Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona8/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
Miejscowość ………………………………, dnia ……………………

........................................................................


(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.5 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:
CZĘŚĆ V – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek
i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.


Rejon:


  1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu,

  2. Grupy Zabezpieczenia w Przasnyszu,

  3. Sekcji Obsługi Infrastruktury w Przasnyszu,

  4. Placówka Żandarmerii Wojskowej MO ŻW Warszawa w Przasnyszu,
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia z rozmazem

szt.

5002

OB

szt.

5003

Glukoza

szt.

5004

Cholesterol całkowity

szt.

5005

HDL

szt.

5006

LDL

szt.

5007

Mocz- badanie ogólne

szt.

5008

Kwas moczowy

szt.

509

Mocznik

szt.

5010

Bilirubina całkowita

szt.

5011

Kreatynina

szt.

5012

Aspat

szt.

5013

Alat

szt.

5014

GGTP

szt.

5015

Trójglicerydy

szt.

5016

Elektrolity Na+ K+ Ca++( jonogram )

szt.

5017

APTT

szt.

5018

WR/VDRL

szt.

519

CRP

szt.

520

TSH

szt.

521

ALP

szt.

522

ASO

szt.

523

HCV

szt.

524

HIV

szt.

525

HBS przeciwciała

szt.

526

Antygen HBS

szt.

5


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

27

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

1528

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

1529

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

35030

RTG kości dolnych w projekcji AP i boczn

szt.

1531

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

15


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

32

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

43533

Konsultacja neurologiczna

szt.

30034

Konsultacja laryngologiczna

szt.

30035

Audiogram

szt.

10036

Spirometria

szt.

10037

Ekg z opisem

szt.

15038

Konsultacja ortopedyczna

szt.

539

Konsultacja kardiologiczna

szt.

540

Konsultacja psychiatryczna

szt.

541

Konsultacja ginekologiczna

szt.

542

Konsultacja dermatologiczna

szt.

5


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

43

Wykonywanie badań zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

szt.

1044

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

55045

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20RAZEM: plik -> file -> PRZETARGI 2017 -> Ponizej 30.000 euro -> SN 2017 -> PU 791 2017 medycyna pracy
file -> Przetarg nieograniczony
file -> Polacy końCZĄ SŁUŻBĘ w ghazni po siedmioletniej obecności polscy żołnierze kończą 27 kwietnia działalność operacyjną w prowincji Ghazni. Z końcem kwietnia opuszczą bazę Ghazni I przeniosą się do Bagram
file -> Rys historyczny
file -> Inspektorat wojskowej słUŻby zdrowia
file -> „z a t w I e r d z a m”
file -> Centrum szkolenia na potrzeby sił pokojowych
PRZETARGI 2017 -> Zatwierdza m komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał smuszkiewicz dnia
PRZETARGI 2017 -> „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dowódca 33. Bltr
PRZETARGI 2017 -> Usługę polegającą na działaniach ograniczających występowanie ptaków I innych zwierząt na terenie lotniska w Powidzu


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna