Niezależny samorządny związek zawodowy pracowników pzu sPobieranie 8.02 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar8.02 Kb.

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Pracowników Grupy PZU w Opolu

45-057 Opole, ul Ozimska 5

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Nazwisko i imię ...........................................................................................................................
Imię ojca ......................................................................................................................................
Data urodzenia .................................................... PESEL .........................................................
Miejsce pracy: PZU SA*/PZU ŻYCIE SA*/Unita*/………………………………………

(Jednostka organizacyjna – pion)Niniejszym deklaruję wstąpienie do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU w Opolu.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu Związku.


................................................ dnia ....................... ....................................................................

(podpis wnoszącego)

UPOWAŻNIENIE
dla Centrum Operacji Pracowniczych PZU
Ja ..................................................................................................................................................
Urodzony(a) dnia .................................................. PESEL .......................................................
upoważniam Centrum Operacji Pracowniczych PZU w Pile do potrącania z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU w Opolu w wysokości 6,00 zł począwszy od dnia .............................. z PZU SA*) PZU „Życie” SA*)

i przekazywania tej składki na konto MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu Nr 56 2490 0005 0000 4530 4581 4793

......................................... dnia ............................... ..................................................................
*) niepotrzebne skreślić ( podpis upoważniającego)

Pobieranie 8.02 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu