Niniejsza umowa zawarta dniaPobieranie 0,69 Mb.
Strona1/5
Data09.05.2018
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4   5

Umowa

Umowa


NINIEJSZA UMOWA zawarta _____ dnia ______________ [miesiąc] 2003 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Polska (odtąd zwanym “Nabywcą”) z jednej strony i _____________________ [nazwa Dostawcy] z [miasto i kraj Dostawcy] (odtąd zwanym “Dostawcą”) z drugiej strony:


ZWAŻYWSZY, że Nabywca ogłosił zaproszenie do składania ofert na określone towary i dodatkowe usługi, tj. materiały edukacyjne i wyposażenie (pomoce szkolne) dla szkół podstawowych i gimnazjów – Lot nr 1 i/lub Lot nr 2, które mają być dostarczone do ....... gmin/powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Podkomponentu B-2 – Edukacja Programu aktywizacji obszarów wiejskich i przyjął ofertę przedstawioną przez Dostawcę na dostawę tych towarów i usług na kwotę ________________________________________________________ [cena umowy słownie i liczbowo] (odtąd zwaną „Ceną Umowy”).
NINIEJSZA UMOWA POTWIERDZA CO NASTĘPUJE:
1. W niniejszej Umowie słowa i wyrażenia będą mieć takie samo znaczenie jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Umowy, do których się one odnoszą.
2. Należy uważać, że następujące dokumenty stanowią i będą odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, tj.:
Załącznik 1. Formularz(e) Ofertowy(e) i Listy Cen przedstawione przez Oferenta;

Załącznik 2. Plan(y) Dostaw;

Załącznik 3. Specyfikacja Techniczna;

Załącznik 4. Ogólne Warunki Umowy;

Załącznik 5. Szczegółowe Warunki Umowy;

Załącznik 6. Końcowy Protokół Odbioru dla Województwa - Wzór;

Załącznik 7. Protokół Odbioru dla Gminy/Powiatu - Wzór;

Załącznik 8. Opisowa(e) Lista(y) Towarów; oraz

Załącznik 9. Powiadomienie o przyznaniu Umowy przez Nabywcę.
3. W odniesieniu do płatności, które będą dokonane przez Nabywcę na rzecz Dostawcy, przywoływanych w dalszej części niniejszej Umowy, Dostawca niniejszym zobowiązuje się wobec Nabywcy dostarczyć towary i usługi oraz naprawić powstałe w nich wady zgodnie, pod każdym względem, z postanowieniami Umowy.
4. Nabywca niniejszym zobowiązuje się zapłacić Dostawcy, w odniesieniu do dostawy towarów i usług oraz naprawienia wad w nich powstałych, Cenę Umowy lub taką inną kwotę, jaka może być płatna zgodnie z postanowieniami Umowy w okresach i w sposób określony w Umowie.
NA DOWÓD czego strony niniejszej Umowy nadają jej ważność zgodnie z prawami przysługującymi każdemu z nich w dniu i roku wymienionym po raz pierwszy powyżej.

Podpisane, opatrzone pieczęcią, dostarczone przez _________________ [imię i nazwisko] _____________ [stanowisko] (w imieniu Nabywcy)

Podpisane, opatrzone pieczęcią, dostarczone przez _________________ [imię i nazwisko] _____________ [stanowisko] (w imieniu Dostawcy).

Załącznik 1.
Formularz Oferty i Listy Cen przedstawione przez Oferenta

Data: ____________

Nr kredytu:7013 POL

IFB Nr: JKP/ /03/ASLot nr ___
Do: Jednostki Koordynacyjnej Programu

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Polska
Szanowni Państwo,
Po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych z uwzględnieniem Aneksów nr [wpisać numery], których odbiór niniejszym potwierdzamy, my niżej podpisani oferujemy dostawę materiałów edukacyjnych i wyposażenia (pomocy szkolnych) dla szkół podstawowych i gimnazjów do nauczania następujących przedmiotów: historii, edukacji regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie, edukacji europejskiej, kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej, geografii, sztuki (muzyki i plastyki), przyrody, biologii, ekologii, edukacji prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie, wychowania komunikacyjnego i kodeksu drogowego, chemii, matematyki, fizyki, astronomii, techniki, informatyki, języka polskiego i języków obcych w formie: map, przezroczy i tablic graficznych, modeli (np. szkieletu człowieka, wirusa HIV, sieci kryształów), zestawu do korekcji wad postawy, mikroskopów, przeglądarek demonstracyjnych z pakietem przezroczy (np. anatomia człowieka), kompletnych pracowni przedmiotowych (wersje demonstracyjne i do ćwiczeń uczniowskich), instrumentów muzycznych, kalkulatorów, pakietów dydaktycznych, łącznie z oprogramowaniem komputerowym (wersje demonstracyjne i do ćwiczeń uczniowskich), zestawów do doświadczeń i zestawów demonstracyjnych (także interfejsów komputerowych z oprogramowaniem dla wspieranych komputerowo doświadczeń), przyrządów pomiarowych, wskaźników graficznych i elementów magnetycznych do prezentacji na metalowych tablicach, które mają być dostarczone do 376 gmin/powiatów w ramach Lotu nr 1 i 372 gmin/powiatów w ramach Lotu nr 2 w 7 województwach: Kujawsko-Pomorskim (55/54, Lubelskim (67/66), Małopolskim (41/41), Podkarpackim (54/57), Świętokrzyskim (48/47), Warmińsko-Mazurskim (65/65) oraz Zachodniopomorskim (43/39), w ramach Podkomponentu B-2 – Edukacja Programu aktywizacji obszarów wiejskich, zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami przetargowymi, na sumę [całkowita suma słownie i cyframi] lub inne sumy, które mogą zostać ustalone zgodnie z Listą Cen dołączoną do niniejszego Formularza Oferty stanowiącego jego integralną część. Powyżej trzeba zostawić nazwę województwa z ilością gmin/powiatów – odpowiednio dla danego województwa.
Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, to zobowiązujemy się dostarczyć towary zgodnie z Harmonogramem Dostaw, wyszczególnionym w Planie Dostaw.
Jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, to zobowiązujemy się dostarczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie i na kwotę oraz w czasie określonym w Dokumentacji Przetargowej.
Zgadzamy się, iż Oferta ta będzie dla nas wiążąca przez Okres Ważności Oferty określony w Klauzuli 16.1 Arkusza Danych Ofertowych oraz że pozostanie ona dla nas wiążąca i że może ona zostać przyjęta w każdym czasie przed upływem tego okresu.
Prowizje i honoraria (jeśli takie wystąpią), wypłacone lub przewidziane do zapłaty przez nas dla pośredników w związku z tą Ofertą oraz realizacją Umowy, jeśli Umowa zostanie nam przyznana, wymieniono poniżej:


Nazwa i adres pośrednika
Suma i waluta
Cel prowizji lub honorarium
(jeśli pośrednicy nie występują, wpisać “brak”)

Aż do momentu przygotowania i podpisania oficjalnej Umowy, niniejsza Oferta, wraz z jej pisemną akceptacją przez Nabywcę i wystawionym przez Nabywcę powiadomieniem o przyznaniu Umowy, będzie dla nas stanowić wiążącą Umowę.


Uznajemy, że nie jesteście Państwo zobowiązani do przyjęcia oferty najniższej ocenionej ani też żadnej innej otrzymanej oferty.

Stwierdzamy i potwierdzamy, że spełniamy warunki uczestnictwa wymienione w Klauzuli 2 Informacji dla Oferentów (IdO) zawartej w dokumentacji przetargowej.


Dnia ________________ ________________ 20______ roku.[podpis] [tytuł / stanowisko]
Właściwie upoważniony przedstawiciel do podpisania tej Oferty w imieniu

Lista Cen towarów oferowanych z zagranicy, Lot nr ____

dla Województwa Zachodniopomorskiego

(Dotyczy ofert z Grupy C)
Nazwa Oferenta . Numer IFB _____. Strona z .


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pozyc-ja1

Opis2

Kraj pocho-dzenia

Ilość

Cena jednostko-wa wg formuły CIP punkt graniczny4


Cena całkowita wg formuły CIP na pozycję

(kol.4 x kol.5)Cena jednostkowa3 dostawy lądowej do miejsca przeznaczenia i cena jednostkowa innych usług dodatkowych

Cena całkowita dostawy lądowej do miejsca przeznaczenia i cena całkowita innych usług dodatkowych (kol.4 x kol.7)

Cena całkowita na pozycję

(kol.6 + kol.8)Podatki

Całkowita suma na pozycję

(kol.9 + kol.10)1.2.....115.116.Razem

 1. Numer pozycji odpowiadający numerowi wyszczególnionemu w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 2. Nazwa pozycji odpowiadająca nazwie wymienionej w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 3. Waluty winny być stosowane zgodnie z treścią Klauzuli 12 Instrukcji dla Oferentów

4. Punkt graniczny winien być wyszczególniony przez Oferenta

Kwota do zapłaty: _______________ (netto) + ______________ (podatki) = ________________ (Razem)


Podpis Oferenta
Uwaga: W przypadku rozbieżności / różnic pomiędzy cena jednostkową a ceną razem, rozstrzygająca będzie brana cena jednostkowa.

Lista Cen dla towarów krajowych oferowanych z terytorium Kraju Nabywcy, Lot nr ____

dla Województwa Zachodniopomorskiego

(Dotyczy ofert z Grupy A i B)
Nazwa Oferenta . Numer IFB _____. Strona z .1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pozy-cja1

Opis2

Kraj pochodze-nia

Ilość

Cena jednost-kowa3 według formuły EXW na pozycję

Koszt lokalnej pracy, surowców i komponen-tów4

Całkowita cena na pozycję wg formuły EXW

(kol.4 x kol.5)Cena jednostkowa3 transportu pozycji na miejsce przeznaczenia oraz cena jednostkowa innych usług dodatkowych

Cena całkowita3 transportu pozycji na miejsce przeznaczenia oraz cena całkowita innych usług dodatkowych (kol.4 x kol.8)

Cena całkowita na pozycję

(kol.7 + kol.9)Podatki od sprzedaży i inne podatki płatne w przypadku przyznania Umowy

Ogólna cena na pozycję

(kol.10 + kol.11)1.


2.


...


115.


116.


Razem

 1. Numer pozycji odpowiadający numerowi wyszczególnionemu w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 2. Nazwa pozycji odpowiadająca nazwie wymienionej w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 3. Waluty winny być stosowane zgodnie z treścią Klauzuli 12 Instrukcji dla Oferentów

 4. Punkt graniczny winien być wyszczególniony przez Oferenta

Kwota do zapłaty: _______________ (netto) + ______________ (podatki) = ________________ (Razem)


Podpis Oferenta
Uwaga: W przypadku rozbieżności / różnic pomiędzy cena jednostkową a ceną razem, rozstrzygająca będzie brana cena jednostkowa.

Szczegółowa Lista Cen towarów oferowanych z zagranicy dla Województwa Zachodniopomorskiego

w podziale na gminy/powiaty, Lot nr _____

(Wojewódzka/Gminna/Powiatowa Lista Towarów)
Nazwa Oferenta . Numer IFB _____. Strona z .


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pozyc-ja1

Opis2

Kraj pocho-dzenia

Ilość

Cena jednostko-wa wg formuły CIP punkt graniczny4


Cena całkowita wg formuły CIP na pozycję

(kol.4 x kol.5)Cena jednostkowa3 dostawy lądowej do miejsca przeznaczenia i cena jednostkowa innych usług dodatkowych

Cena całkowita dostawy lądowej do miejsca przeznaczenia i cena całkowita innych usług dodatkowych (kol. 4 x kol.7)

Cena całkowita na pozycję

(kol.6 + kol.8)Podatki

Całkowita suma na pozycję

(kol. 9 +kol.10)Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.2.....115.116.Razem


Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.2.....115.116.Razem


Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.2.....115.116.Razem


Razem dla Województwa Zachodniopomorskiego

 1. Numer pozycji odpowiadający numerowi wyszczególnionemu w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 2. Nazwa pozycji odpowiadająca nazwie wymienionej w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

 3. Waluty winny być stosowane zgodnie z treścią Klauzuli 12 Instrukcji dla Oferentów

 4. Punkt graniczny winien być wyszczególniony przez Oferenta

Podpis OferentaSzczegółowa Lista Cen dla towarów krajowych oferowanych z terytorium Kraju Nabywcy

dla Województwa Zachodniopomorskiego w podziale na gminy/powiaty, Lot nr ____

(Wojewódzka/Gminna/Powiatowa Lista Towarów)
Nazwa Oferenta . Numer IFB _____. Strona z .1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pozy-cja1

Opis2

Kraj pochodze-nia

Ilość

Cena jednost-kowa3 według formuły EXW na pozycję

Koszt lokalnej pracy, surowców i komponen-tów4

Całkowita cena na pozycję wg formuły EXW

(kol.4 x kol.5)Cena jednostkowa3 transportu pozycji na miejsce przeznaczenia oraz cena jednostkowa innych usług dodatkowych

Cena całkowita3 transportu pozycji na miejsce przeznaczenia oraz cena całkowita innych usług dodatkowych (kol. 4 x kol.8)

Cena całkowita na pozycję

(kol.7 + kol.9)Podatki od sprzedaży i inne podatki płatne w przypadku przyznania Umowy

Ogólna cena na pozycję

(kol. 10 + kol.11)Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.


2.


...


115.


116.


Razem


Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.


2.


...


115.


116.


Razem


Gmina / Powiat: (nazwa, adres gminy/powiatu odpowiadające danym z Załącznika do Planu Dostaw)

1.


2.


...


115.


116.


Razem


Razem dla Województwa Zachodniopomorskiego

    1. Numer pozycji odpowiadający numerowi wyszczególnionemu w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

    2. Nazwa pozycji odpowiadający numerowi wymienionemu w tabeli przedstawionej w Specyfikacji Technicznej

    3. Waluty winny być stosowane zgodnie z treścią Klauzuli 12 Instrukcji dla Oferentów. Cena winna obejmować wszelkie opłaty celne oraz podatki od sprzedaży i inne podatki płatne od uprzednio importowanej pozycji zaoferowanej loco magazyn, loco pawilon wystawowy, lub z półki sklepowej. Elementów tych nie należy wpisywać oddzielnie.

4. Wskazane jako procent ceny według formuły EXW.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna