Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona2/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Miejsce realizacji zamówienia: placówka medyczna wskazana w ofercie Wykonawcy:


CZĘŚĆ I – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku nr 2.1 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu ( liczone
po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ II – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych


i innych określonych w załączniku nr 2.2 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby Jednostki Wojskowej 1230, ul. Okuniewska 1, 05-075 Warszawa
( liczone po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ III – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w 2.3 do ogłoszenia w odległości do 30 km od siedziby 1 Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie, ul. Lubelska 139, 22-100 Chełm
( liczone po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ IV – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku 2.4 do ogłoszenia w odległości do 30 km
od siedziby JW. 3470, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1
(liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ V – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku 2.5 do ogłoszenia w odległości do 30 km
od siedziby
2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, ul. Makowska 1, 06-300 Przasnysz – ( liczone po drogach publicznych - wg https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ VI – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku nr 2.6 do ogłoszenia w odległości do 70 km
od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, ul. Serocka 3
( liczone po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ VII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku 2.7 do ogłoszenia w odległości do 70 km
od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 45 ( liczone po drogach publicznych – wg
https://maps.google.pl/).
CZĘŚĆ VIII – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku nr 2.8 do ogłoszenia w odległości do 70 km od siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku ul. Kilińskiego 2
( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/)
CZĘŚĆ IX – świadczenie usług medycznych dla żołnierzy i pracowników
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, tj.:

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia musi dysponować gabinetem lekarskim medycyny pracy oraz bazą do wykonywania badań laboratoryjnych
i innych określonych w załączniku nr 2.9 do ogłoszenia na terenie miasta Ciechanów ( liczone po drogach publicznych – wg https://maps.google.pl/).


 1. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i złoży:

 • aktualny dokument poświadczający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 i 106 ustawy
  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618
  z późn. zm.).
   1. znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada i złoży:

 • dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony
  od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729 ) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej muszą
być ważne na dzień składania ofert. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez okres trwania umowy na warunkach nie gorszych niż
w pierwotnych dokumentach ubezpieczeniowych.
WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:


       1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według załącznika nr 1
        do ogłoszenia.


       2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – według załącznika nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 do ogłoszenia.

       3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

       4. Dokumenty wymienione w ust. IV składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

       5. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści złożonej oferty.

       6. Zamawiający wymaga aby załączone do oferty dokumenty złożone były w języku polskim 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać w formie pisemnej lub faksem lub e-mailem za wyjątkiem oferty, umowy oraz dokumentów wymienionych w ust. IV, dla których dopuszczalna jest tylko forma pisemna.

 2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować wyłącznie na adres pocztowy lub faks, oznaczoną numerem sprawy
  i zaadresowaną:


26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze

Nr sprawy: PU/791/2017


 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane mogą być przez Wykonawcę:

 1. faksem na numer: 261 883 868

 2. e-mailem na adres: jw4809.zp@ron.mil.pl

 1. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 2. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.

 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
  o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż
  do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po tym terminie
  lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 5. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.

 6. W sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego informacji na wniosek udziela: Sylwia Nowakowska –
  tel.: 48 261 - 883-782
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
 1. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem.

 2. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym
  do ogłoszenia Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wg zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.

 3. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w Formularzu cenowym (załączniki nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9 do ogłoszenia) w następujący sposób:

 1. (kol. 5) należy wpisać cenę jednostkową brutto w złotych

 2. (kol. 4) ilość x (kol. 5) cena jednostkowa brutto w złotych = (kol. 6) wartość brutto w złotych

 3. wiersz RAZEM = suma wierszy w kolumnie 6 (wartość brutto
  w złotych)

 1. Wykonawca wartość brutto w złotych wpisuje cyfrowo i słownie
  w Formularzu ofertowym.


 2. Cenę należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku na każdym etapie jej wyliczenia. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

 4. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wyszczególnionego w ogłoszeniu i jego załącznikach.

 5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
  z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

 6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
  1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

  2. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz pozostałe dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami sporządzonymi przez Zamawiającego.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
   pod rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką.

  4. Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione bądź upoważnione do składania oświadczeń woli
   w imieniu Wykonawcy.

  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, w oryginale
   lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza
   , o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  6. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty należy zaparafować każdą zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć.

  7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym adresem Zamawiającego, danymi Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci) oraz posiadającym następujące oznaczenie:

Oferta na świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych
(wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla żołnierzy i pracowników wojska
26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących
na jego zaopatrzeniu na rok 2018
– PU/791/2017 – Część ………..”

Nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2017 r. godz. 11:30”
 1. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób opisany
  w ust. 8, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zdarzenie wynikłe z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 3. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie,
  że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w ust. 8
  z dopiskiem „WYCOFANIE." Po otrzymaniu takiego powiadomienia oferta zostaje zwracana Wykonawcy bez otwierania, chyba, że co innego wynika z treści powiadomienia o wycofaniu oferty.

 4. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne powiadomienie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli powiadomienie
  o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

 5. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w ust. 8, z dopiskiem „ZMIANY".

 6. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 28 grudnia 2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
  ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze,
  kancelaria jawna pokój nr 43, budynek nr 220.

 2. Zamawiający informuje, iż Kancelaria jawna czynna jest:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 do 11:00 oraz 13:00 do 15:00

- w piątek w godz. 7:30 do 10:00 oraz 11:00 do 12:00

 1. W związku ze specyfiką funkcjonowania Zamawiającego i wymogami bezpieczeństwa, czas, jaki Wykonawca musi poświęcić od momentu wypisania przepustki na Biurze Przepustek 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,
  do miejsca złożenia oferty wynosi nie mniej niż 45 minut. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

 2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r., w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON poz. 18 z dnia 25.01.2017).

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 221 biuro przepustek w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 11:30. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny podane w ofertach.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w poszczególnych częściach przy spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszym postępowaniu, a także wymogów dotyczących miejsca wykonania usługi.

 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.

 3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:


Cena oferty – waga kryterium 100%.

 1. Zamawiający dokona obliczenia punktów w następujący sposób:


Cena - 100%
cena brutto oferty najkorzystniejszej

Ilość pkt = ----------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

cena brutto oferty badanej


 1. Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
  przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

 3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
  lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
  niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 1. INFORMACJE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, ODRZUCENIU OFERT, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
 1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
  a także punktację przyznaną ofertom;

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
  ich odrzucenia.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,

 2. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

 3. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

 4. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
  na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,

 5. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie została złożona żadna oferta,

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do złożenia odwołania.
 1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według projektu stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
  ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
  w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, jako oferta najkorzystniejsza, Zamawiający, żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile umowa nie została załączona do oferty. Zaleca się, aby umowa określała strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych
  do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 5. W celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego osoba upoważniona
  do reprezentowania Wykonawcy, lub upoważniona przez Wykonawcę do podpisania umowy (pełnomocnictwo należy okazać przy podpisywaniu umowy) zgłosi się
  do siedziby Zamawiającego z pieczęcią zawierającą nazwę i adres Wykonawcy
  w terminie ustalonym z Zamawiającym

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna