe niedostarczenia części lub całości towarów na ustalonych warunkach, jeżeli odbiorca umożliwił dostawę na takich warunkach.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie oferenta, który wygrał przetarg, załadunek nie został dokonany w ciągu trzech miesięcy od upływu okresu załadunku, określonego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych lub przedłużonego zgodnie z art. 17 ust. 5, organ odpowiedzialny za płatność zwalnia oferenta, który wygrał przetarg, z jego zobowiązań. W takich sytuacjach Komisja podejmuje właściwe działania.
 1. Koszty powstałe w związku z niedostarczeniem towarów w wyniku działania siły wyższej ponosi przez organ odpowiedzialny za płatność.


Artykuł 26


 1. Wadium przewidziane w art. 12, jest zwracane jedynie w przypadku gdy:
  1. oferent nie wycofał swej oferty przetargowej przed przyznaniem umowy i:
   • w przypadku, określonym w art. 12 ust. 1 tiret pierwsze, zabezpieczenie realizacji dostawy w sytuacji przewidzianej w art. 4 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 lit. b) zostało wniesione zgodnie z art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76,
   • w przypadku, określonym w art. 12 ust. 1 tiret drugie, dokumenty towarzyszące określone w art. 23 ust. 3, zostały przekazane zainteresowanemu organowi,
  1. oferta nie jest ważna lub nie została zaakceptowana, bądź nie zostało udzielone zamówienie.
 1. Kwota zabezpieczenia realizacji dostawy, przewidziana w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 lit. b), jest zwracana w sposób określony w ust. 4 jedynie w przypadku gdy dokumenty towarzyszące, określone w art. 23 ust. 3, zostały dostarczone zainteresowanemu organowi.
 1. Wadium przewidziane w art. 23 ust. 5 akapit drugi, jest zwracane w sposób określony w ust. 4 jedynie po przedstawieniu certyfikatu, określonego w art. 23 ust. 3 lit. a).
 1. Wszelkie kwoty wadium są zwracane po okazaniu wymaganych dokumentów towarzyszących. Wadium podlega przepadkowi, jeżeli dokumenty towarzyszące nie zostały przedstawione w terminach określonych w art. 23 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Jeżeli jednak dokumenty towarzyszące zostają przedstawione po upływie przewidzianych terminów, ale w ciągu 24 miesięcy od upływu okresu załadunku podanego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych lub przedłużonego zgodnie z art. 17 ust. 5, oferent, który wygrał przetarg otrzymuje zwrot 80% danej kwoty wadium.
 1. Jeżeli z przyczyn zależnych od oferenta, który wygrał przetarg, okres załadunku określony w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przetargowych lub przedłużony zgodnie z art. 17 ust. 5 nie został zachowany, dany organ potrąca za każdy dzień zwłoki i proporcjonalnie do nie dostarczonych ilości:
   • 1% kwoty wadium w przypadku towarów zakupionych na rynku Wspólnoty lub towarów z nich wytworzonych,
   • 0,03% kwoty zabezpieczenia realizacji dostawy w przypadku towarów pochodzących z zapasów interwencyjnych lub towarów z nich wytworzonych.
 1. Wszelkie zabezpieczenia podlegają przepadkowi w sytuacji, gdy oferent, który wygrał przetarg, zostaje zwolniony ze swych zobowiązań zgodnie z art. 25 ust. 1 akapit drugi.
 1. Na wniosek oferenta, który wygrał przetarg, zainteresowane organy zwalniają zabezpieczenia w wysokości proporcjonalnej do ilości towarów, w stosunku do których zostały dostarczone wymagane dokumenty towarzyszące.
 1. Wszelkie zabezpieczenia zwracane są po zwolnieniu oferenta, który wygrał przetarg, z jego zobowiązań zgodnie z art. 17 ust. 5 lub art. 24 ust. 3 akapit drugi.
 1. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg, nie był w stanie wypełnić swych zobowiązań z powodu okoliczności uznanych za działanie siły wyższej przez organ odpowiedzialny za płatność, kwoty gwarancji są zwalniane niezwłocznie.


Artykuł 27


 1. W przypadku działania siły wyższej w okresie kontrolnym, określonym w art. 8 ust. 5, stosują się przepisy art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76.
 1. W każdym innym przypadku działania siły wyższej, zainteresowany organ decyduje o krokach, których podjęcie uznaje za konieczne w świetle zaistniałych okoliczności, powiadamiając o tym bezzwłocznie Komisję.

TYTUŁ VII


PRZEPISY KOŃCOWE
Artykuł 28
W stosunku do odtłuszczonego mleka w proszku, masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego dostarczanych jako pomoc żywnościowa, nie stosuje się refundacji ani kwot wyrównawczych pieniężnych bądź akcesyjnych.
Artykuł 29


 1. W przypadku zaangażowania w jedną operację pomocy żywnościowej kilku organów w różnych Państwach Członkowskich, ostatnie z wymienionych przekazują sobie nawzajem, z minimalnym opóźnieniem, wszelkie informacje konieczne dla wykonania ich odpowiednich zadań oraz powodzenia operacji.
 1. Organy biorące udział w operacji pomocy żywnościowej przekazują bezzwłocznie Komisji informacje dotyczące realizacji czynności, za które są odpowiedzialne.


Artykuł 30


 1. Rozporządzenie (EWG) nr 303/77 niniejszym traci moc. Jednakże stosuje się ono wciąż do operacji, w odniesieniu do których ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert zostały opublikowane przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia.
 1. Niniejszym wprowadza się zmiany w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 1687/76, zgodnie z załącznikiem VI. Art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1687/76 nie stosuje się do dostaw realizowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.


Artykuł 31
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1983 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1983 r.
W imieniu Komisji
Poul DALSAGER
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK IPobieranie 336.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna