Niezależny samorządny związek zawodowy pracowników pzu sPobieranie 8,02 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar8,02 Kb.

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Pracowników Grupy PZU w Opolu

45-057 Opole, ul Ozimska 5

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Nazwisko i imię ...........................................................................................................................
Imię ojca ......................................................................................................................................
Data urodzenia .................................................... PESEL .........................................................
Miejsce pracy: PZU SA*/PZU ŻYCIE SA*/Unita*/………………………………………

(Jednostka organizacyjna – pion)Niniejszym deklaruję wstąpienie do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU w Opolu.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu Związku.


................................................ dnia ....................... ....................................................................

(podpis wnoszącego)

UPOWAŻNIENIE
dla Centrum Operacji Pracowniczych PZU
Ja ..................................................................................................................................................
Urodzony(a) dnia .................................................. PESEL .......................................................
upoważniam Centrum Operacji Pracowniczych PZU w Pile do potrącania z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU w Opolu w wysokości 6,00 zł począwszy od dnia .............................. z PZU SA*) PZU „Życie” SA*)

i przekazywania tej składki na konto MZZ Pracowników Grupy PZU w Opolu Nr 56 2490 0005 0000 4530 4581 4793

......................................... dnia ............................... ..................................................................
*) niepotrzebne skreślić ( podpis upoważniającego)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna