Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona9/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ VI– świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
Rejon:

  1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

Cena
jednostkowa brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia z rozmazem

szt.

102

OB

szt.

103

Glukoza

szt.

104

Cholesterol całkowity

szt.

105

HDL

szt.

106

LDL

szt.

107

Mocz- badanie ogólne

szt.

108

Aspat

szt.

59

Alat

szt.

510

GGTP

szt.

511

Trójglicerydy

szt.

5


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

12

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

10


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

13

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

1014

Konsultacja neurologiczna

szt.

215

Konsultacja laryngologiczna

szt.

216

Audiogram

szt.

217

Spirometria

szt.

218

Ekg z opisem

szt.

3


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

19

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

1020

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)


godzin

20
RAZEM


Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.7 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ VII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


  1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia z rozmazem

szt.

102

OB

szt.

103

Glukoza

szt.

104

Cholesterol całkowity

szt.

105

HDL

szt.

106

LDL

szt.

107

Mocz- badanie ogólne

szt.

108

Aspat

szt.

19

Alat

szt.

110

GGTP

szt.

111

Trójglicerydy

szt.

1


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

12

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

10


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

13

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

1014

Konsultacja neurologiczna

szt.

115

Konsultacja laryngologiczna

szt.

116

Audiogram

szt.

117

Spirometria

szt.

118

Ekg z opisem

szt.

1


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

19

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

1020

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)


godzin

20
RAZEM


Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.8 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ VIII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:


  1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku,

  2. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Płocku).
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia

szt.

302

Morfologia z rozmazem

szt.

303

OB

szt.

304

Glukoza

szt.

305

Cholesterol całkowity

szt.

306

HDL

szt.

307

LDL

szt.

308

Mocz- badanie ogólne

szt.

309

Kwas moczowy

szt.

510

Mocznik

szt.

511

Bilirubina całkowita

szt.

512

Kreatynina

szt.

513

Aspat

szt.

514

Alat

szt.

515

GGTP

szt.

516

Trójglicerydy

szt.

517

Elektrolity Na+ K+ Ca++( jonogram )

szt.

518

APTT

szt.

219

WR/VDRL

szt.

220

CRP

szt.

221

TSH

szt.

222

ALP

szt.

223

ASO

szt.

224

HCV

szt.

225

HIV

szt.

226

HBS przeciwciała

szt.

227

Antygen HBS

szt.

2


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

28

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

229

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

231

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

532

RTG kości dolnych w projekcji AP i bocznej

szt.

233

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

2


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

34

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty
i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

2035

Konsultacja neurologiczna

szt.

1536

Konsultacja laryngologiczna

szt.

1537

Audiogram

szt.

1038

Spirometria

szt.

1039

Ekg z opisem

szt.

1040

Konsultacja ortopedyczna

szt.

141

Konsultacja kardiologiczna

szt.

242

Konsultacja pulmunolgiczna

szt.

243

Konsultacja diabetologa

szt.

244

Konsultacja psychiatryczna

szt.

245

Konsultacja ginekologiczna

szt.

246

Konsultacja dermatologiczna

szt.

247

Echo serca

szt.

2


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

48

Wykonywanie badań zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

549

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

3050

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20RAZEMUwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2.9 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ IX – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

  1. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie,

  2. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Ciechanowie),
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia

szt.

1002

Morfologia z rozmazem

szt.

53

OB

szt.

1004

Glukoza

szt.

1005

Cholesterol całkowity

szt.

1006

HDL

szt.

1007

LDL

szt.

1008

Mocz- badanie ogólne

szt.

1009

Kwas moczowy

szt.

510

Mocznik

szt.

511

Bilirubina całkowita

szt.

512

Kreatynina

szt.

513

Aspat

szt.

514

Alat

szt.

515

GGTP

szt.

516

Trójglicerydy

szt.

517

Elektrolity Na+ K+ Ca++( jonogram )

szt.

518

APTT

szt.

519

WR/VDRL

szt.

220

CRP

szt.

221

TSH

szt.

222

ALP

szt.

223

ASO

szt.

224

HCV

szt.

225

HIV

szt.

226

HBS przeciwciała

szt.

227

Antygen HBS

szt.

2


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

28

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

529

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

531

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

2532

RTG kości dolnych w projekcji AP i bocznej

szt.

533

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

5


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

34

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

5035

Konsultacja neurologiczna

szt.

2036

Konsultacja laryngologiczna

szt.

3037

Audiogram

szt.

3038

Spirometria

szt.

3039

Ekg z opisem

szt.

5040

Konsultacja ortopedyczna

szt.

141

Konsultacja kardiologiczna

szt.

142

Konsultacja pulmonologiczna

szt.

143

Konsultacja psychiatryczna

szt.

144

Konsultacja ginekologiczna

szt.

145

Konsultacja dermatologiczna

szt.

146

Echo serca

szt.

2


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

47

Wykonywanie badań zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

548

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

10049

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20RAZEMUwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Egz. nr …
UMOWA nr …………/MED/2018

Na świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych

(wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji
będących na jego zaopatrzeniu

PROJEKT UMOWY ( odpowiednio dla części)

zawarta w dniu ........... ….. r. w Zegrzu, pomiędzy:

Skarbem Państwa – 26 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

NIP: 536-190-2991, REGON 142917040,

z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"

którego reprezentuje:

Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - ………………….……..
a

…………………………………………………………………………………………Zwaną/zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą"
[Strony wspólnie będą zwane także „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”]
Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zgodnym z przepisami określonymi
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczegółowe usługi ” na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – (nr sprawy: PU /791/2018/Część ….) zawarto umowę o następującej treści:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna