Niezależny samorządny związek zawodowy pracowników pzu sPobieranie 30,39 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar30,39 Kb.

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu

45-057 Opole, ul Ozimska 5

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nazwisko i imię ........................................................................................................................................................................


Data urodzenia ...................................................... PESEL ..................................................................
Miejsce pracy: PZU SA*/PZU ŻYCIE SA*/Unita*/ .…......................................................................................................

(Jednostka organizacyjna – pion)

email ...................................................... tel. ................................................ inny kontakt .................................................
Adres do korespondencji ........................................................................................................................................................

Niniejszym deklaruję wstąpienie do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu Związku.

…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) (podpis wnoszącego)UPOWAŻNIENIE
dla Centrum Operacji Pracowniczych PZU


Ja ................................................................................................. urodzony(a) .........................................................................

PESEL ....................................................................... upoważniam Centrum Operacji Pracowniczych PZU w Pile do potrącania z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu w wysokości 6,00 zł począwszy od dnia .............................................. z PZU SA*) PZU „Życie” SA*)

i przekazywania jej na konto MZZ PG PZU w Opolu Nr 56 2490 0005 0000 4530 4581 4793


…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) ( podpis upoważniającego)


*) niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A./ Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym oświadczeniu w celu realizacji usługi poczty elektronicznej realizowanej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A./ Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. na rzecz związków zawodowych w obszarze niezbędnym dla działalności związków zawodowych, tj. umieszczenia w liście dystrybucyjnej skrzynki pocztowej o adresie: nszzopole@pzu.pl…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) (podpis oświadczającego)
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna