Notatka ze spotkania pomiędzy przedstawicielami iw oraz iż Środek 1Pobieranie 72,18 Kb.
Data25.01.2018
Rozmiar72,18 Kb.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTÓW

W RAMACH ŚRODKA 1.3. INWESTYCJE NA STATKACH RYBACKICH I SELEKTYWNOŚĆ


W przypadkach gdy nie jest wymagany nadzór uznanej jednostki klasyfikacyjnej zapewniający spełnienie należytych warunków technicznych, wnioskodawca powinien umieścić taką informację we wniosku o dofinansowanie w opisie szczegółowym operacji.


Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Kadłub

Wymiana poszycia

Dofinansowaniu nie mogą podlegać projekty polegające na przywróceniu jednostce stanu technicznego sprzed wykonania inwestycji i przy użyciu tych samych rozwiązań technicznych, tj. polegające na odbudowie, naprawie czy też remoncie. Wymiana poszycia nie może prowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego, lecz ma stanowić o zwiększeniu bezpieczeństwa lub oszczędności energetycznej statku. Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną a także obniży emisję spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego. Beneficjent musi wykazać we wniosku o dofinansowanie w opisie szczegółowym projektu, w jaki sposób operacja polegająca na wymianie poszycia/części poszycia przyczyni się do osiągnięcia ww. celów.

Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie inwestycje, które będą polegały na modernizacji, czyli ulepszeniu stanu technicznego. Części poszycia można wymieniać na materiały o lepszych parametrach np. (wymiana drewna na laminat, wymiana stali na grubszą lub o lepszych parametrach).Malowanie poszycia kadłuba

Malowanie poszycia jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli jest naturalnym następstwem modernizacji statku rybackiego polegającym np. na wymianie poszycia kadłuba. Sezonowe prace modernizacyjne statku rybackiego polegające np. na oczyszczaniu czy też sezonowym odmalowywaniu kadłuba, nie spełniają 5 letniego warunku trwałości projektu, ponieważ są przeprowadzane cyklicznie, w okresach krótszych niż raz na 5 lat oraz trudno tego typu inwestycje zakwalifikować jako modernizacja statku rybackiego.

Instalacja gruszek dziobowych

W przypadku przedmiotowej inwestycji w celu zagwarantowania należytych gwarancji technicznych inwestor powinien załączyć do wniosku o dofinansowanie decyzję MRiRW
o przyznaniu dodatkowego GT. Jeżeli projekt zakłada wprowadzenie oszczędności energetycznej statku w przypadku statków poławiających narzędziami ciągnionymi dofinansowanie zwiększa się do 60% kosztów kwalifikowalnych (warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego). Jeżeli natomiast inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego np. poprzez zmianę rozkładu ciśnienia wody wzdłuż kadłuba i neutralizacji wpływu fali dziobowej - dofinansowanie dla statków poławiających narzędziami ciągnionymi wynosi do 40% kosztów kwalifikowalnych.

Wzmocnienia lodowe

Inwestycja realizowana w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego powinna zakończyć się otrzymaniem klasy lodowej.

Dysza Korta

Jeżeli projekt zakłada wprowadzenie oszczędności energetycznej statku w przypadku statków poławiających narzędziami ciągnionymi dofinansowanie zwiększa się do 60% kosztów kwalifikowalnych (warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego). Jeżeli natomiast inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego np. poprzez ochronę śruby napędowej dofinansowanie może wynosić w przypadku statków nienależących do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych do 40% kosztów kwalifikowalnych.
Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Inwestycje ponad pokładem


Przebudowa lub wymiana pokładu montaż mat antypoślizgowych.

Dofinansowaniu nie mogą podlegać projekty polegające na odbudowie, naprawie czy też remoncie pokładu. Modernizacja nie może prowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego, lecz ma stanowić o zwiększeniu bezpieczeństwa. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie można modernizować elementy, które eliminują ryzyko zaplątania, upadków, kontaktów z elementami połowowymi, instalacjami hydraulicznymi, elektrycznymi itp. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Podwyższenie burty wraz
z montażem poręczy pokładowych

Inwestycje polegające na podwyższeniu tonażu statku, ze względu na modernizację pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, mogą podlegać dofinansowaniu pod warunkiem, że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. W przypadku inwestycji zakładającej zwiększenie GT w celu zagwarantowania należytych gwarancji technicznych inwestor powinien załączyć do wniosku o dofinansowanie decyzję MRiRW o przyznaniu dodatkowego GT.

Zadaszenie pokładu górnego

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa/modernizacja Sterówki

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego. Inwestycje mogą polegać na budowie sterówki na łodziach bezpokładowych, lub modernizacji (ulepszenia) już istniejących np. poprzez wstawienie okien o lepszych parametrach czy jej ocieplenia. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystające z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Malowanie nadbudówki

Malowanie nadbudówki jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli jest naturalnym następstwem modernizacji statku rybackiego polegającym np. na budowie sterówki. Sezonowe prace modernizacyjne statku rybackiego polegające np. na sezonowym odmalowywaniu nie spełniają 5 letniego warunku trwałości projektu, ponieważ są przeprowadzane cyklicznie, w okresach krótszych niż raz na 5 lat oraz trudno tego typu inwestycje zakwalifikować jako modernizacja statku rybackiego.

Rozpornice

Wymiana rozpornic możliwa jest, jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi. Możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego.

Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenia bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego poprzez modernizację i wyposażenie (koje, sprzęt gospodarstwa domowego) pomieszczeń socjalno – bytowych (kuchnia, toaleta, suszarnia ubrań, mesa, pomieszczenia szypra). Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60 % kosztów kwalifikowalnych.

Zakup i montaż systemu podawania ryb bezpośrednio z włoka oraz składowania w zbiornikach ze schłodzoną wodą morską (RSW) pompa próżniowa

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy (higieny, jakości produktów). Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m
i niekorzystające z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Zakup i montaż wind sieciowych

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy (higieny, jakości produktów). Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m
i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych..

Podwyższenie burty na odcinku rufowym i zamontowanie poręczy pokładowych

Inwestycje polegające na podwyższeniu tonażu statku, ze względu na modernizację pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, mogą podlegać dofinansowaniu pod warunkiem, że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. W przypadku podwyższania burt w celu zagwarantowania należytych gwarancji technicznych inwestor powinien załączyć do wniosku o dofinansowanie decyzję MRiRW o przyznaniu dodatkowego GT. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.
Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Inwestycje pod pokładem


Modernizacja ładowni

Modernizacja ładowni powinna mieć na celu poprawę jakości produktów rybnych.

Zakres przedmiotowej operacji może dotyczyć:

- wymiany poszycia i izolacji termicznej ładowni;

- zakupu układów chłodzących;

- pokrycia ścian ładowni oraz przetwórni powłoką alkaidową;

- instalacji urządzeń chłodniczych.

- budowie pilersów/przegród na ryby w celu poprawy ich jakości.

Ponadto możliwe są inwestycje polegające na wyposażaniu statku rybackiego w urządzenia niezbędne do składowania produktów rybołówstwa tj. sadze, skrzynki, kontenery.

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Nie przyznaje się pomocy na powiększenie ładowni !!!


Modernizacja układów sterowania


Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego np. optymalizacja właściwego momentu obrotowego steru, montaż/wymiana układu sterowania na bardziej niezawodny (hydrauliczny/elektryczny) zapewniającego poprawę sterowności lub oszczędność energetyczną statku rybackiego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego.

Budowa dodatkowych grodzi

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa na statku rybackim oraz poprawę jakości produktów rybnych poprzez np. budowę dodatkowych grodzi dla wydzielenia przestrzeni silnika napędowego od pokładu roboczego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Siłownia okrętowa (maszynownia statku)

W celu poprawy bezpieczeństwa/warunków pracy na statku rybackim w maszynowni można modernizować elementy, które będą miały wpływ na:

- ochronę w przypadku kontaktu z elementami ruchomymi

- ochronę w przypadku upadków i zaplątania

- ochronę w przypadku kontaktu z elementami gorącymi

- wymianę powietrza i wentylatory oddymiające

- ochronę w przypadku kontaktów z instalacją elektryczną.

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.


Modernizacja instalacji elektrycznej, osuszającej (zęzowej), balastowej hydraulicznej, wentylacyjnej, alarmowej, przeciwpożarowej

Możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na montażu/modernizacji instalacji:

- elektrycznej, jeżeli np. inwestycja ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy


i warunków pracy poprzez zwiększenie mocy instalacji;

- zęzowej, jeżeli np. inwestor w celu poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa wymienia ręczną pompę zęzową na automatyczną;

- balastowej, jeżeli np. prowadzi do zmiany konstrukcyjnych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa poprzez zapewnienie lepszej stateczności statku;

- wentylacyjnej w celu poprawy warunków pracy;

- alarmowej w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie;

- przeciwpożarowej w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na pokładzie poprzez pierwszy zakup lub wymianę na bardziej skuteczne urządzeń do wykrywania i gaszenia pożarów np. gaśnice CO2.Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.
Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Układ napędowy


Wymiana silnika

W ramach przedmiotowej operacji możliwa jest wymiana samego silnika lub kompletu ze wszystkimi układami niezbędnymi do uruchomienia i pracy silnika. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 20% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 40% kosztów kwalifikowalnych. Możliwy jest zakup przez wnioskodawcę silnika o większej mocy (KW) niż stary, w przypadku gdy nadwyżka mocy nowego silnika zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną zostałaby zredukowana do mocy identycznej lub mniejszej jak w starym silniku i zatwierdzona przez Polski Rejestr Statków (taka informacja powinna zostać zawarta w opisie szczegółowym operacji we wniosku od dofinansowanie).

Mechanizmy pomocnicze silnika

Możliwa jest wymiana układu: paliwowego lub jego część, chłodzenia, smarowania, wydechowego, elektrycznego, sterowania, kontrolno-pomiarowego pod warunkiem, że ich wymiana nie będzie wynikała z koniecznych napraw tylko z potrzeb modernizacji jednostki polegającej na zainstalowaniu bardziej niezawodnych i zwiększających bezpieczeństwo pracy na statku rybackim układów, które mają wpływ na bezawaryjną pracę silnika, czy tez poprawę sterowności statku lub/i poprawiają warunki pracy np. poprzez instalacje systemu wydechowego silnika, która ograniczy poziom hałasu pracy silnika. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).

Wymiana wału napędowego

Wymiana wału napędowego możliwa jest w ramach operacji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa statku rybackiego, pod warunkiem że jego montaż nie będzie wynikał z koniecznych napraw tylko z potrzeb modernizacji jednostki np. na zainstalowaniu wału napędowego zapewniającego bardziej niezawodną pracę całego silnika poprzez lepsze zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji , a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).

Wymiana przekładni i łożysk

Wymiana przekładni i łożysk możliwa jest w ramach operacji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa statku rybackiego, pod warunkiem że ich montaż nie będzie wynikał
z koniecznych napraw tylko z potrzeb modernizacji jednostki np. poprzez zapewnienie bardziej bezawaryjnej pracy silnika dzięki możliwości szybkiej zmiany kierunku działania siły naporu bez konieczności zmiany kierunku obrotów wału śrubowego (maksymalne wykorzystanie przenoszenia mocy przód – tył), co pozwoli na lepszą sterowność statku, także wykorzystywanie całej mocy dyspozycyjnej w każdych, nawet zupełnie różnych warunkach pływania. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).

Wymiana pędników - śruby napędowej

Wymiana śruby napędowej możliwa jest w ramach operacji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa statku rybackiego, pod warunkiem, że jej montaż nie będzie wynikał z koniecznych napraw tylko z potrzeb modernizacji jednostki np. poprzez poprawę sterowności statku. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).

Wymiana

silników pomocniczychJeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje
spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Montaż/wymian rozstrajacza drgań (reduktora energii)

Możliwe jest wspólfinansowanie przedmiotowej operacji pod warunkiem, że operacja zwiększy bezpieczeństwo na pokładzie statku rybackiego poprzez zmniejszenie drgań statku. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.
Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Urządzenia sterownicze, radiowo-nawigacyjne

Zakup i montaż autopilota, kompasu satelitarnego, GPS, radiopławy, radiotelefonu, wiatromierza, mapy elektronicznej, transpondera, sondy, sonaru

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenie bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego, pod warunkiem, że zakupiony sprzęt ma lepsze parametry od poprzedniego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Urządzenia zabezpieczające

Zakup/wymiana tratwy ratunkowej, koła, kamizelki, środki pirotechnicznych, systemu przeciwpożarowego reflektorów pokładowych, ubrań roboczych (kapoki, rękawice, ubrania pracownicze zabezpieczające w czasie pracy przez wiatrem, deszczem, buty pracownicze)

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenie bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego, pod warunkiem, że zakupiony sprzęt ma lepsze parametry od wymienionego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Urządzenia

do przetwarzania produktów rybołówstwaZakup i instalacja urządzeń do obróbki, sortowania i przetwarzania produktów rybnych, urządzeń do wytwarzania lodu na statku rybackim.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty mające na celu poprawę warunków pracy lub/i zwiększenie bezpieczeństwa na pokładzie statku rybackiego, pod warunkiem, że zakupiony sprzęt ma lepsze parametry od poprzedniego. Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną, a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).
Element objęty inwestycją

Rodzaj prac i sprzętu

Uwagi

Urządzenia do prowadzenia działalności połowowej/ wymiana narzędzi połowowych

Modyfikacja lub zmiana rozpornic trałowych (lub innych urządzeń połowowych)

Warunek konieczny przy tego typu inwestycjach stanowi przeprowadzenie Audytu energetycznego lub wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej.

Boje na potrzeby systemu automatycznej identyfikacji

Inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa na statku.

Wymiana narzędzi połowowych

Dofinansowaniu może podlegać dwukrotna wymiana kompletu narzędzi połowowych jeżeli:

  1. W wyniku planu odbudowy łowisk ekspoatujących zasoby, które są poza bezpiecznymi granicami biologicznymi, statek rybacki zmienia łowisko na inne, w którym stan zasobów umożliwia prowadzenie połowów

lub

  1. Nowe narzędzia są bardziej selektywne oraz spełniają uznane kryteria i praktyki w zakresie ochrony środowiska, wykraczające poza zakres obowiązującego prawa wspólnotowego

Ponadto dofinansowaniu może podlegać pierwsza wymiana narzędzi połowowych:

  1. W celu zapewnienia zgodności z nowymi wymogami technicznymi dotyczącymi selektywności określonymi w prawie wspólnotowymi. Pomoc może być udzielana do momentu, gdy standardy te zaczną obowiązywać lub wyjątkowo przez krótki okres po tej dacie, który może zostać określony w danych przepisach wspólnotowych.

  2. dla ograniczenia wpływu na gatunki niekomercyjne

Pomoc przyznawana jest w wysokości do 40% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w zakresie rybactwa przybrzeżnego (statki należące do grupy statków poniżej 12 m i niekorzystających z narzędzi ciągnionych) do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowo dopuszcza się jedną dodatkową wymianę narzędzi połowowych pod warunkiem, że nowe narzędzia poprawią znacząco wydajność energetyczną statku. (Jeżeli przedmiotowa inwestycja poprawi wydajność energetyczną a także obniży emisje spalin i przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi możliwe jest dofinansowanie projektu w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych dla statków powyżej 12 m lub/i poławiających narzędziami ciągnionymi. - warunek konieczny wykonanie szczegółowej ekspertyzy technicznej lub Audytu energetycznego).

Kompletem narzędzi połowowych w przypadku narzędzi stawnych jest liczba narzędzi połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym.©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna