Nomocnictwo do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniuPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/9
Data03.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

BANKU Handlowego w Warszawie S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 r.
dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi

Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani,

Imię i nazwisko

działający w imieniu: , z siedzibą w …………………………………….

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej Akcjonariusz) jest uprawniony z …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………..……………,

albo


…………………………………………………(firma podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 12.00, przy ul. Traugutta 7/9 w Warszawie (dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………(liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika oraz do składania sprzeciwów.______________________________

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]______________________________

[imię i nazwisko, funkcja oraz data]

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

BANKU Handlowego w Warszawie S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2017 r.
dla osób fizycznych

Ja niżej podpisany/a ………………………..[imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr ……………………….., zamieszkały/a ………………………..[adres] oświadczam, że jestem akcjonariuszem Banku Handlowego w Warszawie S.A., uprawnionym z …………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank)

i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości …………..……………,

albo

…………………………………………………(firma podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………,do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, zwołanym na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 12.00, przy ul. ul. Traugutta 7/9 w Warszawie (dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z ……………(liczba) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.

______________________________

[imię i nazwisko oraz data]
INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Banku wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przekazanego Bankowi na podstawie art. 406 (3) Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Banku może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 2. Instrukcja zamieszczona poniżej dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem Banku a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona osobom postronnym, w szczególności Bankowi, zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 3. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza Banku nie wpływa na ważność głosowania.

 4. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza Banku. Akcjonariusz ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi:

 1. identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika;

 2. oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 Kodeksu spółek handlowych;

 3. złożenie sprzeciwu przez Akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale; oraz

 4. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusza.

 1. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Ryzyko związane użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

 3. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Bank sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Bank ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Bank ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem

 4. Wszelkie dokumenty przesyłane do Banku drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

DO: [___________________________________]INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PoPRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 12.00, przy ul. Traugutta7/9 w Warszawie.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna