Nr sprawy: pu/791/2017Pobieranie 1,27 Mb.
Strona10/10
Data14.02.2018
Rozmiar1,27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§ 1

Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług medycznych dla celów badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) dla żołnierzy
  i pracowników 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji

będących na jego zaopatrzeniu. ( odpowiednio do części)……………………………….

 1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja
1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067)
w szczególności:

 1. Wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich żołnierzy i pracowników wojska – wstępnych, okresowych i kontrolnych,

 2. Wykonywanie badań laboratoryjnych i radiologicznych zleconych przez lekarza medycyny pracy,

 3. Wykonywanie opisów badań,

 4. Wykonywanie konsultacji lekarzy specjalistów,

 5. Wykonanie konsultacji okulistycznych wraz z wypisaniem recepty
  i wydaniem
  oddzielnego zaświadczenia dla osób mających wskazania do pracy
  przy obsłudze monitorów ekranowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  ( Dz. U. Nr 148, poz. 973),

 6. Wydanie przez lekarza okulistę orzeczeń o potrzebie używania okularów korygujących do pracy przy monitorze oraz, gdy zaistnieje taka konieczność, receptę na okulary,

 7. Udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, do których zapewnienia w myśl odrębnych przepisów jest zobowiązany pracodawca,

 8. Zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną
  nad pracownikami w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
  Zamawiającego w ilości 20 godzin w roku,

 9. Przeprowadzenie badań lekarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U z 2014 r. poz. 949 z późn. zm.) dotyczy jedynie części 1.

 10. Wykonywanie badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
  17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich
  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014 r. poz. 978). Badanie lekarza orzecznika na prawo jazdy zakończone wydaniem zaświadczenia lekarskiego
  (w 2 egz. – oryginał i kopia),

 11. Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa,
  w pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155, z późn. zm.),

 12. Badania profilaktyczne, kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia (zgodnie z obowiązującym wzorem) stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.


§ 2

Termin i miejsce wykonania przedmiotu umowy


 1. Termin realizacji zamówienia podstawowego : Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem realizacji wartości zamówienia opcjonalnego najpóźniej do 31.12.2018r.

Termin realizacji zamówienia w ramach zamówienia opcjonalnego :

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane według potrzeb Zamawiającego, w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Realizacja zamówienia w terminie do 31 grudnia 2018 r. albo do dnia wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia opcjonalnego nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
 1. Miejsce wykonania usługi: siedziba Wykonawcy: ……………………………….

……………………………………………………………………………………….

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem umowy


 1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę (y) upoważnioną (e) całościowo
  za nadzór nad realizacją umowy: p. …………………., tel. ………………………….

 2. Osobą upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:
  Kierownik Sekcji Medycznej - p. ……………………… , tel. ………………………...

 3. Zmiana wyżej wymienionych osób wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy.


§ 4

Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Świadczenia usług medycznych sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego,
  w zależności od terminu wystawionego pracownikowi czy żołnierzowi zawodowemu skierowania. Termin ważności skierowania wynosi 30 dni od daty wystawienia.

 2. Wykonywania badań profilaktycznych (wstępne, okresowe i kontrolne)
  po osobistym zgłoszeniu się osoby skierowanej w godzinach pracy poradni medycyny pracy.

 3. Wykonywania bieżących usług medycznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z Zamawiającym tj:

- laboratorium analityczne: w godzinach 7.00 -11.00

- badania EKG, spirometryczne: w godzinach 8.00-15.00

- badania RTG: w godzinach 8.00-15.00

- lekarze posiadający uprawnienia z zakresu medycyny pracy:

w godzinach 8.00-15.30- lekarze specjaliści, w tym w szczególności:

- okulista w godzinach 8.00 – 15.00

- laryngolog w godzinach 8.00 -15.00

- neurolog w godzinach 8.00-15.00

 1. Zapewnienia oddzielnych godzin ( poza kolejnością ) wykonywania badań laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych, diagnostycznych oraz lekarza medycyny pracy wyłącznie dla żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz dla jednostek będących na zaopatrzeniu Zamawiającego ( dotyczy jedynie części I).

 2. Wykonywania badań profilaktycznych i konsultacji specjalistycznych wyszczególnionych w kserokopii formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 1do umowy, były wykonywane w jednej placówce medycznej, to jest jednym obiekcie (pod pojęciem obiektu należy rozumieć kilka budynków zlokalizowanych pod tym samym adresem) lub budynku.

 3. W czasie przeprowadzania badań profilaktycznych żołnierzy zawodowych
  i pracowników Resortu Obrony należy posługiwać się wskazówkami metodycznymi
  w sprawie przeprowadzania badań pracowników, będących załącznikiem
  nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.). Zakres wykonanych badań wynikający ze wskazówek metodycznych winien być traktowany jako niezbędne minimum diagnostyczne, ale jednocześnie rozszerzenie zakresu badań powinno mieć pisemne uzasadnienie medyczne i potwierdzone wpisem
  w dokumentacji.

 4. Lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres
  o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe,
  a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono
  we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne
  do prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika Resortu Obrony czy żołnierza zawodowego (zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.)

 5. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania specjalistycznego badania konsultacyjnego lub badania dodatkowego, niezbędnego dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika, termin oczekiwania
  na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych. Wykonawca, jest zobowiązany
  do merytorycznego uzasadnienia tej okoliczności w postaci notatki na załączniku
  do faktury lub dodatkowym dokumencie stanowiącym załącznik do faktury VAT.

 6. Dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne realizowane będą przez Zamawiającego wg cennika usług medycznych Wykonawcy z możliwością udzielenia rabatu.

 7. Wykonawca zapewnia bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych, oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.

 8. Wykonawca oświadcza, iż świadczenia zdrowotne wykonywane przez inne podmioty i osoby fizyczne, nie będą miały wpływu na ilość, jakość
  i terminowość oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

 9. Wykonawca na prośbę badanego zobowiązuje się do wystawienia kopii wyników przeprowadzonych badań i konsultacji.

 10. Wykonawca będzie prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów zawierający: nazwę
  i numer jednostki, identyfikator badanego (żołnierz zawodowy, pracownik Resortu Obrony), imię i nazwisko, PESEL, rodzaj wykonanego badania, cenę badania. Dane powyższe muszą być załączone do faktury w formie zestawienia zbiorczego.

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania korekt ilościowych jednego rodzaju badań na rzecz drugiego rodzaju badań (tj. zwiększenia jednych badań kosztem zmniejszenia innych badań), przy założeniu, że niezmieniona zostanie ostateczna wartość umowy.

 12. Wykonawca, ubiegający się o zamówienie musi dysponować potencjałem technicznym zapewniającym bezpieczeństwo osób kierowanych na badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz osobami posiadającymi kwalifikacje (specjalizacje) umożliwiającymi przeprowadzenie kompletu badań z zakresu medycyny pracy zakończonych orzeczeniem lekarza medycyny pracy.

 13. Badania wykonywane będą przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie
  z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami
  na zasadach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne.

 14. Gabinety, gdzie będą przeprowadzane badania muszą spełniać standardowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r.
  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
  i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739.).

 15. Wykonawca oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych (zgodnie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów
  z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz. U. poz. 17131 nr 293).

 16. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualny dokument poświadczający wpis
  do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 i 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 5

Zobowiązania Zamawiającego


 1. W celu umożliwienia sprawowania bieżącej kontroli wykonywania postanowień umowy przez Zamawiającego, Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, na wniosek Zamawiającego będzie sporządzał pisemne zestawienie zawierające listę przebadanych osób uprawnionych wraz z wyszczególnieniem usług medycznych dokonanych na ich rzecz w danym miesiącu.

 2. Wykonawca w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych podlega kontroli realizowanej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.) oraz kontroli wykonywanej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2017 poz. 125, z późn. zm.) oraz ustawy

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, z późn. zm.).
§ 6

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej


 1. Wykonawca będzie prowadził dokumentację medyczną zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia
  i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. poz. 1002).

 2. Wykonawca po zrealizowaniu umowy na świadczenia z zakresu medycyny pracy zobowiązany jest do przekazania stosownej dokumentacji do kolejnego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia z zakresu medycyny pracy, zgodnie
  ze wskazaniem Zamawiającego – zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów.


§ 7

Rozliczenie finansowe umowy


 1. Ceny jednostkowe za poszczególne badania, stanowiące przedmiot umowy określone zostały w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

 2. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie za wykonanie badań nie przekroczy kwoty:

Zamówienie podstawowe wartość brutto: ………………………………..złotych

(słownie:…………………………………………………………………………………….)

Zamówienie opcjonalne wartość brutto: ………………………………..złotych

(słownie:…………………………………………………………………………………….)

podatek VAT – zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 1. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna wartość umowy, nieprzekraczająca kwoty,
  o której mowa w ust. 2, będzie wynikała z ilości poszczególnych badań wykonanych przez Wykonawcę.

 2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku ze zmniejszeniem ilości badań i konsultacji medycznych.

 3. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone badania.

 4. Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych
  w załączniku nr 1 do umowy.

 5. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT wraz z załącznikiem
  z wyszczególnieniem: nazwy i numeru jednostki, identyfikatora badanego (żołnierz zawodowy, pracownik Resortu Obrony), imię i nazwisko, PESEL, rodzaj wykonanego badania, cenę badania. Dane powyższe muszą być załączone do faktury w formie zestawienia zbiorczego.

 6. Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT w przypadku braku danych,
  o których mowa w ust. 7 lub gdy dane te będą niekompletne lub nieprawidłowe.

 7. Płatność za wykonane usługi nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w okresach miesięcznych, za każdy miesiąc
  z dołu, na podstawie wystawionej do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego faktury VAT, w terminie 30 dni w od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 8

Kary umowne i odpowiedzialność Wykonawcy


 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. Zamawiający uprawiony jest do naliczenia kar umownych, niezależnie
  od odpowiedzialności z ust. 1 w poniżej określonych przypadkach, tj.:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy ( części) przez Zamawiającego
  lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo jej rozwiązania (części umowy) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych wynoszących; 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 2,

 2. 30% wartości przeprowadzenia badania /usługi przez inne placówki medyczne
  w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów,

 3. 0,1% wartości brutto niewykonanej części umowy zamówienia podstawowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu umowy lub jej części (przekroczenie terminu oczekiwania na usługę).

 1. Termin zapłaty kar umownych to 7 dni od dostarczenia dokumentu obciążającego karą umowną.

 2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów,
  w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 3. W przypadku, gdy naliczona kara umowna nie pokryje szkody wyrządzonej Zamawiającemu, a także w przypadku, dla których nie zastrzeżono kary umownej. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.§ 9

Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy


 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym
  w szczególności, jeżeli:

 • Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

 • w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

 • w przypadku likwidacji, ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji Wykonawcy.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
  o okolicznościach wymienionych w ust. 1.

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
  w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

 4. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej
  pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia.§ 10

Zmiana umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
  w szczególności w zakresie:

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
  lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

 2. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą
  na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:

 • o charakterze niezależnym od stron,

 • którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

 • którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

 • którego nie można przypisać drugiej stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie
w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na ciągłość usług medycznych , promieniowanie lub skażenia.

W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony dostosują sposób realizacji umowy


do tych okoliczności;

 1. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi
  lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe
  do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy,

 2. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron
  nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, mającej na celu dostosowanie umowy do zaistniałej okoliczności, w szczególności
  w zakresie skrócenia terminu realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

 • udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji,
  gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty oraz zmiany zakresu podwykonawstwa.
 1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu pod rygorem nieważności.).

 2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych
  bez konieczności sporządzania aneksu.


§ 11
Podwykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców

lub

Wykonawca zleca …………………………………… ( nazwa podwykonawcy)następujące dostawy : ……………………………………………………………….

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie powierzonej podwykonawcy części przedmiotu zamówienia jak za własne działania
  lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

 2. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że wskazani podwykonawcy nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba, że Wykonawca uzyska pozwolenie od Zamawiającego.


§ 12
Prawo opcji 1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego
  w zamówieniu podstawowym (kserokopia formularza cenowego Wykonawcy - załącznik nr 1) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji maksymalnie do 100 % zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych określonych w zamówieniu podstawowym.

 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.

 3. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie
  w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości świadczenia usług medycznych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2 - tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 13

Ochrona informacji niejawnych


 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest
  do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późn. zm.).

 2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej
  z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej
  w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON, poz. 18 z dnia 25.01.2017 r.).


§ 14

Zasady kontaktu z innymi Wykonawcami


 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w związku
  z wykonywaniem przez niego umowy istnieje prawdopodobieństwo kontaktu
  z innymi wykonawcami – świadczącymi usługi bądź inne czynności na rzecz Zamawiającego.

 2. Zasady kontaktu z takimi innymi wykonawcami określone zostały w załączniku
  do Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r.
  w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 157).

 3. Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać zapisów Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zasad postępowania
  w kontaktach z wykonawcami.

 4. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy w całości lub w części
  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego podjęcia działań
  lub zaniechań przez Wykonawcę lub osoby, z pomocą których będzie
  on wykonywał swoje zobowiązania umowne, jak również osoby, którym wykonanie tych zobowiązań powierzył – które to działania lub zaniechania byłyby sprzeczne
  z zasadami wynikającymi z w/w. Decyzji nr 145/MON.


§ 15

Cesja Wierzytelności
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności dokonać przekazania swojej wierzytelności, wynikającej z zawartej umowy na osobę trzecią.

§ 16

Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności.

 3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy
  dla siedziby Zamawiającego.

 4. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:

- załącznik nr 1 - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy,

 1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach –
  2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


Strona z


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna