Nr sprawy: wsz–nz-25/2004Pobieranie 145,64 Kb.
Data09.11.2017
Rozmiar145,64 Kb.


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE

UL. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN


NIP 665-104-26-75

Tel. (0-63) 240-40-00, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-33

REGON 000311591

Fax. (0-63) 240-65-44, Sekcja Zamówień Publicznych 240-41-34

Adres strony internetowej:

www.szpital-konin.ple-mail. szpital@szpital-konin.pl,

Sekcja Zamówień Publicznych : szp@szpital-konin.plNr sprawy: WSZ-FZ- 40/2010SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę implantów i narzędzi jednorazowych do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów
i obrąbka stawowego w stawie barkowym, tenodezy bicepsa, małych stawów oraz implanty
do rekonstrukcji ACL wraz z systemem do szycia łąkotki i syntetycznymi kołkami
do chrondoplastyki dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro


ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.06.2010 r.
Cena SIWZ – 20,00 zł


Termin składania ofert:

29.06.2010 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.06.2010 r., godz. 11:00


Zatwierdzam, dnia 18.06.2010 r.


Dyrektor WSZ w Koninie

Sławomir Matysiak

CPV: 33.18.31.00-7§1 Nazwa oraz adres zamawiającego

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin


§2 Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro
§3 Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i narzędzi jednorazowych do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego w stawie barkowym, tenodezy bicepsa, małych stawów oraz implanty do rekonstrukcji ACL wraz z systemem do szycia łąkotki
  i syntetycznymi kołkami do chrondoplastyki
  w zakresie i ilościach jak niżej:


Implanty do rekonstrukcji ACL (sterylne) – System do rekonstrukcji ACL z użyciem techniki ST oraz więzadła właściwego rzepki typu endobutton. System do szycia łąkotki. Syntetyczne kołki do chondroplastyki.

Opis

Ilość

sztuk

System do rekonstrukcji ACL

MOCOWANIE UDOWE:

Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie

z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości(bez węzła). Długość pętli
od 15-60 mm. Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki
o grubościach #2 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.

Zamiennie wymaga się dostarczenia:

- płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 20-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki.

- endobutton wydłużony 10mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych

- endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5, 6, 7, 8

i 9mm.


80

MOCOWANIE PISZCZELOWE:

Zamawiający wymaga dostarczenia zamiennie wszystkich typów mocowania:

- mocowanie za pomocą guzika o średnicy 14,15,17 mm

- mocowanie za pomocą podkładki o średnicach: 14,17,21 mm w którą wkręcamy śrubę tytanową o średnicy 9 x 25mm- śruba interferencyjna z materiału PEEK o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm.

- biowchłanialana śruba z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicach od 6mm do 12mm i długościach 20-25-30-35 mm.

- tytanowa śruba pozakanałowa z płaską główką o rozmiarze 4,5 mm, długościach 25-55 mm (skok długości co 5mm) umożliwiająca mocowanie przeszczepu za pomocą nici wiązanych wokół szyjki śruby.80

Syntetyczny kołek do chondroplastyki składający się z części chrzęstnej oraz kostnej, porowaty na jednorazowym wprowadzaczu w zestawie z jednorazowym nożykiem. Średnice kołków: 5, 7, 9, 11mm, długość 18mm.

20

Jednorazowa prowadnica do wiertła służąca do przygotowania miejsca wszczepu kołka w rozmiarach: 5 ,7, 9 i 11 mm

20

Zestaw do szycia łąkotki:

System dwóch podłużnych implantów niewchłanialnych z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową umiejscowionych na jednej igle. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem.

- Jednorazowy wprowadzacz-aplikator z igłą o dwóch zagięciach 0 i 12 stopni, na której znajdują się oba implanty połączone nitką polietylenową, plecioną.

System zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu.60

Jednorazowy spychacz węzła z jednoczesnym obcinakiem do zszywek łąkotkowych.

4


Implanty i narzędzia jednorazowe do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów i obrąbka stawowego w stawie barkowym, tenodezy bicepsa oraz małych stawów.

Opis

Ilość

elementów

Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5,0 mm i 6,5 mm zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Kotwica ta nie wymaga nawiercania.

30

Kotwica niewchłanialna wbijano-wkręcana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena, o średnicy 5,5mm i 6,5 mm zaopatrzona

w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator.

10

Kotwica niewchłanialna, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 5,5 mm i 6,5 mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek wewnątrz kotwicy.

12

Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2.8 mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator.

20

Kotwica niewchłanialana o średnicy 2.3 mm, wbijana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy przedłużony aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści.

12

Kotwica biowchłanialna z materiału PLLA z hydroksyapatytem o średnicy 2.3 mm, wbijana, zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy przedłużony aplikator. Kotwica przeznaczona do stawu barkowego, małych stawów jak i stawu biodrowego dzięki przedłużonej rękojeści.

20

Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 3,5mm i 5,0 mm zaopatrzona w 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłami oraz

w jednorazowy aplikator.10

Zestaw: Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,0 mm zaopatrzona w 2 szwy, niewchłanialne, polietylenowe, plecione z igłami oraz

w jednorazowy aplikator. Wiertło jednorazowe o średnicy 1,8mm wraz z jednorazową kaniulą prowadzącą.16

Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego o kątach zagięcia: 45 st prawy, 45 st lewy, 45 st w górę, 70 st, haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w dwie nitki polipropylenowe.

4

Kaniule jednorazowe sztywne i giętkie, wkręcane, posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek,

o rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm i długościach od 90mm do 45mm.

(10 szt. w opakowaniu)


4


W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) dostarczenia implantów do operacji stawu barkowego na planowane zabiegi operacyjne nie później niż 24 godziny przed planowanym zabiegiem po złożeniu zamówienia minimum 48 godzin przed,

2) zabezpieczenia zaopatrzenia do rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego i szycia łąkotek poprzez złożenie depozytu w banku implantów u zamawiającego,

3) zorganizowania u zamawiającego warsztatów z technik operacyjnych stawu kolanowego i stawu barkowego na modelach kolana i barku oraz praktycznego wykonanie przez specjalistów zabiegów operacyjnych rekonstrukcyjnych stawu kolanowego (u 3 pacjentów) i barkowego (u 3 pacjentów),

4) przeszkolenia rocznie 2 osób z technik operacyjnych zakładania oferowanych produktów.


 1. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości zgodnych
  z faktycznymi potrzebami Szpitala.


§ 4 Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.


§ 5 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających


§ 6 Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.


§ 7 Warunki płatności

Płatność nastąpi każdorazowo po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT.


§ 8 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


§9 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa z art. 24 ust. 1.

 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.


§ 10 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
   o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiącym integralną jej część

  2. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączonym do niniejszej SIWZ formularzu „Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych” stanowiącym integralną jej część,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

 1. W przypadku kiedy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (sytuacja opisana w § 9 ust. 2 niniejszej SIWZ), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć katalogi lub foldery produktów. Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych wskazanej próbki do wglądu celem sprawdzenia spełniania wymogów SIWZ.

 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
  30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 litera b składa dokumenty wystawione w kraju,
  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
  30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku katalogów lub folderów produktów.


§ 11 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
  w ustawie zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną to zgodnie z art. 27 ust. 1-3 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Numer telefonu i faksu oraz adres internetowy i adres poczty elektronicznej Zamawiającego, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia to: www.szpital-konin.pl; szp@szpital-konin.pl;  (0-63) 240-41-33, faks (0-63) 240-41-34


§ 12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

  1. w sprawach formalnych – Agnieszka Smuszkiewicz – tel. (0-63) 240-41-33, faks 240-41-34

  2. w sprawach merytorycznych – lek. Marcin Prządka – tel. (0-63) 240-43-11


§ 13 Tryb udzielania wyjaśnień

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotny warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.


 1. Zamawiający przedłuży termin składania oferty, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

 2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.


§ 14 Termin związania ofertą

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty upływu terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
   o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.§ 15 Zebranie Wykonawców.

Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców.


§ 16 Wizja lokalna.

Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.


§ 17 Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Na ofertę składają się oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty
  i oświadczenia zgodnie z pkt 12 formularza oferty.

 2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, a wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

 3. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.

 4. Zamawiający zaleca trwałe zespolenie oferty.

 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie
  z tym, że:

 1. koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 193.000 euro na dostawę implantów
i narzędzi jednorazowych do rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów
i obrąbka stawowego w stawie barkowym, tenodezy bicepsa, małych stawów oraz implanty do rekonstrukcji ACL wraz z systemem do szycia łąkotki i syntetycznymi kołkami do chrondoplastyki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Koninie, nr sprawy 40/2010. Nie otwierać przed 29.06.2010 r., godz. 11:00”,


 1. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

  1. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.


§ 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 29.06.2010 r. do godz. 10:00. Oferty złożone
   po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego
   na wniesienie protestu. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie do 29.06.2010 r. do godz. 10:00.

  2. Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.
  1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.06.2010 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ
   w Koninie, ul. Szpitalna 45
   (pokój nr 3/8).

  2. Otwarcie ofert jest jawne.

  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.

  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę pod warunkiem,
   że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o zmianie oferty, złożone według zasad określonych w § 17 pkt 8 ppkt a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WYCOFANIE” zaadresowanej jak w § 17 pkt 8 a) SIWZ, pisemnego oświadczenia, że ofertę swą wycofuje.


§ 19 Opis sposobu obliczania ceny.

Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej


w formularzu oferty. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób: ilość x cena netto = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
§ 20 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.


§ 21 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena brutto - 100%

 2. Sposób oceniania ofert:

Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla wszystkich wymienionych kryteriów od 0-100 pkt. Punkty
za poszczególne kryteria będą mnożone przez ich wagę i tak wyliczone składniki będą sumowane.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów za cenę, tj. 100 pkt. Każdej następnej ofercie przyznana zostanie ilość punktów proporcjonalnie mniejsza z zastosowaniem wzoru:C = [(CN : CB) x 100 pkt] x 100%

gdzie:


C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty


 1. Wszystkie oceny członków komisji przetargowej zostaną wpisane do protokołu i podsumowane.

 2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.


§ 22 Tryb ogłoszenia wyników postępowania

 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także (nazwy) firmy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. 1. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie przekazane
  do Biuletynu Zamówień Publicznych.


§ 23 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
  5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a i 3a ustawy.

 2. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym
  w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Wzór ogólnych warunków umowy stanowi załacznik Projekt umowy nr 40/2010. Przyjęcie warunków postępowania jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Zamawiającego.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.


§ 24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał


lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami działu VI ustawy.
§ 25 Jawność postępowania

 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia
  się od chwili ich otwarcia.

 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

 3. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.)”.

 4. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.


§ 26 Inne informacje

 1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zastosuje też aukcji elektronicznej.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655
  z późn. zm.).


§ 27 Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki: 1. Formularz oferty – załącznik nr 1.

 2. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - załącznik nr 3.

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
  z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - załącznik nr 4.

 5. Projekt umowy 40/2010.: images
images -> Lokalna strategia rozwoju lokalnej grupy działania „lider zielonej wielkopolski” na lata
images -> „ Gra tajemnic reżyseria Morten Tyldum. Czas projekcji 110 minut
images -> Wykład z polityki gospodarczej Temat 3 Polityka pieniężna I walutowa Pojęcie I cele
images -> Skarżyski klub szaradzistóW „anagram” zał. 12 maja 1958 roku przy miejskim centrum kultury im. Leopolda staffa 26-110 skarżysko-kamienna, ul. SŁOwackiego nr 25
images -> Załącznik 1
images -> Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
images -> Spzoz/ZP/…
images -> Xviii konferencja naukowo – szkoleniowagastroenterologii klinicznej wp
images -> Załącznik nr 3 do siwz opis przedmiotu zamówienia (opz) dot przetargu nieograniczonego znak: A/ZP/szp. 251-37/16 na: „dostawę wraz z wdrożeniem zintegrowanego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną”
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna