Nr sprawy : kp 21/11/2017 Ciechocinek, 2017. 11. 14 Wyjaśnienia związane z treśCIĄ siwz dotyczyPobieranie 116,76 Kb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar116,76 Kb.
1   2
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ


Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KP 21/11/2017

Nazwa zadania: Pracownicze ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników PUC. S. A. w Ciechocinku wraz z możliwością przystąpienia współmałżonków ich pełnoletnich dzieci, oraz partnerów współmałżonków - CPV – 66511000-5
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie Nr 1 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Tabela ryzyk / świadczeń - Prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, ze wskazane w tabeli kwoty maksymalnych świadczeń są wartościami skumulowanymi.

Odpowiedź :

Tak


Pytanie Nr 2 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Tabela ryzyk / świadczeń, punkt 4 - Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o informację, jak postąpić ma w sytuacji, gdy jego ubezpieczenie dotyczące operacji chirurgicznych przewiduje więcej niż trzy klasy i operacji (pięć). Czy można założyć, że kwota wskazana w punkcie - 2.500 złotych może stanowić podstawową sumę ubezpieczenia, od której liczone będą klasy zgodnie z ogólnymi warunkami Wykonawcy? (byłoby to - odpowiednio - 100%, 50%, 30%, 10% oraz 5% kwoty? ).

Odpowiedź :

Zamawiający oczekuje, iż w przypadku 5 klas operacji chirurgicznych:

I i II klasa u Wykonawcy będzie odpowiadać I klasie Zamawiającego ( tj. 2.500,00 zł za jedną operację)

III i IV klasa u Wykonawcy będzie odpowiadać II klasie Zamawiającego ( tj. 1.500,00 zł za jedną operację )

V klasa u Wykonawcy będzie odpowiadać III klasie Zamawiającego ( tj. 500,00 zł za jedną operację )

Pytanie Nr 3 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Tabela ryzyk / świadczeń, punkt 8 - prośba o potwierdzenie, iż zapis: „Kontynuacja indywidualna ubezpieczenia (...) na indywidualnie ustalonych między stronami umowy warunkach w chwili podejmowania kontynuacji" oznacza, iż w szczególności zastosowanie mogą mieć przedstawione w ramach Oferty standardowe ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Wykonawcy. Jeśli teza ta nie jest prawdziwa - prośba o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź :

Tak


Pytanie Nr 4 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Uwaga A (pobyt w szpitalu) - czy zwrot „poza terytorium Rzeczypospolitej" oznacza, iż spełni warunki Wykonawca, który w swych standardowych warunkach przedstawi precyzyjną listę krajów, na terenie których pobyt w szpitalu będzie uznawany ?

Odpowiedź :

Nie, Zamawiający żąda ochrony ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej.

Pytanie Nr 5 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Uwaga C (definicja rekonwalescencji poszpitalnej) - Wykonawca prosi o rozważenie wykreślenia z definicji słów „lub specjalistyczną przychodnię przyszpitalną" określającej podmiot uprawniony do wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz doprecyzowanie, ze zwolnienie lekarskie musi być wydane przez oddział szpitala, w którym odbywało się leczenie szpitalne. Jeżeli zwolnienie lekarskie zostanie wydane przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne nie ma wątpliwości, że jest to rekonwalescencja po pobycie w szpitalu, natomiast zwolnienie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę, może być zwolnieniem spowodowanym np. zwykłą grypą czy przeziębieniem - taki lekarz może nie mieć kompleksowej informacji co do stanu zdrowia ubezpieczonego, lub po prostu zostać wprowadzonym w błąd. Wykonawca proponuje następującą, doprecyzowującą definicję: trwając nieprzerwanie maksymalnie 30 dni - bezpośrednio po minimum 10-dniowym pobycie w szpitalu - pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym odbywało się leczenie szpitalne.

Odpowiedź :

Zamawiający nie wyraża zgody , natomiast zwraca uwagę, iż zwolnienie lekarskie musi być kontynuacją leczenia szpitalnego.

Pytanie Nr 6 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Punkt „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy", podpunkt 3 - Zamawiający wskazuje w punkcie, iż osobą, która może przystąpić do ubezpieczenia jest określony pracownik, choć w pozostałej części dokumentacji mowa jest o tym, iż ubezpieczenie grupowe ma obejmować „(...) współmałżonków i pełnoletnich dzieci, oraz partnerów współmałżonków". Ze względu na tą niezgodność zapisów Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie grupy osób mogących zostać objętych umową ubezpieczenia grupowego.

Odpowiedź :

Zamawiając doprecyzowuje zapisy rozdziału III, str. 4 – Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy :

Jest :


Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik ubezpieczającego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu, powołania, mianowania, wyboru. Osoba przystępująca do ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia wyraża zgodę na potrącanie składek z wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat oraz wskazuje osoby uprawnione do świadczenia. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo do zmiany oświadczenia co do osoby uprawnionej”

Winno być :Do ubezpieczenia może przystąpić pracownik ubezpieczającego, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu, powołania, mianowania, wyboru, współmałżonek pracownika, pełnoletnie dziecko pracownika oraz partner życiowy pracownika. Osoba przystępująca do ubezpieczenia w deklaracji przystąpienia wyraża zgodę na potrącanie składek za siebie oraz ubezpieczonych współmałżonków , pełnoletnich dzieci oraz parterów życiowych pracowników z wynagrodzenia za pracę lub innych wypłat oraz wskazuje osoby uprawnione do świadczenia. Ubezpieczony w każdym czasie ma prawo do zmiany oświadczenia co do osoby uprawnionej”

Pytanie Nr 7 :

SIWZ, Dział III (OPZ), Punkt „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy", podpunkt 3 i inne - Niezależnie od poprzedniego pytania Wykonawca prosi również o poprawę cytowanego zapisu dotyczącego grupy osób uprawnionych. Czytany literalnie zapis „współmałżonków ich pełnoletnich dzieci, oraz partnerów współmałżonków" oznaczałby bowiem, iż uprawnionymi do przystąpienia są osoby związane z małżonkiem ubezpieczonego, a nie samym ubezpieczonym. Czy można zatem założyć, iż we wszelkich zapisach SIWZ dotyczących grupy osób uprawnionych do przystąpienia do ubezpieczenia chodzi o „współmałżonków ubezpieczonych (pracowników), pełnoletnich dzieci ubezpieczonych (pracowników) oraz partnerów życiowych ubezpieczonych (pracowników)' ?

Odpowiedź :

Tak


Pytanie Nr 8 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu składania ofert z uwagi na krótki czas na rzetelne przygotowanie oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na zadane do SIWZ pytania.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert z dnia 16.11.2017 r. godz. 10:00 na dzień 20.11.2017 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2017 r. o godz. 12:15
Pytanie Nr 9 :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA str. 4.

Pkt. 5. Przy roszczeniu o świadczenie, ubezpieczony składa formularz zgłoszenia szkody, zgodnie z wzorami dołączonymi przez Wykonawcę do oferty.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację ze składania wraz z ofertą wniosku roszczenia w formie papierowej. Wykonawca nie wymaga takich druków, zgłoszenie jest realizowane na podstawie dołączonej dokumentacji, która jest podstawą rozpatrzenia roszczenia.

Odpowiedź :

Tak


Pytanie Nr 10 :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA str.5

Pkt. 6. Wykonawca zapewnia pełną obsługę likwidacji szkód w Ciechocinku

Czy Zamawiający zgodzi się aby warunek pełnej obsługi likwidacji szkód tj. siedziba Oddziału
Wykonawcy, w którym można złożyć dokumenty oraz uzyskać informację o statusie sprawy był
spełniony jeśli w/w Oddział znajduje się w odległości maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego.


Odpowiedź :

Deklaracja obsługi likwidacji szkód oraz komisji lekarskiej w Ciechocinku uważa się za spełnioną poprzez : punkt stacjonarny, kontakt przedstawiciela / agenta w formie bezpośredniej i inne podobne formy, nie wymagające ze strony ubezpieczonych dodatkowych kosztów, nakładów czy wysiłków w celu uzyskania świadczenia, bez dodatkowej zwłoki.

Pytanie Nr 11 :

SIWZ, III (Opis przedmiotu zamówienia), tabelka pozycja IV pkt 11 - Czy zamawiający dopuszcza
zmianę zapisu na: Wypłata roszczeń z poz. I. 2. II.2, II.3, II.4, III od dnia dostarczenia
kompletu dokumentów, zgodnych z wymogami OWU Wykonawcy- Termin nie dłuższy niż 3 dni robocze ?

Odpowiedź :

Tak.


Pytanie Nr 12 :

Załącznik nr 5Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że załącznik nr 5 dotyczy informacji o przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w tym postępowaniu oraz stosowną modyfikację tego załącznika by był zgodny z aktualnie obowiązującym oświadczeniem. Powyższe wynika z nowelizacji ustawy PZP w 2016 r.

Odpowiedź :

Zamawiający zmienia załącznik nr 5 ( grupa kapitałowa ) – aktualny załącznik nr 5 do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego : www.uzdrowiskociechocinek.pl


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

........................................................

Podpis Kierownika Jednostki

Do wiadomości:- wszyscy uczestnicy postępowania
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania naszych wyjaśnień faksem na nasz numer fax: 54 283 62 95 lub drogą elektroniczną na adres e-mail : w.maciejewski@uzdrowisko-ciechocinek.pl1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna