Niezależny samorządny związek zawodowy pracowników pzu sPobieranie 52 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar52 Kb.

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu

45-057 Opole, ul Ozimska 5

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Nazwisko i imię ........................................................................................................................................................................


Data urodzenia ...................................................... PESEL ..................................................................
Miejsce pracy: PZU SA*/PZU ŻYCIE SA*/Unita*/ .…......................................................................................................

(Jednostka organizacyjna – pion)

email ...................................................... tel. ................................................ inny kontakt .................................................
Adres do korespondencji ........................................................................................................................................................

Niniejszym deklaruję wstąpienie do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień statutu Związku.

…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) (podpis wnoszącego)UPOWAŻNIENIE
dla Centrum Operacji Pracowniczych PZU


Ja ................................................................................................. urodzony(a) .........................................................................

PESEL ....................................................................... upoważniam Centrum Operacji Pracowniczych PZU w Pile do potrącania z mojego wynagrodzenia składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy PZU z siedzibą w Opolu w wysokości 6,00 zł począwszy od dnia .............................................. z PZU SA*) PZU „Życie” SA*)

i przekazywania jej na konto MZZ PG PZU w Opolu Nr 56 2490 0005 0000 4530 4581 4793


…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) ( podpis upoważniającego)


*) niepotrzebne skreślić


OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A./ Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym oświadczeniu w celu realizacji usługi poczty elektronicznej realizowanej przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A./ Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. na rzecz związków zawodowych w obszarze niezbędnym dla działalności związków zawodowych, tj. umieszczenia w liście dystrybucyjnej skrzynki pocztowej o adresie: nszzopole@pzu.pl…..............................................................., ..............................................., ..............................................................................

(Miejscowość) (data) (podpis oświadczającego)

Pobieranie 52 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu