Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona6/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Uwaga: podatek VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)

Miejscowość ………………………………, dnia ……………………


........................................................................


(podpis i pieczątka osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2.3 do ogłoszenia

………………………………………


Pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem za cenę:

CZĘŚĆ III – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek
i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

  1. 1 Batalion Zmechanizowany w Chełmie
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość

w zamówieniu podstawowym

Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia

szt.

152

OB

szt.

153

Glukoza

szt.

154

Cholesterol całkowity

szt.

155

HDL

szt.

156

LDL

szt.

157

Mocz- badanie ogólne

szt.

158

Aspat

szt.

159

Alat

szt.

1510

GGTP

szt.

1511

Trójglicerydy

szt.

15


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

12

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

10


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

13

Konsultacja okulistyczna z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

1514

Konsultacja neurologiczna

szt.

1515

Konsultacja laryngologiczna

szt.

1516

Audiogram

szt.

1517

Spirometria

szt.

1518

Ekg z opisem

szt.

15


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

19

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

1520

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa
i higieny pracy Zamawiającego
(w ilości 20 godzin w roku)

godzin

20
RAZEM1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna