Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona4/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem cenowym” – zał. nr 2.9
Miejsce świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę i/ lub podwykonawcę
dla części VIII …………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………    1. Oświadczam/my, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane
     z wykonaniem zamówienia. Podana cena będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.

    2. Oświadczam/my, że zamówienie wykonamy w terminie i na zasadach określonych
     w Ogłoszeniu - Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych
     na realizację przedmiotu zamówienia
     nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zamówienia opcjonalnego: Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego, w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Realizacja zamówienia w terminie do 31 grudnia 2018 r. albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych


na realizację przedmiotu zamówienia
opcjonalnego nie później jednak niż
do dnia 31 grudnia 2018 roku.


    1. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: płatność za wykonane usługi nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
     na fakturze VAT w okresach miesięcznych, za każdy miesiąc z dołu, na podstawie wystawionej do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego faktury VAT,
     w terminie 30 dni w od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

    2. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi
     w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia.

    3. Oświadczam/my, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez inne podmioty
     i osoby fizyczne
     nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

    4. Oświadczam/my, że badania wykonywane będą przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami na zasadach wynikających z ustawy o działalności leczniczej z dnia
     15 kwietnia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w sprawie wymagań, jakie powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne.

    5. Oświadczam/my, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w Ogłoszeniu.

    6. Oświadczam/my, że akceptujemy dołączony do Ogłoszenia projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
     na warunkach w niej określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    7. Oświadczam/my*, że przedmiot zamówienia zrealizujemy samodzielnie/
     z udziałem podwykonawców*:


...................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

Podwykonawcy/om zostaną powierzone następujące części zamówienia: ……….....

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………    1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: …….……………………………………………………….…………

    2. Osobą/osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za:
     złożenie oferty jest/ są: ………….............................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

e-mail: …………………………………………………………………………….…..podpisanie umowy jest/ są: …………..........................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …...........................................

e-mail: ………………………………………………………………………….……..

realizację umowy jest/ są: …………............................................................................

tel. kontaktowy …………………………………../faks …............................................

e-mail: …………………………………………………………………………………


    1. Na potwierdzenie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu składamy:

     1. ……………………………………………..……………………….……………

     2. …………………………………………………..………………….……………

     3. ………………………………………………………………………………………

     4. ………………………………………………………………………………………

…........................................, dnia ….................(miejscowość)

…..........................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


* Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2.1 do ogłoszenia

………………………………………Pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym w ogłoszeniu za cenę:
CZĘŚĆ I – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.

Rejon:

 1. 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu, Grupa Zabezpieczenia, Sekcja Obsługi Infrastruktury w Zegrzu,

 2. Skład 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Zegrzu Płd.,

 3. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ,

 4. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Płd.,

 5. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie (dotyczy żołnierzy i pracowników z Rejonu Obsługi Abonentów w Legionowie, dotyczy Węzła Łączności w Zegrzu, Węzła Łączności w Białobrzegach, Węzła Łączności w Kazuniu),

 6. Grupy Zabezpieczenia w Legionowie,

 7. 9 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach,

 8. Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach,

 9. Grupy Zabezpieczenia i Sekcji Obsługi Infrastruktury w Białobrzegach,

 10. Ośrodek Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach,

 11. Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej w Białobrzegach,

 12. Dowództwo 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ w Białobrzegach ,

 13. Centrum Operacji Cybernetycznych w Białobrzegach,

 14. Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach,

 15. 2 Pułk Saperów w Nowym Dworze Mazowieckim,

 16. Grupy Zabezpieczenia oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kazuniu,

 17. Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie,

 18. Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej 3 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 19. Sekcji przechowywania wraz ze składami 2 Pułku Inżynieryjnego Inowrocław - Nowym Dworze Mazowieckim,

 20. Rejonowych Warsztatów Technicznych 2 RBlog w Nowym Dworze Mazowieckim,

 21. Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

 22. 140 Kompanii Radiotechnicznej w Dębinie ,

 23. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej ( w Zegrzu Płd.),

 24. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej (w Pomiechówku).
L. p.

Przedmiot zamówienia


J. m.

Ilość
w zamówieniu podstawowym


Cena
jednostkowa
brutto w złotych


Wartość brutto
w złotych iloczyn kolumny 4 i 5 (4x5)


1

2

3

4

5

6
Zakres wykonanych badań laboratoryjnych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

1

Morfologia

szt.

40002

Morfologia z rozmazem

szt.

103

OB

szt.

40004

Glukoza

szt.

40005

Cholesterol całkowity

szt.

40006

HDL

szt.

40007

LDL

szt.

40008

Mocz- badanie ogólne

szt.

40009

Kwas moczowy

szt.

20010

Mocznik

szt.

20011

Bilirubina całkowita

szt.

20012

Kreatynina

szt.

20013

Aspat

szt.

20014

Alat

szt.

20015

GGTP

szt.

20016

Trójglicerydy

szt.

20017

Elektrolity Na+ K+ Ca++ (jonogram )

szt.

20018

APTT

szt.

1019

WR/VDRL

szt.

1020

CRP

szt.

1021

TSH

szt.

1022

ALP

szt.

1023

ASO

szt.

1024

HCV

szt.

1025

HIV

szt.

1026

HBS przeciwciała

szt.

1027

Antygen HBS

szt.

1028

Ołów

szt.

1029

Ołów w moczu

szt.

10


Zakres wykonanych badań czynnościowych i obrazowych wynikający ze wskazówek metodycznych
(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

30

RTG odcinka L-S kręgosłupa

szt.

1031

RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

1032

RTG klatki piersiowej z opisem lekarza

szt.

60033

RTG kości dolnych w projekcji AP i bocznej

szt.

1034

RTG kości górnych w projekcji AP i bocznej

szt.

10


Zakres wykonanych badań i konsultacji specjalistycznych wynikający ze wskazówek metodycznych

(będących załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.)

35

Konsultacja okulistyczna
z wypisaniem recepty i wydaniem oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. Nr 148, poz. 973)

szt.

315036

Konsultacja neurologiczna

szt.

100037

Konsultacja laryngologiczna

szt.

100038

Audiogram

szt.

33039

Spirometria

szt.

33040

Ekg z opisem

szt.

31041

Konsultacja ortopedyczna

szt.

542

Konsultacja kardiologiczna

szt.

543

Konsultacja pulmonologiczna

szt.

544

Konsultacja diabetologa

szt.

545

Konsultacja psychiatryczna

szt.

546

Konsultacja ginekologiczna

szt.

547

Konsultacja dermatologiczna

szt.

548

Echo serca

szt.

5


Zakres wykonywanych badań, usług medycznych dla celów badań profilaktycznych i orzecznictwa.

49

Wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami
i kierowców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2247).
Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).

lekarskiego (z wyłączeniem badań psychotechnicznych).szt.

3050

Badanie pracownicze wstępne, okresowe lub kontrolne przez uprawnionego lekarza wraz
z wydaniem zaświadczenia stwierdzającego: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

szt.

250051

Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego (w ilości 20 godzin w roku)

godzin

2052

Przeprowadzenie badań lekarskich zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U z 2015r. poz. 2323).

szt.

1053

Badanie dla operatorów wózków widłowych
wraz z wydaniem zaświadczenia

szt.

554

Badanie na promieniowanie jonizujące
wraz z wydaniem zaświadczenia

szt.

5RAZEM1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna